Genåbning af Danmark

Ifm. genåbningen af Danmark, har Regeringen og partier i Folketinget den 4. maj 2021 indgået en ny aftale: "Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021".

Nedenfor kan du finde:

 • Råd og regler i Furesø Kommune
 • Generel information om genåbningen
 • Få overblik over de væsentligste områder i aftalen - herunder fremmøde på arbejdspladser, forsamlingsforbud, større arrangementer, konferencer og møder, serveringssteder, kulturaktiviteter m.v.
 • Information om Coronapas
 • Yderligere information med relevante links

Bemærk at denne side udelukkende indeholder en kort introduktion til den nye aftale. Det anbefales at alle, som har ansvar for at samle mennesker læser den nye aftale og finder de beskrivelser, som er relevante. Link til de nyeste aftaler, anbefalinger fra ekspertgruppen om forsamlinger og information fra myndighederne kan du finde under "Yderligere information".

Denne side har som mål at skabe et overblik over gældende krav og anbefalinger til virksomheder ifm. Corona krisen. Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at holde sig orienteret om udviklingen og hvilke tiltag, restriktioner, nedlukninger m.v. virksomheden er omfattet af. Furesø Kommune tager forbehold for fejl og ændringer i informationerne fra myndighedernes side.

 • Råd og regler i Furesø Kommune

  Uanset nedenstående omtale af genåbningen, kan der gælde særlige regler for Furesø Kommune.

  Gældende råd og regler om Covid-19 i Furesø Kommune

 • Genåbningen

  Den gradvise og fleksible genåbning vil ske i faser . Inden hver fase iværksættes, vil der blive foretaget en faglig vurdering af smittesituationen. Faserne kan derfor blive justeret på baggrund af udviklingen i epidemien. Målet er at vende tilbage til en så normaliseret hverdag som muligt.

  Myndighederne følger den lokale udvikling i smitten tæt – helt ned på sogneniveau. Der kan således forekomme lokale nedlukninger. Der kan være tale om nedlukninger af blandt andet skoler og daginstitutioner. 

  Når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er vaccineret med første stik, vil det være en milepæl i epidemihåndteringen i Danmark. Risikoen for dødsfald og overbelastningen af sundhedsvæsenet som følge af corona vil falde meget markant, og samfundet kan genåbnes. Dog vil der forventeligt stadig gælde restriktioner i forhold til arrangementer med risiko for superspredning, herunder større arrangementer og natteliv, rejserestriktioner samt generelle smittebyggende tiltag.

 • Forsamlingsforbud

  Pr. 6. maj 2021 er følgende gældende:

  • Det lille forsamlingsforbud. Planen for udfasning af det lille forsamlingsforbud følges jf. aftalen af 15. april 2021. 

   • Indendørs. Det indendørs forsamlingsforbud hæves til 25 personer.
   • Udendørs. Det udendørs forsamlingsforbud hæves til 75 personer.
   • Private hjem. I private hjem vil der endvidere ske en lempelse af forsamlingsforbuddet.
  • Det store forsamlingsforbud. Det store forsamlingsforbud på 500 personer forlænges til og med den 31. august 2021. Dog vil der gælde undtagelser.
  • Konferencer og møder. Genåbner med op til 1.000 deltagere. Se endvidere særskilt information i afsnittet "Konferencer og møder".
  • Større forsamlinger og arrangementer. Restriktionerne udfases efter en plan som løber frem til 1. august med udgangspunkt i anbefalinger fra ekspertgruppen. Se endvidere særskilt information i afsnittet "Større forsamlinger og arrangementer".
  • Andre aktiviteter. Herudover gælder en række særlige forhold for forskellige  aktiviteter. Under "Yderligere information" kan du finde links til de nyeste aftaler samt information fra myndighederne. 
 • Større forsamlinger og arrangementer

  Fra 6. maj 2021 er følgende gældende:

  • Plan for større forsamlinger og arrangementer. Større forsamlinger og arrangementer kan afholdes efter plan, der tager udgangspunkt i de ordninger, der er anbefalet af Ekspertgruppen om afholdelse af større forsamlinger og arrangementer. Se hele planen i Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021 i tabel 1.
  • Krav. Ordningerne vil overordnet blive udarbejdet i overensstemmelse med den gældende superligaordning, således at der vil være
   • krav om over sektionering
   • krav om afstand mv.
   • krav om udarbejdelse af sundhedsplan
   • politiet skal kunne kontrollere sundhedsplanen og eventuelt fastsætte vilkår eller udstede påbud i forhold til arrangementet

 • Konferencer og møder

  Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål genåbner den 6. maj 2021 på flg. præmisser:

 • Serveringssteder, forsamlingslokaler m.m.

  Følgende er gældende fra 6. maj 2021:

  • Bordreservation. Kravet om forudgående bordreservation, der er tidsmæssigt adskilt med 30 minutter fra ankomsten, på indendørs serveringssteder ophæves.
  • Private arrangementer. Serveringssteder og lejede festlokaler samt private gildesale, stalde, lader, forsamlingshuse eller lignende kan holde åben efter kl. 23 for private arrangementer som f.eks. bryllupper, sølvbryllupper, guldbryllupper, konfirmationsfester, studenterfester, fødselsdage og lignende arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, forudsat at kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til serveringsstedet mv. Der må kun holde åbent for ét arrangement i hvert lokale eller hver afgrænsede del af øvrige lokaliteter. Der må endvidere serveres alkohol i tiden fra kl. 22 til kl. 5, såfremt fornødne bevillinger foreligger. Arrangementet skal afholdes inden for rammerne af forsamlingsforbuddet. På serveringssteder vil der gælde sædvanlige krav om coronapas og arealkrav.
  • Natteliv. Myndighederne skal senest medio juni 2021 udarbejde en plan for, hvornår nattelivet eller dele heraf kan genåbne.
 • Lokaler med kulturaktiviteter

  Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner den 6. maj 2021 på følgende præmisser:

  • Antal personer. Tilladelse til max. 2.000 tilskuere i sektioner á 500. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer. Modellen gælder i øvrigt ligeledes for udendørs lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter. 
  • Siddende. Tilskuerne skal væsentligt være  siddende på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende (efter samme model, som var gældende inden nedlukningen i december 2020).
  • Coronapas. Krav om coronapas. Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i arrangementet, og uanset om det finder sted udendørs eller indendørs. 
  • Krav og restriktioner. Åbningen sker med de krav og restriktioner, som følger af ekspertgruppens anbefalinger. Se evt. Afrapportering - Ekspertgruppen om afholdelse af større arrangementer og forsamlinger - 23. april 2021.
 • Indendørs idræt

  For indendørs idræt for personer over 18 år er følgende gældende pr. 6. maj 2021.

  • Antal personer. Tilladelsen følger det indendørs forsamlingsforbud (dvs. 25 personer). Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud.
  • Coronapas. Krav om Coronapas. Kravet om Coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i idrætsaktiviteten. Pligten til at påse, at kravet om coronapas er opfyldt fastlægges i samarbejde med sektorpartnerskabet.
  • fgrænsning. Dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år. Der åbnes endvidere for al idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år, herunder også for idræt, der ikke er i organiseret regi.
 • Fitnesscentre

  Der åbnes for fitnesscentre, herunder fitnesscentre på hoteller den 6. maj 2021.

  • Coronapas. Der er krav om coronapas.
  • Bemanding. Der vil være krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.
 • Fysisk fremmøde på arbejdspladser
  • Fysisk fremmøde. Der udarbejdes en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser begyndende fra 21. maj 2021. Planen drøftes med aftalepartierne.
 • Skoler og uddannelsesinstitutioner

  Fra 6. maj 2021 er flg. gældende:

  • Grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt erhvervsuddannelser. 100 pct. fremmøde for afgangselever i grundskoler samt for afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser og 100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne i hele landet.  Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
  • Videregående uddannelser. Mulighed for anvendelse af udendørsarealer til undervisningsbrug på videregående uddannelser i landsdelene i hovedstadsområdet, der ikke var omfattet af denne genåbning pr. 21. april 2021. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning. 30 pct. fysisk fremmøde for studerende på videregående uddannelser i landsdelene i hovedstadsområdet, der ikke var omfattet af denne genåbning pr. 21. april 2021. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
  • Grundskolen.100 pct. fremmøde for 5.-8. klasse i grundskolen i hele landet.
 • Coronapas

  Coronapasset har en vigtig rolle i genåbningsplanen for Danmark. Med coronapasset kan store dele af erhverv og kulturliv genåbne tidligere end ellers. Til en start vil appen ”MinSundhed” fungere som midlertidigt coronapas. Dokumentation kan også ske ved fx udskrifter m.m. 

  Læs mere om Coronapas (Coronasmitte.dk)

   

 • Yderligere information