Vidste du, at...

Hvis vi i Furesø Kommune planter træer på et areal svarende til ca. 100 hektar, kan vi binde op til 20.000 tons CO2 årligt. Det svarer til mere end 1.800 danskeres årlige CO2-udledning (kilde: Global Afrapportering 2022, Energistyrelsen). Derudover bidrager træerne også positivt til biodiversiteten.

I Furesø Kommune skal plantning af træer derfor tænkes sammen med lokalplanlægning og nybyggeri.

Billede1 Landbrug Og Havebrug

Hvad er lavbundsjorde – og hvorfor skal de ”udtages”?

Lavbundsjorde– også kaldet tørvejord – er eller var vådområder, som enge og moser. I den slags vådområder er der mange planterester, som har optaget en masse CO2. Når lavbundsjorde får lov at være i fred, så bliver denne CO2 i jorden. Og det er godt for både klima og miljø.

Men når lavbundjorde drænes for vand i forbindelse med landbrugsdrift, så trænger ilten ind. Ilten gør, at mikroorganismer kan nedbryde planterester og dermed udlede CO2 til atmosfæren.

Ved at udtage lavbundsjorde af landbrugsdrift og oversvømme dem igen, kan vi altså reducere udledningen af CO2

Hvor er vi i dag?

I Furesø Kommune har vi hel del skov, store søer og andre naturtyper. De arealer, der bliver dyrket og brugt som landbrugsjord, dækker 11 % af kommunens samlede areal. Furesø Kommune er ikke en landbrugskommune, da vi kun har få produktionslandbrug med f.eks. kvæg og grise. Til gengæld har vi kornmarker, græsningsarealer og hobbylandbrug med bl.a. høns, får og heste.

CO2-udledninger fra landbrug og arealanvendelse udgør 4 % af vores samlede udledninger i kommunen. Som det ses på figuren nedenfor, er det lavbundsjorde, der står for de største udledninger. Herefter kommer dyrkning af landbrugsarealer, eksempelvis når marker gødes, drænes og pløjes.

Billede2 Landbrug Og Havebrug, Diagram
Hvordan ser udviklingen ud mod 2030 og 2050?

CO2-udledningerne fra landbrug og arealanvendelse udgjorde i alt 7 kton i 2019. Det svarer til 4 % af de samlede udledninger i Furesø Kommune.

 • To scenarier for udvikling frem til 2050
  • Business as usual, hvor vi ingen lokale tiltag iværksætter i Furesø Kommune: Her vil udledningerne falde en anelse frem mod 2050, bl.a. grundet nationale planer for grøn omstilling af dansk landbrug.
  • Nye lokale tiltag, hvor vi i Furesø Kommune skubber i en endnu grønnere retning med lokale tiltag. Her kan vi mere end halvere udledningerne fra landbrug og arealanvendelse frem mod 2030. Vores lokale indsatser sikrer bl.a. flere naturområder, øget biodiversitet og mulighed for at optage CO2 fra atmosfæren.

   

Hvordan kan du være med i den grønne omstilling?
Aktivitetsområder
 • Vi skal plante ca. 20.000 træer på cirka 100 hektar

  Træer optager CO2 fra atmosfæren, de bidrager til øget biodiversitet. Derfor skal vi plante flere træer i Furesø. På landbrugsarealer, hos virksomheder, på kommunale arealer og ikke mindst i private haver. Du kan også være med! 

  Tilmeld dig Vild Have Ambassadør-ordningen eller tal med din grundejerforening, vejlaug eller boligforening om muligheden for plantning af træer på fællesarealer.

  Træer kan også have en positiv effekt i forhold til klimasikring. De optager nemlig store mængder regnvand og kan dermed minimere risikoen for oversvømmelser af kloaker og på veje.

 • Bliv Vild Have Ambassadør

  Furesø Kommune har et korps af Vilde Have Ambassadører i alle bydele. De er med til at sætte skub i den vilde havebevægelse til glæde for klima, planter, dyr og mennesker. De er klar til at hjælpe og hepper på dig, hvis du også vil gøre din have lidt mere vild.

  Som Vild Have Ambassadør får du gode råd, rig mulighed for at dele din egen viden, og du får invitationer til spændende, hyggelige og lærerige arrangementer i et VILDT netværk i Furesø Kommune.

  Læs mere og tilmeld dig som Vild Have Ambassadør.

 • Dyrkede lavbundsjorde skal genskabes til enge og moser

  I Furesø Kommune har vi cirka 184 hektar lavbundsjorde, som dækker over både dyrket jord og græsningsarealer. Disse arealer står for næsten 75 % af landbrugsrelaterede CO2-udledninger i kommunen i 2019. Udledningerne kan mindskes ved at genoprette den mose eller eng, som er blevet drænet for at anvende arealet.

  Som landmand eller jordejer kan du derfor gøre en stor grøn forskel ved at omlægge denne jord til gavn for klima og miljø. Du kan bl.a. søge Miljøministeriets tilskudsordning for Klima-Lavbund målrettet kommuner lodsejere og fonde.

 • Landbrug skal drives bæredygtigt og med lokalt producerede fødevarer

  Vores mål er, at mindst 50 % af de kommunale arealer, der i dag er forpagtet ud til landbrug, er omlagt til egentlig natur i 2030. Derfor tænker kommunen denne omlægning ind i vores lokalplanlægning.

  Samtidig fastholdes muligheden for i Furesø at drive landbrugserhvervs på et bæredygtigt grundlag og som en del af vores lokalarv med lokalt producerede fødevarer.

 • GRØN OMSTILLING PÅ SKOLELANDBRUGET, HAVER TIL MAVER OG HJORTØGAARD OG STENGÅRDEN

  I Furesø Kommune er alle velkomne til at besøge Skolelandbruget. Her kan daginstitutionsbørn og skoleelever deltage aktivt og opleve økologi, natur og landbrug i praksis. På Skolelandbruget er der 13 haver, hvor skoleklasser og daginstitutionsgrupper deltager i forløbet Haver til Maver. Der er fokus på at dyrke og spise fødevarer fra den vilde natur.

  Hjortøgaard er også en udeskole beliggende i Værløse. Her tilbydes guidede ture, der øger naturforståelse i felten for børnehaver og skoleklasser, tilpasset de forskellige. Du kan også besøge Stengården, et økologisk landbrug i fuld skala, hvor alle, der er nysgerrige på økologi og lokalt producerede fødevarer, kan komme på besøg og lære, opleve, smage og røre.

  Book et forløb på et af ovenstående steder.

DK2020 Godkendt
Godkendelseslogo fra C40 for Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune.
Del: