Du kan frit anvende metaldetektor på egen grund.

Så snart du ønsker at udvide din søgning til andre arealer, skal du søge tilladelse hos den pågældende lodsejer. Dette gælder på privat grund og på offentlige arealer som for eksempel hører under Naturstyrelsen eller kommunen.

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at anvende metaldetektor på strandbredder, andre kyststrækninger, klitfredede arealer, i skove, på udyrkede arealer og på veje og stier i det åbne land. Men også her kan du søge tilladelse hos den pågældende lodsejer.

Hvis der er givet de overstående tilladelser fra lodsejeren, må detektoren anvendes alle steder, på nær på fredede fortidsminder og i en 2m-zone uden for de fredede områder. Her skal du være særligt opmærksom på, at der gælder særlige regler for Flyvestationen. Nederst på siden kan du se et kort med alle registrerede fortidsminder.

Hvad skal du gøre med dit fund?

I Danmark er det lovligt at anvende metaldetektorer til at søge efter metalgenstande, uanset om de er fra oldtiden, middelalderen (for eksempel smykker og mønter) eller fra vores tid (naboens bilnøgler og tabte, gangbare mønter). Finder du objekter, er det vigtigt, at tingene bliver vurderet både ud fra en værdimæssig og historisk/arkæologisk interesse. Ting kan have deres rette ejermand, de kan have en lokalhistorisk interesse eller de kan være danefæ, der kan have afgørende betydning for forståelsen af vores fælles fortid. Er du tvivl, om dit fund falder i én af de tre kategorier, få da genstanden vurderet af den pågældende autoritet.

 • Nye ting

  Nye ting er for eksempel et guldur eller et smykke fra de sidste 100 år og kaldes hittegods. Det skal afleveres på nærmeste politistation. Enkelte gange er det også set, at metaldetektorførere har fundet nedgravet gods fra et tyveri eller røveri. Dette skal naturligvis også meldes med det samme og direkte til politiet.

 • Genstande fra nyere tid

  Er genstande der stammer fra 1660 og frem. Hvis der ikke er tale om ”nye ting” skal disse fund meldes til Furesø Museer, som vil foretage en vurdering.

 • Danefæ

  Danefæ er genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark.
  Danefæ tilhører staten. Den, der finder danefæ, og den, der får danefæ i sin besiddelse, skal straks aflevere det til Nationalmuseet. Overleveringen skal ske i samarbejde med Furesø Museer.
  Danefæ betyder, at der er tale om forarbejdet, værdifuldt materiale eller ting af særlig kulturhistorisk værdi, som ingen kan godtgøre sin ret til som ejer.

   

Der er særlige regler for Flyvestationen

Flyvestation Værløse er en del af Furesø Museers ansvarsområde. Selvom Furesø Museer vil altid gerne høre fra folk, der kender og udforsker området. Følg linket for at læse de gælder retningslinjer for fund og gravninger på Flyvestationen.

Tilladelse gives på følgende betingelser:

 1. Tilladelse gælder alene for det i tilladelsen nævnte specifikke areal. Tilladelsen er personlig og må ikke overdrages til andre. Indehaver af tilladelsen kan invitere en gæst eller medhjælper med på arealet.
 2. Hvis der er en forpagter eller andre brugere, er det en forudsætning, at ansøger selv kan opnå aftale med forpagteren om, hvornår det er i orden at gå på det pågældende område af hensyn til jagt, markarbejder, afgrøder eller lignende. Furesø Kommune kan oplyse om forpagter og jagtlejer.
 3. Hvis arealet sælges, ophører aftalen per overtagelsesdatoen.
 4. Tilladelse kan meddeles i bestemte perioder for eksempel på naturområder, hvor der skal tages hensyn til flora og fauna.
 5. Uanset om tilladelsen er på kultiverede arealer eller i naturområder, skal der graves nænsomt med minispade, og altid reetableres pænt og dækkes med afgravet materiale eller græstørv afhængigt af områdets beskaffenhed.
 6. Det er en betingelse for tilladelsen, at der samarbejdes med Furesø Museer. Danefæ og fund fra nyere tid skal indleveres til museet, – såfremt der er tale om et formodet arkæologiske fund, retter Furesø Museer henvendelse til Museum Nordsjælland.
 7. Genstande, som museet anser for at have kulturhistorisk værdi, skal afleveres til museets ejendom, uanset om de opnår status som danefæ.
 8. Meddelt tilladelse hindrer ikke, at Furesø Kommune kan meddele lignende tilladelser til andre i samme område i samme periode.
 9. Særlige forhold ved arealet kan medføre yderligere vilkår for tilladelsen

Kontakt

Furesø Museerne

Kulturtorvet 12
3520 Farum
Tlf.: 7235 6100

Del: