Mandag aften den 9. september holdt Furesø Kommune dialogmøde for ca. 50 fremmødte borgere om den lokalplan og tillæg til kommuneplan for Farum Hovedgade 46-50A, der er i høring frem til den 20. september.

Lokalplanforslaget giver bl.a. mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik med vareindlevering fra Gammelgårdsvej og en ny etagebebyggelse i op til 3 etager i områdets nordlige del. I etagebebyggelsens stueetage kan fx etableres butikker, café/restaurant, servicefunktioner og lignende. På de øvrige etager kan der indrettes boliger.

Lokalplanforslaget indeholder facadeillustrationer for de to byggerier.

På mødet præsenterede bygherre et forslag til  facadeillustrationer for etagebebyggelsen, der følger linjen fra de andre bygninger i Farum Hovedgade samtidig med at der i stuetagen gøres mere plads til en mindre pladsdannelse.

Et udsnit af den forsimplede 3D-model kan ses her. De foreløbige facadetegninger og indretningsplaner kan ses her. Det er ikke endeligt, f.eks. er der ikke vinduer i gavlene på de viste tegninger, men det vil der komme.

Borgerne var positive overfor forslag til arkitektur, mens mange udtrykte bekymring i forhold til trafikløsningen. Vareindlevering til dagligvarebutikken vil ske fra Gammelgårdsvej og for at sikre god fremkommelighed for lastbilerne foreligger en anbefaling om at etablere stopforbud i vejens højre side på hele strækningen fra Farum Hovedgade til Paltholmvej. De konkrete bekymringer er først og fremmest sikkerheden for de bløde trafikanter på Gammelgårdsvej med den øgede trafik med tunge køretøjer. Notat fra Cowi om trafikafvikling og trafiksikkerheden i området kan læses her.

Forvaltningen vil i det videre arbejde se på de konkrete forslag fra borgerne om trafikafvikling, herunder ensretning af Gammelgårdsvej helt eller delvis på strækningen fra Farum Hovedgade til Paltholmvej og behovet for hhv. stop og parkeringsforbud på de forskellige delstrækninger af Gammelgårdsvej fra Farum Hovedgade til Paltholmvej.

Herudover gjorde de fremmødte deres synspunkter gældende vedrørende flg. emner:

  • Det parkeringsbehov som den offentlige parkeringsplads på Gammelgårdsvej opfylder i dag
  • Ønske om støjafskærmning mellem lokalplanområdet og rækkehusene på Nordtoftevej, begrundet ved den støj som beboerne i rækkehusene på Nordtoftevej vil opleve fra butikkerne i stueetagen på etagebebyggelsen.
  • Lokalplanens regulering af beplantning i form at træer ud mod Farum Hovedgade.

Alle synspunkter vil indgå i den videre proces frem mod den politiske behandling af et forslag til endelig vedtagelse af lokalplanen, som forventes at ske i oktober måned.

Del: