1. Indledning

Denne toårige budgetaftale for 2023-2024 bygger videre på den retning for Furesø Kommune, som byrådet har lagt med udgangspunkt i Vision Furesø og 2030-målene.

Furesø Kommune er en attraktiv kommune, som i flere år har haft vækst i indbyggertallet og scorer højt i målinger, når det kommer til tilfredsheden med servicen og anbefaling til andre om at flytte til kommunen.

Budgetaftalen sætter retningen for fortsat udvikling af kommunen, men er også i høj grad præget af de svære økonomiske rammevilkår, som alle kommuner oplever i disse år.

2. De økonomiske rammebetingelser

Furesøs gæld fra før kommunesammenlægningen udgør aktuelt knapt 2 mia. kr. Hvert år betaler Furesø 124 mio. kr. i renter og afdrag på lånet og skal gøre det frem til 2040. Samtidig er Furesø en stor nettobidragsyder til udligningsordningen mellem landets kommuner.

Dette til trods har kommunen de seneste mange år formået at opbygge en solid kassebeholdning. Byrådet har et minimumskrav til kassebeholdningen på 120 mio. kr.

Som tilfældet er i andre kommuner, vil Furesøs økonomi de kommende år være stærkt udfordret af stigende udgifter på det specialiserede socialområde, flere på førtidspension, stigende priser bl.a. på energi og flere udgifter til flere børn og ældre. Denne opdrift i udgifterne bliver ikke kompenseret af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. For at sikre balance i budgettet er Furesø derfor som andre kommuner nødsaget til at finde kompenserende besparelser.

Det statsgaranterede indtægtsgrundlag lægges til grund for denne budgetaftale.

3. Hovedgreb i budgetlægningen

Med udsigt til et meget begrænset råderum i kommunernes økonomi i de kommende år er der behov for en mere grundlæggende justering af udgiftsniveauet på alle forvaltningsområder. Samtidig med budgetudfordringer oplever landets kommuner mangel på medarbejdere. Det er derfor afgørende, at de nødvendige budgetjusteringer sker i et godt samarbejde med medarbejderne, og at vi samtidig har øje for fortsat at udvikle kommunen.

I valget af forslag til besparelser og effektiviseringer er der især lagt vægt på følgende hovedgreb:

  • Regelforenkling og reduktion i ledelseslag, administrative opgaver, interne møder og kommunikation
  • Forebyggelse og rehabilitering, så flere borgere bliver i stand til at klare sig selv i et fællesskab med andre
  • Investering i medarbejdere og ny teknologi, så vi bliver i stand til at løse velfærdsopgaverne med endnu større effektivitet og kvalitet
  • Reduktion af serviceniveau
  • Mulighed for samarbejde med civilsamfund (grundejerforeninger, lokalområder, foreninger m.fl.) om løsning af opgaver
  • Generelle effektiviseringer og godt købmandskab

En række af de nødvendige besparelser vil betyde serviceforringelser og vil samtidig betyde nedskæringer og afskedigelser i den kommunale organisation. Aftalepartierne lægger afgørende vægt på, at besparelser gennemføres i god dialog med borgerne og kommunens medarbejdere.

Aftalepartierne er enige om at gennemføre de besparelser, der er beskrevet i vedlagte besparelsesforslag

4. Investeringer og politiske fokusområder

Aftalepartierne er enige om at igangsætte et langsigtet arbejde på de forskellige velfærdsområder med henblik på at forebygge opdrift i de kommunale udgifter og samtidig skabe bedre løsninger for den enkelte borger og vores lokalsamfund. Der vil i særlig grad blive arbejdet med nedenstående fokusområder, som en del af arbejdet med Furesøs 2030-mål og i et tæt samarbejde med relevante borgere og foreninger.

4.1 Ældre og sundhed

I årene, der kommer, bliver der flere ældre i kommunen samtidig med, at vi allerede i dag ser ind i store udfordringer med at rekruttere medarbejdere i ældreplejen. Det kræver en målrettet indsats for at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere, sikre en løbende kompetenceudvikling og kvalitetsudvikle ældreplejen.

Aftalepartierne er enige om

  • Investering i fastholdelse, rekruttering og ny velfærdsteknologi på ældreområdet: Der afsættes 8 mio. kr. i årene 2023-2026 til en udviklingspulje finansieret af de opsparede midler til initiativer, der skal styrke faglig udvikling, fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere, ny velfærdsteknologi samt en god betjening af borgere og pårørende. En del af midlerne vil blive anvendt til rekruttering af elever med voksenelevløn. Udmøntning af den resterende del af midlerne vil hen over årene blive drøftet i fagudvalg og byråd.
  • Styrket rehabilitering: Der afsættes ressourcer til, at hjemmehjælpen kan foretage rehabilitering i borgeres eget hjem. Der investeres årligt 1 mio. kr. i årene 2023-2026.
  • Fremtidens plejehjemskapacitet: Byrådet skal i 2023 tage stilling til den fremtidige plejehjemskapacitet i Furesø Kommune, herunder mulighed og behov for friplejehjem.

Samtidig er aftalepartierne enige om at fremme mulighederne for, at seniorer kan blive længere på arbejdsmarkedet bl.a. indenfor ældreplejen.

4.2 Børn og skoler

Med byrådets 2030-mål er der sat et ambitiøst mål om styrkelse af ’Det gode børneliv’. Der er her tale om en bred indsats med fokus på familier, skoler, dagtilbud, FFO’er og fritidshjem samt foreningsliv mv. Samtidig er der et særligt politisk fokus på, at udgifterne til særlige specialindsatser skal reduceres. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med den frisættelses-aftale på skoleområdet, som forventes indgået med regeringen. Målet er, at flere børn kan trives i vores normaltilbud, færre får behov for specialtilbud og flere bliver hjulpet med en tidlig indsats. Dette vil være af stor betydning for det enkelte barn og den enkelte familie og vil samtidig kunne begrænse den betydelige udgiftsstigning, som Furesø i lighed med andre kommuner oplever på specialområdet - herunder indsatser under KIL/PPR og specialtilbud.

Aftalepartierne er enige om:

  • Fortsættelse af bredt samarbejde, hvor målet er, at flere børn og unge trives og færre får brug for specialtilbud: Samarbejdet vil bl.a. involvere forældre, lærere, pædagoger, ledere, foreninger, børn og unge og vil stille skarpt på konkrete anbefalinger til vores skoler og daginstitutioner, foreninger, brug af sociale midler, familiers trivsel og andet, der sætter rammen om det gode børneliv.
  • PPR og forebyggende indsats: Der skal sættes tidligere – og måske anderledes - ind, så børnene ikke når ind i psykiatrien og dermed får behov for mere indgribende skoletilbud. Der investeres 0,6 mio. kr. årligt fra og med 2023. Investeringen evalueres efter 2 år.
  • Familiehuset: Vi samler og renoverer familiehuset på Ellegården, så det kan bidrage til et styrket samarbejde med Skolelandbruget. Furesøgård inviteres med i samarbejdet.
  • Åben skole tilbud på Skolelandbruget og Hjortøgård: Vi udvikler det åbne skoletilbud på Skolelandbruget og Hjortøgård. Furesøgård inviteres med i samarbejdet.
  • Fysiske rammer til børn med forskellige behov: Vi investerer i de fysiske rammer til gruppetilbud på vores folkeskoler, så det bliver lettere at rumme børn med forskellige behov.
  • Ungdomsuddannelse: Vi vil fortsat arbejde med at tiltrække en ungdomsuddannelse.
  • Investering i dagtilbud: Vi vil investere 1 mio. kr. i udvikling af ”Nest” tilbud i et dagtilbud samt afsætte 0,2 mio.kr. til kompetenceudvikling og udvikling af de fysiske rammer i Humlehaven, så dagtilbuddet kan rumme en bredere målgruppe af børn.
  • Anlæg: Aftalepartierne er enige om - inden for de endnu ikke udmøntede anlægsmidler 2024-2026 - at reservere midler til en kapacitetsudvidelse på skole- og daginstitutionsområdet – på baggrund af de analyser, der sættes i gang med dette års budget.

4.3 Handicap, social og psykiatri

Et stort antal borgere i Furesø har brug for en særlig specialiseret indsats efter Serviceloven – børn som voksne – for at kunne klare sig gennem hverdagen. Udgifterne til voksenhandicap og børn og unge med særlige behov har været stærkt stigende gennem de seneste år, ikke mindst på voksenområdet. Der er et stærkt politisk fokus på at styrke forebyggelsen og finde de rigtige tilbud, så udgifterne kan reduceres, samtidig med at borgeren har et værdigt liv. Aftalepartierne lægger vægt på, at der i de tekniske korrektioner gives ekstra midler til at dække en del af opdriften på det specialiserede socialområder. Aftalepartierne vil nøje følge de investeringer og besparelser, der besluttes med dette besparelseskatalog. Målet er at bremse udgiftsstigningen og samtidig sikre et godt serviceniveau gennem øget forebyggelse, tidlig opsporing, mere rummelige undervisningsmiljøer, øget samarbejde med foreninger, styrkelse af sagsbehandlingen, lokale bo- og aktivitetstilbud m.v.

Aftalepartierne er enige om:

  • Analyse på voksenområdet: Der gennemføres en analyse af voksenhandicapområdet, hvor Furesø Kommunes udgifter i dag ligger højere end andre kommuner. Samtidig skal sikres fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere med fokus på nyt serviceniveau og udvikling af arbejdsgange. Som led i arbejdet undersøges muligheder og behov for en højspecialiseret institution på voksenområdet.
  • Unge med autismeforstyrrelser og psykiske udfordringer: Der skal sikres flere gruppetilbud og åbne tilbud til særligt unge borgere med autismeforstyrrelser og psykiske udfordringer gennem en anlægsinvestering på 2 mio. kr. i Lynghuset.
  • Naturpleje som led i socialpædagogisk indsats: Det er ønsket, at Furesø videreudvikler brugen af naturpleje og naturgenopretning dels som led i den socialpædagogiske indsats for udsatte børn og unge, dels som led i kommunens beskæftigelsesindsats – herunder afklaringsforløb, fleksjob, deltidsjob til førtidspensionister o.l. Et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Fontænehuset skal tænkes ind i dette arbejde. Behov og muligheder for at udvikle egne STU-forløb og måske andre uddannelsesforløb inden for dette område skal undersøges.
  • Opfølgning på 17.4-udvalg om boligsociale udfordringer: For at forebygge sociale problemer er det vigtigt med en forebyggende indsats med fokus på trivsel og blandet beboersammensætning i kommunens boligområder. Der arbejdes for en samlet udviklingsaftale med de almene boligselskaber i kommunen om blandt andet anvisnings- og udlejningskriterier samt indsats i forhold til biodiversitet og klima.

4.4 Beskæftigelse og erhverv

Aftalepartierne er enige om:

  • Innovation og offentlige-private samarbejder: Fremtidens velfærdsløsninger skal skabes i samarbejde med blandt andet private virksomheder. Derfor vil byråd og fagudvalg fortsætte samarbejdet om innovationsprojektet i regi af Erhvervsfyrtårn Life Science, hvor målet er at udvikle offentlige-private innovative samarbejder (OPI). OPI-projekterne understøttes blandt andet af de i budget 2022 og 23 afsatte midler til en innovationspulje.
  • Førtidspension: Analyse af førtidspension ift. at vurdere fremadrettet udvikling og muligheder for at reducere udgifterne.

4.5 Plan og byudvikling

Aftalepartierne er enige om:

  • Ny Vestergårdsvej: Der arbejdes videre med tankerne om en sammenhængende udvikling af Ny Vestergårdsvej. I den forbindelse undersøges mulighederne for en ny placering af Driftsgården - eksempelvis på et af de i kommuneplanen nævnte perspektivarealer.
  • Anlæg: At finansiere en række anlægsinvesteringer, der er nødvendige for trafiksikkerhed og attraktive byrum mv.
  • Arkitekturudvalg: Bevillingen til det rådgivende arkitekturudvalg forlænges for årene 2023-24.

4.6. Fortsat fokus på klima, natur og grøn omstilling

Aftalepartierne er enige om:

  • Klimaplan: At fortsætte med at realisere intentionerne i kommunens klimaplan både for at nå CO2-reduktionsmålet og for at forebygge konsekvenserne af de stærkt stigende energipriser.
  • Fokus på energi: At sætte midler af til energirenovering og energibesparelser og at arbejde målrettet med energibesparelser i den kommunale organisation både som et svar på de stærkt stigende energipriser og som led i arbejdet med klimaplanen.
  • Invasive arter: At fastholde en ambitiøs indsats mod invasive arter.
  • Veje og cykelstier: Der sættes ekstra midler af til renovering af veje og cykelstier.
  • Parkering: At undersøge muligheden for tidsbegrænset parkering ved vores bymidter under forudsætning af opbakning fra vores lokale handelsliv. Aftalepartierne kan i enighed aftale forsøg med betalingsparkering i udvalgte områder af kommunen, hvor dette måtte være hensigtsmæssigt.
  • Naturbevaring: At fortsætte arbejdet med at skabe mere natur og rene søer og vandløb.
  • Anlæg: Anlægsprojekterne på det brugerfinansierede område angående modernisering af genbrugsstationen i Værløse og indkøb af nye beholdere til udrulning af ny affaldssorteringsordning vil blive mellemfinansieret fra kommunens opsparede midler.

4.7 Kultur, fritid og idræt

Aftalepartierne er enige om:

  • Samarbejde om velfærd: Der igangsættes et målrettet arbejde for at fremme samarbejdet med foreninger i relation til løsning af velfærdsopgaver inden for sundhed, genoptræning, aktiviteter for ældre og inklusion af udfordrede børn. Der vil blive udarbejdet en model for et sådan samarbejde i første halvår af 2023 i samarbejde med foreningerne og Frivilligcentret.
  • Anlæg: Der afsættes 6,5 mio. kr. i 2023 af de opsparede midler til renovering af idræts- og fritidsaktiviteter/omklædningsrum ved Furesøbad.
  • Bevægelse i det åbne rum: I den kommende periode skal det undersøges, hvordan vi i udvikling af vores byrum kan medtænke hensyn i forhold til kunst, kultur og bevægelse.
  • Fastholdelse af aktiviteter, der samler kommunen: Aftalepartierne er enige om - på trods af den vanskelige økonomiske situation - at fastholde muligheden for tilskud til events som: Jonstrup Jazz festival, Store Flyvedag, Flyvestationen på hjul og Furesø Løbefest.

4.8. Udvikling af attraktiv og velfungerende organisation

Aftalepartierne er enige om:

  • Fokus på fastholdelse og rekruttering: Det er vigtigt, at organisationen fortsat er attraktiv og velfungerende, efter budgetbesparelserne er implementeret. Derfor vil Økonomiudvalget sammen med repræsentanter fra forvaltning og MED-system arbejde med anbefalinger til konkrete initiativer i forhold til fastholdelse og rekruttering.
  • Regelforenkling: Der skal være fokus på regelforenklinger og mindre kontrol. Det gælder både frikommuneforsøget og øvrige forvaltningsområder.

5. Skat

Aftalepartierne er enige om, at personskatten i 2023 og 2024 fastsættes til 24,88 pct.

Grundskyld fastsættes til 21,50 promille

Fastlæggelse af takster vil ske i forbindelse med 2. behandling af budgettet

6. Afslutning

Den indgåede budgetaftale er toårig. Aftaleparterne er enige om medio 2023 at tage aftalen op til revision i lyset af den økonomiske udvikling og økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2024.

Aftalepartierne er enige om, at der kan gennemføres justeringer i besparelseskataloget, anlægsforslag m.v. frem til 2. behandlingen af budgettet, såfremt der er enighed mellem aftalepartierne om disse ændringer,

Aftalen er indgået under forudsætning af, at den kan reguleres i forlængelse af evt. konsekvenser af den fælles budgetlægning på tværs af alle 98 kommuner i relation til den indgåede økonomiaftale.

Furesø, 25. september 2022

Aftalen er underskrevet af

  • Bettina Ugelvig (A), Socialdemokratiet
  • Lars Carstensen (C), Konservative Folkeparti
  • Gustav Juul (V), Venstre
  • Tine Hessner (B), Radikale Venstre
  • Øjvind Vilsholm (Ø), Enhedslisten
  • Jesper Dyhrberg (F), Socialistisk Folkeparti
  • Ole Bondo Christensen (A), Borgmester
Furesø Byråd 2022-2023
Pressemeddelelse

Et samlet Furesø Byråd indgår budgetaftale for 2023-2024

Et samlet byråd indgår en budgetaftale med store besparelser, der sikrer et budget i balance og plads til fortsat udvikling. Budgettet vedtages endel…

Penge

Budget 2023

Her kan du læse mere om Budget 2023 - budgetbemærkninger

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Jesper Larsen

Poppel Allé 51
3500 Værløse
jla1@furesoe.dk

Lars Carstensen

Gruppeformand for Konservative

Maglehøj 94
3520 Farum
E-mail: lnc1@furesoe.dk
Mobil 7216 3997 (ikke SMS)

Gustav Juul

Tibberup Allé 43
3500 Værløse
E-mail: gju@furesoe.dk

Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465

Jesper Dyhrberg

Bringetoften 24
3500 Værløse
E-mail: Jsd6@furesoe.dk

 

Tlf.: 4242 7061

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517