Voksen handicap

Ansøgning om pension (lovbestemt frist)

3 måneder

Førtidspension søgt før 1. januar 2003 (lovbestemt frist) 

3 måneder

Aflastning

1 måned

Støtte/kontakt

2 måneder

Hjælperordning

3 måneder

Værested

2 måneder

Ledsagelse

1 måned

Merudgifter

3 måneder

Socialpædagogisk behandling – alkohol

14 dage

Tilbud af behandlingsmæssig karakter

2 måneder

Beskyttet beskæftigelse

2 måneder

Aktivitets- og samværstilbud

2 måneder

Døgntilbud

3 måneder

Krisecentre

Borgeren kan selv henvende sig - Furesø kommune skal orienteres

Forsorgshjem

Borgeren kan selv henvende sig - Furesø kommune skal orienteres

Befordring

1 måned

Lægelig behandling af alkoholmisbrugere

14 dage

Lægelig behandling af stofmisbrugere

2 måneder

Job med løntilskud

1 måned

Kompenserende specialundervisning

1 måned

Kompenserende specialundervisning – kommunikationscentrene

3 arbejdsdage og 14 arbejdsdage

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 

2 måneder

Ældre

Modtagelse af genoptræningsplan fra hospital

Borgeren kontaktes senest 3 dage efter modtagelse af genoptræningsplan

Personlige hjælpemidler (kropsbårne hjælpemidler)

8 uger

Genbrugshjælpemidler

8 uger

Mindre boligændringer

8 uger

Større boligændringer/ombygninger

10 måneder

Ældrebolig

8 uger

Plejebolig

8 uger

Praktisk hjælp

8 uger

Personlig pleje

4 uger

Madservice

2 uger

Indkøb

2 uger

Invalidebil

8 måneder

Handicapkørsel – Movia

4 uger

Plejevederlag/Pasning af nærtstående

2 uger

Sygeplejeartikler m.m.

2 uger

Del: