Hvordan påvirker klimaforandringer kommunen i fremtiden?

Vi måler og analyserer allerede i dag på, hvilke ændrede vejrforhold der forventes at kunne ramme Furesø Kommune i årene fremover. Denne monitorering fortsætter, da fremtidens klima forventes at blive endnu mere ustadigt som følge af klimaforandringer.

Monitorering og risikovurdering skal sikre, at kan iværksætte forebyggende tiltag, der beskytter os mod vejr og vind. Tiltagene tænkes sammen med mulighederne for at skabe mere natur, øget biodiversitet og CO2-reduktioner i Furesø Kommune.

Billede 3 Klimatilpasning
Figuren viser, at vi i Furesø Kommune vil opleve både mere nedbør, flere skybrud og højere temperaturer frem til år 2100.

Det forventede fremtidige klima i Furesø Kommune frem til år 2100

17 % mere nedbør: Mængden af nedbør forventes at stige. Det betyder, at der over året i gennemsnit vil falde 2,07 mm regn i døgnet.

80 % flere skybrud: Antal hændelser i løbet af året, hvor der falder mere end 15 mm nedbør på 30 minutter, forventes at stige.

+3,5°C temperaturstigning: Den gennemsnitlige temperatur hen over året forventes at stige, og der vil være mere end dobbelt så mange varme hedebølgedage. En varmebølge er, når middelværdien af de højeste registrerede temperaturer, målt over tre sammenhængende dage, overstiger 25 °C.

Der sammenlignes med perioden 1981-2010 (Kilde: Klimaatlas, DMI).

To scenarier for fremtidens klima

Fremtidens klima afhænger af, hvor meget yderligere CO2, der slippes ud i atmosfæren. Mulige klimafremtider er beskrevet via scenarier for CO2-udslip kaldet RCP-scenarier. I Furesø Kommune arbejder vi med RCP4.5-scenariet efter anbefaling fra DMI og Miljøstyrelsen.

RCP4.5, er en CO2-fremtid, hvor vi sænker verdens udledning af CO2 betydeligt, så klimapåvirkningen topper lige omkring år 2100. RCP4.5 benyttes oftest, når klimatilpasning planlægges frem til år 2050.
RCP8.5, er en CO2-fremtid, hvor verdens udledning af CO2 fortsat stiger, så den globale opvarmning fortsat tager til igennem det 21. århundrede.

 • Hvordan ser udviklingen ud mod 2030 og 2050?

  Mere nedbør, flere skybrud og højere temperaturer med flere hedebølger forventes at ramme Furesø Kommune som følge af klimaforandringer. Derfor skal vi ruste os mod konsekvenserne med forebyggende tiltag og investeringer.

  Det gælder bl.a. tilpasning af lokalplaner og byudvikling for at minimere risikoen for oversvømmelser. Det handler også om at sikre, at kommunen har det nødvendige beredskab, der kan rykke ud ved oversvømmelser, og at sundheds- og plejesektoren overvåger og tilpasser indsatser i forbindelse med varme- og hedebølger.

 • Sammen sikrer vi kommunen mod oversvømmelser

  Fremtidens mere ustadige vejr forventes primært at have konsekvenser i form af mere og kraftigere nedbør i Furesø Kommune. Der er derfor risiko for oversvømmelser samt opstuvning i og overløb fra afløbssystemerne.

  Det kan give oversvømmelser på veje eller i kældre eller resultere i urenset spildevand, der løber ud i søer og vandløb. I områder, hvor grundvandet i Furesø Kommune i forvejen står højt, er risikoen for oversvømmelser større.

  Derfor er øget nedbør og sikring mod oversvømmelser centrale fokusområder i Furesø Kommune. Det handler dels om kommunale indsatser for tilpasning af kloaksystemerne, og dels om lokale indsatser hos borgere, grundejerforeninger og virksomheder, som du kan læse mere om nedenfor.Nedsivning af regnvand kan give øget biodiversitet og mere natur

  Nedsivning af regnvand kan give øget biodiversitet og mere natur.

  Regnvand kan give oversvømmelser i kældre og på veje og kan overbelaste vandløbene. For at undgå at det sker, kan man lave regnvandsbassiner på naturarealer. Regnvandbassiner kan minde om søer eller grønne arealer, hvor vand kan sive ned og væk fra f.eks. veje. På den måde undgår man, at fosfor og kvælstof ender i naturens vandløb.

Hvordan kan du være med i den grønne omstilling?
 • Aktører

 • Inspiration, viden og undervisning
  • Bliv Vild Have Ambassadør på vild.furesoe.dk
  • Bliv klogere på klimatilpasning i kommunen og få inspiration på furesoe.dk/klimatilpasning
  • Få indsigt i, hvordan klimaforandringer påvirker vejr og vind i Furesø Kommune på dmi.dk/klimaatlas
  • Find inspiration hos Klimalancen, der organiserer klimatilpasninger på private grunde på klimalancen.dk
  • Læs om træer og grønne byrum i byen og på landet i Furesø Kommune på furesoe.dk/traer
Aktivitetsområder
 • LAR-løsninger: Håndtering af regnvand på egen grund

  Lokal afledning af regnvand kaldes i daglig tale LAR og omhandler alle de løsninger, man kan vælge, når man håndterer regnvandet på en anden måde end i kloakken. Ved at håndtere regnvand på egen grund, er man med til at aflaste kloaksystemet, og minimerer dermed risikoen for at kloakken overbelastes ved skybrud.

  Som borger og virksomhed bør du overveje, om dit tagvand og andet regnvand kan holdes på egen grund eller på eventuelle tilhørende fællesarealer. På den måde bidrager du til, at vi undgår ukontrollerede oversvømmelser, når det regner kraftigt.

  Du kan lade dig inspirere af en række forslag til løsninger for håndtering af regnvand på egen grund samt et kort over nedsivningsegnede områder i Furesø Kommune.

  Læs mere om håndtering af regnvand på egen grund her.

 • Udrulning af Områdeplan for Furesø Kommunes afløbssystemer

  Vi arbejder målrettet med klimatilpasning af kloaksystemer i tæt samarbejde med det tværkommunale vandselskab Novafos A/S. I 2017-2020 gennemførte Novafos en omfattende analyse af kommunens afløbssystem. I analysen er der kortlagt lokale områder, som er særligt udsatte for oversvømmelser, hvis der falder store mængder nedbør.

  På den baggrund, og i et tæt samarbejde med borgere og boligforeninger, vælges en strategi for afløbssystemer i kommunen.

  • Spildevandsplan 2020: Planen sætter de overordnede rammer for håndtering af spildevand og strategi for afløbssystemer i Furesø Kommune. I årene 2020-2050 arbejdes løbende på implementering af investeringer og tiltag i planen.
  • Områdeplan for afløbssystemer 2021: Planen prioriterer og danner rammerne for Furesø Kommune og Novafos’ arbejde med at sikre vandmiljøet og klimatilpasningen af afløbssystemerne i fremtiden.
  • Delområdeplaner: Planerne for de i alt 17 delområder i kommunen sætter retningen for, hvordan afløbssystemerne lokalt skal tilpasses fremtidens klimamæssige udfordringer, samtidig med at vi værner om natur og miljø.
 • Oversigt over, hvornår og hvor områdeplaner og delområdeplaner for afløbssystemerne i Furesø Kommune iværksættes og implementeres
  • Kort sigt (frem til 2030)
   Delområdeplaner udarbejdes: 2021-2024 (Farum, Hareskovby og Værløse By). 2024-2030 (Kirke Værløse og Jonstrup).
   Enkelte delområdeplaner realiseres
  • Mellemlang sigt (2024-2040)
   Delområdeplaner realiseres: 2023- (Farum, Hareskovby og Værløse By). 2024-2032 (Kirke Værløse og Jonstrup).
  • Lang sigt (2040-2050)
   Fortsat monitorering af risikobillede og analyse af konsekvenser, samt implementering af nødvendige tiltag.

   

DK2020 Godkendt
Godkendelseslogo fra C40 for Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune.
Del: