Start på rulleskøjteløb på Flyvestationen
Du kan finde en genvej til en oversigt over folkeoplysende foreninger her på siden, hvor du blandt andet kan søge på en forening ud fra dens aktivitet

Furesø har et rigt foreningsliv 

Furesø Kommune har mere end 300 folkeoplysende foreninger, som det er muligt at blive medlem af. Skulle du alligevel mene, at der mangler en forening, der dyrker netop dine interesser, har du mulighed for at stifte din egen forening. Furesø Kommune godkender tre foreningstyper, nemlig folkeoplysende foreninger, lokalelånsberettigede grupper og fællesskaber.

Om folkeoplysningsloven og stiftelse af en forening

Her får du en kort introduktion til det folkeoplysende område.

 • Godkendte foreninger i Furesø Kommune

  Furesø Kommune har en fritidsportal, hvor du kan finde en liste over alle godkende foreninger i Furesø Kommune:

 • Folkeoplysning

  Folkeoplysning er fri oplysning, det vil sige indholdsmæssigt uafhængig af offentlige myndigheder.

  Den hviler principielt på Grundtvigs filosofi om, at folket selv skal bestemme, hvad folket vil oplyses om, og hvordan.

  Folkeoplysning er altså ikke en offentlig virksomhed, der har til formål at fremme en bestemt offentlig besluttet adfærd, holdning eller lignende.

  Folkeoplysning bygger på en respekt for de forskellige idégrundlag, som hver enkelt initiativtager bygger sin virksomhed på.

  I Danmark varetages folkeoplysning i høj grad af højskoler og foreninger.

 • Foreningstanken

  Foreningstanken handler derfor om at skabe grobund for frivilligt, folkeoplysende arbejde, der med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab, skal styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

  Foreningstanken handler med andre ord om at fremme borgernes trivsel, udvikling, sociale engagement og ansvarsfølelse.

 • Folkeoplysningsloven

  Folkeoplysning ligger under Kulturministeriet, som varetager administrationen af Folkeoplysningsloven, hvis overordnede princip er "kommunal støtte til de folkeoplysende foreninger".

  Dette princip udmøntes således, at kommunerne stiller rammerne til rådighed, mens indholdet udfyldes af foreningerne selv.

  Loven bygger således på hovedprincipperne: Rammestyring, brugerinddragelse og selvforvaltning.

 • Folkeoplysningsudvalget

  Som et led i forvaltningen af Folkeoplysningsloven nedsætter kommunen et Folkeoplysningsudvalg bestående af repræsentanter fra det frivillige foreningsliv samt folkevalgte byrådsmedlemmer.

  I Furesø Kommune er der nedsat et Folkeoplysningsudvalg, som har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Byrådet.

  Se Furesø Kommunes folkeoplysningsudvalg her

 • Stiftelse af en forening

  Som borger i det danske samfund, har du ret til at stifte din egen forening eller aftenskole.

  Hvis du ønsker at få tilskud til foreningen, og få stillet lokaler til rådighed for foreningen, skal du stifte en folkeoplysende forening.

  Ønsker du at stifte en folkeoplysende forening/aftenskole, er der nogle bestemte krav, der skal opfyldes. Se beskrivelserne for de enkelte foreningstype herunder.

Typer af godkendte foreninger
 • Godkendelse som folkeoplysende forening

  Godkendelse som folkeoplysende forening

  Kontakt forvaltningen hvis du ønsker at oprette en forening.

  Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

  Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og
  samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

  I henhold til Folkeoplysningsloven skal en folkeoplysende forening være etableret med vedtægt for at være tilskudsberettiget eller kunne få anvist offentlige lokaler.

  Vedtægterne skal godkendes ved en stiftende generalforsamling. Både vedtægterne og referat fra den stiftende generalforsamling skal underskrives af hele bestyrelsen og sammen med foreningsoplysningerne sendes via foreningsportalen til Kultur og fritid, Furesø Kommune, som sender dokumenterne til viderebehandling i Folkeoplysningsudvalget.

  Det er nemlig Folkeoplysningsudvalget, der beslutter om en forening kan godkendes.

  Foreningen skal for at blive godkendt:

  • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter loven
  • have en bestyrelse
  • være demokratisk opbygget
  • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
  • som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
  • være hjemmehørende i Furesø Kommune
  • have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig.

  Vedtægter

  Foreningens vedtægter skal udover foreningens formål indeholde oplysninger om:

  • valg af bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  • regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
  • foreningens hjemsted
  • betingelser for medlemskab
  • tegningsret for foreningen
  • procedure for vedtægtsændringer
  • anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør (almennyttigt formål).

  Eventuelt overskud ved en forenings virksomhed må ikke tilfalde andre end foreningen selv, og må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed.

  Ansøgning

  Ansøgning indsendes via foreningsportalen www.aktivfuresoe.dk efter dialog med Kultur og fritid. 

  Godkendelse sker på ubestemt tid, idet godkendelsen kan trækkes tilbage af
  Folkeoplysningsudvalget, såfremt foreningen skønnes ikke længere at opfylde forudsætningerne for godkendelsen eller overtræder gældende regler.

 • Godkendelse som lokalelånsberettiget forening

  Kontakt forvaltningen hvis du vil oprette en lokalelånsberettiget forening.

  Godkendelse af lokalelånsberettigede foreninger

  Foreningen skal for at blive godkendt:

  • have formuleret et formål med foreningen, som fremgår af vedtægten
  • have en bestyrelse
  • være demokratisk opbygget
  • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
  • som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 
  • være hjemmehørende i Furesø Kommune
  • have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig.

  Vedtægter

  Foreningens vedtægter skal udover foreningens formål indeholde oplysning om:

  • Valg af bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
  • Foreningens hjemsted
  • Betingelser for medlemskab
  • Tegningsret for foreningen

  Ansøgning

  Ansøgning indsendes via foreningsportalen www.aktivfuresoe.dk efter dialog med Kultur og fritid. 

 • Godkendelse som fællesskaber

  Fællesskaber er for grupper med enkelte selvorganiserede aktiviteter, der ønsker at få anvist kommunale faciliteter.

  Lokaleanvisningen er begrænset til en enkelt ugentlig aktivitet.

  Ansøgning godkendes for ét år ad gangen og skal ansøges på ny hvert år. 

  Gruppen skal for at blive godkendt som fællesskab fremsende:

  • udførlig aktivitetsbeskrivelse
  • minimum én primær kontaktperson

  Ansøgning

  Ansøgningsskema fremsendes via kontakt til Kultur og fritid og skal returneres via sikker mail/Digital Post til Furesø Kommune, Center for Borgerservice og Kultur, Kultur og fritid. 

  OBS! Ansøgning godkendes for ét år ad gangen og skal ansøges på ny hvert år. 

  Eksempler på fællesskaber

  • Grundejerforening
  • Selvorganiseret kultur- eller idrætsaktiviteter

Relevante links

Kajak

Se forskellen på de tre typer af foreningsstiftelse

Her kan du se en sammenligning af retningslinjer for foreninger, grupper og fællesskaber

Idræt Og Fritidspuljen (1)

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager opgaver i henhold til 'Lov om støtte til folkeoplysning'. Folkeoplysningsudvalget er talerør for foreningerne og age…

Bookingportal

Aktiv Furesø

Besøg Furesø Kommunes foreningsportal. Her kan du læse om tilskud, lokaler m.v.

Kontakt

Kultur og Fritid

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 72354730
E-mail: fritid@furesoe.dk

Del: