Virksomheder, offentlige og private institutioner som producerer farligt affald, skal registreres hos kommunen. Dette gøres ved at udfylde et anmeldeskema med oplysninger om affaldets art og den årligt producerede mængde. Der kan eventuelt udfyldes flere skemaer, hvis der forekommer mange forskellige slags farligt affald. Farligt affald anmeldes via Byg og Miljø.

Indsamlingsordning

Byrådet har pligt til at etablere indsamlingsordninger for miljøfarligt affald (affaldsbekendtgørelsen § 37). Producenter af miljøfarligt affald er desuden forpligtet til at benytte de kommunale indsamlingsordninger.

Byrådet har vedtaget et "Regulativ for erhvervsaffald i Furesø Kommune", som beskriver de kommunale indsamlingsordninger for miljøfarligt affald.

For virksomheder i Farum afhentes olie- og kemikalieaffald efter aftale med Vestforbrændings kundeservice på kundeservice@vestfor.dk eller tlf.nr. 80 20 80 30.

For virksomheder i Værløse afhentes olie- og kemikalieaffald af I/S SMOKA, smoka@smoka.dk, tlf.nr. 33 22 32 37.

Mindre mængder

Virksomheder kan aflevere mindre mængder miljøfarligt affald (op til 200 kg pr. år) på genbrugsstationerne.

Affaldet skal afleveres i forsvarligt lukket emballage med oplysning om indhold. Ved hver aflevering skal desuden afleveres et udfyldt skema med oplysninger om bl. a. affaldstype og mængde. Skemaet udleveres på genbrugsstationen.

Dispensation for benyttelsespligten

Ifølge affaldsbekendtgørelsens § 49 er der mulighed for, at der kan opnås dispensation fra pligten til at benytte den kommunale indsamlingsordning. Affaldsproducenten skal i så fald godtgøre, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt på et andet anlæg, der kan godkendes af miljømyndigheden. En ansøgning om dispensation skal sendes til Byrådet.

Ved ændringer i affaldets mængder, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden straks underrette Byrådet herom.

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15