Endelig Konstitueringsaftale for Furesø Byråd 2022-2025 fra den 24. november 2021

Følgende partier:

 • Socialdemokratiet
 • Enhedslisten
 • Socialistisk Folkeparti
 • Radikale Venstre
 • Konservative Folkeparti
 • Venstre

er enige i at indgå i en fælles konstituering for byrådsperioden 2022-2025.

 • Borgmesteren bliver udpeget af Socialdemokratiet. De øvrige partier bag aftalen bakker op om denne kandidat: Ole Bondo Christensen (A)
 • Første viceborgmester bliver udpeget af det parti, der har det højeste antal mandater/stemmer. De øvrige partier bag aftalen bakker op om denne kandidat: Bettina Ugelvig (A)
 • Anden viceborgmester bliver udpeget af det parti, der har det næsthøjeste antal mandater/stemmer. De øvrige partier bag aftalen bakker op om denne kandidat: Lars Carstensen (C)
  - En andel af viceborgmestervederlaget tillægges 2. viceborgmesteren.
Politiske fokusområder

Konstitueringspartierne forpligter sig til i et tillidsfuldt samarbejde at arbejde for en fortsat positiv udvikling i Furesø med afsæt i Byrådets 2030 mål. Konstitueringspartierne er enige om følgende særlige fokusområder for den kommende byrådsperiode:

 • Natur og klima
  • Fremme biodiversitet, mere vild natur, rene søer.

  • Fremme af løsninger der kan håndtere øget nedbør og overløb.

  • Furesø har som mål at være CO2 neutral senest i 2030 og CO2 positiv i 2035.

  • Styrket samarbejde med borgere og erhvervslivet om klimadagsordenen eksempelvis
   gennem nedsættelse af et klimaborgerting/klimaråd.

  • Grønne indkøb

  • Øget affaldssortering i kommunale bygninger
 • Infrastruktur og trafikstøj
  • En samlet plan for reducering af støj af motorvejen gennem Furesø herunder afklaring
   af muligheder for en delvis overdækning.

  • Styrke den kollektive trafik herunder en afklaring af mulighederne for en S-togsforbindelse til Hillerød samt hurtig forbindelse til København og en afklaring af
   perspektiverne i en højklasset busforbindelse på motorvejen.

  • Udbrede el-ladestandere, delebiler samt kiss-and-ride og samkørselspladser og bedre
   forhold for cyklister.
 • Velfærd
  • Forebygge fattigdom og negativ social arv bl.a. gennem et tæt samarbejde mellem forældre, sundhedspleje og dagtilbud.

  • Et godt børneliv herunder med fokus på at forebygge, at børn vokser op i fattigdom og
   med sociale udfordringer.

  • Fokus på fritidspædagogik.

  • Tiltrække én eller flere ungdomsuddannelser og styrke kommunens ungekultur.

  • En værdig ældrepleje for alle.

  • Styrkelse af socialpsykiatrien og øget inddragelse af brugere og pårørende
 • Kultur og idræt
  • Forbedre rammerne for det frivillige foreningsliv

  • Sikre gode kultur-, idræts- og fritidstilbud
 • Erhverv og beskæftigelse
  • Fremme samarbejde med det lokale erhvervsliv bl.a. i forhold til nye løsninger inden for velfærd og grøn omstilling.

  • Øget fokus på jobskabelse til borgere med nedsat arbejdsevne bl.a. via
   socialøkonomiske virksomheder.

  • Fokus på borgere på langvarig kontanthjælp.
  • Sociale klausuler
 • Byudvikling
  • Samlede udviklingsplaner for områderne omkring Ny Vestergårdsvej, Værløse Bymidte
   og Bybækgrunden.

  • En balanceret boligudvikling med mulighed for ”billige boliger” bl.a. til kommunens velfærdsmedarbejdere samt blanding af ejer-, andels- og lejeboliger – herunder fastholdelse af den nuværende andel af almene boliger.

