Udvalgets overordnede opgaver:

  • Tilbud til ældre, herunder hjemmepleje, plejecentre, visiterede ældreboliger, rehabiliteringscentre m.m.
  • Tilbud til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller særlige behov
  • Hjælpemidler
  • Sundhedsfremmende og forebyggende indsats, herunder hjemmesygepleje
  • Kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi
  • Forebyggende og tryghedsskabende indsats
  • Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område

Nærmere beskrivelse af udvalgets opgaver findes i Styrelsesvedtægten.

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 2018-2021
Medlemmer af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalgets medlemmer

Matilde Powers (A),formand
Bettina Ugelvig Møller (A), næstformand
Lene Bang (A)
Berit Torm (V)
Carsten Svensson (O)

Mødedatoer for 2021

Mandag den 11. januar
Tirsdag den 2. marts
Tirsdag den 6. april
Tirsdag den 4. maj
Tirsdag den 8. juni
Tirsdag den 17. august
Tirsdag den 7. september
Tirsdag den 2. november
Tirsdag den 30. november

Forretningsorden for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Forretningsordenen beskriver blandt andet udvalgets mødevirksomhed, frister for dagsordensudsendelse og mulighed for foretræde m.m.

Oprørt vand omkring badebro i Furesøen

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Del: