De første forbud mod anvendelsen af PCB i byggematerialer såsom fugemasser kom i 1976 og anvendelsen af PCB ophørte helt i 1986. Selv om der nu er gået godt 30 år siden PCB blev forbudt, findes der fortsat betydelige mængder af PCB i de eksisterende bygninger.

Eksempler på anvendelse af PCB:

  • Blødgører til dilatationsfuger
  • Fuger og tætninger udført med fugemasse
  • Spartelmasser og visse flydemørtler fx til gulve
  • Beton og mørtel (additiv til plast tilsat beton/mørtel)
  • Gulve (akryl, specielle epoxygulve)
  • Olie i oliefyldte kondensatorer
  • Lim i termoruder
  • Maling

Anmeldelse og screening for PCB-holdige materialer

Byggeaffald skal anmeldes til Furesø Kommune senest 2 uger før nedrivnings- eller byggearbejdet påbegyndes, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2, eller hvis affaldsmængden overstiger 1 ton.

Bygninger og anlæg der er opført i perioden 1950-1977 skal screenes for PCB-holdigt materiale. PCB-screening skal også foretages i forbindelse med udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1957. Skemaet udfyldes på bygningsaffald.dk.

Kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affald

Hvis screeningen, som foretages i anmeldelsen af byggeaffald, giver mistanke om PCB, skal bygningen kortlægges for PCB. Dette indebærer en grundig gennemgang af bygningen for at identificere PCB og redegøre for håndteringen af PCB-affaldet. Kortlægningen er obligatorisk for bygninger, der viser tegn på indhold af PCB.

I forbindelse med klassificering og håndtering af PCB-holdigt affald inddeles affaldet efter følgende grænseværdier:

Grænseværdierne

Affaldstype

PCB (total)

Håndtering

Rent affald

< 0,1 ppm

 

Kan genanvendes efter nærmere regler og ved anmeldelse til kommunen

Forurenet affald

 

0,1 - 50 ppm

 

Forbrændingsegnet affald anvises til
I/S Vestforbrænding

Deponeringsegnet affald anvises til
AV Miljø

Farligt affald

>50 ppm

Anvises til Fortum eller SMOKA

EAK-kode og affaldstype

170902 er EAK-koden for bygnings- og nedrivningsaffald, som indeholder PCB over 50 mg/kg(PCB total). F.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer.

Råd om arbejdsmiljø

Det anbefales at tage kontakt til Arbejdstilsynet, eller en anden professionel rådgiver for at få råd om, hvilke forholdsregler der bør iagttages i forbindelse med det konkrete PCB-saneringsarbejde.