Invitation til indvielse af Syvstjerne Vænge

Kommunen holder indvielse den 24. november 2020. Hvis du er nabo eller måske kommende beboer vil vi gerne invitere dig på en lille forfriskning, en rundvisning i botilbuddet og en snak med lederen af tilbuddet Morten Ulrik Kristensen og en del af det personale, som skal være tilknyttet fra kl. 16-17.

Da vi skal overholde forsamlingsforbuddet og gøre det sikkert for alle, så vil tilmelding være påkrævet på mail: Indvielse@furesoe.dk

Skriv gerne i hvilket tidsrum du ønsker at komme: kl. 1600,1615,1630 eller 1645.

På den måde kan vi dele jer i små hold og holde sikker afstand.

Ofte stillede spørgsmål om det nye botilbud
 • Målsætningen bag botilbuddet

  Furesø Byråd har en målsætning om at etablere flere gode tilbud til mennesker med handicap. Furesø Kommune vil derfor etablere et nyt bofællesskab på Syvstjerne Vænge nr. 10.
  I forbindelse med projekteringen af det nye bosted er der opstået flere myndighedsrelaterede problemstillinger, som løbende har og fortsat kræver særskilt håndtering.
  Status er nu, at håndteringen af den konstaterede forurening på grunden afklares i løbet af januar/februar, herunder omfanget af forurenet jord, der skal fjernes og deponeres, hvilket har betydning for tidsplan og budget. Senest er det udmeldt, at botilbuddet vil kunne tages i brug efter sommerferien 2020. Det må forventes, at der sker yderligere forsinkelse, da der skal fjernes forurenet jord som følge af blød bund.

  Der er valgt en hovedentreprenør efter en gennemført udbudsproces. Den samlede bebyggelse vil være på 440 m² i et plan og bofællesskabet vil huse 8 beboere.
  Fælles for de nye beboere vil være, at de alle har behov for støtte og vejledning i hverdagen og dennes gøremål, og samtidig kontinuerlig støtte til at indgå i sociale fællesskaber. Uanset årsagen bag, kan ophold i et botilbud have afgørende betydning for beboernes positive udvikling. Derfor vil der ud over de nye beboere også være personale fra Furesø Kommune, der sikrer, at beboerne får den støtte og vejledning, de har brug for i deres hverdag.

  Etablering af et botilbud i kommunen vil give borgerne mulighed for at bevare forbindelse til netværk og familie i nærområdet og det vil også kunne sikre et tættere koordineret samarbejde med jobcenter, social- og sundhedsområdet og give bedre koordinering i forhold til rehabilitering og beskæftigelse. Forslaget ligger godt i tråd med Furesø Kommunes intentioner om hjemtagelse og større selvforsyning på det specialiserede voksenområde.

 • Hvorfor etablerer kommunen et nyt botilbud?

  Furesø Kommune har længe haft et ønske om i højere grad at yde støtte til vores egne udsatte borgere her i Furesø frem for at sende dem på botilbud rundt om i landet. Så borgerne kan blive i deres nærområde tæt på familie, venner, netværk, job eller dag-og aktivitetstilbud. Det er både godt for deres udvikling mod et mere selvstændigt liv, og godt for et liv i trygge rammer, tættere på de mennesker der betyder noget for dem. Den politiske indstilling om at etablere nye botilbud bl.a. Syvstjerne Vænge var med budgetforhandlingerne og blev besluttet af et enigt byråd.

  Der er også et økonomisk argument. Omkring 80 procent af de botilbud, vores borgere bor på, er hos eksterne leverandører og koster os hver år 120 mio. kr. Driver vi flere botilbud selv, vil vi spare penge. Syvstjerne Vænge med 6-9 boliger er fx 1-2 mio. kr. billigere om året, end når vi køber det samme hos en ekstern leverandør.

 • Hvornår blev beslutningen truffet?

  Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv (USS) besluttede det den 7. juni 2018. Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling (UNMG) besluttede det den 5. december 2018.

  I kan se indstillingen og beslutningen fra USS den 7. juni 2018 her.

  I kan se indstillingen og beslutningen fra UNMG den 5. december 2018 her.

 • Hvem kommer til at bo på Syvstjerne Vænge nr. 10?

  Beboerne vil have forskellige typer af funktionsnedsættelser. De er alle omfattet af § 107 inden for serviceloven, hvor kommunerne skal sørge for botilbud.

  Fælles for gruppen er, at deres funktionsnedsættelser er lettere til moderat. De vil typisk kæmpe med angstproblematikker, depression eller socialt udsathed. De kan også have medfødte eller pådraget hjerneskader i mildere grad eller mild retardering. Borgerne modtager i dag støtte og vejledning til dagligdagens gøremål fx til at komme op om morgenen, til at handle ind, hjælp til at læse og forstå breve fra banker, styrelser og deslige. Det er borgere, der har været igennem en længere bedringsfase og har brug for den sidste støtte, indtil de evt. kan komme i egen bolig.

  Der flytter ikke borgere ind med et kendt misbrug eller udad reagerende adfærd. Der vil heller ikke være beboere, der farlige for sig selv eller for omverdenen. Den type borgere har langt større behov for støtte og medicinsk og psykiatrisk behandling end Syvstjerne Vænge ville kunne varetage. Furesø Kommune vil fortsat købe eksterne behandlingstilbud og botilbud til den gruppe borgere.

 • Hvad er et § 107-botilbud?

  Det er et midlertidigt tilbud til borgere, der har brug for støtte og vejledning. Det er en fast base med trygge rammer og uddannet personale, der hjælpe beboerne til på sigt at kunne leve et mere selvstændigt liv i egen bolig. Der bor ikke mennesker med et kendt og nuværende misbrug eller udad reagerende adfærd. Der bor heller ikke beboere, der er farlige for sig selv eller omverdenen.

 • Vil der altid være personale tilstede?

  Der vil typisk være to personaler på botilbuddet fra kl. 8-20. Personalet kan overnatte, fordi enkelte borgere kan have angstproblemer, der kan gøre dem bange om natten, så de skal kunne kontakte personale om natten. Medarbejderne vil have forskellig uddannelsesbaggrund og specialer og arbejder også i dag med borgere i botilbud med varierende beboersammensætning.

 • Hvilken uddannelse har medarbejderne?

  Medarbejderne vil være psykologer, pædagoger og social- og sundhedsansatte. De vil have forskellig uddannelse og specialer og har erfaring med at arbejde med denne type borgere.

 • Vil målgruppen ændre sig over tid?

  Målgruppen er den samme, men beboerne kan være ramt af forskellige udfordringer. Borgernes grad af funktionsnedsættelse vil dog ikke kunne ændre sig. Kun hvis man ændrer. En sådan proces kræver dog høring i udvalg, i styrelser og hos naboer. Og hverken økonomisk eller fagligt vil det kunne betale sig for Furesø Kommune at etablere et botilbud på Syvstjerne Vænge nr. 10 for borgere med svære funktionsnedsættelser og udad reagerende adfærd.

 • Hvad gør vi som borgere, hvis vi bliver bekymret?

  Furesøs borgere vil altid kunne komme i kontakt med personale, der kender beboerne på Syvstjerne Vænge nr. 10. Furesø Kommune vil sikre, at naboer i Syvstjerneområdet vil have de nødvendige kontaktoplysninger på botilbuddets personale. Naboer vil lige som beboerne kunne kontakte kontaktordningens døgntelefon.

 • Er Syvstjerneskolens ledelse blevet orienteret om botilbuddet?

  Ja, vi har orienteret skolen. Vi har et godt samarbejde med Syvstjerneskolens ledelse, og det vil vi naturligvis bygge videre på i denne proces. Derfor vil skoleledelsen og lærerne på skolen også fremover blive informeret om botilbuddet, dets medarbejdere og beboere, så både lærere og ledelse kan tale med elever og forældre. 

 • Den korteste vej fra botilbuddet til S-tog og Bymidten går gennem skolegården. Vil beboerne forstyrre børnene?

  Nej, det er højst usandsynligt, at beboerne vil gå gennem skolegården. Det er rigtigt, at den korteste vej til toget og Bymidten går gennem Syvstjerneskolens skolegård. Men borgerne har gennem deres liv oplevet mange situationer med tilråb, gøren grin med og lignende fra både børn og voksne. Derfor vil de med al sandsynlighed vælge at gå under jernbanen forenden af Syvstjerne Vænge.

 • Hvornår står botilbuddet færdigt?

  I forbindelse med projekteringen af det nye bosted er der opstået flere myndighedsrelaterede problemstillinger, som løbende har og fortsat kræver særskilt håndtering.
  Status er nu, at håndteringen af den konstaterede forurening på grunden afklares i løbet af januar/februar, herunder omfanget af forurenet jord, der skal fjernes og deponeres, og hvad det betyder for tidplan og budget. Senest er det udmeldt, at botilbuddet vil kunne tages i brug efter sommerferien 2020. Det må forventes, at der sker yderligere forsinkelse, da der skal fjernes forurenet jord som følge af blød bund.
  Furesøs borgere vil løbende kunne finde information om byggeriet på furesoe.dk.

 • Hvor stort bliver det?

  Botilbuddet vil blive i omegnen af 440 m2 i ét plan.

 • Kan vi regne med, at botilbuddet har de rigtige fysiske rammer og beboersammensætningen er forsvarlig?

  Ja, det kan I. Botilbuddet og sammensætningen af beboere skal godkendes af Socialtilsynet. Socialtilsynet skal sikre, at huset, værelserne og de øvrige fysiske rammer er de rigtige for borgerne og det omgivende samfund. Socialtilsynet skal også sikre, at sammensætningen af borgere er socialfagligt forsvarligt.

 • Kommer der høring eller bliver vi på anden vis inddraget?

  Furesø Kommune har og vil løbende invitere til dialog i forhold til byggeriet af det nye botilbud. Vi vil særlig fokusere på at få et godt naboskab. Naboerne kan blive inddraget i det daglige liv på botilbuddet, og beboere og personale på botilbuddet kan bidrage til naboskabet i hele Syvstjerneområdet.
  Selve spørgsmålet om, hvorvidt botilbuddet skal etableres eller ej, kommer ikke i høring. Det er fordi, Furesø Kommune ejer grunden, og det kommende botilbud ligger indenfor bestemmelserne i plangrundlaget.

  Er der forhold, der giver anledning til nabo-/partshøring, vil beboere på Syvstjerne Vænge og de omkringliggende veje blive orienteret om processen.Borgerinddragelse 

Der har været afholdt to borgermøder om projektet i henholdsvis februar og maj 2019. Her har man kunnet høre om beslutningsgrundlaget, de kommende beboere, byggeriets form, funktion og processen. 

Lokalplanlægning og byggelov

Byggeriet overholder gældende lokalplan og tinglyste servitutter, og der er ikke søgt om dispensationer i forhold til gældende bygningsreglement.

Projektet er tilpasset tinglyste byggelinjer og krav i bygningsreglementet. Der blev givet en byggetilladelse i slutningen af december 2019.

Syvstjernen Børnehave (nedlagt)
Pressemeddelelse

Nyt botilbud på Syvstjerne Vænge i Værløse

Et nyt tilbud til voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser skal styrke Furesøs indsats på socialområdet og samtidig give borgerne en mulig…

Del: