Vest for Søndersø ligger den nu nedlagte Værløse Flyveplads og øst for ligger Hareskovene. Syd for søen er der endnu åbent terræn og landbrugsland. Søndersø er i dag en fin lokalitet for fugle så som Nattergal, Rørhøg og Rørdrum. Søen indgår som et vigtigt led i byens vandforsyning. Af denne grund kan søen ikke anvendes til rekreative formål. Det er tilladt at svømme der, dog ikke i fuglereservatet i det sydvestlige område.

Søens areal er på 123 ha. og dens største dybde er 7,8 meter. Søen afvandes af Tibberup Å, der tilføres Søndersø vand ved udløb dens sydvestende. Tibberup Å løber ud i Værebro Å, og derfra føres vandet til Roskilde Fjord.

 • Søndersøs historie

  Søndersø gemmer på en spændende historie. Oldtidsstien ved Søndersø og Jonstrup er en blandt flere oldtidsstier på Furesø-egnen. Turen ad stien kan for eksempel begynde ved Eningshøj, der er en genopbygget gravhøj fra stenalderen, beliggende højt i terrænet med udsigt over Præstesø og Søndersø. Man kan også starte rundturen fra P-pladsen på Ballerupvej - ved indkørslen til Vandværket.

  Langs stien er placeret 10 nummererede informationspæle, der markerer dysser, hulveje og andre fortidsminder samt kulturspor. Hvis du vil vide mere, når du står ved en pæl, kan du ringe til telefonnummeret på pælen, efterfulgt af pælens nummer, eller læse på Oldtidsfondens hjemmeside www.oldtidsstier.dk.

  Søndersø ligger i en tunneldal dannet ved isens afsmeltning. Da isen trak sig tilbage, efterlod den tunneldalen fyldt med is, og da isen smeltede, var søen der. I jægerstenalderen gav søen med omgivelser gode muligheder for jagt og fiskeri. Mange fine redskaber er fundet ved søen, blandt andet fiskespyd og en stor økse af urokseknogle. Fra bronzealderen er fundet en stor bronzespydspids begravet ved søbredden. I oldtiden har egnens bønder haft deres kvæg på græs på de fugtige enge ved søen.

  Søen har været betydeligt større, og strakte sig et godt stykke længere mod syd end nu. Det skyldes, at der blev foretaget en vandstandssænkning på omkring 2 meter i 1865, hvor man forgæves forsøgte at tørlægge søen, for at omdanne den til eng.

  Store arealer - først og fremmest syd for den nuværende sø - blev tørlagt. Senere blev forskellige eksotiske græsblandinger udsået på de tørlagte arealer; de indeholdt mange for Danmark dengang nye eller relativ ukendte arter, og man kunne i mange år finde mange usædvanlige planter omkring Søndersø. Der er ikke mange rester tilbage af denne eksotiske flora, lidt findes dog stadig, især ved fældningsbassinerne ved søens sydvesthjørne.

 • Badesteder ved Søndersø

  Badestedet ved Søndersø finder du syd for Gyvelvej og Hybenvej på nordsiden af søen. Her er der IKKE livredderopsyn.

Søndersø Badebro
Badebroen ved Søndersø
Søndersø (1)

Tilsyn med badevandet

Fra maj til september fører Furesø Kommune tilsyn med badevandskvaliteten på udvalgte badesteder i Furesø, Søndersø og Farum Sø.

Badebro ved Søndersø, skilt

Badevandsprofil for Søndersø

Den vestlige strand ligger syd for Søndersø Park i Værløse, hvortil der er adgang via en offentlig sti ved Søndersø Park nr. 23.