Vi har regnet på vores udledninger af CO2 i Furesø Kommune som geografisk område. På den måde har vi kortlagt, hvor stort vores klimaaftryk er fra alle husholdninger, virksomheder, på vejene, i butikkerne, hos forsyningsselskaberne og meget mere. Kortlægningen viser også, hvor udledningerne er størst, og hvor vi skal sætte ind for at blive en grønnere kommune.

CO2 dækker flere gastyper

Vores samlede CO2-udledninger omfatter mange forskellige typer gas. Fælles for dem alle er, at de har en negativ effekt på klimaet, bl.a. fordi de forårsager temperaturstigninger på kloden. Vores udledninger kommer både fra den mest omtalte gasart CO2, også kaldet kuldioxid. Men lattergas og metangas fra bl.a. landbrug og affald er også blandt vores udledninger.

Det hele indgår i en samlet pulje og bliver opgjort i CO2-ækvivalenter, som vi omtaler CO2.

Hvor kommer vores CO2-udledninger fra?

Vi har opgjort vores samlede udledninger af CO2 ud fra et aktuelt udgangspunkt. Dette udgangspunkt er året 2019, også kaldet vores baseline. Ud fra denne baseline kan vi måle fremskridt på vejen til at blive en grønnere kommune.

På figurerne nedenfor kan du se, hvor meget CO2, vi udledte i 2019, og hvor udledningerne kommer fra.

  • I 2019 udledte vi 174 kton (kiloton) CO2
  • El- og varmesektoren udgør tilsammen den største del af udledningerne (hhv. 22 % og 35 %) efterfulgt af transportsektoren (34 %) og landbrug (4 %). Øvrige udledninger dækker bl.a. affaldsdeponi, kølemidler, spildevand og opløsningsmidler (5 %).
Billede1 Hvor Meget CO2, Diagram
Figurerne viser, at CO2-udledninger i Furesø Kommune i 2019 primært kom fra transport (35%) og opvarmning (34%). Derefter følger elektricitet (22%), mens landbrug og øvrigt bidrager med en relativt lille andel i CO2-udledningerne.

Hvad svarer et ton CO2 til?

Når vi opgør CO2 i kilo og tons, kan vi vurdere, hvor høje vores udledninger er. Men tallene kan være svære at relatere til. For hvor meget er et ton CO2 egentlig, og hvad svarer det til, når man sammenligner med de aktiviteter, vi kender fra hverdagen? Det kan du se et eksempel på her.

Billede2 Hvor Meget CO2, CO2 På Rejse
Figuren illustrerer, at en rejse i fly for en familie på fire personer ofte er billigere end en lignende rejse i bil. Men ser man på CO2-udledningen, viser det sig, at CO2 udledningen er væsentlige højere ved flyrejsen, og faktisk udleder familien mere end 10 gange så meget CO2 pr. betalt krone for rejsen. Kilde: Concito. Alle værdier er cirka-tal.
  • Vidste du, at….

    Den gennemsnitlige borger i Furesø Kommune udleder i alt ca. 15,8 ton CO2 om året.

    Udledningen dækker transport, el, vand og varme samt alle de varer og services, borgeren køber og forbruger.

    Det svarer til, at hver Furesø-borger udleder, hvad der svarer til 134.300 kørte km. i personbil – eller en flyrejse på i alt 158 timer.

DK2020 Godkendt
Godkendelseslogo fra C40 for Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune.