Virksomheder, offentlige og private institutioner som producerer farligt affald skal registreres hos kommunen. Dette gøres ved at udfylde et anmeldeskema med oplysninger om affaldets art og den årligt producerede mængde. Der kan eventuelt udfyldes flere skemaer, hvis der forekommer mange forskellige slags farligt affald. Farligt affald anmeldes via Byg og Miljø.

Indsamlingsordning

Byrådet har pligt til at etablere indsamlingsordninger for miljøfarligt affald (affaldsbekendtgørelsen § 31). Producenter af miljøfarligt affald er desuden forpligtet til at benytte de kommunale indsamlingsordninger.

Byrådet har vedtaget et "Regulativ for erhvervsaffald i Furesø Kommune", som beskriver de kommunale indsamlingsordninger for miljøfarligt affald.

For virksomheder i Furesø Kommune afhentes olie- og kemikalieaffald af I/S SMOKA, smoka@smoka.dk, tlf.nr. 33 22 32 37. SMOKA tømmer olie- og benzinudskillere, afhenter klinisk risikoaffald og PCB-holdigt byggeaffald.

Mindre mængder

Virksomheder kan aflevere mindre mængder miljøfarligt affald (op til 200 kg per virksomhed årligt) på genbrugsstationerne.

Affaldet skal afleveres i forsvarligt lukket emballage med oplysning om indhold. Ved hver aflevering skal desuden afleveres et udfyldt skema med oplysninger om blandt andet affaldstype og mængde. Skemaet udleveres på genbrugsstationen.

Dispensation for benyttelsespligten

Ifølge § 13 i Affaldsaktørbekendtgørelsen er der mulighed for, at der kan opnås dispensation fra pligten til at benytte den kommunale indsamlingsordning. Affaldsproducenten skal i så fald godtgøre, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt på et andet anlæg, der kan godkendes af miljømyndigheden. En ansøgning om dispensation skal sendes til forvaltningen.

Ved ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden straks underrette forvaltningen herom.