  • En fortsat udbygning af antal senior-, trygheds- og plejeboliger – herunder med mulighed for et selvejende plejehjem eller fonds- eller foreningsejet friplejehjem, når behovet herfor opstår.
 • Økonomi
  • Fortsat styr på økonomien herunder en samlet plan for brug af opsparede midler og en vurdering af muligheder/behov for justering af skatter og afgifter.

  • Sikre råderum for fortsat udvikling og gældsafvikling via et tilstrækkeligt årligt overskud på den skattefinansierede drift.

  • Styrkelse af anlægsbudgettet, så der bliver mulighed for nye anlæg, hvor rammerne for den kommunale velfærd bliver udviklet og forbedret (familiehus, ny driftsgård, forbedring af idræts- og fritidsfaciliteter, fysiske rammer på skoler og daginstitutioner, legepladser, hjælpemiddeldepot, unge(kultur)hus, bæredygtigt byggeri og renovering.

  • 2-årige budgetaftaler
 • Politisk ledelse og borgerinddragelse
  • Sikre en god borgerdialog, og at borgere, lokalsamfund og vores mange foreninger i endnu højere grad bliver inddraget i kommunens udvikling og opgaveløsning.

  • Forenkle den politiske styringsmodel og reducere omfanget af antal politikker, strategier og handleplaner set i lyset af byrådets 2030-mål.

  • Nye arbejdsformer i Byrådet med fokus på at kunne løse tværgående opgaver i samarbejde med borgere.
 • Furesø som den gode arbejdsplads
  • Rekruttering og fastholdelse samt udvikling af organisations- og ledelsesformer, der kan sætte den enkelte medarbejder fri med henblik på at øge engagement og kvalitet i opgavevaretagelsen.

  • Frisættelse af medarbejdere og institutioner – gerne igennem fri-institutionsforsøg.

  • Styrke Furesø Kommunes betjening af borgere og virksomheder gennem bedre borgerdialog, administrative forenklinger og øget råderum til den lokale ledelse i de enkelte institutioner.
 • Endnu bedre folkeskole
  • Flere to-voksen timer og mere holddeling.

  • Større råderum på de enkelte skoler med tillid til den lokale ledelse og de enkelte lærere.

  • Fokus på at løse inklusionsopgaven på den rigtige måde.

  • Stærkere fokus på nye undervisningsformer, som styrker trivsel og faglighed

Politiske udvalg

Konstitueringspartierne er enige om, at der etableres følgende udvalg under byrådet:

 • Økonomiudvalget – (der fremover også vil varetage opgaver som tidligere lå i UDI samt opgaver knytter til kommunale ejendomme og FM-strategien)
 • Natur og Klima
 • Plan og byudvikling
 • Børn og Skole
 • Kultur og Idræt
 • Beskæftigelse og Erhverv
 • Senior og Sundhed
 • Handicap, Social og Psykiatri

Hvert af de stående udvalg har 5 medlemmer. Økonomiudvalget har 7 medlemmer.

Styrket borgerinddragelse og nye politiske arbejdsformer

Konstitueringspartierne vil arbejde målrettet for at videreudvikle Furesømodellen for borgerinddragelse, bl.a. gennem anvendelse af opgaveudvalg (§17 stk. 4 - udvalg) og projektorganisering af udviklingsopgaver med et særligt politisk fokus.

Der vil i starten af den nye byrådsperiode blive afholdt et byrådsseminar for at drøfte arbejdsformen, snitfladerne til arbejdet i fagudvalg og byråd samt kommissorium for de
emner, der skal behandles via opgaveudvalg / projektorganisering i den kommende byrådsperiode.

Konstitueringspartierne er enige om, at fordeling af formandsposter for opgaveudvalg og projektgrupper skal sikre, at alle partier får mulighed for at stå i spidsen for vigtige politiske
opgaver i den kommende Byrådsperiode, samt at der skal være mulighed for honorering af formandsposterne.

Opgaveudvalgene er rådgivende, og har en særligt rolle i forhold til at inspirere og udvikle forslag til metoder og handlinger, der kan understøtte Byrådets arbejde med at realisere 2030-
målene og udvikle løsninger på samfundsudfordringer. Sigtet er, at udvalgene skal bidrage til yderligere med input til Byrådets arbejde.

Der vil i den kommende 4-årige byrådsperiode kunne nedsættes opgaveudvalg/projektgrupper inden for eksempelvis følgende:

 1. Håndtering af regnvand, spildevand og forbedring af vandkvalitet i søerne.
 2. Mere biodiversitet og vild natur bl.a. gennem lokale partnerskaber med grundejerforeninger, boligorganisationer og naturforeninger.
 3. Fuld fart frem for Furesø som CO2 neutral kommune i samarbejde med et evt. kommende klimaborgerting/klimaråd.
 4. Samlet støjplan og overdækning af motorvej.
 5. Udvikling af Bybækgrunden, Ny Vestergårdsvej og Værløse Bymidte.
 6. Bedre rammer for det frivillige foreningsliv – og bedre inddragelse af foreningerne og frivillige i kommunens forskellige velfærdsopgaver.
 7. Det gode børneliv – hvordan forebygger vi mistrivsel blandt børn? Udvalget sætter fokus på, hvorfor flere børn og unge mistrives, og hvordan mistrivsel kan forebygges i
  familierne, kommunens tilbud og foreningslivet. Blandt emnerne kan være nærvær og opmærksomhed i familierne, brug af sociale medier, gode daginstitutioner, normeringer, skoledagens længde, klassestørrelser, forventningspres/test, fritidsliv.
 8. Løft af ældreplejen – hvordan kan nye organiseringsformer, sikring af nødvendige kompetencer mv. understøtte en værdig ældrepleje også i fremtiden.
 9. Tiltrækning af én eller flere ungdomsuddannelser samt nye efteruddannelses- og voksenuddannelsestilbud – herunder med mulighed for kommunal medfinansiering.
 10. Styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv om innovation på velfærds og klimaområdet.
 11. Rekruttering og fastholdelse samt udvikling af nye tillidsbaserede og decentrale organisations- og ledelsesformer med vægt på medarbejderens faglige kunnen samt
  opprioritering af grundlæggende færdigheder hos kortuddannede.
 12. En sammenhængende plan for udvikling af lokalsamfundet i Jonstrup/Sydlejren med fokus på infrastruktur, skole, byudvikling mv.

Aftalepartierne er enige om, at prioritere 3 af ovenstående opgaveudvalg, der kan påbegynde arbejdet allerede i 1. halvår 2022. Der aftales et kommissorium, ophæng og en tidsplan for
hvert opgaveudvalg.

Det aftales, at et byrådsmedlem fra C kan stå i spidsen for ét af de tre valgte opgaveudvalg.

Fordeling af formands- og næstformandsposter

Konstitueringspartierne er enige om at fordele udvalgsformandsposter og næstformandsposter mellem partierne på følgende vis:

Økonomiudvalget: A (formand), V (næstformand)
Natur og Klima: A (formand), Ø (næstformand)
Plan og Byudvikling: A (formand), C (næstformand)
Børn og Skole: A (formand), B (næstformand)
Kultur og Idræt: B (formand, V (næstformand)
Beskæftigelse og Erhverv: A (formand), Ø (næstformand)
Senior og Sundhed: C (formand), A (næstformand)
Handicap, Social og Psykiatri: A (formand), F (næstformand)

Enhedslisten får en plads i Økonomiudvalget. Herudover får Enhedslisten to næstformandsposter, hvor den ene efter halvdelen af valgperioden veksles til en
formandspost.

Radikale Venstre får en plads i Økonomiudvalget. Herudover en udvalgsformandspost og en næstformandspost. Konservative Folkeparti får medlemskab af samtlige stående udvalg samt
økonomiudvalg.

Socialistisk Folkeparti får sæde i 3 stående udvalg.

Fordeling af øvrige udvalgsposter mellem partierne falder på plads senest den 19/11 2021.

Furesø den 24/11 2021

Her er aftalen med underskrifter

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Lars Carstensen

Gruppeformand for Konservative

Maglehøj 94
3520 Farum
E-mail: lnc1@furesoe.dk
Mobil 7216 3997 (ikke SMS)

Gustav Juul

Tibberup Allé 43
3500 Værløse
E-mail: gju@furesoe.dk

Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465