Få et hurtigt overblik over hjælpepakker til virksomheder

På denne side kan du få et hurtigt overblik over særlige tiltag og økonomiske hjælpepakker, som er etableret for at hjælpe danske virksomheder ifm. Corona-krisen. De fleste ordninger er statslige, men der er også andre ordninger f.eks. i regi af EU. Furesø Kommune vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at skabe et hurtigt overblik over de mange ordninger. Derfor følger vi med i udviklingen og opdaterer løbende disse sider. Nedenfor er en kort introduktion til hver ordning med information om hvem der kan ansøge og hvad der kan ansøges om. Anvend de tilhørende links for at få mere detaljerede informationer. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

 • Ordninger markeret med ”ÅBEN” kan ansøges.
 • Ordninger markeret med "AFVENTER" kan endnu ikke ansøges.
 • Ordninger markeret med "LUKKET" kan ikke længere ansøges.

Furesø Kommune har udarbejdet en særlig side til Foreninger, kulturinstitutioner og arrangører.

Hjælpepakker fra staten

For at skabe mest mulig værdi for virksomhederne og det danske samfund af de økonomiske hjælpepakker, sker der løbende en justering af ordningerne. Eksempelvis forlænges nogle ordninger samtidig med at kravene til ansøgerne ændres. Vær derfor opmærksom på at ordningerne løbende opdateres med ændringer. De statslige ordninger til virksomheder er beskrevet meget detaljeret på Virksomhedsguiden, hvor der ligeledes kan ansøges. 

Bemærk at Folketinget 28. august 2020 har indgået aftale om at udfase hjælpepakkerne og i stedet målrette indsatsen til virksomheder m.v. som er særlig ramt af restriktioner. Ordningerne målrettes derfor dele af erhvervs-, kultur- og idrætslivet, som er ramt af restriktioner med forbud om at holde åbent, forsamlingsforbud, grænselukninger og rejserestriktioner. I takt med at de nærmere vilkår for forlængelsen besluttes, opdateres denne side med uddybende informationer.

Introduktion til de statslige hjælpepakker

Få en kort introduktion til hjælpepakker fra staten. Anvend de direkte links til Virksomhedsguiden for at få flere detaljer om ordningerne samt ansøgning.

 • Få kompensation som selvstændig med CVR nr. - AFVENTER

  Der er 28. august 2020 indgået aftale om at ordningen forlænges til og med den 31. august for selvstændige mv., som er ramt af tvangslukning eller forsamlingsforbud. Det er endnu ikke muligt at søge om kompensation for den forlængede periode. Når de nærmere vilkår for forlængelsen er besluttet opdateres informationerne.

  Mindre virksomheder og selvstændige kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af Corona-krisen.

  Deadline for ansøgning

  Ordningen er åben for ansøgning frem til 31. august 2020.

  Hvem er dækket?

  • Virksomheden skal være registreret i dansk CVR-register.
  • Foreninger og fonde er kun dækket, hvis de har et CVR-nr. og en reel ejer. Desuden skal du eje mindst 25 % af virksomheden. Det gælder også frivillige foreninger. I praksis betyder det, at de fleste fonde og foreninger ikke er omfattet af ordningen.

  Hvad er kravene?

  • CVR. Virksomheden skal være registreret i dansk CVR-register.
  • Antal ansatte. Der må max. være 25 fuldtidsansatte (virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med). Ordningen er udvidet PR. 18. april 2020: Tidligere krav var max. 10 fuldtidsansatte.
  • Omsætning. Virksomhedens omsætning skal udgøre min. 10.000 kr. pr. måned (i gennemsnit inden Corona-krisen).
  • Omsætningsnedgang. Virksomheden er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk, som følge af Coronakrisen og skal have 30 % omsætningsnedgang.
  • Ejerforhold. Den selvstændige skal eje min. 25 % af virksomheden og selv være beskæftiget der.
  • Anden indkomst. Anden indkomst skal være mindre end 800.000 kr. i 2020.
  • Offentligt tilskud. Hvis virksomheden / foreningen modtager offentligt tilskud, må tilskud udgøre max. 50 % af driftsudgifter.
  • Revisor. Revisor bistand er ikke nødvendig for ansøgning.

  Kompensation

  Der kan søges kompensation for tabt omsætning.

  • Periode. Ordningen dækker perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020. Ordningen er udvidet pr. 18. april 2020: Perioden gik tidligere til og med 8. juni 2020. 
  • Kompensation. Kompensationen udgør 90 % af virksomhedens gennemsnitlige månedelige omsætningstab ekskl. moms i perioden. Dog max. 23.000 kr. pr. måned (pr. ejer). For selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent øges kompensationsgraden til 100 % (dog maksimalt 23.000 kr.). Ordningen er udvidet pr. 18. april 2020: Kompensation udgjorde tidligere 75 % af omsætningstab mod nuværende 90 %.
  • Medarbejdende ægtefælle. Virksomheder, som har medarbejdende ægtefælle (som er registreret hos Skattestyrelsen), kan modtage 23.000 kr. pr. måned for hver person, dvs. 46.000 kr. om måneden i alt. Hvis ægtefællen i stedet er ansat, kan der i stedet søges om lønkompensation (se denne hjælpepakke).
  • Skatteforhold. Kompensationen er skattepligtig.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om ordningen

 • Få kompensation som freelancer med B-indkomst - ÅBEN

  Freelancere med B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt indtjening som følge af Corona-krisen.

  Deadline for ansøgning

  Ordningen er åben for ansøgning frem til 31. august 2020.

  Hvem er dækket?

  • Freelancere med B-indkomst.

  Hvad er kravene?

  • Periode. Ordningen dækker perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020. Du kan søge om kompensation for indtægtstab for enten tre eller fire måneder. Ordningen er udvidet pr. 18. april 2020: Perioden er udvidet til 8. juli 2020, mod tidligere 8. juni 2020.
  • Indkomst. Du er freelancer med B-indkomst, som har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før Corona-krisen.
  • Indkomsttab. Du har et forventet indkomsttab på mindst 30 % som følge af Corona-krisen.
  • CPR og arbejdssted. Krav om dansk CPR nr. og faste arbejdssteder i Danmark.
  • Revisor. Ansøgning kræver ikke revisorbistand.

  Kompensation

  • Periode. Ordningen dækker perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020. Ordningen er udvidet pr. 18. april 2020: Perioden var tidligere til og med 8. juni.
  • Kompensationsgrad. Kompensationen udgør 90 % af dit gennemsnitlige månedelige indtægtstab. Dog max. 23.000 kr. pr. måned. Ordningen blev udvidet pr. 18. april 2020: Kompensationsgraden er øget til 90 % mod tidligere 75 %.
  • Skatteforhold. Kompensationen er skattepligtig.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om ordningen

 • Få kompensation som freelancer med A- og B-indkomst - ÅBEN

  Freelancere med både A- og en mindre B-indkomst kan få midlertidig kompensation for indkomsttab som følge af coronavirus/covid-19.

  Deadline for ansøgning

  Ordningen åbner for ansøgninger midt i maj. Ansøgningsfristen er 31. august 2020.

  Hvem er dækket?

  • Freelancere med både A- og B-indkomst.

  Hvad er kravene?

  • Indkomst. Du er freelancer med både A- og B-indkomst. Du skal have haft A- og B-indkomst på min. 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i 2019 eller det seneste år. Mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst og højst 20.000 kr. pr. måned må være A-indkomst. Du har mulighed for at medregne evt. skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed i de 10.000. Din samlede indkomst for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr.
  • Indkomsttab. Du har et forventet, samlet tab i A- og B-indkomst og såkaldt anden indkomst på mindst 30% som følge af coronavirus/covid-19.
  • Beskæftigelsesgrad. Du må højst have haft en beskæftigelsesgrad knyttet til A-indkomsten på 55%.
  • Anden hjælp. Du må ikke være dagpengeberettiget eller modtage supplerende dagpenge eller offentlige ydelser, som fx kontanthjælp.
  • CPR og arbejdssted. Krav om dansk CPR nr. og faste arbejdssteder i Danmark.
  • Revisor. Ansøgning kræver ikke revisorbistand.

  Kompensation

  • Periode. Ordningen dækker perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020. Ordningen blev udvidet pr. 18. april 2020 med 1 måned til og med 8. juli 2020, mod tidligere til og med 8. juni 2020.
  • Kompensation. Du kan søge om kompensation for indtægtstab for enten tre eller fire måneder. Du kan få kompensation for op til 90 % af det forventede A- og B-indkomsttab dog højst 20.000 kr. pr. måned. Hvis du har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i perioden, kan du få 100 % kompensation for det forventede omsætningstab eller B-indkomsttab for perioden, hvor du har haft forbud mod at holde åbent. Ordningen blev udvidet pr. 18. april 2020 til en kompensation på 90 %, mod tidligere 75%.
  • Skatteforhold. Kompensationen er skattepligtig.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om ordningen

   

 • Få hjælp til din virksomheds faste omkostninger - ÅBEN

  Virksomheder der, som følge af Coronakrisen, har et omsætningstab kan få kompensation for en andel af de forventede, faste omkostninger til f.eks. afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

  Deadline for ansøgning

  Ordningen er åben for ansøgninger frem til 31. august 2020.

  Hvem er dækket?

  • Virksomheder registreret i dansk CVR-register.
  • Selvstændige
  • Foreninger, fonde, selvejende institutioner, klubber og forbund, som modtager mindre end 50 % af institutionens ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud. Hvis en fond eller forening ikke har et CVR-nr., vil de ikke være omfattet af ordningen. Det gælder også frivillige foreninger.

  Hvad er kravene?

  • Kompensationsperiode. Ordningen dækker perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020. Ordningen blev udvidet pr. 18. april 2020: Perioden blev forlænget med 1 måned til perioden 9. marts - 8. juli 2020, mod tidligere 9. marts – 8. juni 2020.
  • Omsætningstab. Virksomheden er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk, som følge af Coronakrisen og skal have et omsætningstab på min. 35 % eller virksomheden skal have haft forbud mod at holde åbent pga. Coronakrisen. Ordningen er udvidet: Tidligere krav til omsætningstab var min. 40 %.
  • Faste omkostninger. Ordningen omfatter faster omkostninger på min. 12.500 kr. i perioden (9. marts – 8. juni 2020). Ordningen blev udvidet pr. 18. april 2020: Faste omkostninger skulle tidligere være min. 25.000 kr. Faste omkostninger er udgifter som virksomheden skal afholde, selvom virksomheds omsætning falder i en periode - eksempelvis afskrivninger, husleje, anden leje, leasing samt renteomkostninger. Virksomheden kan ikke få kompensation for variable omkostninger, så som varer, forbrug, lønninger, salgs- ellers fragtomkostninger. Bemærk at der dog kan søges kompensation for lønninger via Lønkompensations-ordningen. Faste omkostninger må ikke være dækket på anden vis – eksempelvis andre støtteordninger.
  • Referenceperiode. Omsætning og faste udgifter skal dokumenteres for en referenceperiode på 3 måneder. Som udgangspunkt er referenceperioden for omsætning 1. april 2019 – 30. juni 2019 og for faste udgifter 1. december 2019 – 29. februar 2020. I særlige tilfælde kan anvendes en anden referenceperiode.
  • Revisor. Ifm. ansøgningen skal der udstedes en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor. På Virkskomhedsguiden.dk findes en liste over sådanne revisorer. Hvis ansøgningen bevilliges, kompenseres 80 % af revisor honoraret dog max. 16.000 kr.
  • Offentligt tilskud. Hvis virksomheden / foreningen modtager offentligt tilskud, må tilskud udgøre max. 50 % af driftsudgifter.

  Kompensation

  Kompensationen udgør en andel af virksomhedens faste omkostninger afhængig af størrelsen på omsætningstab. Kompensationen er fastsat således:

  • Omsætningstab 40-60 %. Kompensation 25 %.
  • Omsætningstab 60-80 %. Kompensation 50 %.
  • Omsætningstab 80-100 %. Kompensation 80 %.
  • Virksomheder der er lukket ved påbud: Kompensation 100 % i påbudsperioden.
  • Kompensation. Virksomheden kan max. modtage 110 mio. kr. i kompensation i kompensationsperiodens 4 måneder (tidligere 60 mio. kr. i kompensationsperiodens 3 måneder). For virksomheder som modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation, stilles der krav om, at der ikke udbetales udbytte eller foretages aktietilbagekøb i regnskabsårene 2020 og 2021.
  • Periode. På nuværende tidspunkt kan der søges om kompensation for tre måneder fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020. Ordningen er udvidet pr. 18. april: Perioden blev tidligere afsluttet den 8. juni 2020.
  • Ansøgning. Hvis du har ansøgt på de tidligere vilkår, og ønsker at gøre brug af muligheden for at modtage en højere kompensation, skal du ansøge igen.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om kompensation for faste udgifter.

 • Få hjælp til lønudgifter (Lønkompensation) - ÅBEN

  Virksomheder der, som følge af coronakrisen, er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk og som står til at afskedige mindst 30 % af medarbejderstaben eller 50 ansatte, kan ansøge om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere.

  Deadline for ansøgning

  Ukendt.

  Hvem er dækket

  • Virksomheder registreret i dansk CVR-register.
  • Selvstændige (ejeren er dog ikke dækket).
  • Institutioner, foreninger, klubber og forbund.

