Åben Skole pulje

Åben Skole puljen har til formål at styrke samarbejdet mellem Furesøs skolevæsen, herunder FFO’erne, og de lokale foreninger i Furesø Kommune til gavn for elevernes læring og trivsel. Der afsættes 200.000 kr. årligt, og puljen kan søges af foreninger, som har indgået aftale med kommunens skoler eller FFO’er om samarbejde.

Der kan søges midler til Åben Skole-projekter, -undervisningsforløb, -events eller -aktiviteter, som fremmer elevernes læring og trivsel, giver eleverne en mere varieret og inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen eller fritidstilbuddet.

Retningslinjer ved ansøgning til Åben Skole puljen
 • Formål

  Puljens formål er at styrke åben skole-samarbejdet mellem Furesøs skolevæsen, herunder FFO’erne, og de lokale foreninger i Furesø Kommune til gavn for elevernes læring og trivsel.

 • Hvem kan søge?

  Puljen kan søges af alle godkendte foreninger i Furesø Kommune, der ønsker at bidrage til at fremme elevernes trivsel og læring gennem åben skole samarbejde med skoler og/eller FFO’er. For at søge puljen skal foreningen have en underskrevet aftale med de deltagende skoler og/eller FFO’er. Der kan søges støtte til samarbejde med privatskoler i Furesø.

 • Hvad støttes?

  Puljen yder støtte til følgende:

  • Instruktøraflønning
  • Udstyr til foreningen, som kan bruges til flere forløb/aktiviteter/events
  • Materialer – f.eks. print og laminering af materialer

  Forberedelsestid: Åben Skole puljen kan aflønne forberedelse til nye, ikke tidligere gennemførte forløb. Forberedelsen kan dog ikke overstige halvdelen af det ansøgt anvendte timeantal til undervisning, eksempelvis hvis der søges om støtte til 8 timers undervisning kan instruktøren aflønnes med 4 timer i forberedelse.

  Instruktøraflønning: Den maksimale timeløn må ikke overstige 500 kr./aktivitetstime inklusive forberedelse. Timelønnen skal afspejle instruktørens erfaring og uddannelse.

  Hvis foreningen søger midler til udstyr, kan der stilles krav om, at foreningen gennemfører x antal forløb efterfølgende.

  Puljen yder ikke støtte til administration eller til udstyr, som skolen/FFO’en beholder efter endt forløb.

  I udmøntningen af puljen forsøges det at opnå bredde i ansøgerfeltet således, at puljen kommer så mange forskellige foreninger og elever til gavn. Der lægges derudover vægt på nytænkende og forskelligartede undervisningsforløb, projekter og aktiviteter, der fremmer elevernes læring og trivsel.

 • Hvordan søger vi?

  Åben skole puljen søges ved at udfylde aftaleskemaet nederst på siden her samt uploade budget og underskrevet aftaleskema. Skabeloner til budget og aftaleskema findes nederst på siden under afsnittet ’Dokumenter’. Husk at have budget og underskrevet aftaleskema klar til upload, når I udfylder ansøgningen.

  Når ansøgningsformularen åbnes, skal man trykke ’Find virksomhed’ og fremsøge foreningen vha. CVR-nummer. Bemærk, at ansøgningen ikke kan gemmes undervejs.

  Puljen skal søges af foreningen, og aftaleskemaet skal underskrives af en repræsentant fra henholdsvis skolen og foreningen.

  Ansøgningen vil først blive behandlet, når både ansøgning, budget og underskrevet aftaleskema er modtaget. Fra modtagelse af ansøgningen kan forventes en behandlingstid på max to uger, dog med undtagelse af skolernes ferier, hvor der kan forekomme længere behandlingstid.

 • Bevillingsrammer

  Der er afsat 200.000 kr. årligt til at understøtte åben skole samarbejdet mellem foreninger og skoler/FFO’er. For at sikre at puljen kommer flest muligt til gavn, er der fastsat vejledende bevillingsrammer til at understøtte foreningernes udarbejdelse af budget til aktiviteten. Rammerne er vejledende, og har I en god ide, som ikke kan realiseres inden for den angivne bevillingsramme, opfordrer vi jer derfor fortsat til at sende en ansøgning og så kigger puljeudvalget på den.

  • 3.000 kr. pr. enkeltstående aktivitet med én klasse
  • 6.000 kr. pr. forløb (flere gange) til én klasse
  • 6.000 kr. pr. enkeltstående aktivitet til flere klasser/skoler/FFOer
  • 12.000 kr. for forløb (flere gange) til flere klasser/skoler/FFOer
  • 12.000 kr. for event på én skole eller flere FFOer
 • Ansøgningsfrist

  Der er løbende ansøgningsfrist, og puljen kan søges til puljemidlerne i indeværende budgetår er anvendt.

 • Kontakt

  Har I spørgsmål, kan I skrive til play@furesoe.dk

Basket, Søndersø Idrætscenter, oktober 2016
Basket, Søndersøskolen

Ansøgning til Åben Skole pulje

Når ansøgningen åbnes, skal man trykke "Find virksomhed vha. CVR.nr."

Kontakt

Kontakt vedr. Åben skole og Skoletjenesten:

play@furesoe.dk 

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000