Hvor er vi i dag?

CO2-udledninger for forbrug i Furesø Kommune udgør omkring 475 kton. Det er en stor post. Og den er større end den samlede udledning i hele kommunen som geografisk område, faktisk næsten fire gange større.
Indkøb og forbrug indgår ikke i Furesø Kommunes CO2-regnskab, da mange af de varer og tjenester, vi køber, er produceret et andet sted. F.eks. køber vi kød fra kommuner, der har en stor opgave i at nedbringe deres CO2-udledning fra bl.a. landbrugsproduktion.

I Furesø Kommune skal vi styrke den grønne omstilling – ikke kun hos os selv, men også i andre kommuner og i andre dele af verden ved at indkøbe mere klimavenligt.

Det er et medansvar, vi alle skal bidrage til at løfte.

Vi skal tænke grønnere inden for en række områder, når vi køber varer og tjenester:

 

Billede1 Indkøb Og Adfærd

Vidste du, at...

Den gennemsnitlige borger i Furesø Kommune udleder i ca. 15,8 ton CO2 om året. Heri indgår både brug af transport, el, vand og varme samt alle de varer og services, borgeren køber.

Udledningen pr. borger svarer til 134.300 kørte km. i personbil – eller en flyrejse på i alt 158 timer (Kilde: Samvirke)

Alle grønne tiltag tæller

Alle skal være med til at gøre Furesø Kommune grønnere. Borgere, virksomheder, offentligt ansatte, frivillige, organisationer og mange flere. Alle handlinger tæller, og alle initiativer er velkomne, også dem, der ikke er nævnt her.

Store som små initiativer eller omlægninger og mindre adfærdsmæssige skridt er alt sammen med til at sætte skub i den grønne omstilling i Furesø Kommune.

Mulighederne for at bidrage er mange. Vi skal løfte i flok, og vi skal rykke i en grønnere retning i fællesskab.

Den Grønne Guide i Furesø Kommune

Den Grønne Guide giver information og vejledning til borgere om miljørigtig adfærd og grøn omstilling. Her kan borgere deltage i arrangementer, events og projekter, der skaber grøn omstilling i Furesø Kommune.

 • Hvordan ser udviklingen ud mod 2030 og 2050?

  Når vi alle tænker ’grønnere’ i dagligdagen, kan vi potentielt nedbringe vores CO2-udledning med ca. 21 kton CO2.

  En reduktion, der er med til at trække vores samlede CO2-udledninger for Furesø Kommune i minus, hvis posten tælles med i vores klimaregnskab.

   

Hvordan kan du være med i den grønne omstilling?
Aktivitetsområder

Følgende tiltag og initiativer skal ses som inspiration til en grønnere hverdag og adfærd, der skaber store resultater, hvis vi alle bidrager.

 • Grøn Fællesspisning

  Du kan være med til Grøn fællesspisning i Furesø Kommune.

  Arrangementerne er for alle og arrangeres af kommunen. Vi har fokus på klimavenlige retter og socialt fællesskab.

  Læs mere, og tilgå tilmelding for planlagte Grønne Fællespisninger.

  Tilmeld dig Furesø Kommunes nyhedsbrev, og så får du invitationer sendt direkte, når næste Grønne Fællesspisning afholdes. 

  Se opskrifterne fra Grøn Fællesspisning den 26. januar 2023.

   

 • Reducering af brug af flytransport

  Flytransport er en af de helt store kilder til CO2-udledning. Derfor har Furesø Kommune som facilitator og formidler et medansvar for at gøre den enkelte borger bevidst om klimaaftrykket ved denne transportform sammenlignet med grønnere alternativer.

  Som virksomhed kan du bl.a. overveje at indføre en flypolitik ved forretningsrejser, så medarbejdere vælger grønnere transportformer.

 • Undervisning i klimavenlig kost

  I Furesø Kommune skal vi styrke indsatsen for undervisning i kostvaner hos folkeskoleelever for at fremme grønne kostvaner hos børn og deres familier. Kommunens køkkenansatte, pædagogisk personale og kostvejledere øger derfor den igangværende indsats for at dele erfaringer og inspirere borgere og brugere til mere klimavenlig kost og mindre madspild.

 • Øget genanvendelse af ressourcer og mere cirkulær økonomi

  Furesø Kommunes har en ambition om bedre udnyttelse af ressourcerne i vores affald. Derfor må affaldssortering ikke være svært. Som kommune skal vi derfor sikre, at indsamlingsordninger gør det nemt og enkelt at sortere affaldet.

  Visionen er, at borgere, virksomheder og kommunen håndterer affald som en værdifuld ressource for med tiden helt at afskaffe begrebet affald, og kun snakke om ressourcer.

 • Grønne offentlige indkøb

  Klimaaftrykket fra offentlige indkøb udgør ifølge beregninger fra Concito 12 millioner tons CO2 på landsplan. En simpel oversættelse af den nationale udledning til Furesø Kommune viser, at CO2-udledningen knyttet til kommunens indkøb er omkring 25.000 tons CO2.

  I Furesø Kommune sigter vi mod en halvering af klimaaftrykket fra offentlige indkøb i 2030 i forhold til i dag. Vi stiller krav om miljømærkede indkøb og belyser klimaaftrykket fra produkter/ indkøbsstrategier for at understøtte grønne valg.

 • CO2-krav til nybyggeri

  I marts 2021 blev der indgået en aftale i Folketinget om en national strategi for bæredygtigt byggeri. Aftalen fastlægger, at nybyggeri fremadrettet skal overholde specifikke krav til CO2-udledning (målt i årlige CO2-ækvivalenter per kvadratmeter) baseret på en livscyklusanalysebetragtning, dvs. omfattende udledninger fra både opførelse, drift og nedrivning af bygningen.

  Kravene skærpes over tid, og der indføres samtidig en frivillig CO2-klasse med et udledningskrav, der ligger en tredjedel under de generelle krav. Furesø Kommune vil sikre, at klima og miljø kommer på listen over de emner, som lokalpolitikere kan stille krav til i lokalplanerne, således at vi fremadrettet stiller krav om, at al nybyggeri opfylder krav i kommende frivillig CO2-klasse.

 • Fremme deleøkonomi

  Deleøkonomi har potentiale til at sikre CO2-reduktioner, fordi vi deles om at forbruge – og dermed forbruger mindre samlet set. Eksempler på dette er samkørsel, deling af boliger via f.eks. ‘Airbnb’, tøjbiblioteker eller ordninger, der giver mulighed for at dele værktøj.

 • Etablering af genbrugsplatform

  Ved at etablere en eller flere genbrugsplatforme for byggematerialer i Furesø Kommune kan vi opnå relativt store CO2-reduktioner. På den måde kan vi nemlig i højere grad genbruge byggematerialer. I de senere år har 36 kommuner givet mulighed for, at man kan få eller købe brugte byggematerialer på genbrugspladsen, og det samme er Furesø Kommune ved at skabe fundamentet for.

 • Større genanvendelse af byggematerialer

  Furesø Kommune arbejder målrettet på at fremme genanvendelse af byggematerialer fra egne eksisterende bygninger til nybyggeri. Indsatsen skal tænkes sammen med bl.a. genbrugsplatformen og øget cirkulær økonomi i byggebranchen. Arbejdet er allerede godt i gang.

 • Renovering frem for nybyg

  Furesø Kommune arbejder på at fremme energirenovering af eksisterende bygninger i stedet for nybyg for at reducere materialeforbrug af hensyn til klimaet. Derfor vil du som borger, håndværker eller ejendomsmægler opleve, at kommunen vejleder og anbefaler i denne retning ved at fremhæve eksempler fra gode renoveringer, tilbygninger, udskiftning af vinduer, efterisolering mv.

DK2020 Godkendt
Godkendelseslogo fra C40 for Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune.
Del: