Puljen For Supplerende Facilitetstilskud (1)
Puljestøtte ydes til foreninger, der har ideer eller ønsker til øget aktivitet i anvendte faciliteter
Retningslinjer

Herunder kan du finde puljens retningslinjer samt finde en oversigt over modtagere i 2024. Puljen kan søges fra mandag den 12. februar til og med den 15. marts 2024.

 • Formål

  Puljens primære formål er at støtte ideer og ønsker, som forbedrer rammerne i de faciliteter, som foreningerne i Furesø Kommune anvender.

  Puljen er på 300.000 kr.

 • Hvad dækker puljen

  Foreninger kan søge om puljemidler i form af tilskud eller gerne som medfinansiering.

  Se følgende eksempler:

  • opførsel af hegn ved en spejderhytte,
  • en ekstra håndvask til opfyldning af vanddunke,
  • opsætning af støjvægge,
  • udvidelse af bænke i omklædningsrum,
  • indkøb af maling til at få malet klubrummet og lignende.

  Tilskud kan også søges til gør-det-selv projekter, herunder køb af materialer og lignende.

 • Hvad dækker puljen ikke
  • Projekter, der allerede er startet og eller gennemført.
  • Materialer med videre, som er købt før tilsagnsdatoen.
  • Kontorudstyr, herunder computer, printere, papir, kontorartikler med videre.
  • Udstyr som eksempelvis basketballkurve, hjørneflag, bolde med videre.
  • Dækker ikke længerevarende projekter, det vil sige, at projektet skal afsluttes i år.
  • Dækker ikke ønsker, som mangler relevant myndighedsgodkendelser, herunder byggetilladelser med videre.
 • Hvem kan søge puljen?

  Godkendte foreninger med hjemsted i Furesø Kommune, som har fået godkendt de fire årlige foreningsdokumenter.

  Årlige foreningsdokumenter

  Hvert år skal foreninger fremsende følgende fire dokumenter til Kultur og idræt:

  1. Tro og love-erklæring om indhentelse af børneattest
  2. Foreningens gældende vedtægter
  3. Referat af den seneste generalforsamling
  4. Foreningens årsregnskab 2023, som er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.


  For alle foreninger der afholder Generalforsamling (GF) før 31. maj 2024 skal følgende uploades:

  • Referat fra GF 2024
  • Regnskab fra 2023
  • Erklæring om Børneattest for 2024
  • Vedtægter – de senest godkendte


  For foreninger der holder Generalforsamling mellem 1. juni 2024 og 31. december 2024, skal følgende uploades:

  • Referat fra GF 2023 - Seneste godkendte regnskab (2023 eller 2022)
  • Erklæring om Børneattest 2024
  • Vedtægter - de senest godkendte

  Uanset hvornår en forening afvikler generalforsamling, så skal ovenstående være uploadet senest den 1. juni 2024.

  Læs mere og upload dokumenterne på Aktivfuresoe.dk.

  Kræver login til portalen.

 • Hvor meget kan foreningen søge

  Der er ikke sat en øvre grænse på, hvilket beløb foreningerne må søge om.

  Dog vil projekter under 40.000 kr. blive vægtet højest, så flere ansøgninger kan tilgodeses.

  Vær opmærksom på, at tilskuddet vil være øremærket.

 • Hvornår kan foreningen søge

  Foreningerne kan søge midler fra puljen i perioden fra den 12. februar 2024 til og med den 15. marts 2024.

 • Hvordan ansøges puljen

  Foreninger må gerne gå sammen om at søge et fællestilskud.

  I ansøgningen skal følgende fremgå:

  • Beskrivelse af idéen/ønsket og hvor det skal udføres
  • Budget for idéen/ønsket
  • Hvor meget der søges i tilskud – beløb udspecificeres
  • Hvem vil få glæde af idéen/ønsket

  Ønskes der hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, så kontakt Kultur- og fritidsforvaltningen på fritid@furesoe.dk

  Ansøgningsskema

  Ansøgningsskemaet findes her

  Skemaet åbner i et nyt vindue.

 • Hvem vurderer ansøgningen

  Et udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget bestående af repræsentanter fra kulturområdet, spejderområdet og idrætsområdet behandler ansøgningerne start april 2024, og ansøgere får svar herefter i form af enten et tilsagnsbrev eller et afslagsbrev.

 • Udbetaling af beløb

  Har foreningen modtaget tilsagn, vil tilskuddet blive udbetalt, når forvaltningen har modtaget og godkendt regnskab samt dokumentationen for de afholdte udgifter.

  Regnskabet: Regnearket som foreningen modtager med tilsagnsbrevet, skal være udfyldt og underskrevet, og alle udgiftsbilag skal vedhæftes regnskabet. 

  Regnskab, CVR-nummer og dokumentation sendes til bak1@furesoe.dk

  Projektet skal være gennemført og dokumentation indsendt senest den 1. oktober 2024.

 • Behandling af persondata

  I forbindelse med din anmodning om puljemidler skal du afgive en række informationer til Kultur og fritid, herunder persondata om dig selv.

  Hvis der er spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte Furesø kommunes databeskyttelsesrådgiver.

  Det er nødvendigt, at vi har disse oplysninger for at kunne behandle din ansøgning og for at kunne dokumentere vores sagsbehandling i myndighedsudøvelsen. 

  Du kan læse mere om dine rettigheder og vores behandling i vores persondatapolitik her. Din ansøgning journaliseres i vores sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystem i op til 5 år efter vi har modtaget den.

  Dine oplysninger deles med den arbejdsgruppe, der behandler ansøgninger. Læs mere under 'Hvem vurderer din ansøgning'.

  Udover ovenstående pålægger Forordningen om databeskyttelse (GDPR) os at oplyse om følgende:

  • Furesø kommune, Center for Borgerservice og Kultur er dataansvarlig for oplysningerne.
  • Vores adresse/kontaktinformationer er Kultur og fritid, Stiager 2, 3500 Værløse, fritid@furesoe.dk, 72354730.
  • Grundlaget for behandlingen er GDPR art. 6, stk. 1, litra c (offentlig myndighedsudøvelse/samfundsmæssig interesse).
  • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på  datatilsynet.dk.
 • Bevillinger 2023

  Projekt

  Bevilling

  Stavnsholt Vikingerne
  • Renovering af bålplads og underlag i bålhytte.

  20.000 kr.

  DDS Skjoldmøerne
  • Køb af materialer til bygning/renovering af pizzaovn.

  21.000 kr.

  DDS Claus Nar
  • Færdiggørelse af køkken – køb af køkkenvask, bordplade og køkkenelementer.

  23.000 kr.

  DDS Mjølner Gruppe
  • Køb af stålbordplade, installation af vand/afløb, maling og akustikforbedring.

  30.000 kr.

  Farum Biografforening (Grafen)
  • Køb af materialer til bygning af ekstra trin ved biografsalen.

  6.000 kr.

  Azurmalerne
  • Køb og opsætning af dagslysrør.

  2.300 kr.

  Hareskov Idrætsforening
  • Højtaleranlæg

  12.000 kr.

  Farum Familie Svøm
  • Køb af to stk. kulfiberstænger til bassinkant

  18.000 kr.

  Farum Lystfiskerforening
  • Delvis medfinansiering af køb af udhængsskabe

  10.000 kr.

  Værløse Gymnastik
  • Køb af to stk. madrasser til den gamle gymnastiksal på Søndersøskolen

  30.487,50 kr.

  Farum Holte Volleyball Klub
  • Køb af materialer til indretning af bold/redskabsrum i Bybækhallen.

  20.000 kr.

  Islandshesteforeningen Fákur
  • Køb af projektor og lærred.

  4.300 kr.

  Farum Australsk Fodbold
  • Udskiftning af håndvask, bordplade og blandingsbatteri.

  3.778 kr.

  Kano- og Kajakklubben NORD
  • Renovering af terrasse beliggende i forlængelse af klublokale.

  15.000 kr.

  Hareskov-Værløse Tennisklub
  • Delvis medfinansiering til udskiftning af bøgehække.

  40.000 kr.

  Skiklubben Hareskov
  •  Udskiftning af bordplade/køkkenvask og armatur, opsætning af lysføler til udendørsbelysning samt reetablering af vægge.

  16.000 kr.

  Furesøbad Windsurfing Klub
  • Delvis medfinansiering af køb af ny bådmotor til klubbåd.

  31.500 kr.

   

Del: