Bly er blandt andet benyttet til blyindfattede vinduer, blyinddækninger (skorsten og vinduer), elkabler med blykappe, visse tagrender og mange forskellige typer malinger. Ved slibning på maling, der er mere end 30 år gammelt, kan malingen indeholde bly. Omgivelser skal sikres mod spredning af støv.

Bly og cadmium er tidligere også benyttet som stabilisatorer i mange forskellige PVC-holdige byggematerialer så som tagrender, trapezplader og kloakrør. Cadmium blev udfaset i 1992 og blev erstattet af bly.

Afhængigt af indholdet/koncentrationen skal blyholdigt affald behandles på følgende måder:

Affaldstype 

Bly 

Håndtering 

Rent affald < 40 ppm*  Kan genanvendes efter nærmere regler og ved anmeldelse til kommunen
Forurenet affald 40 - 2.500 ppm* 

Forbrændingsegnet affald anvises til I/S Vestforbrænding

Deponeringsegnet affald anvises til AV Miljø

Farligt affald > 2.500 ppm* Anvises til Ekokem A/S

*ppm = parts per million. 1 mg/kg = 1 ppm.

Anmeldelse af blyholdigt affald skal ske via Byg og Miljø.