Natur og Miljø

Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer

8 uger

Dispensation fra bestemmelser om beskyttet natur (naturbeskyttelsesloven § 3)

8 uger

Nedsivning af tag- og overfladevand

2 uger

Større miljøgodkendelser

21 uger

Mindre miljøgodkendelser

18 uger

Tilladelse til at lede processpildevand til kloak

8 uger

Forhåndsanmeldelse af aktiviteter i Natura 2000-områder

4 uger (lovbestemt frist)

Forespørgsel om § 3 status

4 uger (lovbestemt frist)

Anvisninger/accept af jordflytning

4 uger (lovbestemt frist)

Tilladelse til varmeslanger i jord

5 uger

Sagsbehandlingstiden gælder fra der er modtaget en fyldestgørende ansøgning eller anmeldelse.

Sagsbehandlingstiden vil afhænge af den enkelte sags nærmere karakter og kompleksitet, herunder om ansøgningen skal udvalgsbehandles, i høring hos andre myndigheder, naboer eller andre høringsberettigede efter loven, til udtalelse hos andre instanser eller om kommunens afgørelse skal koordineres med afgørelse fra anden myndighed.

Hvis en tilladelses- eller godkendelsessag forudsætter dispensation, VVM-afgørelse eller tilladelse efter anden lovgivning, afventer tilladelsen et sagsforløb jf. det omhandlede sagsområde. De forskellige sagsforløb vil dog til dels forløbe parallelt.

Ved sager, hvor der ikke træffes afgørelser, gælder en sagsbehandlingstid på henvendelser fra borgere og virksomheder på 10 dage.

Vej og Park

Ansøgning om gravetilladelse

1 – 2 uger

Råden over vejareal

1 – 2 uger

Vejmyndighedssager i øvrigt (ekskl. vejkendelser)

2 – 6 uger

Vejkendelser

Inden for 1 – 4 uger afgøres, om der skal afsiges en kendelse. Afsigelser af kendelser indgår i prioriteret rækkefølge og afpasses efter de ressourcer, der er til rådighed.

Del: