Handleplan for Vores Furesø 2020-21.

Planen er fordelt på 10 handleark, der hver har en liste over tiltag. Disse tiltag kan enten være nogle muligheder, der skal undersøges eller projekter, der skal sættes i gang.

Udvalg for kultur, fritid og idræt har netop drøftet en status på planen på deres møde 2. december. I foråret 2021 vil udvalget evaluere status igen, og vurdere om der er nye tiltag, der skal tilføjes og andre, der skal tages ud, fordi de er blevet gennemført.

Oversigt over alle handleplaner

I menuen herunder kan du se, hvilke handlinger og tiltag, der er fokus på i 2020-21.

 • Faciliteter

  Med afsæt i politikkens forudsætning ”Faciliteter” skal vi sikre, at kommunens faciliteter – bygninger og byplanlægning – passer til borgernes behov.

  Faciliteterne skal understøtte et aktivt og alsidigt fritidsliv både i hverdagen og ved særlige lejligheder.

  De eksisterende faciliteter skal formidles til større målgrupper, gøres tilgængelige for alle samt udvikles, så de understøtter flere forskellige aktiviteter og socialt samvær.

  På den måde udnytter vi det eksisterende på en måde, så det kommer flere borgere til gavn.

  Undersøgelser

  • Undersøge muligheder og procedure for at udføre ombygning og renovering med fokus på multifunktion og fleksibilitet.
  • Etablere samarbejde mellem CBKE og CBM om at gøre byrummet til et oplevelsesrum ved fx ”pop up” arrangementer.
  • Ansøge fonde om støtte til etablering anlæg for aktiviteter på hjul på Flyvestationen i regi af ”Flyvestationen på Hjul”: Speedskaterbane, Skaterpark og pumptrackbane samt klub- og caféfaciliteter ved Kultur- og Fritidsaksen. Herunder asfaltering af landingsbane og rullearealer samt sikring af bedre adgangsforhold.
  • Undersøge muligheden for at støtte op om Røgfri Fremtid og CSS’ handleplan for forebyggelse af tidlig alkoholdebut og ruskultur blandt unge gennem begrænset adgang til alkohol og røg ved kultur- og idrætsfaciliteter.

  Handlinger

  • Forbedre de eksisterende idrætshallers kapacitet til at danne ramme om idræts- og kulturbegivenheder, herunder fokus på tilgængeligheden.
  • Øge fokus på at etablere faciliteter til socialt samvær (tredje halvleg), når der renoveres og etableres nye faciliteter og mødesteder.
  • Indrette og justere Hangar 2 bygning på Østsiden til foreningsbrug.
  • Etablere og vedligeholde stiforløb i Furesø Kommune til både cykling og gang, fx Kløverstier og Mountainbikeruter.
  • Udarbejde cykelstrategier for idræts- og kulturinstitutioner, der fremmer borgernes incitament til at cykle.
 • Folkeoplysning

  Med afsæt i politikkens forudsætning ”Folkeoplysning” skal kommunen sikre foreningslivet et godt afsæt for udvikling og åbenhed.

  Det handler om at anerkende og synliggøre de frivilliges indsats gennem priser og begivenheder samt at støtte op om foreningsdrift og nye tiltag.

  Kommunen skal understøtte foreningernes arbejde med at rekruttere og fastholde medlemmer samt nå ud til og inkludere udsatte målgrupper.

  Det kan ske gennem en god dialog, kompetenceudvikling og lydhørhed overfor foreningernes behov.

  Undersøgelser

  • Undersøge muligheden for at anerkende og udbrede de frivilliges arbejde gennem en festival, hvor foreningerne kan fortælle om deres aktiviteter og de besøgende kan deltage – evt. i sammenhæng med eksisterende begivenheder
  • Undersøge muligheden for at fremme en mere fleksibel medlemsform, der er mere tilpasset unges behov og interesser
  • Afdække behovet hos foreninger for afholdelse af lokale kurser, der gør det lettere at operere indenfor det folkeoplysende område og fremme åbenhed
  • Fastholde fokus på FOU’s sammensætning med henblik på at sikre repræsentativiteten og et bredt fundament
  • Afdække snitfladen mellem kommunen, FOU, samråd, foreninger og Frivilligcenter, så indsatserne understøtter hinanden


  Handlinger

  • Afholde DGI-workshoppen ABC for mental sundhed, der har til formål at forstørre og forstærke foreningslivets fællesskaber. Workshoppen skal styrke foreningers kompetencer til at tage imod nye og styrke fællesskabet.
  • Samordne kommunens og foreningslivets priser og hædring af frivillige
  • Støtte op om samrådene og rådgive om organisering og foreningsdrift ud fra gældende anbefalinger på området fx fra Kulturministeriet.
  • Sikre en effektiv udnyttelse af kommunens faciliteter og dermed skabe plads til nye aktiviteter gennem bookingsystemet Winkas, registreringssystemet og Hallmonitor og udlejningssystemet Wannasport.
 • Kommunikation

  Med afsæt i politikkens forudsætning ”kommunikation” skal vi sikre, at alle de mange oplevelser, faciliteter, fællesskaber og steder, der findes i kommunen bliver mere synlige.

  Det handler på den ene side om at skabe overblik over oplevelser, som kulturinstitutioner, foreninger og virksomheder skaber for borgere og besøgende, så flere får glæde af dem.

  På den anden side handler det om at kortlægge, formidle og skilte med de mange permanente oplevelser, der findes både i naturen og i byerne fx i form af kunstværker, vandreruter og faciliteter til fysisk aktivitet.

  Dette kan bl.a. gøres i samarbejde med Center for By og Miljø, der kan bidrage med stisystemer og infrastruktur.

  Undersøgelser

  • Undersøge potentiale for en fælles webportal – ”One stop kulturshopping” samt fælles digitale platforme, Facebook, Instagram, SEO, SEM osv. samt synlig og genkendeligt ”varemærke”.
  • Sikre fælles koordinering og annoncering af arrangementer og begivenheder på kulturområdet.
  • Kortlægge udearealer med henblik på formidling af disse som undervisningssteder, så skolerne benytter udestederne i deres undervisning.


  Handlinger

  • Registrering, formidling og skiltning af kunstværker i byrummet og naturen.
  • Formidle de nye Kløverstier ud til borgere, for at få flere ud at gå i naturen, herunder sikre adgang til de grønne områder, fx Mølleåen.
  • Synliggøre legepladser på hjemmesiden.
 • Udvide aktivitetsudbud for 0-6 årige i dagtilbud

  Med afsæt i politikkens fokusområde 1 ”Et godt sted at vokse op” skal vi sikre, at børn i Furesø møder aktiviteter indenfor idræt og kultur allerede inden skolealderen.

  Dette skal iværksættes i et tæt samarbejde med kommunens dagtilbud, der også vil danne ramme om aktiviteterne. Indsatsen ligger i forlængelse af arbejdet med dannelsesrejsen og de styrkede læreplaner, der blandt andet omhandler inddragelse af lokalsamfundet.

  Det handler både om at undersøge hvad der findes i dag for målgruppen, skabe mulighed for at afprøve konkrete aktiviteter, og på den måde gøre det lettere for den enkelte institution at introducere førskolebørn for de fritidstilbud, der kan danne grundlag for et aktivt liv.

  Undersøgelser

  • Kortlægge hvad der findes af aktiviteter for førskolebørn, og undersøge hvilke af disse, dagtilbud gør brug af i dag.
  • Undersøge mulighederne i at søge eksterne midler til aktiviteter (fra Kulturministeriet, DGI, DIF etc.) til både dagtilbud og skoler.
  • Undersøge muligheden for at styrke samarbejdet mellem dagtilbud og foreninger - med henblik på brug af faciliteter og fokus på børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
  • Undersøge potentiale for at arbejde med forældreinddragelse, fx i form af aktiviteter, som forældre kan videreføre derhjemme sammen med deres børn.

  Handlinger

  • ”Åbent Dagtilbud” med besøg fra foreninger. En fortsættelse af pilotprojekt med Værløse Gymnastik, Søndersø, Solbjerg og Dalgården.
  • Udvide samarbejdet ”De syngende museumsgrise” for førskolebørn med drama fra Galaksen, evt. udstillinger i Farum Kulturhus og inddragelse af nye lokationer som Hareskoven og Parforcelandskabet.
  • Udvikle tilbuddet til daginstitutioner og indskolingen vedr. den mobile cykellegebane og de tilknyttede konkurrencer med henblik på at sikre større tilslutning til og sikkerhed på den daglige (cykel)transport til institutionen.
 • Styrke samarbejdet med skoler, så alle børn får glæde af kultur-, forenings- og idrætstilbud

  Med afsæt i fokusområde 1 ”Et godt sted at vokse op” vil vi sætte fokus på skoler og FFO’ers rolle i forhold til at præsentere kultur-, forenings- og idrætstilbud for alle børn gennem deres skoletid.

  Mødet med disse aktiviteter samt initiativer til at fastholde engagementet skal give børn i hele kommunen samme muligheder for at være aktive i deres fritid.

  Samarbejdet med skolerne skal i de tilfælde, hvor det er relevant, desuden reflektere over hvordan forældrene kan involveres.

  Handlingen involverer både undersøgelser, implementering af nye tiltag samt udvikling af eksisterende tiltag og strukturelle greb, som kan læses herunder. 

  Indsatsen ligger i forlængelse af dannelsesrejsen og åbenskole-samarbejdet med foreninger og kulturinstitutioner.

  Undersøgelser

  • Afdække behov, potentiale og mulighed for at formalisere samarbejdet mellem skoler og kulturaktører, så alle børn møder lokal kunst og kultur i deres skoletid. Kulturpas/kulturpakker/ kulturrygsæk.
  • Undersøge mulige prøvehandlinger for øget samarbejde mellem FFO3, ungdomsskole og foreninger på baggrund af undersøgelsen af unges klub- og fritidsvaner.
  • Undersøge mulighed for at udvide og udvikle det nuværende tilbud Stjernelege, hvor skolerne har mulighed for at prøve kræfter med forskellige foreningsaktiviteter – evt. med tilbud om en eftermiddagsdel, hvor forældre inviteres med.

  Handlinger

  • Udvikle bibliotekssamarbejde med skolerne med henblik på at fremme og styrke læsning i skolen.
  • Tilbyde mere musikundervisning i lokalområder - på skoler – i samarbejde med skoleområdet.
  • Udvikle koncept og afvikling af ”Åben Skole event” (fælles dag for foreninger og skoler) med mulighed for at koble det på læringsfestivallen.
  • Følge op på søgning og anvendelse af ”Åben skole pulje” med henblik på at udvide ansøgerfeltet.
 • Udvikle aktiviteter for, af og med unge

  Med afsæt i fokusområde 1 ”Et godt sted at vokse op” skal vi sikre, at der er rammer og aktiviteter for kommunens unge, som de selv har mulighed for at påvirke, arrangere og tage ansvar for.

  Initiativet indeholder dels udvikling af nye mødesteder og planlægningen af et nyt ungemiljø i Galaksen, der skal medvirke til at tiltrække flere unge, skabe møder på tværs af unge på tværs af interesser, geografi og baggrund.

  Der er ligeledes fokus på at styrke samarbejdet med ungepanelet som en fast dialogpartner i forbindelse med nye tiltag for unge samt at bruge kulturaktiviteter som løftestang for en kriminalpræventiv indsats i Farum. 

  Undersøgelser

  • Undersøge hvorvidt resultaterne fra undersøgelse blandt de unge kan bruges aktivt i udviklingen af mere målrettede tilbud og samarbejder på tværs af kommunens centre.
  • Undersøge potentiale for at aktivere kultur- og fritidsaktiviteter i en kriminalitetsforebyggende indsats for unge i Farum Midtpunkt i samarbejde med politiet.
  • Undersøge muligheden for at samarbejde med ungepanelet om implementering af Røgfri Fremtid og CSS’ handleplan for forebyggelse af tidlig alkoholdebut og ruskultur blandt unge. 

  Handlinger

  • Afdække mulighed, ressourcer og potentiale for etableringen af et nyt ungemiljø i Galaksen i samarbejde med Ungdomsskolen og Musikskolen.
  • Udvikle projektet Flyvestationen på hjul, så området bliver til et større mødested for børn og unge, hvor der leges og trænes udendørs på hjul.
  • Udvikle og formalisere samarbejdet med et aktivt Ungepanel der engagerer og bidrager til aktivitet inden for kultur- og fritidsområdet.
 • Udvikle Fritidsvejledningen, så den bygger bro til  flere udsatte målgrupper

  Med afsæt i politikkens fokusområde 1 ”Et godt sted at vokse op” skal vi fortsætte og udvikle den eksisterende Fritidsvejledning med henblik på at inkludere endnu flere udsatte målgrupper i vores kultur- og idrætstilbud.

  En del af indsatsen har fokus på at øge samarbejdet mellem Fritidsvejledningen og de afdelinger, der har kontakt med disse målgrupper. En anden del er at klæde aktørerne på området på til at modtage disse børn og unge og nedbryde de barrierer, der måtte være.

  Undersøgelser

  • Undersøge barrierer for deltagelse og udbud indenfor de kreative og musiske aktiviteter, fx gennem pilotprojekter.
  • Undersøge hvordan kendskabet til fritidsvejledningens tilbud udbredes blandt de rådgivere, der er i dialog med børn og deres familier, således at fritidsvejledningens tilbud tænkes ind som en del af løsningen.
  • Undersøge mulighederne for et mere målrettet fokus på tosprogede børn i foreningslivet, evt. med tilskud fra tosprogspuljen, gennem et styrket samarbejdet mellem tosprogskonsulenterne og fritidsvejledningen.

  Handlinger

  • Etablering af samarbejde med 5-6 udvalgte foreninger, der ønsker at gøre en ekstra indsats for at inkludere børn og unge fra udsatte familier.
  • Fritidsvejledningens egen følgeguide: Der afsættes tid til, at der ved behov, kan følges et barn til fritidsaktivitet for en midlertidig periode.
 • Styrke samarbejde mellem aktører indenfor sundhed, integration og udsatte, så både kultur, idræt og fritid kommer sårbare målgrupper til gavn

  Med afsæt i politikkens fokusområde 3 ”Stærke fællesskaber og livskvalitet” skal vi medvirke til at de stærke fællesskaber, kultur- og fritidslivet rummer, kan blive mere inkluderende og dermed bidrage til sundhed og trivsel for alle borgere.

  Vi skal både have fokus på at bekæmpe ensomhed, forebygge sygdom, skabe livskvalitet for borgere med handicap samt at styrke den mentale sundhed, der kan være afgørende for at styrke integration og beskæftigelse.

  En del af initiativet handler om at støtte op om foreningers og kulturinstitutioners sundhedsskabende aktiviteter og en anden del handler om at styrke samarbejdet med Center for Sundhed og Seniorliv og Jobcentret.

  Initiativet understøttes desuden gennem kulturaftalen Kulturmetropolen, hvilket giver god mulighed for sparring med andre kommuner.

  Undersøgelser

  • Afdække og afprøve potentialet i en udvidelse af Fritidsvejledningen til at omfatte +65 årige – i samarbejde med ældreområdet.
  • Koordinering af fundraising mhp. at løfte større fælles projekter uden for driftsrammen. Fx musikterapi til handicappede, musik på plejehjem (kultur på recept).
  • Undersøge snitfladen mellem aktivitetscentre, frivilligcentret, foreninger og kulturinstitutioner ift. aktiviteter for ældre eller udsatte målgrupper.
  • Undersøge samarbejdsmuligheder med Jobcentret om tilbud, der fremmer integration og demokratisk dannelse.
  • Undersøge muligheden for at inkludere borgere med fysiske og psykiske handicaps i foreningsaktiviteter.

  Handlinger

  • Tilbud om demensvenlig træning og inklusion af mennesker med demens i foreningslivet herunder idrætsforeninger.
  • Klæde forenings- og kulturaktører på til at modtage borgere med demens i deres aktiviteter gennem samarbejde med demenskoordinator.
 • Udvikle de eksisterende events, så samarbejde og målgrupper udvides

  Med afsæt i politikkens indsatsområde 4 ”Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft” skal vi videreføre, understøtte og udvikle på de oplevelser og events, der bidrager til at samle kommunens borgere og skabe stolthed.

  Vi skal bruge Furesøs historie og DNA til at skabe meningsfulde aktiviteter, der bringer folk sammen på tværs af kommunen.

  Desuden skal vi støtte op om de aktører og initiativer, der har fokus på at tiltrække flere målgrupper, inddrage nye samarbejdspartnere og formidle vores lokaliteter, permanente oplevelser og aktuelle begivenheder på nye måder.

  Undersøgelser

  • Stræbe efter at udvikle koncepter, som eksempelvis ”Lun på ord” eller ”Skidefuld af historier”, så de kan inspirere andre kommuner.
  • Undersøge muligheden for at videreudvikle Farverige Furesø, så flere samarbejdspartere bliver inddraget i arrangementet, og at arrangementet kommer til at indeholde flere nye aktiviteter, som f.eks. debattelt, udstillinger, workshops, Streets sport osv.
  • Gentænke og udvide ”Lun på ord” til også at inkludere ”Lun på musik”, ”Lun på kunst”, der efter samme koncept skal afholdes over to dage med tema, men på forskellige tidspunkter af året. Fremadrettet også gerne i samarbejde med foreningerne.
  • Undersøge mulighed for at bruge Flyvestationen mere i kommende samarbejder på tværs, evt. til musik- og sangundervisning. Udnyttelse af de erfaringer, der gøres i forbindelse med 80års dagen for besættelsen.

  Handlinger

  • Fremme muligheden for afvikling af events på Flyvestationen, jf. eventstrategi.
  • Involvere flest muligt foreninger i at afholde ”Flyvestationen på hjul”.
  • Understøttelse og medskabelse af enkeltstående events, som f.eks. Store Flyvedag indenfor rammerne af institutionernes faglighed, drift og budget.
  • Udvikle kriterier for ansøgning og udbetaling af de faste, 2-årige tilskud, så de understøtter politikken Vores Furesø
 • Forbedre dialog og selvbetjeningsmuligheder for foreninger, der øger gennemsigtighed og brugervenlighed

  Med afsæt i politikkens fokusområde 2 ”Frivillighed og nye aktiviteter” skal vi anerkende og understøtte de frivilliges indsats og sikre gode rammer for foreningernes aktiviteter.

  Det skal være lettere at bruge selvbetjeningssystemer og gennemskue regler og muligheder for tilskud og støtte. Udvikling og tilretning af digitale løsninger skal ske i et samarbejde mellem kommunen og foreningerne.

  Gennem netværk og brugergrupper skal samarbejdet mellem kommune, foreningsliv, frivillige og selvorganiserede styrkes, så der skabes overblik over aktører og aktiviteter.

  Undersøgelser

  • Undersøge mulighed og potentiale for at forbedre overblikket over foreninger og bookinger/aktiviteter i Furesø gennem de eksisterende digitale platforme.
  • Afdække behov og profil for et kommunalt serviceteam for foreninger, der kan støtte op om foreningsdrift og udvikling på foreningernes præmisser.
  • Igangsætte dialog med foreninger om etablering af en digital foreningsguide og indgang til ”Aktiv Furesø”, der både kan give overblik og gøre det lettere at bruge portalen og de øvrige relevante hjemmesider.

  Handlinger

  • Udvikle og videreudvikle de digitale selvbetjeningsløsninger for foreninger med henblik på at øge brugervenlighed og gennemsigtighed. Udføres i samarbejde med foreninger og brugere.
  • Forenkle og stramme op på kalendersystemerne for kommunens faciliteter og institutioner, så det bliver lettere for borgerne at se kommende begivenheder.
  • Etablere en kommunal ”task force”, der kontinuerligt arbejder på at gøre booking- og tilskudssystemer lettere at bruge og at informere foreningerne om nye tiltag.
  • Etablere brugerråd og årlige brugermøder i faciliteter, der huser mere end tre primære foreninger.
  • Aktivere og forankre brugen af platformen Boblberg med henblik på at styrke foreningers rekruttering af frivillige og sikre samspil på tværs.
Kulturpolitik

Vores Furesø

Furesø Kommune byder på et væld af oplevelser, aktiviteter og fællesskaber. Det skyldes engagerede borgere, et rigt foreningsliv, gode kulturinstituti…

Del: