Matr.nr. 12 a Farum By, Farum Idrætsvænget 2, 3520 Farum

Anmelder: Farum Kommune Plan og Info 3520 Farum

Samejeoverenskomst

Mellem undertegnede Farum Kommune, Rådhuset, 3520 Farum, og medundertegnede Farum svømme Union samt Farum Bold lub er dags dato indgået følgende over­ enskomst i anledning af, at parterne i fællesskab er ejere af ejendommen matr. nr. 12 a Farum By, Farum, beliggende Idrætsvænget 2, 3520 Farum (Farum Svømmehal), der nu indeholder 3 lejlighe­ der.

Parterne pålægger herved med virkning for parterne selv og for senere erhververe af ejendommen eller anparter i denne ejendom.men følgende servitut:

 1. AnEarter

Ejendommen ejes af ejerne i følgende forhold:

Farum Kommune: 86,0 pct.

Farum Svømme Union: 8,5 pct. 

Farum Boldklub: 5,5 pct.

I parternes interne forhold hæfter parterne i an­ partsforholdet 86, o pct. til Farum Kommune, 8, 5 pct. til Farum svømme Union og 5,5 pct. til Farum Boldklub for de hele ejendommen vedrørende gælds- forpligtelser.                                  )

 1. Brugsret

Til parternes anparter hører brugsret til lej­ lighed nr. 1 (Farum Kommune), lejlighed nr. 2

(Farum svømme Union) og lejlighed nr. 3 (Farum Boldklub) i Farum Svømmehal.

Brugsretten til lejlighederne nr. 2 og 3 giver alene Farum svømme Union og Farum Boldklub adgang til at benytte lejlighederne til  klublokaler, ikke til beboelse.

Parterne er enige om, at det er af væsentlig be­ tydning for alle parter, at det '-sik es, at driften af svømmehallens Miniteria kan opretholdes.

Parterne er derfor enige om,  at al distribution af mad og drikkevarer i anpartslejlighederne nr. 2 og 3 skal foregå efter særlig aftale mellem Farum svømme Union, Farum Boldklub og forpagteren af Svømmehallens Minit ria.

Det skal bl.a. være led i denne aftale, at an­partshaverne:

 • ikke vil udøve konkurrerende virksomhed, dvs. salg af mad og drikkevarer, i forhold til Minite­riet
 • kan medbringe mad og drikkevarer til egen brug
 • ved større arrangementer skal indhente tilbud fra Miniteriet i fri konkurrence med eksterne til­ bud, idet anpartshaverne kan vælge frit mellem tilbudene
 • har ret til at få leveret mad og drikkevarer af en sponsor, der selv er indehaver af en restau­ rant, bodega eller lignende, såfremt denne sponsor ønsker at forære anpartshaverne (eller en eller flere af de tilknyttede klubber) en frokost eller middag.
 1. Ejendommens drift

Ejendommens drift varetages af Farum Kommune.

Kommunen afholder og fordeler efter fordelingstal fællesudgifter vedrørende ejendommen i det omfang, der er enighed om at betragte afholdte udgifter som fællesudgifter.

I stedet for fordeling  efter forholdstal kan par­terne aftale en anden fordelingsmåd , dersom dette findes hensigtsmæssigt.

Således er det ved indgåelsen af nærværende over­ enskomst aftalt, at Farum svømme Union og Farum Boldklub fra 1. august 1991 indtil videre betaler et fast beløb på henholdsvis 30.000 kr. og 20.000 kr. pr. år, som dækker: bygningsforsikring, kommu­ nal og amtskommunal grundskyld, renovation, op­ varmning og el. I relation til Farum Kommunes nu­ gældende tilskudsordning betragtes 66 2/3 pct. af dette beløb som vedrørende el og varme (tilskudsprocent: 75) og 33 1/3 pct. som vedrøren­ de forsikring, skatter og afgifter (tilskudsprocent: 100).

Beløbene pristalsreguleres hvert år pr. 1. august, første gang pr. 1. august 1992, ud fra nettopris­ indekset pr. denne dato i forhold til foregående års 1. august.

 1. Vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse af de af parterne benyt­ tede lejligheder påhviler hver part for sig.

Indvendig vedligeholdelse omfatter vægge, gulve, lofter, træværk, vinduer (indvendigt) og døre (indvendigt) samt elektriske installationer, vand­ haner, afløb, radiatorer og radiatorventiler.

Parterne har pligt til at holde lejlighederne i god og forsvarlig stand for herigennem at sikre, at lejlighederne eller deres installationer ikke forsømmes til gene for den samlede ejendoms øvrige brugere.

Udvendig  vedligeholdelse af den samlede ejendom påhviler Farum Kommune.

Farum Svømme Union og Farum Boldklub har pligt til at give de af Kommunen anviste håndværkere adgang til de af Unionen og Boldklubben benyttede lej­ ligheder, når dette er påkrævet af hensyn til re­ parationer mv. af ejendommen og dennes installati­ oner.

 1. Administration

Ejendommens regnskabsår er kalenderåret.

Farum  Kommune  udarbejder  hvert år  inden  den  1. april regnskab for ejendommen.

Indbetaling af Farum svømme Unions og Farum Bold­ klubs andele af fællesudgift r mm. skal ske senest hvert års 1. juni.

 1. Ændringer, moderniseringer og forbedringer

Parterne kan frit ændre, modernisere og forbedre deres anpartslejligheder.

 1. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse af nærværende overenskomst fra den ene parts side kan hver af de andre parter kræve samejeforholdet bragt til ophør.                             

Kommunen skal i så fald overtage anpartslejlig­hederne nr. 2 og 3 til eje mode ved rlag,_d r,t mangel af enighed mellem parterne om størrels n.og øvrige vilkår fastsættes af en af parterne i fæl­ lesskab udpeget opmand.

Fra Kommunens side betragtes overtrædelse af bestemmelserne om lejlighedernes brug i nærværende overenskomsts pkt. 2 som væsentlig misligholdelse.

 1. Tinglysning og påtaleret

Nærværende overenskomst foranlediges af Kommunen tinglyst som servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 12 a Farum By, Farum, med Farum Kommune og Fa­ rum svømme Union samt Farum Boldklub som påtale­ berettigede hver for sig.

Kontakt

Farum Svømmehal

Farum Park 20 st.th
3520 Farum
Tlf.: 7235 4750