Gå til whistleblower-portalen

Hvis du vælger at bruge whistleblower-ordningen, skal lave en skriftlig indberetning ved hjælp af dit Nem ID/cvr. nr. via det relevante link herunder. Det er ikke muligt at lave en mundtlig indberetning, f.eks. igennem en telefonsamtale.

Selvom whistleblower-ordningen kender din identitet, og du ikke kan være anonym i din anmeldelse, så vil din identitet ikke blive videregivet i forbindelse med undersøgelse af din henvendelse. Kun hvis du giver dit udtrykkelige samtykke til at whistleblower-ordningen må videregive oplysninger om dig, vil det være lovligt at videregive dine identitets-oplysninger. 

Viden om whistleblower-ordningen
 • Hvad kan der indberettes om?

  Du kan indgive oplysninger, hvis du har viden eller begrundet mistanke om strafbare forhold eller grove og gentagne forsømmelser i Furesø Kommune. Det er f.eks. alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører:

  • Strafbare forhold og andre lovovertrædelser
  • Fare for enkeltpersoners helbred og sikkerhed
  • Grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

  Eksemplerne er ikke udtømmende.

 • Hvad kan du ikke indberette om?

  Du kan ikke indberette, om dit eget ansættelsesforhold. Dette henhører under overenskomsten, TR mv. Tvister om ansættelsesretlige forhold hører heller ikke til under whistleblower-ordningen. Du kan heller ikke indberette forhold af mindre grov karakter, f.eks. løse rygter, enkeltstående fejl og forsømmelser, samarbejdsvanskeligheder, inkompetence eller overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter som f.eks. rygepolitik, da henvises til håndtering via ledelse, MED og TR således, som der allerede er mulighed for i dag.

 • Hvem repræsenterer whistleblowerordningen

  Whistleblowerordningen er organisatorisk forankret hos kommunens borgerrådgiver, som er uafhængig af kommunens forvaltninger og politiske udvalg. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom borgerådgiveren også varetager whistlerblowerfunktionen, er der tale om to helt adskilte funktioner. Fælles for begge funktioner er dog, at den medarbejder, der forestår begge ordninger i alle henseender skal agere og fremstå upartisk.

  Læs mere om hvad borgerådgiveren kan hjælpe med her https://www.furesoe.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/borgerraadgiver/

 • Hvordan behandles din indberetning

  Whistleblower-ordningen screener henvendelsen og vurderer, om oplysningerne falder indenfor rammerne af whistleblower-ordningen, og om der er mulighed for at oplyse sagen tilstrækkeligt.

  Hvis en indberetning falder inden for ordningen bliver det undersøgt, om oplysningerne kan be- eller afkræftes. Whistleblower-ordningen fastlægger undersøgelsens omfang, så der sikres omhyggelig opfølgning i sagen. Oplysninger fra indberetningen, der ikke røber anmelderens identitet, må godt videregives til en relevant afdeling for at undersøge indberetningen. Sker dette, er disse personer også underlagt den særlige tavshedspligt som følge af whistleblower-lovgivningen.

  Hvis oplysningerne i indberetningen indikerer, at undersøgelsen ikke kan forestås af whistlerblower-ordningen kan denne vælge i stedet at indstille over for kommunaldirektøren, at undersøgelsen foretages hos ekstern leverandør, fx et advokatfirma.

  Når whistleblowerordningen har foretaget en endelig vurdering af indberetningen, bliver kommunaldirektøren underrettet om forløbet, undersøgelsens resultat og eventuelle anbefalinger.

  Er der tale om en indberetning, der falder uden for ordningen, vil der gives besked til anmelderen, og der vil vejledes om, hvilken instans som i stedet kan anvendes

 • Hvornår får jeg svar / sagsbehandlingstid

  Whistlebloweren vil ved afsendelse af indberetningen modtag en automatisk kvittering for, at indberetningen er modtaget. Whistlebloweren får hurtigst muligt og senest inden for tre måneder feedback på indberetningen fra whistleblowerordningen. Feedback kan i den forbindelse bestå af oplysninger om, hvilke tiltag, der er iværksat eller påtænkes iværksat som opfølgning på indberetningen. Tilbagemeldingen kan være begrænset efter reglerne om tavshedspligt.

 • Hvordan er den indberettede person stillet

  Hvis de oplysninger, som whistleblower-ordningen modtager, handler om en konkret medarbejder, vil vedkommende som udgangspunkt blive underrettet om indberetningen.

  Den indberettede har de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Dette omhandler bl.a. retten til:

  • at anmode om indsigt i de personoplysninger der behandles
  • at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger

  I særlige tilfælde kan den indberettes rettigheder suspenderes. Det kan ske, hvis interessen i at få kendskab til oplysningerne bør vige af hensyn til den offentlige interesse. Det kan også ske af hensyn til forhold til efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger. I sådanne tilfælde kan den indberettedes rettigheder suspenderes, så længe politiets efterforskning foregår eller så længe, det er nødvendigt.

 • Fakta om whistleblower-ordningen

  Den 7. oktober 2019 vedtog Rådet for den Europæiske Union et nyt direktiv, der forpligter blandt andet offentlige myndigheder til at etablere en whistleblower-ordning. Direktivet styrker desuden beskyttelsen af whistleblowere.

  Som udgangspunkt forpligter direktivet alle offentlige instanser til at lave en whistleblower-ordning. Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget Forslag til Lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven implementerer EU-direktivet fra 2019. Loven medfører bl.a. en pligt for alle kommuner og arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblower-ordning.

Status 2022

Der har ikke været henvendelser til Furesø Kommunes whistleblowerordning i 2022. 

Borgerrådgiver

Som borger i Furesø kan du henvende dig til borgerrådgiveren for at få hjælp og vejledning, hvis du oplever problemer i dialogen med kommunen.

Borgmesteren holder åbent kontor 22. februar 2024

Borgmester Ole Bondo Christensen inviterer cirka hver anden måned alle interesserede borgere til en kop kaffe og en drøftelse af et emne efter eget va…