Klimatilpasningsplanen er i det væsentlige uændret i forhold til planforslaget, som var i offentlig høring fra den 19. december 2013 til den 24. februar 2014.

I forbindelse med vedtagelse af Klimatilpasningsplanen er der dog tilføjet, at senarier med høj grundvandsstigning ikke vil ændre risikobilledet, idet grundvandsspejlet ligger forholdsvis dybt i de bebyggede områder.

Planen er offentlig bekendtgjort den 22. juli 2014. Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 12 stk. 2 og 3 kan byrådet i visse tilfælde nedlægge forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser.

Klagevejledning

Du kan kun klage over retlige spørgsmål efter planlovens § 58. Klage over kommuneplantillægget skal du sende til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse eller via Digital Post inden 4 uger efter, at planen er offentligt bekendtgjort. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og underretter samtidig de involverede om klagen.

Det er en betingelse for Nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vær opmærksom på gebyrordningens særlige regler, opkrævningsmåde, betalingsfrister m.m. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Hvis du ønsker planen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for denne offentliggørelse. Læs mere på www.nkn.dk

Henvendelse om planen

Spørgsmål til planen kan rettes til Natur og Miljøafdelingen på tlf. 7235 5328 eller til Byudviklings- og Erhvervsafdelingen på tlf. 7235 5452

Del: