Sommerferieaktiviteter 2020, Hareskov Værløse Tennis camp i uge 27
Retningslinjer for Idræts- og fritidspuljen
 • Hvad kan du søge om puljemidler til?

  Du kan søge om puljemidler til nye initiativer og aktiviteter på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være initiativer, som fornyer og udvikler kommunens idræts- og fritidstilbud, fx: 

  • Aktiviteter, der kan omfatte alle borgere i Furesø Kommune
  • Undervisning, der er relevant for arbejdet i en frivillig forening
  • Udgifter til fremmede instruktører

  Folkeoplysningsudvalget bevilger som hovedregel en underskudsgaranti til ansøgeren fra Idræts-og Fritidspuljen. En underskudsgaranti betyder, at et evt. underskud ved et arrangement kan dækkes med op til det beløb, der er givet i underskudsgaranti.

 • Bevillingsramme

  Puljen er på 150.000 kr. og dækker også Ungefokuspuljen.

 • Hvem kan søge om puljemidler?

  Alle folkeoplysende foreninger (f.eks. idrætsforeninger, ungdomsorganisationer og spejdere) og enkeltpersoner, der er hjemmehørende i Furesø Kommune.

 • Hvilke kriterier skal være opfyldt?

  Ansøgningen skal indeholde oplysning om:

  • Beskrivelse – indhold i aktiviteten
  • Formål – hvad er ideen med aktiviteten
  • Målgruppe – hvem henvender aktiviteten sig til
  • Indhold – hvordan skal det foregå
  • Medvirkende – hvem medvirker ved udførelsen
  • Tidspunkt – hvornår finder arrangementet sted
  • Sted – hvor finder arrangementet sted
  • Budget – det forudsættes, at ansøger selv bidrager økonomisk – enten ved egenbetaling og/ eller gennem deltagerbetaling.
 • Hvad gives der ikke puljemidler til?
  • Almindelige foreningsaktiviteter, der kun er rettet mod foreningens medlemmer
  • Foreningsaktiviteter, der er støttet af andre kommunale puljer
  • Driftsmidler og materialer til almindelige foreningsaktiviteter
  • Bespisning, løn/ honorar eller gaver
  • Kommercielle aktiviteter
  • Der kan dog søges om puljemidler til materialer og lignende, som skal anvendes udelukkende til enkeltstående arrangementer, f.eks. mesterskaber og større træningssamlinger.
 • Hvornår kan du søge?

  Du kan søge hele året, dog skal vi modtage din ansøgning senest 14. dage inden et ordinært møde i Folkeoplysningsudvalget. 

  Udvalget træffer afgørelse ud fra ovenstående kriterier.