Hvor er vi i dag?

I Furesø Kommune har vi i en årrække arbejdet ambitiøst med omstillingen af energi- og varmesektoren.

I marts 2022 blev Varmeplan 2022 vedtaget. Planen er et vigtigt afsæt for at nå vores mål om en fossilfri varmeforsyning i 2030. Varmeplanen har fokus på at udpege de områder i kommunen, hvor der med fordel kan etableres fjernvarme i de kommende år, eller hvor man i stedet kan kigge i retning af alternative grønne opvarmningsløsninger.

Vores mål er, at naturgas- og oliefyr skal udfases helt inden 2030

I 2019 opvarmes størstedelen af bygningerne i kommunen med naturgas (46 %). Herefter udgør fjernvarme (41 %), el (7 %) og olie (4 %) de væsentligste kilder til opvarmning (se figur nedenfor).

Billede1 Energioptimerede Bygninger, Diagram
Hvordan ser udviklingen ud mod 2030 og 2050?

CO2-udledningerne fra energi og varmeforsyning i bygninger og produktionsanlæg udgjorde i alt 107 kton CO2 i 2019 i Furesø Kommune. Det svarer til 62 % af de samlede udledninger i kommunen.

 • To scenarier for udvikling frem til 2050
  • Business as usual, hvor vi ingen lokale tiltag iværksætter i Furesø Kommune: Her vil udledningerne falde frem mod 2050, bl.a. fordi el-nettet nationalt bliver grønnere.
  • Nye lokale tiltag, hvor vi i Furesø Kommune skubber i en endnu grønnere retning med tiltag inden for energi- og varmeforsyning. Her kan udledningerne allerede gå i minus i 2030.

Hvordan kan du være med i den grønne omstilling?
Aktivitetsområder
 • 100 % udfasning af olie- og naturgasfyr

  I 2030 er det målet, at alle olie- og gasfyr i Furesø Kommune er udfaset til fordel for grønnere alternativer for opvarmning som fjernvarme eller varmepumper.

  Furesø Kommunes Varmeplan 2022 har identificeret grønne, gule og røde område, der giver oversigt over, hvor borgere og virksomheder med fordel kan konvertere til fjernvarme, individuelle eller fælles varmepumpeløsninger.

  På Sparenergi.dk kan du som boligejer, virksomhed, grundejerforening eller boligselskab få mere information om mulighederne for tilskudsordninger til udskiftning af olie- eller gasfyr.

 • Rammer for grøn fjernvarmeforsyning

  Udbygning af fjernvarmen i Furesø Kommune vil skabe et behov for udvidelse af kapaciteten. Det gælder også kapaciteten for varmepumper, varmelagre og elkedler.

  Derfor samarbejder Furesø Kommune med Vestforbrænding om at sikre de rette rammevilkår for lokalområder i kommunen, så kapaciteten for grønne varmeløsninger understøtter 100 % udfasning af olie- og gasfyr.

  Du kan læse mere om planerne for fjernvarmeudbygning her.

 • CO2-neutralt spildevandsanlæg

  Når spildevand renses, er der en CO2-udledning i processen.

  Derfor er målet, at Furesø Kommune i inden 2030 har etableret et fælleskommunalt CO2-neutralt anlæg til rensning af spildevand i samarbejde med nabokommuner og vandselskabet Novafos.

 • Energieffektivisering i boliger og hos virksomheder

  Der kan være meget at spare på både penge- og CO2-kontoen, når el- og varmeforbrug reduceres i bygninger og produktionsanlæg.

  Bor du i hus eller lejlighed, kan du finde inspiration til at komme i gang gennem projektet Klimafamilier.

  Har du en virksomhed, et erhvervslejemål eller en butik, kan du søge tilskud gennem Energistyrelsens Erhvervspulje til energispareprojekter, og du kan komme godt i gang gennem projektet Klimapartner.

 • Solcelleudbygning

  I Furesø Kommune har vi iværksat projekter med opsætning af solceller på egne tage.

  Derudover faciliterer vi i samarbejde med bl.a. erhvervsområder, Erhvervskontaktsudvalget og grundejerforeninger også projekter hos lokale bygningsejere og boligforeninger med store tagflader og facader.

  Vores mål er også, at lokalplaner ikke står i vejen for opsætning af solceller, med mindre væsentlige æstetiske forhold taler imod.

 • Etablering af CO2-fangst (CCS) på Vestforbrænding

  Med henblik på at sikre en CO2-neutral fjernvarmeforsyning undersøger Vestforbrænding mulighederne for at etablere CO2-fangst (CCS) på forbrændingsanlægget. Det sker i klyngesamarbejdet ‘C4 – Carbon Capture Copenhagen’.

  Anvendelse af CCS vil producere negative CO2-udledninger for både fjernvarme og el-produktion for affaldskraftvarme, og derfor er potentialet for CO2-reduktion stort.

DK2020 Godkendt
Godkendelseslogo fra C40 for Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune.
Del: