Anmeldelse

Som udgangspunkt anvises asbestaffald til AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre. Affaldet skal overholde AV Miljøs modtageregler. Hvis affaldet forbehandles inden deponering, skal det ske på et anlæg, der ligger i Vestforbrændings opland.

Anmeldelse sker via Byg og Miljø.

Renovering af eternittag

Hvis arbejdet medfører støv eller støj, skal det anmeldes til kommunen som miljømyndighed, senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Anmeldelsen skal redegøre for arbejdsperiodens længde, herunder fordeling på dag-, aften- og nattetimer. Derudover skal det fremgå hvilke foranstaltninger, som foretages til forebyggelse af forurening og/eller gener for omgivelserne. Kommunen har herefter mulighed for at fastsætte yderligere krav til arbejdets udførelse eller i visse tilfælde nedlægge forbud mod aktiviteten.

Anmeldelse af arbejdet fritager ikke den ansvarlige for at indhente andre nødvendige tilladelser, godkendelser eller dispensationer som f.eks. byggetilladelse.

Hvilke eternitplader indeholder asbest?

Asbesttage findes overvejende i 2 typer: De velkendte bølge-eternitplader og de mindre anvendte skifer-eternit.

Produktionen af tagplader med asbest ophørte i 1988. Fra 1984 har man kunnet købe tagplader uden asbest. Derfor kan man gå ud fra,

- at eternittage produceret før 1984 indeholder asbest

- at eternittage produceret i perioden 1984-1988 kan indeholde asbest

- at eternittage produceret efter 1988 er asbestfrie.

Man kan få sikkerhed ved at se på oversiden af tagpladen. Her er påtrykt et nummer på 5-10 cifre. Hvis det første ciffer er 0 eller 1, så indeholder pladen asbest.