  Hvad er kravene

  • Varsling af afskedigelse. Virksomheden er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk, som følge af Coronakrisen, og står over for at varsle afskedigelser af mindst 30 % af medarbejderstaben eller 50 ansatte.
  • Hjemsendelse. De omfattede medarbejdere skal hjemsendes i stedet for at blive afskediget og må ikke arbejde i perioden.
  • Ingen afskedigelse. Virksomheden må ikke afskedige ansatte mens virksomheden får lønkompensation.
  • Offentligt tilskud. Hvis virksomheden / foreningen modtager offentligt tilskud, må tilskud udgøre max. 50 % af driftsudgifter.
  • Lønudgifter. Udgifter til løn må ikke være dækket på anden vis – eksempelvis andre støtteordninger eller mulighed for at hjemsende medarbejdere uden løn.
  • Revisor. Der er ikke krav om revisor ifm. ansøgningen.

  Kompensation

  • Periode. Ordningen dækker perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020. Ændringer pr. 18. april 2020: Ordningen blev forlænget til 8. juli mod tidligere 8. juni 2020. Ændringer pr. 5. juni 2020: Ordningen blev forlænget til 29. august 2020 - åbning af ansøgning for forlængelse findes på Virksomhedsguiden.dk. 
  • Kompensation. Kompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til funktionærer - dog max. 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. Kompensationen udgør 90 % af de samlede lønudgifter til ikke-funktionærer - dog max. 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
  • Arbejdstid. Der gives kompensation for både fuldtids- og deltidsansatte. Det maksimale beløb reduceres forholdsmæssigt, hvis medarbejderen arbejder mindre end 37 timer.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om lønkompensation

   

 • Få lån, garanti eller kaution - ÅBEN

  Virksomheder, som er påvirket af Corona-krisen kan søge om statsgaranti hos Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter.

  Her får du et hurtigt overblik over hovedpunkterne i ordningen:

  Garanti til store virksomheder

  Garantien dækker en del af finansieringsinstituttets risiko og kan dermed give lettere adgang til den nødvendige finansiering.

  • For virksomheder med et omsætningstab på min. 30 %.
  • Vækstfonden kan garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter.

  Garanti til små og mellemstore virksomheder

  Garantien dækker en del af finansieringsinstituttets risiko og kan dermed give lettere adgang til den nødvendige finansiering.

  • For virksomheder med et omsætningstab på min. 30 %.
  • Vækstfonden kan garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter.
  • Finansieringsinstitutter kan yde lån og driftskreditter på mere favorable vilkår, end det ellers ville være muligt.

  Læs mere om lånegaranti på virksomhedsguiden.dk

   

 • Få udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere - ÅBEN

  Hvis din virksomhed har medarbejdere, som er sygemeldte som følge af Corona virus, har din virksomhed ret til udvidet refusion for løn og sygedagpenge.

  Her får du et hurtigt overblik over hovedpunkterne i ordningen:

  • Refusion fra første fraværsdag
  • Sygemeldte medarbejdere og selvstændig erhvervsdrivende, der er syge, antages at være syge eller er i karantæne pga. Corona virus / covid-19.
  • Ordningen gælder i perioden 27. februar 2020 – 1. januar 2021.

  Læs mere om sygedagpenge

   

 • Kompensation for aflysning af større arrangementer - ÅBEN

  Få hjælp hvis du har aflyst, udskudt eller ændret væsentligt i et større arrangement som følge af Coronakrisen.

  Deadline for ansøgning

  Ukendt.

  Hvem er dækket

  • Virksomheder registreret i dansk CVR-register.
  • Selvstændige.
  • Institutioner, foreninger, klubber og forbund.

  Hvad er kravene

  • Arrangementer som er planlagt til afholdelse i perioden 6. marts – 31. august 2020.
  • Aflysning, udskydelse eller væsentlig ændring i større arrangementer som følge af Coronakrisen.
  • Større offentlige arrangementer i Danmark, som er aflyst eller udskudt.
  • Arrangementer som skulle have haft min. 350 deltagere.
  • Hvis virksomheden / foreningen modtager offentligt tilskud, må tilskud udgøre max. 50 % af driftsudgifter
  • Kompensationen må ikke være dækket på anden vis – eksempelvis andre støtteordninger.
  • Hvis der ansøges om kompensation for underskud på mere end 500.000 kr. er der krav om revisorerklæring. Hvis kompensation bevilliges, er virksomheden samtidig berettiget til at få kompensation for udgifter til revisorerklæring (dog max. 30.000 kr.).

  Kompensation

  • Kompensationen er midlertidig og gældende for ovennævnte periode.
  • Arrangører kan søge om kompensation for underskud.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  På Virksomhedsguiden.dk

 • Få hjælp hvis du er kunstner eller kulturinstitution - ÅBEN

  Kulturministeriet har som følge af coronavirus/covid-19 åbnet for en række kompensationsordninger for kunstnere og kulturinstitutioner.

  Deadline for ansøgning

  Ukendt.

  Hvem er dækket?

  Kompensationsordningerne retter sig mod kunstnere og kulturinstitutioner, ansvarlige for arrangementer og landsindsamlinger, højskoler, lokale idrætsforeninger mm., der har oplevet nedgang i omsætning eller indtægter som følge af coronavirus/covid-19.

  Kompensationsordningerne dækker arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk, design, musik, scenekunst mm.

  Oversigt over ordninger:

  • Den midlertidige kunststøtteordning
  • Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv.
  • Kompensation til aftenskoler og daghøjskoler
  • Kompensation til Folkeuniversitet
  • Kompensation til højskoler
  • Kompensation til medier
  • Kompensation for aflyste eller udskudte landsindsamlinger
  • Kompensation til lokale idræts- og spejderforeninger
  • Kompensation til arrangører
  • Kompensation for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner m.v.
  • Pulje til udsatte, sårbare og ældre under Corona-krisen
  • Kompensation til sæsonbetonet scenekunst m.v.
  • Kompensation til kommunale kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet m.v.
  • Kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs

  Vær opmærksom på, at du ikke kan søge to gange

  Hvis du allerede har opnået tilsvarende kompensation fra en af de ordninger, som Erhvervsstyrelsen administrerer, skal du være opmærksom på, at du ikke også kan søge Kulturministeriets ordninger. Det gælder, hvis du har søgt en af følgende ordninger:

  • Lønkompensation
  • Tabt omsætning for selvstændige, freelancere mv.
  • Kompensation for faste omkostninger
  • Kompensation for aflyste eller udskudte større arrangementer.

  Har du brug for hjælp?

  Kontakt Kulturministeriets hotline på 33 74 50 00.
  Hotlinen er åben alle hverdage kl. 9-16.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om kompensationsordningerne.

 • Udskyd afregning af moms, AM-bidrag og A-skat - ÅBEN

  Virksomhedernes betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat forlænges midlertidigt. Bemærk at indberetningsfristerne ikke ændres.

  Her får du et hurtigt overblik over hovedpunkterne i ordningen:

  Moms

  Virksomhedernes betalingsfrister for moms forlænges. Momsafregning for kreditbegrænsede ændres dog ikke.

  Månedsvis afregning af moms

  Betalingsfristen for virksomheder, som afregner moms månedsvis, forlænges med 30 dage for hhv. marts, april og maj 2020. Fristen for at betale vil være følgende:

  • Marts 2020. Fristen 27. april 2020 er udskudt til 25. maj 2020.
  • April 2020. Fristen 25. maj 2020 er udskudt til 25. juni 2020.
  • Maj 2020. Fristen 25. juni 2020 er udskudt til 27. juli 2020.
  • Juni 2020. Gældende frist: 17. august 2020 (ingen ændringer).

  Kvartalsvis afregning af moms

  Virksomheder, som afregner moms kvartalsvis, får forlænget betalingsfristen med 3 måneder for 1. kvartal 2020, hvorved 1. og 2. kvartal 2020 betales samtidig.

  • kvartal 2020. Betalingsfristen udskydes til 1. september 2020.
  • kvartal 2020. Gældende betalingsfrist 1. september 2020.
  • Hver periode skal indberettes på hver sin indberetning.

  Halvårlig afregning af moms

  Virksomheder, som afregner moms halvårligt, får forlænget betalingsfristen med 6 måneder for 1. halvår 2020.

  • halvår 2020. Betalingsfristen udskydes til 1. marts 2021.
  • halvår 2020. Gældende betalingsfrist 1. marts 2021.
  • Hver periode skal indberettes på hver sin indberetning.

  A-skat og AM-bidrag

  Virksomhedernes betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag forlænges med 4 måneder for april, maj og juni 2020.

  Små og mellemstore virksomheder med afregning den efterfølgende måned

  Indberetningsfristen er uændret, mens betalingsfristen er forlænget:

  • April 2020. Indberetningsfrist 11. maj 2020. Betalingsfrist 10. september 2020.
  • Maj 2020. Indberetningsfrist 10. juni 2020. Betalingsfrist 12. oktober 2020.
  • Juni 2020. Indberetningsfrist 10. juli 2020. Betalingsfrist 10. november 2020.

  Store virksomheder med afregning ultimo måneden

  Indberetningsfristen er uændret, mens betalingsfristen er forlænget:

  • April 2020. Indberetningsfrist 30. april 2020. Betalingsfrist 31. august 2020.
  • Maj 2020. Indberetningsfrist 29. maj 2020. Betalingsfrist 30. september 2020.
  • Juni 2020. Indberetningsfrist 30. juni 2020. Betalingsfrist 30. oktober 2020.

  B-skat

  Virksomhedernes betalingsfrist for B-skat forlænges med 2 måneder for april og maj 2020.

  • April 2020. Fristen 20. april 2020 er udskudt til 22. juni 2020.
  • Maj 2020. Fristen 20 maj 2020 er udskudt til 21. december 2020.

  Læs mere om moms, AM-bidrag, A-skat og B-skat

 • Lokale erhvervspotentialer - ÅBEN

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har etableret to puljer på i alt 70 mio. kr. målrettet lokale indsatser, som kan bidrage til at styrke erhvervsvilkårene og udviklingen i hele landet.

  Deadline for ansøgning

  1. september 2020 kl. 12.00.

  Hvem kan ansøge

  • Lokale erhvervsråd og -centre
  • Kommuner
  • Andre juridiske enheder - herunder eventuelt virksomheder. 

  Lidt om puljerne

  Projekter, der har potentiale til at udvikle en gruppe af virksomheder fra det samme geografiske område. Projekterne skal ligger i forlængelse af de regionale kapitler i Erhvervsfremme i Danmark 2020-23, men uden for bestyrelsens tværgående og tematiske ansøgningsrunder. Der skal desuden være lokalt ejerskab og forankring af indsatsen. 

  Pulje 1: Lokale erhvervspotentialer

  • Der er afsat op til 35 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.  
  • Ansøgte indsatser skal være målrettet de erhvervsfremmeopgaver, der bedst løses lokalt, dvs. udfordringer og muligheder, der er specifikke og knyttet til stedbundne forhold. 
  • Mindre anlægsudgifter kan støttes. 

  Pulje 2: Lokale erhvervspotentialer: Stærkere SMV'er på Sjælland og øerne

  • Indsatsen på Sjælland medfinansieres af 30 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, mens 5 mio. kr. kommer fra de decentrale erhvervsfremmemidler. 
  • Ansøgte indsatser skal ligge inden for rammerne af sjællandskapitlet i Erhvervsfremme i Danmark 2020-23 og det danske regionalfondsprogram.

  Læs mere om puljerne og ansøgning

  Læs om de to puljer om lokale erhvervspotentialer hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 • Selvstændige - Udvidet ret til dagpenge - DEADLINE 8. AUGUST 2020

  Selvstændige har mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

  Ifm. Corona-krisen er der indført en særlig ordning, som giver selvstændige mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående medlemsskab af en A-kasse. I princippet kan selvstændige få dagpenge fra 1. ledige dag (dog først efter 3 ugers venteperiode fra virksomhedens ophør).

  Du kan læse hovedpunkterne om ordningen her:

  Deadline

  • Indmeldelse i A-kasse skal ske i perioden 9. juli til 8. august 2020.

  Hvem er omfattet af ordningen?

  • Selvstændige, som ikke er medlem af en A-kasse.
  • Selvstændige, som har været medlem af en A-kasse i mindre end 12 måneder.

  Hvad er betingelserne?

  Indmeldelse i A-kasse kan ske på flg. betingelser:

  • Anmodning om optagelse i anerkendt A-kasse skal ske i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020.
  • Du skal betale 12 måneders kontingent bagud, hvorved du ekstraordinært får 12 måneders anciennitet med tilbagevirkende kraft.
  • Du forpligter dig til at være medlem i 12 måneder efter indmeldelsen i A-kassen.
  • Bemærk at det ikke er et krav, at du søger om dagpenge og lukker din virksomhed.

  Hvis man som selvstændig får behov for at få udbetalt dagpenge, skal en række betingelser være opfyldt:

  • Anciennitet. Det generelle krav om 12 måneders anciennitet lempes for nye medlemmer, idet selvstændige bliver medlemmer med 12 måneders tilbagevirkende kraft. Kravet lempes ligeledes for selvstændige, som har været A-kassemedlem i mindre end 12 måneder, og som blot skal betale kontingent for de måneder, der mangler.
  • Lukning af virksomhed. For at modtage dagpenge skal du lukke din virksomhed. Virksomheder, som er omfattet af tvangslukning ifm. Corona-krisen, kan dog modtage dagpenge uden krav om at virksomheden skal lukke.
  • Jobnet. Du skal tilmelde dig som ledig på jobnet.dk fra tidspunktet for virksomhedens ophør samt sende ledighedserklæring og andre oplysninger til a-kassen.
  • Indkomstkrav. For at modtage dagpenge skal du have haft en samlet arbejdsindkomst på mindst 238.512 kr. i medlemsperioden. For selvstændige opgøres din månedsindtægt ved at fordele årets overskud ligeligt på de måneder, regnskabsåret dækker. Efter lovforslaget vil der ved medlemskab med tilbagevirkende kraft dog helt ekstraordinært kunne ske medregning af hele det skattemæssige overskud fra årsopgørelsen for 2019. Det betyder, at det er nemmere at opfylde indkomstkravet og dermed en forbedret mulighed for dagpenge. Indtægter fra lønmodtagerarbejde vil også kunne medregnes – dog kun fra den dato i 2019, hvor dit medlemskab får virkning fra.
  • Rådighedsforpligtelse. For at modtage dagpenge har man en række rettigheder og pligter ifm. at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Offentlige ordninger. Der må i perioden med dagpenge ikke samtidig modtages støtte fra offentlige ordninger.
  • Venteperiode. Efter virksomhedens ophør vil der være en venteperiode på 3 uger før der kan betales dagpenge. Virksomheder omfattet af tvangslukning ifm. Corona-krisen er ikke omfattet af venteperioden.
  • Øvrige betingelser. Bemærk at du endvidere skal opfylde øvrige almindelige betingelser for ret til dagpenge.

  Det opfordres til, at eventuelle spørgsmål drøftes direkte med den valgte A-kassen.

  Yderligere information

  Ordningen er et element i en bred aftale mellem regeringen og et stort flertal af Folketingets partier om genopretningspakker ifm. Corona-krisen 15. juni 2020. For mere detaljeret information henvises til 

Hjælp til ansøgning

Hvis du er usikker på hvilke ordninger du kan ansøge, kan det anbefales at gøre brug af nedenstående guide eller hotlines for at få svar på spørgsmål om de statslige hjælpepakker.

Hjælp fra Furesø Kommune

Furesø Kommune har iværksat erhvervsinitiativer til hjælp for lokale kriseramte virksomheder.

 • Varsling af afskedigelse

  Udbruddet af corona-virus stiller danske virksomheder i en svær situation. Her kan I læse om jeres muligheder, hvis I står overfor at varsle afskedigelser.

  Lønkompensation

  Regeringen har indgået en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation, hvor der for en række virksomheder nu er forbedrede muligheder for at undgå fyringer hos virksomhederne.

  Her kan du læse mere om Lønkompensation.

  Arbejdsfordeling

  Et andet redskab for virksomheder er muligheden for at lave arbejdsfordeling, før I går til afskedigelse. Arbejdsfordelingen er en ordning, hvor I sammen med medarbejderne kan aftale at arbejdstiden nedsættes i en midlertidig periode for at undgå afskedigelser. Medarbejderne kan så få suppleret lønnen med dagpenge. Regeringen har besluttet at tilpasse ordningen den aktuelle situation. Derfor ændres reglerne, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret.

  Jobcenter Furesø er klar til at hjælpe jer med at finde ud af, om I kan lave disse aftaler, der afhænger af overenskomsten på jeres områder. Jobcentret skal ind over anmeldelsen.

  Jobcenter Furesø

  Jobcenter Furesø har en hotline hvor der kan stilles spørgsmål om de nævnte støtteordninger for virksomheder. Kontakt:

  Fagchef Stig Marcussen
  Tlf.: 7216 4930
  Mail: smar@furesoe.dk

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  Du har også mulighed for at kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som ligeledes har en hotline.

  Hotline Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering.
  Tlf. 7220 0350 (Hverdage 08.00 - 16.00)

  Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 • Kommunale investeringer - ÅBEN

  Læs mere om ordningen her

 • Udskyd betaling af dækningsafgift - ÅBEN

  Læs mere om ordningen her.

 • Straksbetalinger - ÅBEN

  Læs mere om ordningen her

Hjælp fra andre aktører

Støtteordninger fra andre centrale aktører.

 • Ny eruopæisk garantifond

  En ny europæisk garantifond på over 185 milliarder kroner skal hjælpe europæiske virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder, med at klare sig igennem Corona-krisen. Fonden er ikke mindst vigtig, fordi danske virksomheder vil nyde godt af, at økonomien i hele Europa er stærk.

  Det er potentielt også godt nyt for danske virksomheder ramt af Corona-krisen. Fonden kan nemlig bygge videre på det samarbejde som Den Europæiske Investeringsbank og dens datterselskab den Europæiske Investeringsfond år har indgået med bl.a. danske banker og Vækstfonden, der drejer sig om udlån til små og mellemstore virksomheder, lån til virksomheders forskning og udvikling mv.

  Garantifonden skal understøtte, at virksomheder i EU, særligt små og mellemstore virksomheder, har den nødvendige likviditet til at klare sig igennem Corona-krisen. Det skal ske ved, at fonden yder garantier, der skal dække tab og andre omkostninger i forbindelse med de projekter, som modtager finansiering gennem garantifonden.

  Hvem skal du kontakte?

  Ønsker man som virksomhed at gøre brug af den Europæiske Investeringsbank, skal man kontakte sin bank eller den Europæiske Investeringsbanks kontor i Danmark.

  Yderligere information

  Erhvervsministeriets pressemeddelse 1. juli 2020.

  Den Europæiske Investerings Bank (Engelsk)

   

 • genstartNU (Industriens Fond) - ÅBEN

  Introduktion

  Industriens Fond har afsat 150 mio. kroner til hjælp til udvikling af især små og mellemstore virksomheder, som er parate til at bruge den svære tid til forretningsudvikling. Der kan ansøges om:

  • Viden i anvendelse NU. Støtte til virksomhedsnære rådgivningsforløb.
  • Styrket gennem krisen. Støtte til vidensprojekter og nye initiativer i dansk erhvervsliv.

   

  "Viden i anvendelse NU" (Rådgivningsforløb)

  Hvem kan ansøge?

  Veletablerede rådgivervirksomheder, der har erfaring med at rådgive SMV’ere og iværksættere med vækstambitioner.

  Hvad er kravene?

  Der skal gennemføres min. 10 virksomhedsforløb inden for 12 måneder målrettet virksomheder med 10-500 ansatte.

  Støtte

  Der kan søges om støtte til udgifter ifm. gennemførelse af rådgivningsforløb for min. 10 virksomheder og max. 50 konsulenttimer pr. virksomhed.

  Deadline

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende frem til den 30. september 2020. Hurtig igangsættelse prioriteres højt.

   

  "Styrket gennem krisen" (Projekter)

  Hvem kan ansøge?

  Ikke angivet.

  Hvad er kravene?

  Der kan søges om støtte til vidensprojekter og nye initiativer i dansk erhvervsliv målrettet små og mellemstore virksomheder (10-500 medarbejdere)  f.eks. projekter som

  • udvikler viden og værktøjer til dansk erhvervsliv
  • skaber viden om hvordan dansk erhvervsliv kan håndtere fremtidige kriser
  • hjælper danske virksomheder med at etablere sig på eksportmarkederne
  • og meget andet
  Støtte

  Direkte omkostninger ifm. projektet.

  Deadline for ansøgning

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende frem til den 30. september 2020. Hurtig igangsættelse prioriteres højt.

  Læs mere om ordningen og ansøg

  Læs mere om genstartNU

  Kontakt genstartNU på 33 77 34 17.

 • Corona Genstart (Erhvervsfremmebestyrelsen) - ÅBEN

  Introduktion

  Få tilskud til en privat rådgiver, som kan hjælpe dig og din virksomhed med en genstartsplan til at komme i gang efter Corona-nedlukningen. Din virksomhed kan rette blikket mod udvikling og vækst igennem genstartsplanen, der booster din forretningsudvikling og sætter fart i dine aktiviteter.

  Hvem kan ansøge?

  • Virksomheder

  Hvad er kravene?

  • Virksomheder som har mistet min. 30 % omsætning ifm. Corona krisen.
  • Virksomheder med 0 - 100 ansatte.

  Tilskud

  Tilskud på 25.000 kr. i tilskud til privat rådgiver.

  Deadline for ansøgning

  Puljen er begrænset og tilskuddet uddeles efter først-til-mølle-princippet.

  Læs mere om ordningen og ansøg

  Læs mere om Corona Genstart

Kontakt

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
Mail: flei@furesoe.dk

Christina Elmetofte
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5663
Mail: che2@furesoe.dk