Velkommen til Søndersø og området omkring

Området ved Søndersø byder på mange dejlige naturoplevelser. Her kan du høre Rørdrummens karakteristiske lyd i foråret, mens den gemme sig i sivene. Der er et rigt dyreliv, så husk kikkerten og find fugletårnene over Søndersø og Præstesøen. 

Du kan gå, løbe og cykle rundt om Søndersø. Ruten er 5,4 km lang og velegnet til barnevogn og kørestol. Husk at tage hensyn til de andre brugere, og lad være med at cykle ræs. 

Nye planer for Søndersø 

I 2023 vedtog Furesø Kommune en ny plejeplan for det grønne område ved Søndersø. I samme omgang blev ordensreglementet opdateret og der blev udarbejdet en plan for hvordan Søndersø skal udvikles rekreativt. Se planerne nederst på siden. 

Læs mere om Søndersø
 • Find vej
  Cykel eller tog

  Vi anbefaler at du tager til Søndersø på cykel. Du kan komme til området fra alle sider.

  Desuden ligger Værløse station kun 1 km væk fra søen.

  Kommer du i bil?

  Kommer du i bil, så anbefaler vi, at du parkerer på Sandet 77 i Kirke Værløse, hvor der er gode parkeringsforhold ved Naturstøttepunktet Hjortøgård. Alternativt kan du parkere ved Værløse Svømmehal (350 m fra Søndersø). En mindre parkeringsplads finder du på Ballerupvej.

 • Rekreative muligheder - stier, badning, hunde mm.
  Stisystem - afmærket rute på 5,4 km.

  Stisystemet omkring søen giver fantastiske muligheder for en god rundtur, og egner sig både til løbeture, traveture og en hyggetur med barnevogn eller kørestol. Det er også en del af en større oldtidssti. Søndersøens stinet er lavet primært til færdsel til fods, men cyklende er også velkomne så længe der tages hensyn til den gående færdsel.

  Hunde skal holdes i snor omkring Søndersø.

  Vil du vide mere om oldtidsstierne - så hop over til hjemmesiden oldtidstier.dk 

  Badning

  Det er tilladt at bade og svømme i en del af Søndersø - den del vi kalder aktivitetszonen.

  Der er en offentlig badebro på nordsiden af søen syd for Søndergårdsvej. Bemærk badebroen ligger tæt på naboerne, så tag hensyn både ved ophold, parkering mv. Af samme årsag er der skiltet et ordensreglement i området omkring broen.

  Kort over aktivitetsmuligheder og beskyttelseszone for Søndersø

  Lystfiskeri

  Der er gode muligheder for lystfiskeri i Søndersø. Det er tilladt at bredfiskeri i hele aktivitetszonen på nær i en afstand af 25 meter fra badebroen hvor bredfiskeri ikke er tilladt.

  Adgang til at fiske med båd på selve søfladen kræver medlemskab af Fiskeringen, Værløse fiskeklub eller Lystfiskeriforeningen. Foreningerne har åben tilmelding, og har tilladelse til at sejle på Søndersø i godkendte både.   

  Det er tilladt for alle med lovpligtigt fisketegn og unge under 18 år samt personer over 65 år at fiske fra land fra de anviste fiskepladser.  

  Pas på naturen
  Den rekreative benyttelse af Søndersø er tilpasset behovet for også at beskytte og give naturen plads. Derfor har Furesø Kommune vedtaget et regelsæt for benyttelse, der indeholder bestemmelser om færdsel, fiskeri og organiserede aktiviteter. Dem kan du finde link til længere nede på siden.
 • Regler for færdsel og aktiviteter ved Søndersø

  Der er et regelsæt for hvor og hvordan man må benytte Søndersø og stien rundt om. Formålet er at beskytte naturværdierne i og omkring Søndersø samt at sikre en rekreativ benyttelse af Søndersø og de grønne arealer omkring, som giver borgerne muligheder for at udøve friluftsliv i samspil med naboerne, floraen og faunaen. De vigtigste regler er:

   

  • Al færdsel sker på eget ansvar.
  • Stisystemet er primært en gangsti, men der må cykles med behørigt hensyn til gående færdsel. Motoriseret kørsel og ridning er ikke tilladt.
  • Hunde er velkomne i snor.
  • Åben ild og teltslagning er ikke tilladt.
  • Søen er inddelt i en beskyttelseszone og en aktivitetszone af hensyn til fuglelivet.
   I beskyttelseszonen tillades ikke aktiviteter. Undtagelsen er lovligt fiskeri i perioden 1. august til 1. januar.
   I aktivitetszonen er badning tilladt. Derudover er det ikke tilladt at foretage aktiviteter på søfladen med undtagelse af reglerne for fiskeri.
  • Færdsel med robåde er tilladt for medlemmer af Sports- og Lystfiskerforeningerne med tilladelse til fiskeri på søen. Medlemmer af Sports- og Lystfiskerforeningerne skal på forlangende af Furesø Kommunes repræsentant kunne fremvise gyldigt medlemskort udstedt af foreningerne. Motorsejlads er ikke tilladt undtaget elmotor med en maks. ydelse på 75 lbs ved 12 volt. Motorens ydelse skal kunne dokumenteres på forlangende.
  • Furesø Kommune kan i særlige tilfælde give tilladelse til motorsejlads.
  • Fiskeri i Søndersø fra søbred er tilladt i aktivzonen for alle med lovpligtigt fisketegn og unge under 18 år samt personer over 65 år.
  • Furesø Kommune tillader bredfiskeri i hele aktivitetszonen på nær i en afstand af 25 meter fra badebroen hvor bredfiskeri ikke er tilladt.
  • Fiskeri i Søndersø fra båd, og med lovpligtigt fisketegn, kan udøves af foreningens medlemmer.
  • Organiserede aktiviteter med mere end 20 deltagere kræver tilladelse fra Furesø Kommune. Ansøgningen skal være Furesø Kommune i hænde senest 1. november året inden stævnet skal afvikles.
  • Der tillades 3 større stævner arrangeret af Furesø Kommunes foreninger om året. På søfladen dog kun i perioden 31. august til 31. oktober.
  • Et større stævne defineres ved min. 100 deltagere og maksimum 400 deltagere.
  • Organiseret svømmetræning og i den forbindelse udlægning af bøjer kræver tilladelse fra Furesø Kommune.

 • Fakta om Søndersø

  Søndersø er en af de tre store søer i Furesø Kommune. Den har en max. dybde på ca. 8 meter og et overfladeareal på 123 ha, svarende til over 1 mio. m2 vand. Søen afvandes fra Tibberup Å og Værebro Å til Roskilde Fjord. Stort set hele søfladen og bredarealerne er ejet eller administreret af Furesø Kommune. 

  Vest for Søndersø ligger Præstemosen, som danner rammen for bl.a. et meget varieret fugleliv. Syd for Søndersø ligger den nu nedlagte Flyvestation Værløse, som er et stort, grønt og rekreativt område. Nord for Søndersø ligger villakvarterene tæt på søbredden, mens skoven grænser op til søens østlige ende. Søndersø er i dag en fin lokalitet for fugle så som Nattergal, Rørhøg og Rørdrum. Den indgår også som et vigtigt led i hovedstadsområdets vandforsyning.

  Søndersøs historie

  Søndersø gemmer på en spændende historie. Den ligger i en tunneldal dannet ved isens afsmeltning. Da isen trak sig tilbage, efterlod den tunneldalen fyldt med is, og da isen smeltede, var søen der.

  I jægerstenalderen gav søen med omgivelser gode muligheder for jagt og fiskeri. Mange fine redskaber er fundet ved søen, blandt andet fiskespyd og en stor økse af urokseknogle. Fra bronzealderen er fundet en stor bronzespydspids begravet ved søbredden. I oldtiden har egnens bønder haft deres kvæg på græs på de fugtige enge ved søen.

  Søen har været betydeligt større, og strakte sig et godt stykke længere mod syd end nu. Det skyldes, at der blev foretaget en vandstandssænkning på omkring 2 meter i 1865, hvor man forgæves forsøgte at tørlægge søen, for at omdanne den til eng. Store arealer - først og fremmest syd for den nuværende sø - blev tørlagt. Senere blev forskellige eksotiske græsblandinger udsået på de tørlagte arealer; de indeholdt mange for Danmark dengang nye eller relativ ukendte arter, og man kunne i mange år finde mange usædvanlige planter omkring Søndersø. Der er ikke mange rester tilbage af denne eksotiske flora, lidt findes dog stadig, især ved fældningsbassinerne ved søens sydvesthjørne.

IMG 3919
Udsigt over Søndersø
Søndersø (1)

Tilsyn med badevandet

Fra maj til september fører Furesø Kommune tilsyn med badevandskvaliteten på udvalgte badesteder i Furesø, Søndersø og Farum Sø.

Badebro ved Søndersø, skilt

Badevandsprofil for Søndersø og andre søer

Du støder på en badebro på nordsiden af Søndersø. Badebroen ligger lige ud til stien som løber hele vejen rundt om søen.

Kort der viser de rekreative muligheder ved Søndersø
Rekreative muligheder ved Søndersø og zoneinddeling