Se videoen fra rejsegildet for Botilbud Søndersø, 9. marts 2021

Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at vi i højere grad yder støtte til vores egne udsatte borgere her i Furesø frem for at sende dem på botilbud rundt om i landet. Så kan borgerne blive i deres nærområde tæt på familie, venner, netværk, job eller dag-og aktivitetstilbud. Det er også godt for deres udvikling.

Omkring 80 procent af de botilbud, vores borgere bor på, er hos eksterne leverandører og koster hvert år kommunen 120 mio. kr. Driver vi flere botilbud selv, kan vi gøre det billigere.

Botilbuddet på Kirke Værløsevej udspringer af beslutningerne om botilbud to andre steder i Hareskov og Værløse i huse, der skulle renoveres.  Det blev for dyrt. Derfor bygger vi nyt i stedet på kommunens grund på Kirke Værløsevej ved svømmehallen og Søndersøskolen.

Ofte stillede spørgsmål om botilbud på Kirke Værløsevej?

Hvad består byggeprocessen af, og hvem flytter ind? Få svar på dine spørgsmål her.

 • Hvorfor etablerer vi et nyt botilbud?

  Byrådet i Furesø Kommune har længe ønsket, at vi i højere grad yder støtte til vores egne udsatte borgere her i Furesø frem for at sende dem på botilbud rundt om i landet. Så kan borgerne blive i deres nærområde tæt på familie, venner, netværk, job eller dag-og aktivitetstilbud.

  Det er både godt for deres udvikling mod et mere selvstændigt liv og godt fordi, de vil bo i trygge rammer, tættere på de mennesker der betyder noget for dem.

  Der er også et økonomisk incitament. Omkring 80 procent af de botilbud, vores borgere bor på, er hos eksterne leverandører og koster os hver år 120 mio. kr. Driver vi flere botilbud selv, kan vi gøre det billigere.

  Botilbuddet på Kirke Værløsevej udspringer af beslutningerne om botilbud to andre steder i Hareskov og Værløse. Husene til de to nye botilbud - Tibbevangen 86 i Hareskov og Hareskovhvile i Værløse - skulle renoveres. Det har dog vist sig, at renoveringen blev dyrere end budgettet.

  Derfor bygger vi nyt i stedet på kommunens grund på Kirke Værløsevej ved svømmehallen og Søndersøskolen, som samtidigt kan indrettes efter funktionen/botilbuddet og ikke efter en eksisterende bygning, hvilket optimerer anvendelsen af den nye bygningen.

 • Hvem kommer til at bo på Kirke Værløsevej

  Det ene botilbud etableres som afklaringstilbud med 6 pladser. Formålet dér er at afklare og udrede borgernes støttebehov. Borgerne vil have forskellige udfordringer og funktionsnedsættelser.

  Det andet botilbud med 10 pladser er til yngre borgere med forstyrrelser inden for autismespektrum og psykisk sårbare unge.

  Afklaringstilbud 6 pladser

  Unge fra 17 år og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser:

  • Unge som flytter hjemmefra med behov for botræning
  • Borgere som skal afklares ifht. botilbud eller egen bolig
  • Borgere med psykiske funktionsnedsættelser, uden udad-reagerende adfærd.
  • Borgere med psykiske funktionsnedsættelser, uden misbrug af alkohol & stoffer.

  Botilbud ASF 10 pladser

  Diagnoser indenfor Autismespektrummet (mange er kendt fra børneområdet)

  • Infantil autisme, atypisk autisme eller aspergers
  • Normalt til godt begavet
  • Angst og depression, evt. spiseforstyrrelser
  • Indad-reagerende (Ikke udad-reagerende adfærd)

  Furesø Kommune visiterer selv til botilbuddene. Så vi sikrer, at den rigtige målgruppe komme til at bo i botilbuddene. Ingen med kendt misbrug eller udadreagerende adfærd bliver visiteret til at bo på Kr. Værløsevej.

 • Eksempel på tre borgere, der kunne bo til botilbuddet

  Eksempel på to typiske borgere til afklaringstilbuddet:

  Berit, 17 år, hjemmeboende. Hun er kendt med ADHD-diagnose og social angst.

  Berit går på STU og passer sit studie. Hun har dog brug for hjælp til at komme op om morgen og til at klare daglige gøremål som rengøring, madlavning og egen hygiejne.

  Berit ønsker at flytte i egen lejlighed. Et forløb i afklaringstilbud er derfor relevant med henblik på at botræne og på den baggrund vurdere hendes evne til at klare sig i egen bolig på sigt samt relevante støttebehov i den forbindelse.

  Preben, 50 år, kommer fra egen bolig.  Han er kendt med depression og angst, men har aldrig tidligere fået hjælp fra det offentlige system.

  Preben har klaret sig med hjælp fra sin mor, men hun er nu blevet for gammel til at støtte ham. Hans psykiske udfordringer har taget til igennem de seneste år og han har svært ved at holde eget hjem og tage hånd om praktiske gøremål. Prebens boligselskab har rettet henvendelse til kommunen pga. skimmelsvamp i lejligheden og lejemålet er opsagt pga. misvedligehold.

  Et forløb i afklaringstilbuddet er relevant ift. at vurdere, om Preben er i stand til at flytte i egen bolig med støtte eller om han skal tilbydes et mere permanent botilbud.

  Eksempel på en borger i autismetilbuddet:

  Svend, 21 år. Svend bor hjemme hos sine forældre, men vil gerne flytte hjemmefra.

  Svend er højtbegavet og har en aspergersdiagnose og har været kendt i kommunen siden, han var barn. Svend har afsluttet en gymnasial uddannelse og ønsker at få en universitetsuddannelse.

  Svend kan ikke overskue en dagligdag med de forskellige praktiske gøremål såsom indkøb, madlavning og rengøring. Svend skal have hjælp til at komme op om morgenen, da han vender op og ned på døgnrytmen.

  Svend bliver let stresset, når han ikke kan overskue sin hverdag. Det er derfor nødvendigt, at Svend modtager botræning inden, han kan flytte i egen bolig. Det forventes, at han skal bo i bofællesskabet mellem to og tre år.

 • Hvordan kan to så forskellige grupper bo sammen?

  De to grupper kommer ikke til at bo sammen.

  Botilbuddet etableres som én samlet fleksibel bygning på Furesøskolens grund med i alt 16 pladser. Men det bliver to klart fysisk adskilte botilbud.

 • Hvad hjælper vi borgerne med på botilbuddet?

  Afklaringstilbuddet:

  • Pædagogisk udredning
  • Afklaring af fremtidige støttebehov
  • Træning i almindelig dagligdags livsførelse
  • Brobygning til beskæftigelse & uddannelse
  • Træning af Sociale færdigheder
  • Træning af struktur i hverdagen

  Botilbuddet AFS:

  • En hverdag med struktureret indhold.
  • Socialfærdighedstræning og lære at fastholde kontakt til familie og venner.
  • Botræning ”lære at bo i egen bolig”
  • Støtte til at passe sin uddannelse eller job
  • Afklaring af uddannelse og jobmuligheder
  • Udvikle selvstændighed med henblik på at flytte i egen bolig.
 • Hvorfor skal botilbuddet lige ligge der?

  En arbejdsgruppe i Furesø Kommune har ud fra en række kriterier gennemgået alle kommunale grunde og matrikler, hvor det kunne være muligt at bygge nyt.

  Grunden på Kirke Værløsevej er den eneste som kunne rumme to tilbud, og hvor langt de fleste kriterier kunne opfyldes.

  Vi har lagt vægt på følgende kriterier:

  • Det skal kunne etableres som et botilbud efter servicelovens §107. Det vil sige, at kommunen ejer bygningen og derfor selv kan fastsætte egenbetalingen og længden på lejen.
  • Der skal kunne etableres 8-12 boligenheder i hvert tilbud. Krav til størrelse af bolig, fællesrum og udearealer. Desuden krav til grundens størrelse og udformning, byggeprocent, lokal- og kommuneplan.
  • Boligerne skal gerne ligge bynært og stationsnært og/eller have god adgang til offentlig transport, da vi forventer, at de fleste af borgerne er i uddannelse, job eller aktivitetstilbud.
  • For borgere med autisme vil der være særlige krav til beliggenhed, så der kan skabes rolige og egnede omgivelser.
  • Boligerne skal kunne tages i brug hurtigst muligt.
  • Der skal gerne kunne placeres to tilbud.
 • Hvorfor lægger vi botilbuddet op af en skole?

  Vi har kigget på kommunale grunde ud fra en række kriterier for at sikre et botilbud i de rette omgivelser.

  Denne grund var den eneste, hvor der var plads til to tilbud og som opfyldte mange af vores kriterier.

  En del af beboerne er børn, der blevet lidt ældre. Nogen af dem kan også have gået på Søndersøskolen.

  Skolen har stærke værdier om, at alle børn skal trives og udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger, så de bliver livsduelige.

  Vi har samme værdier for de af vores borgere som skal bo i botilbuddene. De skal blive så selvhjulpne som muligt ud fra de forudsætninger som de har.

 • Botilbuddet vil ligge ved mange børns rute til skole. Er det sikkert for børnene?

  Ja, det er sikkert for børnene.

  Beboerne kan have en anden adfærd end børnene er vant til, men det vænner de sig til.

  Vi vil derfor gerne være i dialog med skolen og skolebestyrelsen om, hvordan de  udvendige, fysiske rammer etableres. Naboerne vil blive inddraget i byggeprocessen i forhold til sikker adgangsvej "til og fra"- byggeplads-skole-svømmehal og sportshaller.

  Vi håber også, der kan blive en fremtidig tæt dialog mellem skolen og botilbuddet, så børnene lærer om inklusion og rummelighed i forhold til udsatte borgere, og vores borgere oplever, at det er rart med børn i nærheden. Det kan også være, at nogle af beboerne selv har gået på Søndersøskolen.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn fortæller, at de er bange for at gå forbi?

  Børnene skal have at vide, at det er unge og voksne, der øver sig i at flytte hjemmefra og klare sig selv. Det er der nogle pædagoger, der hjælper dem med. De unge og voksne kan have en lidt anderledes opførelse, end det, de er vant til at se i deres hverdag.

  Nogle af de unge, der bor der, har måske gået på Søndersøskolen og har haft det svært. De har stadig brug for, at nogle pædagoger hjælper dem i deres hverdag fx med at stå op, lave mad, købe ind og betale regninger. De skal øve sammen med dem, så de kan flytte hjemmefra og klare sig selv.

  Målet for borgerne er, at de har arbejde eller er under uddannelse. Størstedelen vil derfor ikke være i deres bolig i dagtimerne.

 • Vil der altid være personale til stede på botilbuddet?

  Borgerne, der kommer til at bo i begge tilbud, skal kunne klare sig selv uden, at der er en nattevagt på botilbuddene. Men, dem som har brug for det, vil være tilknyttet en medarbejder, som de kan ringe til efter behov.

  Der vil være faste medarbejdere fysisk til stede på botilbuddene i løbet af dagen.

 • Vil målgruppen ændre sig over tid?

  Målgruppen kan ændre sig, hvis behovet ændrer sig, men det er ikke noget, man bare gør. Det kræver en godkendelse i Socialtilsynet.

  Der er ikke noget, der tyder på, at vi i Furesø Kommune kommer til at drive meget specialiserede tilbud.

 • Hvornår står botilbuddet færdigt?

  Byggeriet forventes færdigt i 2021.

 • Hvor stort bliver det?

  Botilbuddene etableres som en et-etages samlet fleksibel bygning på Furesøskolens grund med i alt 16 pladser i to klart fysisk adskilte botilbud samt personalefaciliteter og fælles areal.

  Det ene botilbud etableres som afklaringstilbud med 6 pladser. Formålet med tilbuddet er at afklare og udrede borgernes støttebehov, og derfor vil borgerne have forskellige udfordringer og funktionsnedsættelser.

  Det andet botilbud med 10 pladser er til yngre borgere med autismespektrumforstyrrelser og psykisk sårbare unge.

  Grunden er ca. 4.000 kvm, og byggefeltet er ca. 1.600 kvm

  Byggeriet forventes at blive omkring  900-1.100 kvm.

 • Hvornår blev det besluttet?

  Botilbuddet på Kirke Værløsevej udspringer af beslutningerne om botilbud to andre steder i Hareskov og Værløse.

  Det blev besluttet den 24. juni af byrådet. Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling havde godkendt beslutningen den 5. maj 2020.

  Link til beslutning fra den 5. maj 2020 i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

   

 • Kommer der høring, eller bliver vi inddraget på anden vis?

  Der vil ikke være en høring, fordi der bygges inden for rammerne af kommuneplan og lokalplan. Handicaprådet er inddraget.

  Vi vil  gerne være i dialog med Værløse Svømmehal , Søndersøhallen og Søndersøskolen om hvordan, de udvendige, fysiske rammer etableres.

  Naboerne vil  blive inddraget i byggeprocessen  f.eks. byggeplads, hegn i skel, sikker adgangsvej  til og fra byggeplads-skole-svømmehal og sportshaller, støj o.lign  for at sikre et hensyn til naboerne.

  Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg  og Center for Børn og Voksne vil informere, gå i dialog og deltage i møder med naboerne i nødvendigt omfang. P.t. er det aftalt at de to centre  kan komme til næste skolebestyrelsesmøde.

  Handicaprådet er inddraget og er en del af projektorganisationen og brugergruppen for byggeriet.

 • Hvad er byggeprocessen?

  Byggeprocessen består af fire faser, der overordnet handler om projektering, udbud, udførelse og idriftsættelse. Tidsplan er ved at blive udarbejdet. Naboer orienteres og informeres i alle fire faser.

  Den 12. august 2020 blev Søndersøskolens skolebestyrelsen orienteret på et møde, og ledelsen af både hallen og svømmehallen blev orienteret om byggeprocessen i uge 34 2020.

  Den foreløbige tidsplan for projektet:

  • Flytte fibernet kabel uge 36
  • Nedrivning af eksisterende bygning medio september-oktober 2020
  • Projektering af ny byggeri juni-oktober 2020
  • Udbud af ny byggeri oktober-november 2020
  • Udførelse af ny byggeri udførelse december 2020 – juli 2021
  • Aflevering juli 2021
  • Ibrugtagning 1. august 2021
 • Hvad er Søndersøskolens rolle

  Søndersøskolen er nabo ligesom Værløse Svømmehal og Søndersøhallen.

  At botilbuddet placeres på Kirke Værløsevej er en politik beslutning.

  Vi har kontaktet skolen i juni måned og fortalt om planerne om et botilbud og talt om, hvordan vi skaber en god dialog om den kommende byggeproces og det fremtidige naboskab.

 • Hvem kan man stille flere spørgsmål til?

  Har du spørgsmål til botilbuddet, er du velkommen til at kontakte Susanne Philipson, der er områdeleder i ”Specialiserede indsatser” i Center for Børn og Voksne i Furesø Kommune på tlf. tlf. 7216 5045.

Botilbud Søndersø v. rejsegilde, atrium
Pressemeddelelse

Fuld sol over rejsegilde for Botilbud Søndersø

Bæredygtighed og ligeværdighed er bygget ind i det nye træhus på Kirke Værløsevej, som snart vil huse 16 Furesø borgere, som har brug for ekstra støtt…