DSC 0264

Workshop 1:

Et godt sted at vokse op

Alle børn bør have mulighed for at dyrke en fritidsaktivitet – kultur eller idræt. Det kan være tilbud i kommunens kulturinstitutioner og foreninger efter skoletid, i ferien eller weekenden. Det kan også være aktiviteter, de møder i skole, FFO og dagtilbud. At være fysisk aktiv sammen med andre og at lære noget nyt styrker trivsel, læring og sociale kompetencer - hvad enten det er gymnastik, forfatterskole eller spejder. Kommunens opgave er at hjælpe foreninger og institutioner til sikre, at de mange tilbud kommer alle kommunens børn til gavn.

Et aktivt ungdomsliv

Unge har ofte andre behov end børn og voksne. Mange foreninger oplever, at unge falder fra deres fritidsaktiviteter, fordi de har travlt med skole, fritidsjob eller samvær med venner. Det kan betyde, at unges liv bliver præget af inaktivitet, ensomhed og stress. Fritidsaktiviteter tilbyder en pause fra skolens præstationskrav og en mulighed for samvær på andre betingelser. Unge har dog ofte et behov for at få indflydelse på de aktiviteter, de deltager i – og aktiviteterne hænger tæt sammen med sociale relationer og samvær. Det handler både om at styrke foreningers og institutioners evne til at fastholde unge, og at give unge rammer og mulighed for at starte nye aktiviteter.

Du kan læse referatet fra workshop 1 her

Workshop 2:

Plads til frivillighed og nye aktiviteter

Furesø Kommune har et aktivt foreningsliv og mange frivillige, der arbejder aktivt for fællesskab og værdier. Kommunens opgave er at bakke op om de eksisterende foreninger, og samtidig sikre gode rammer for nye initiativer og for selvorganiseret aktivitet. Foreningslivet bør udvikle sig i takt med borgernes sammensætning og interesser. Da foreninger drives af frivillige, kan kommunen støtte op om de administrative og udviklingsmæssige opgaver, der tager tid for foreningernes bestyrelser. Samtidig kan kommunen invitere til samarbejde om kommunale indsatser, der skaber kontakt med nye målgrupper.

Du kan læse referatet fra workshop 2 her

Workshop 3:

Sundhed gennem fællesskaber

Samværet med andre om fælles aktivitet og oplevelser kan give livet mening og forebygge ensomhed, uanset om det er badminton eller akvarelmaling. Sundhed opfattes her meget bredt som både fysisk, mental og social. Furesø Kommunes sundhedsprofil viser at flere og flere borgere (også på landsplan) er inaktive i hverdagen med mange timers stillesiddende aktivitet. Særligt unge mellem 16 – 34 år er fysisk inaktive, har svage sociale relationer og oplever forhøjet stressniveau. Her kan de fællesskaber, som fritidslivet byder på, spille en positiv rolle. Både ved at skabe rammerne for fysisk aktivitet og ved at tilbyde andre typer fællesskaber, der giver livskvalitet for den enkelte.

Du kan læse referatet fra workshop 3 her

Workshop 4:

Lokalsamfund med sammenhængskraft

Mødesteder, hvor borgere kan samles og dele oplevelser spiller en stor rolle for sammenhængskraften i kommunen. Kulturinstitutionerne skaber både stolthed og sammenhængskraft blandt borgerne, ligesom idrætsaktiviteter og events bidrager hertil. Sammenhængskraft og lokalt fællesskab gør det lettere at tage imod nye borgere og se ud over egne horisonter. Også kommunens forsamlingshuse og medborgerhuse spiller en rolle her som rammer for aktiviteter, der opstår af borgernes interesser, engagement og frivillige indsats. Erhvervslivets rolle som samarbejdspartner ved aktiviteter og events er også en del af dette tema.

Plads til fysisk og kreativ udfoldelse

Hvis fritidsaktiviteter og oplevelser skal have gode vilkår, kræver det faciliteter, lokaler, udstyr og fysisk indretning, der understøtter aktiviteterne. Kommunen har mange forskellige lokaler og idrætshaller, som borgere, foreninger og ansatte skaber indhold i gennem foreningstilbud og enkeltstående begivenheder. Temaet rummer også de spontane aktiviteter i byen eller i naturen, der opstår på vej til arbejde eller hjem fra skole. Stisystemer og ruter kan invitere til bevægelse og vise vej til oplevelser og møder. Fx kan et fokus på de mange udendørs kunstværker få nye målgrupper til at bevæge sig mere rundt i byen, om søerne og i skoven.

Du kan læse referatet fra workshop 4 her

Del: