For partier og kandidater
 • Godkendte kandidatlister og valgforbund

  Her kan du finde en oversigt over de godkendte kandidater og valgforbund, der klar til Kommunalvalget.

  Du kan selv bestemme, om du vil stemme på et parti eller en kandidat til valget.

  Du kan ligeledes se på listen, hvilke valgforbund der er indgået.

  Kandidatliste

  Valgforbund

   

 • Hvad betyder liste- og vandforbund?

  Liste- og valgforbund

  Indgåelse af liste- og/eller valgforbund

  Kandidatlister, der ikke er tildelt samme bogstavbetegnelse, kan støtte hinanden ved at indgå valgforbund. Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund.

  Hvis man indgår i et valgforbund, skal alle de partier, der indgår i valgforbundet, hver især indlevere en anmodning om indgåelse af valgforbundet.

  Kandidatlister, der er tildelt samme bogstavbetegnelse, kan støtte hinanden ved at indgå listeforbund.
  Hver kandidatliste kan kun indgå ét listeforbund.

  Hvis man indgår i et listeforbund, skal alle de partier, der indgår i listeforbundet, hver især indlevere en anmodning om indgåelse af listeforbundet. 

  Man kan indgå både liste- og valgforbund, og anmodningen skal ske på en blanket, der udleveres samme sted som kandidatlisterne. Det er den samme blanket, der skal bruges til indgåelse af både liste- og valgforbund.

  Fristen for indlevering af anmodning om indgåelse af liste- og/eller valgforbund, er mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.

  Der vil være mulighed for at få proceduren forklaret yderligere, når man indleverer selve kandidatlisten

 • Hvordan stiller jeg op?

  Hvordan stiller jeg op til kommunalvalget den 16. november 2021?
  Man skal være valgbar, og det er man, hvis man har valgret. Man har valgret, hvis man:

  • på valgdagen er fyldt 18 år og
  • har fast bopæl i kommunen.

  Herudover skal man opfylde én af følgende betingelser:

  • have dansk indfødsret, eller
  • være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, eller
  • være statsborger i Island eller Norge, eller
  • uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

  Valgret har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i én af de øvrige medlemsstater i EU og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.
  Bemærk, at valgretten også omfatter personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder ovennævnte valgretsbetingelser.

  Bemærk også, at valgretten er afskaffet for følgende personer:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

  Der findes tre måder, man kan opstille som kandidat på:

  • Kandidat for et politisk parti
  • Kandidat for en lokalliste
  • Som enkeltperson

  Uanset hvordan du ønsker at stille op, skal du bruge en særlig formular til anmeldelse af din kandidatliste.
  Kandidatlisten skal underskrives af mindst 50 borgere (stillere) i kommunen, der har valgret, medmindre den kandidatliste du stiller op for, allerede er repræsenteret i det nuværende byråd.

 • Partibogstaver

  Principper for tildeling af partibogstaver

  Indenrigs- og Boligministeriet meddeler forud for hvert kommunalvalg, hvilke bogstavbetegnelser der på forhånd er reserveret til partier, der er opstillingsberettiget til folketinget pr. 1. august i valgåret, jf. kommunal- og regionalvalglovens § 33, stk. 1.

  I forbindelse med det forestående kommunalvalg den 16. november 2021 er følgende bogstaver reserveret til nedennævnte partier, hvorfor de ikke kan tildeles andre kandidatlister:

  A - Socialdemokratiet

  B - Radikale Venstre

  C - Det Konservative Folkeparti

  D - Nye Borgelige

  F - SF - Socialistisk Folkeparti

  G - Veganerpartiet

  I - Liberal Alliance

  K - Kristendemokraterne

  O - Dansk Folkeparti

  S - Slesvigsk Parti

  V - Venstre, Danmarks Liberale Parti

  Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne

  Å - Alternativet

  Disse bogstavbetegnelser kan ikke tildeles andre kandidatlister, jf. § 33, stk. 2.

  Bogstavet "X" kan ikke tildeles nogen kandidatliste, jf. kommunal- og regionalvalglovens § 34, stk. 1.

  Derudover henstiller Indenrigs- og Boligministeriet blandt andet normalt til følgende:

  Bogstavbetegnelsen W kan (som følge af forvekslingsmulighed med V) kun anvendes, hvis der ikke i øvrigt er bogstavbetegnelser nok til alle kandidatlister.

  Lokallister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, får fortrinsret til den bogstavbetegnelse, som lokallisten tidligere har anvendt.

  Valgbestyrelsen i Furesø Kommune følger de til enhver tid fremsatte henstillinger fra ministeriet i forbindelse med tildeling af bogstavbetegnelser til de kandidatlister, der opstiller til kommunalvalg.

  Tidspunkt for tildeling af bogstavbetegnelser

  Såfremt flere lokallister ønsker samme bogstavbetegnelse, anvendes princippet ”først i tid først i ret”. Dog betragtes de kandidatlister, der er indleveret senest kl. 11.00 på den dag, hvor kandidatlisterne tidligst kan indleveres, som afleveret samtidigt.

  Såfremt flere lokallister må anses for indleveret samtidigt, og såfremt disse ønsker samme bogstavbetegnelse, vil der blive trukket lod om den ønskede bogstavbetegnelse mellem de pågældende lokallister.

  Lodtrækningen foretages af formanden for valgbestyrelsen i overværelse af de pågældende lokallister.

  Idet lokallisterne kan have en berettiget interesse i så hurtigt som muligt at få kendskab til, hvilken bogstavbetegnelse de kan forvente at få, kan valgbestyrelsen bemyndige forvaltningen til, at meddele de enkelte lokallister et betinget forhåndstilsagn om en bestemt bogstavbetegnelse til den enkelte lokalliste i overensstemmelse med nærværende principper.

  Forhåndstilsagnet er betinget af valgbestyrelsens senere og endelige godkendelse af kandidatlisterne.

  Forvaltningen kan tidligst meddele et betinget forhåndstilsagn om en bogstavbetegnelse til en lokalliste i forbindelse med lokallistens indlevering af kandidatlisten.

 • Stillere

  Stillere er personer, der skal underskrive kandidatlisten, for at listen kan blive godkendt til at stille op til kommunalvalget.

  Stillere er personer, der skal underskrive kandidatlisten, for at listen som udgangspunkt kan blive godkendt til at stille op til kommunalvalget.

  Stillerne skal underskrive kandidatlisten, som i forvejen skal være udfyldt med navne på kandidater mv., så man kan se, hvad man skriver under på. Det er fornuftigt at sikre sig, at stilleren ikke allerede har skrevet sig på andre kandidatlister, for hvis det er tilfældet, slettes stilleren på alle lister og regnes altså ikke med til de 25 stillere, der er nødvendige for at kunne stille op.

  Stillerne skal opfylde valgretsbetingelserne (se ovenfor under Kandidatlister og kandidater). Dette bliver kontrolleret, når kandidatlisten er indleveret. 

  Ændringer i valgloven

  Der er foretaget ændringer i valgloven. Der er blandt andet ændringer i forhold til brug af stillere.

  Hvis partiet i forvejen er valgt ind i byrådet

  De partier, der i forvejen er valgt ind i Furesø Byråd ved kommunalvalget i 2017, og som fortsat er repræsenteret i byrådet tirsdag den 14. september 2021, kan efter anmodning blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. Hvis betingelserne ikke kan opfyldes, skal disse partier finde mindst 25 stillere ligesom alle øvrige partier, der ønsker at stille op.

  Man kan ansøge om at fravige kravet om stillere på kandidatlisten. Dette gøres på en særlig kandidatliste.

  Hvis man stiller op på en ny liste

  Hvis man stiller op på en helt ny liste eller på en liste, der tidligere har stillet op, men ikke blev valgt ind i byrådet ved kommunalvalget i 2017, skal man som nævnt ovenfor finde mindst 25 stillere, der opfylder valgretsbetingelserne som nævnt ovenfor.

  Det er bestemt i valgloven, at Furesø Kommune kræver et mindsteantal af stillere på 25. Det anbefales, at man indsamler yderligere 10-15 stillere, hvis folk fraflytter kommunen, afgår ved døden eller af anden årsag ikke længere opfylder betingelserne for at være stiller.

  Orientering om behandling af personoplysninger for stillere finder du her.

Kontakt

Valgkontoret

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5385
E-mail: valg@furesoe.dk

Del: