Caféen ligger i forlængelse af foyeren og svømmehallen har som de større naboer fodboldstadion, Hotel FCN, andre mindre idrætsfaciliteter og en række boliger.

Farum Svømmehal summer altid af liv og aktivitet fra morgen til aften og fodboldklubben bidrager med mange cafegæster fra om eftermiddagen på ugens hverdage. Lørdag og søndag er der fuld aktivitet i dagtimerne i såvel svømmehal som på boldbanerne.

Cafeen der har taget navn efter en af Danmarks største svømmepersonligheder, nemlig Mette Jacobsen, anses for at være et samlingspunkt for husets brugere efter svømmeundervisning eller en hård træningsdag på fodboldbanen.

Caféen skal som minimum have åbent:

 • Mandag til fredag: fra kl. 15.00 - 20.00 evt. senere, mens der fredag kan lukkes tidligere efter aftale.
 • Lørdag og søndag: kl. 10.00 - 15.00, som minimum.

Forpagter disponerer selv frit over brug af det forpagtede cafeområde uden for de nævnte åbningstider. Svømmehallen er normalt helt lukket i 3 sommeruger og Svømmeskolen ApS der driver varmtvandsafdelingen med mange brugere, holder normalt ferielukket medio juni til medio august.

Cafékonceptet

Ansøger bedes udarbejde et kort og præcist konceptoplæg for Cafe Mette Jacobsen.

Der lægges op til at forpagter kan tilbyde et klassisk cafésortiment med blandt andet kaffe, diverse

hjemmebagte kager og sandwich suppleret med lidt varme retter i de tidligere aftentimer, eventuelt en ”dagens ret” som annonceres i forvejen.

Forpagter skal have næringsbrev og bevilling til at udskænke alkohol.

Selve caféen leveres indrettet, både hvad angår møbler og udstyr såsom køkkenting og service. Caféens køkken er udstyret med inventar som beskrevet i vedlagte bilag.

Caféen skal drives kommercielt, så der indtjenes til betaling af forpagtningsafgift, øvrige udgifter, løn til leder og øvrigt personale mv.

Aftalevilkår, forpagtningsafgift m.v.

Tilbudsgiver skal angive et bud på en årlig forpagtningsafgift. Forpagtningsafgiften kan ikke udgøre mindre end kr. 26.000 pr. år + tillæg ved omsætning over 1.000.000,- kr. jf. vedlagte forpagtningsaftale. Renovation er inkluderet i forpagtningsafgiften.

Energiudgifter betales af forpagter. Udgifter til vand og varme er skønsmæssigt sat til kr. 7.000 pr. år. El afregnes i henhold til bi-måler for selve køkkenet (ikke cafeområdet) og tilhørende lagerrum i en bygning tæt på.

Der faktureres et acontobeløb pr. kvartal for energiforbrug og forpagtningsafgift. Den endelige afregning af el sker sammen med slutafregningen af forpagtningsafgiften, med betaling primo maj måned hvert år.

Forpagtningskontraktens længde og indhold

Forpagteren tilbydes mulighed for at overtage driften af caféen for en periode af 4 år med option om forlængelse i yderligere to gange to år.

Forpagtningen er gældende fra d. 1. august 2020, med publikumsadgang senest fra 1. september 2020, fra hvilken dato der også vil blive opkrævet forpagtningsafgift.

Forpagter har ikke ret til afståelse og ingen ret til at overdrage forpagtningen, herunder overdrage driften til 3. mand (fremforpagtning).

Forpagtningskontrakten indgås, senest den 1. juli 2020.

Forpagtningsaftale er vedlagt som bilag.

Forventning til forpagter

I forbindelse med vurderingen af ansøgningerne, vil der blive lagt vægt på følgende:

 1. Forpagterens CV, herunder forudgående erfaring med café/restaurationsdrift samt økonomiske stabilitet
 2. Personale
 3. Forslag til cafékoncept, herunder forslag til menukort, mødeforplejning m.m.
 4. Vision

Der skal i tilbuddet indgå CV og eventuelle referencer indeholdende både nuværende og hidtidige caféer, restaurationer, spisesteder m.m. som ansøger har været involveret i.

Oversigten skal indeholde oplysninger om:

 • Koncept, herunder prisniveau
 • Økonomisk resultat
  Dokumentation for ansøgers økonomiske formåen i form af kopi af tilbudsgiverens seneste regnskab samt en redegørelse for udviklingen i ansøgers økonomiske situation efter seneste regnskab. Såfremt ansøger ikke kan præstere et regnskab, skal ansøger indsende anden relevant og tilstrækkelig dokumentation for sin økonomiske situation. Det bemærkes, at generelle udtalelser fra bank om et kundeforhold og lign. ikke er tilstrækkelig dokumentation, hvis der ikke samtidig gives konkrete oplysninger om tilbudsgivers økonomiske situation.
 • Eventuelle madanmeldelser

I det omfang ansøgeren ikke har til hensigt at drive stedet personligt, ønskes tilbuddet bilagt CV mv. for den daglige leder.

Ansøger skal endvidere kunne fremlægge nødvendig dokumentation for opnåelse af de offentlige tilladelser og bevillinger, hvilket er nødvendig for at drive café.

Ansøgning

Ved udløb af ansøgningsfristen, vil Furesø Kommune foretage en helhedsvurdering af de indkomne ansøgninger, og tildele forpagtningen til den ansøger der vurderes bedst til at varetage opgaven. Pris vægter 25% og øvrige forhold og relevant erfaringer tæller de sidste 75%,

Forventet overtagelse af forpagtningen er 1. august 2020.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til områdeleder for kommunens svømmeanlæg Finn Thorsøe på mobilnummer: 7216 4134. Der vil endvidere være mulighed for at besigtige caféen og svømmehal efter nærmere aftale med Finn Thorsøe.

Ansøgning, vedlagt en beskrivelse af det forventede koncept, m.m., sendes eller afleveres til; Farum Svømmehal, Att. Finn Thorsøe, Farum Park 20, st. th. eller pr. mail til; fth@furesoe.dk

Frist for ansøgning er mandag d. 8. juni 2020.

Efter udløb af ansøgningsfristen vil relevante ansøgere blive indkaldt til en uddybende samtale i uge 23/24.

Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen

Furesø Kommune. Forpagtningsaftale 2020 af 14. maj 4 årig aftale.

 • § 1 Parterne

  Med henblik på at betjene publikum og foreningsbrugere i Farum Svømmehal bortforpagter Furesø Kommune (i det følgende kaldt FK) herved til ___________________ (i det følgende kaldet forpagteren) den i nærværende kontrakt beskrevne cafe/cafeteriavirksomhed pr. 1. august 2020.

  Aftalen er gældende 4 år frem til 1. august 2024, med mulighed for 2 gange 2 års forlængelse.

 • § 2 Forpagtningens omfang

  Det forpagtede omfatter den i svømmehallen etablerede Cafe Mette Jacobsen (i det følgende kaldet CMJ) omfattende det på vedhæftede tegning af hallen markerede område bilag 1.

  I forpagtningen medfølger inventar i henhold til specifikation – inventarliste, jf. Bilag 2. Denne inventarliste gennemgås ved start og ophør af forpagtningsaftale og dens rigtighed stadfæstes ved underskrift af såvel forpagter som repræsentant fra FK.

  Lokaltelefon (baseret på mobiltelefoni) medfølger i forpagtningen, så forpagter kan kontakte svømmehallens personale. FK afholder evt. samtaleafgifter. Mobiltelefonen forbliver i kommunens navn.

 • § 2 Lokaler

  Lokalerne skal til enhver tid opfylde de krav, som myndighederne, herunder sundheds- og brandmyndighederne, måtte stille, både ved forpagtningens indgåelse og senere.

  Omkostningerne ved opfyldelse af krav stillet af myndighederne afholdes af FK, for så vidt angår krav vedrørende bygninger og faste bygningsinstallationer i den nuværende café’s område (jf. bilag 1). Andre omkostninger afholdes af forpagteren.

  Forpagter har tilladelse til at ændre Caféens navn, under forudsætning af, FK’s accept.

 • § 3 Forpagtningens overtagelse

  Forpagtningsforholdet tager sin begyndelse med overtagelsesdag den 1. august 2020, fra hvilken dato forpagteren bærer risikoen for de af forpagtningen omfattede lokaler. Selve cafédriften – og dermed adgang for publikum - skal være igangsat senest 1. september 2020.

 • § 4 Cafeteriets drift

  Forpagteren skal i forpagtningsperioden drive almindelig café-/cafeteriavirksomhed med det formål at betjene publikum og foreningsbrugere bedst muligt, hvorfor det tilstræbes at virksomheden som udgangspunkt holdes åben, når der er aktiviteter i og omkring Farum Svømmehal – herunder boldklubaktiviteter. Åbningstiderne koordineres med Furesø Kommune.

  Forpagteren skal oppebære de nødvendige bevillinger i forhold til det udbud der til enhver tid findes i caféen.

  Opsætning af musikboks og spilleautomater må ikke finde sted.

  CMJ´s priser skal svare til sammenlignelige steder og endvidere forudsættes det, at CMJ har et væsentligt udbud af vitamin- og proteinrige føde- og drikkevarer (sunde retter, frugt, mælkeprodukter m.v.). Varesortimentet skal understøtte Furesø Kommunes vedtagne Sundhedspolitik. Opsætning af friture eller lign. er i den forbindelse ikke tilladt.

  Forpagter har ret til at forestå udsalg af højt specialiserede artikler til foreningernes brugere som ellers ikke tilbydes i udsalg i nærområdet. Alle udgifter til nævnte udsalg afholdes af forpagteren.

  I samejeoverenskomst af 10.6.1991 har Farum Boldklub og Farum Svømme Union erklæret sig enig i, at det er af væsentlig betydning for alle parter, at driften af CMJ kan opretholdes. (Bilag 3)

  Dette medfører, at al distribution af mad og drikkevarer i anpartslejlighederne nr. 2 og 3 skal foregå efter særlig aftale mellem Farum Svømme Union, Farum Boldklub og forpagteren af CMJ.

  Der står bl.a., at anpartshaverne

  • Ikke vil udøve konkurrerende virksomhed, d.v.s. salg af mad og drikkevarer, i forhold til CMJ
  • Kan medbringe mad og drikkevarer til eget brug
  • Ved større arrangementer skal indhente tilbud fra CMJ i fri konkurrence med eksterne tilbud, idet anpartshaverne frit kan vælge mellem tilbuddene
  • Har ret til at få leveret mad og drikkevarer af en sponsor, der selv er indehaver af en restaurant, bodega eller lignende, såfremt denne sponsor ønsker at forære anpartshaverne (eller en eller flere af de tilknyttede klubber) en frokost eller middag.

  Forpagteren har erklæret sig enig heri.

  Det er af afgørende betydning, at der er et godt samarbejde mellem forpagter og svømmehallens faste foreninger. Forpagter deltager derfor i svømmehallens brugerudvalg, der inkluderer repræsentanter for svømmehallens faste brugere. Der afholdes 2-4 møder i et kalenderår.

 • § 4 Ordinær drift og rengøring mv.

  Forpagteren har det fulde ansvar for virksomhedens ordinære drift, og for at denne stedse fremtræder med et tiltalende præg og i renlig og velholdt stand. Forpagteren er forpligtet til at sørge for, at der altid iagttages god og passende orden, og at kunderne betjenes på bedste måde.

  Forpagter afholder udgifter til daglig rengøring og hovedrengøring af inventar, som fremgår af Bilag 2, samt lokaler. Forpagter er desuden forpligtet til at rengøre borde og stole og holde orden i cafeområdet. FK rengør på hverdage gulv i cafeområdet. På øvrige dage påhviler det forpagter at rengøre cafeområdet. Aftale om nøgler og alarmsystem til svømmehallen, som er forpagteren bekendt, skal ligeledes overholdes.

  Som en del af den daglige drift – og inden for CMJ´s åbningstid - skal forpagter være idrætsområdet behjælpelig med forespørgsler relateret til svømmehallens drift. Det kunne omhandle info om åbningstider o.lign. forhold eller tilkald af livredderpersonale for afhjælpning.

 • § 4 Ferielukning og evt. driftsstop

  Indtjeningsgrundlaget udgør i et normalt kalenderår ca. 310 åbningsdage, når lukning af svømmehal pga. sommerferie, jul-nytår og helligdage er indregnet (der er ikke et krav om 310 åbningsdage, dog skal forpagter holde åbent i uge 7 og uge 42). Enkeltstående driftsstop af et eller flere bassiner fx som følge af fækalier i et bassin eller tilsvarende forstyrrelser af den ordinære daglige drift, betragtes som hændelige uheld og forpagter kompenseres ikke.

  Planlagte bassinlukninger pga renovering eller tilsvarende, adviseres i god tid fra FK´s side og forpagter kompenseres ikke.

 • § 5 Forpagterens inventar m.v.

  Forpagteren er forpligtet til for egen regning at holde virksomheden forsynet med relevante apparater, maskiner og inventar (udover det inventar som er listet i bilag 2), som er nødvendige til kontraktmæssig drift af den forpagtede virksomhed.

 • § 6 Vedligeholdelse

  Ejendommens udvendige vedligeholdelse, herunder rensning af indvendige og udvendige kloaker, fedtudskiller  m.v., påhviler FK.

  Al indvendig vedligeholdelse af lokaler påhviler FK. Maskiner, redskaber og inventar, som anført i Bilag 2 og som tilhører FK, må kun udskiftes i samråd med FK.

  Det påhviler forpagteren at renholde inventar, maskiner og redskaber, som anført i Bilag 2 på god og forsvarlig vis. Tilsyn hermed påhviler FK. Endvidere skal forpagteren straks rette henvendelse til svømmehalsledelsen, dersom inventar, maskiner og redskaber, som anført i Bilag 2 tilhørende FK trænger til reparation m.v.. Udgifter til reparation og løbende vedligehold af inventar, maskiner og redskaber m.v. som tilhører FK, påhviler FK. Udgifter til reparation og vedligehold af inventar, maskiner og redskaber anført i Bilag 2 afholdes af forpagter, såfremt behov for vedligehold og reparation skyldes forpagters manglende vedligehold. Serviceaftaler og forbrugsstoffer (sæbe, filtre til opvaskemaskine o. lign.) påhviler forpagter.

  Ved forpagtningsforholdets ophør skal den FK tilhørende faste og løse ejendom anført i Bilag 2, afleveres i ordentlig og vel vedligeholdt stand, og forpagteren er forpligtet til at erstatte sådanne mangler og skader, som ikke skyldes naturligt slid og ælde.

  Uden FK´s skriftlige godkendelse må forpagteren ikke foretage nogen forandring af det forpagtede. FK forhåndstilkendegiver dog, at kommunen er positivt indstillet over for ændringer af det forpagtede områdes udseende samt selve køkkenets indretning, i det omfang det er foreneligt med svømmehallens øvrige drift og kommunens økonomi.

 • § 7 Forsikring

  Forpagteren er forpligtet til at tegne erhvervsansvarsforsikring for cafeteria og udhus. På opfordring skal policer og præmiekvitteringer forevises.

 • § 8 Afståelse

  Forpagteren skal ikke påregne at få tilladelse fra FK til at fremleje, bortforpagte eller afhænde sin virksomhed, hverken helt eller delvis, ej heller for en kortere periode.

 • § 9 Forpagtnings Afgift

  Forpagteren betaler til kommunen en forpagtningsafgift på min kr. 26.000 (som omtalt i udbudsmaterialet af maj 2020) pr. år, med tillæg for øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter for FK, der følger af øget udnyttelse af de til rådighed stillede faciliteter. FK fremsender faktura på á conto beløbet. Primo januar betales for 1. kvartal, primo april for 2. kvartal osv..

  Tillægget for øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter, jf. ovenfor, beregnes på baggrund af bruttoomsætningen eksklusiv moms, som følgende:

   • 4 % af omsætningen fra kr. 1.000.000 og op efter.

   

  Den nævnte forpagtningsafgift for CMJ er gældende for kalenderåret 2020. Forpagtningsafgiften forhøjes én gang årligt hver den 1. januar med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober forrige år til oktober året før. Forhøjelsen sker således første gang den 1. januar 2021 med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober 2018 til oktober 2019.

  Såfremt nettoprisindekset skulle ophøre med at blive beregnet, er parterne enige om i stedet at anvende et andet eller bestående indeks, der mest muligt svarer til nettoprisindekset.

  Begge parter kan der ud over, senest 1. oktober, kræve afgiften reguleret med virkning fra 1. januar. Opnås der ikke enighed om regulering, fortsætter forpagtningen med uændret afgift, men begge parter kan opsige kontrakten med aftalt varsel.

 • § 9 Regnskab

  Forpagteren er forpligtet til at anlægge og gøre dagligt regnskab for virksomheden. Senest 1. maj hvert år fremsendes til FK slutrapport over omsætningen i det foregående omsætningsår. Slutrapporten skal være underskrevet af forpagteren og revideret af statsautoriseret eller registreret revisor.

 • § 10 Vand, varme og el

  FK sikrer levering af vand, el og varme til den forpagtede virksomhed, men FK er uden ansvar for driftsforstyrrelse af enhver art i disse forsyninger.

  Energiudgifter: El betales efter forbrug (bimåler). El forbruget dækker de i bilag 1 nævnte område 1 og 2. Vand og varme betales ud fra et skønsmæssigt forbrug, der er sat til kr. 7.000 årligt inklusive afgifter og moms.

  Energiudgifter opkræves á conto med kr. 15.000,- i kvartalet, som opkræves sammen med á conto betaling af forpagtningsafgiften. Den endelige afregning af el sker sammen med slutafregningen af forpagtningsafgiften, med betaling primo maj måned.

 • § 11 Depositum

  Forpagteren har ved forpagtningens indgåelse indbetalt kr. 50.000 til FK. Depositummet forfalder til betaling senest 1. august 2020.

  Det stillede depositum henstår som sikkerhed for at forpagteren opfylder sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt, herunder erstatning af tab af forpagtningsafgift i tilfælde af ophævelse af kontrakten i utide, reparation, istandsættelse eller fornyelse af inventar, maskiner eller lignende, som forpagteren i henhold til denne kontrakt har ansvaret og risikoen for, og opfyldelse af vedligeholdelsespligten, herunder istandsættelse ved fraflytning jf. § 13.

 • § 12 Opsigelse

  Forpagtningen bringes til ophør den 1. august 2024. Der skal senest 6 måneder før kontraktens ophør indledes forhandling om en forlængelse på 2 år jf. § 1.

  Forpagtningskontrakten kan i hele forpagtningsforløbet opsiges af begge parter, med 6 måneders varsel fra den 1. i en måned.

 • § 13 Forhold ved ophør og fraflytning

  Forpagteren har ikke ved forpagtningsforholdets indgåelse betalt noget beløb for goodwill eller lignende og er ved sin fratræden ej heller berettiget til afståelsessum, goodwill eller lignende, hverken af en efterfølgende forpagter eller af FK. I denne forbindelse er parterne enige om, at kontraktforholdet som forpagtning falder uden for erhvervs-lejelovgivningens område.

  Ved fraflytning af lokalerne skal der afholdes en gennemgang af det forpagtede. Forpagter er forpligtet til at udbedre de skader og mangler som skyldes manglende vedligehold eller spor fra forpagters udstyr, inden gennemgangen. Forpagter er efter gennemgangen forpligtet til at betale et kontant beløb til de mangler og skader der konstateres ved gennemgangen.

 • § 14 Tvister

  Uoverensstemmelser mellem parterne, hvad enten denne uoverensstemmelse vedrører misligholdelse, fortolkning eller andre forhold, der har tilknytning til nærværende kontrakt, søges løst i mindelighed. Såfremt tvisten ikke kan løses i mindelighed, afgøres sagen ved retten.

 • § 15 Misligholdelse

  Hver af parterne er berettiget til, uden varsel, at ophæve kontrakten på grund af væsentlig misligholdelse fra den anden parts side.

  Som væsentlig misligholdelse, der uden varsel giver FK ret til at ophæve forpagtningen, henregnes bl.a. følgende forhold:

  1. Udeblivelse med betaling af afgift i henhold til kontraktens § 9 med mere end 8 dage efter at skriftligt påkrav har fundet sted.
  2. Gentagen vægring ved at efterkomme FKs henstillinger med hensyn til restaurantens drift, vedligeholdelse og gode orden.
  3. Tab af bevilling og/eller myndighedstilladelse der ellers var nødvendig for drift af caféen.
  4. Undladelse af at betale afgifter til det offentlige.
  5. Forpagterens konkurs, likvidation som solvent eller insolvent, betalingsstandsning, såvel offentlig som privat, eller dødsbobehandling uden vedgåelse af gælden.

  Foranstående opregning tilsigter ikke at være udtømmende.

  Såfremt misligholdelse tillige medfører tab for den anden part, er denne berettiget til at kræve erstatning for det lidte tab.

 • § 16 Tinglysning

  Kontrakten må ikke tinglyses på ejendommen.

 • Bilag 1

Del: