Det er pædagogerne i dit barns dagtilbud, der foretager det faglige skøn.

Hvis du selv er bekymret for dit barns sproglige udvikling, er du altid velkommen til at tale med personalet i dit dagtilbud. Så kan I sammen finde ud af om, der er brug for en sprogvurdering af dit barn.

Du har som forælder pligt til at lade dit barn sprogvurdere, hvis det skønnes nødvendigt i dagtilbuddet. Du vil altid blive informeret, såfremt personalet finder det nødvendigt at sprogvurdere dit barn. Du vil også selv blive bedt om at deltage i en del af sprogvurderingen, og du vil altid få gennemgået resultatet af sprogvurderingen på et efterfølgende møde.

Hvis det på baggrund af sprogvurdering viser sig, at dit barn har behov for ekstra sprogstimulering, laver personalet i dagtilbuddet en plan for hvordan det skal foregå i dagtilbuddet. I taler her om, hvad du som forælder selv kan gøre, og om der evt. skal støtte til fra en talepædagog eller tosprogskonsulent.

Hvis dit barn IKKE er indskrevet i dagtilbud ved 3-års alderen, skal det sprogvurderes. Når barnet er omkring 2,10 år vil du som forælder modtage et brev fra Pladsanvisningen om dette. Sprogvurdering af tosprogede børn udføres af to-sprogskonsulenten. Sprogvurdering af dansktalende børn udføres i én af de kommunale børnehaver.

 • Hvordan finder personalet frem til om dit barn skal sprogvurderes?

  Det er pædagogernes faglige vurdering, der afgør, om dit barn skal sprogvurderes. Sprogvurderingen af 3-årige sker lige efter, at barnet er startet i børnehave. For at sikre at vuggestuens og dagplejens viden om barnets sproglige udvikling følger med i overgangen, er der udarbejdet et sprogregistreringsmateriale, som benyttes af  det pædagogiske personale i vuggestuen eller dagplejen lige før børnehavestart og kan give en første pejling af barnets eventuelle behov for en decideret sprogvurdering.

 • Materiale til sprogvurdering

  I Furesø Kommune anvendes det standardiserede sprogvurderingsmateriale til 3-årige. Materialet er udviklet af Ministeriet for Børn og Undervisning og indeholder sprogvurderingsskemaer, vejledning til forældre og pædagoger i anvendelsen af sprogvurderingerne. Derudover indeholder det konkrete anbefalinger til, hvordan personalet i dagtilbuddene kan følge op på og arbejde videre med konkrete tiltag, der understøtter børnenes sproglige udvikling.

 • Hvem udfører sprogvurderingen?

  Det er pædagogerne i dagtilbuddet, der udfører sprogvurdering af de indskrevne børn. Den opfølgende indsats varetages også af det pædagogiske personale i afdelingen. Du bliver som forælder inddraget og vejledt i forbindelse med sprogvurderingen samt i det efterfølgende arbejde, hvor du også selv har en væsentlig rolle i at støtte dit barns sproglige udvikling. Hvis dit barn har behov for en særlig indsats, kan kommunens tale- hørepædagoger inddrages i tilrettelæggelsen af den opfølgende indsats.

 • Beslutning om hvor mange 3-årige børn, der sprogvurderes i Furesø Kommune

  Som følge af beslutninger om effektivisering og afbureaukratisering i Furesø Kommune er det på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 5. maj 2010 besluttet, at det fremover ikke er alle treårige børn men 50% af årgangen, der skal sprogvurderes. Beslutningen er taget med henblik på at nedsætte tidsforbruget i forbindelse med sprogvurderinger og dermed opnå en effektivisering. 

  De 50% er en samlet procentsats for hele kommunen. Antallet af treårige i de enkelte afdelinger kan variere over årene, og det kan antallet af treårige, der skal sprogvurderes også.

 • Sprogscreening i vuggestue og dagpleje

  For at kvalificere kendskabet til barnet så meget som muligt, screener pædagogerne i vuggestuen/dagplejen børnenes sprog kort tid før skiftet til børnehave. Screeningen foretages på baggrund af et støttemateriale, der er udarbejdet af Furesø Kommunes tale-hørepædagoger.

  Screeningsmaterialet er ikke et testmateriale, men et støtteskema, hvor pædagogen registrerer sin viden om jeres barns sproglige udvikling. Dermed går denne viden ikke går tabt i overgangen fra det ene dagtilbud til det næste. Skemaet følger barnet i børnehaven som støttemateriale til pædagogerne der, når de skal tage stilling til, om jeres barn skal sprogvurderes.

  Når dit barns pædagog har udfyldt screeningsmaterialet, vil hun give dig en kopi og vil kunne besvare eventuelle spørgsmål fra dig om resultatet.