Foreningsliv

Furesø Kommune har et rigt foreningsliv med mere end 300 folkeoplysende foreninger, som det er frit for kommunens borgere at blive medlem af. Skulle du alligevel mene, at der mangler en forening, der dyrker netop dine interesser, har du mulighed for at stifte din egen forening. 

Fællesspisning
Om folkeoplysningsloven og stiftelse af en forening

Her får du en kort introduktion til det folkeoplysende område.

 • Godkendte folkeoplysende foreninger i Furesø Kommune
 • Folkeoplysning

  Folkeoplysning er fri oplysning, det vil sige indholdsmæssigt uafhængig af offentlige myndigheder. Den hviler principielt på Grundtvigs filosofi om, at folket selv skal bestemme, hvad folket vil oplyses om, og hvordan. Folkeoplysning er altså ikke en offentlig virksomhed, der har til formål at fremme en bestemt offentlig besluttet adfærd, holdning eller lignende. Folkeoplysning bygger på en respekt for de forskellige idégrundlag, som hver enkelt initiativtager bygger sin virksomhed på. I Danmark varetages folkeoplysning i høj grad af højskoler og foreninger.

 • Foreningstanken

  Foreningstanken handler derfor om at skabe grobund for frivilligt, folkeoplysende arbejde, der med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab, skal styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Foreningstanken handler med andre ord om at fremme borgernes trivsel, udvikling, sociale engagement og ansvarsfølelse.

 • Folkeoplysningsloven

  Folkeoplysning ligger under Kulturministeriet, som varetager Folkeoplysningsloven, hvis helt overordnede princip er "kommunal støtte til de folkeoplysende foreninger". Dette princip er udmøntet således, at kommunerne stiller rammerne til rådighed, mens rammerne udfyldes af foreningerne selv. Loven bygger således på hovedprincipperne: Rammestyring, brugerinddragelse og selvforvaltning.

 • Folkeoplysningsudvalget

  Som et led i forvaltningen af Folkeoplysningsloven skal en kommune nedsætte et Folkeoplysningsudvalg bestående af repræsentanter fra det frivillige foreningsliv samt folkevalgte byrådsmedlemmer. I Furesø Kommune er der nedsat et Folkeoplysningsudvalg, som har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Byrådet.

 • Stiftelse af en forening

  Som borger i det danske samfund, har du ret til at stifte din egen forening eller aftenskole.

  Hvis du ønsker at få tilskud til foreningen, eller få stillet lokaler til rådighed for foreningen, skal du stifte en folkeoplysende forening.

  Ønsker du at stifte en folkeoplysende forening eller aftenskole i Furesø Kommune, er der nogle bestemte krav, der skal opfyldes.

  I Furesø Kommune er kravet, at man skal udfylde formularen: Godkendelse af en folkeoplysende forening. Herudover skal der udarbejdes vedtægter. Vedtægterne skal som minimum indeholde oplysninger om:

  1. Foreningens formål
  2. Foreningens hjemsted
  3. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
  4. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
  5. Betingelse for medlemskab
  6. Tegningsret for foreningen
  7. Procedure for vedtægtsændringer
  8. Anvendelse af en forenings eventuelle overskud ved ophør.

   

  Vedtægterne skal godkendes ved en stiftende generalforsamling. Både vedtægterne og referat fra den stiftende generalforsamling skal underskrives af hele bestyrelsen og sammen med foreningsoplysningerne sendes til Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Idrætsafdelingen.

  Det er Folkeoplysningsudvalget, der beslutter om en forening kan godkendes.

  Er I en selvorganiseret forening, er der også mulighed for at låne lokaler af kommunen. Kontakt os i Kultur og Fritid og hør om dine muligheder.

Typer af godkendte foreninger
 • Godkendelse som lokalelånsberettiget forening

  Kontakt forvaltningen hvis du vil oprette en lokalelånsberettiget forening.

  Godkendelse af lokalelånsberettigede foreninger

  Foreningen skal for at blive godkendt:

  • have formuleret et formål med foreningen, som fremgår af vedtægten
  • have en bestyrelse
  • være demokratisk opbygget
  • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
  • som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 
  • være hjemmehørende i Furesø Kommune
  • have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig.

  Vedtægter

  Foreningens vedtægter skal udover foreningens formål indeholde oplysning om:

  • Valg af bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
  • Foreningens hjemsted
  • Betingelser for medlemskab
  • Tegningsret for foreningen
 • Godkendelse som folkeoplysende forening

  Godkendelse som folkeoplysende forening

  Kontakt forvaltningen hvis du ønsker at oprette en forening.

  Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

  Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og
  samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

  I henhold til Folkeoplysningsloven skal en folkeoplysende forening være etableret med vedtægt for at være tilskudsberettiget eller kunne få anvist offentlige lokaler.

  Foreningen skal for at blive godkendt:

  • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter loven
  • have en bestyrelse
  • være demokratisk opbygget
  • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5  betalende medlemmer
  • som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
  • være hjemmehørende i Furesø Kommune
  • have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig.

  Vedtægter

  Foreningens vedtægter skal udover foreningens formål indeholde oplysning om:

  • valg af bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  • regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
  • foreningens hjemsted
  • betingelser for medlemskab
  • tegningsret for foreningen
  • procedure for vedtægtsændringer
  • anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør (almennyttigt formål).

  Eventuelt overskud ved en forenings virksomhed må ikke tilfalde andre end foreningen selv, og må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed.

  Godkendelse sker på ubestemt tid, idet godkendelsen kan trækkes tilbage af
  Folkeoplysningsudvalget, såfremt foreningen skønnes ikke længere at opfylde forudsætningerne for godkendelsen eller overtræder gældende regler.

Relevante links

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager opgaver i henhold til 'Lov om støtte til folkeoplysning'. Folkeoplysningsudvalget er talerør for foreningerne og age…

Aktiv Furesø

Besøg Furesø Kommunes foreningsportal. Her kan du læse om tilskud, lokaler m.v.

Kontakt

Kultur og Fritid

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 72354730
E-mail: fritid@furesoe.dk

Del: