Hjælpepakker til virksomheder

På denne side kan du få et overblik over de økonomiske hjælpepakker, som midlertidigt er etableret for at hjælpe danske virksomheder ifm. Corona krisen. Vi giver en kort introduktion til hver hjælpepakke med information om hvem der kan ansøge, hvad der kan ansøges om og et link til hvor der kan ansøges. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

 • Ordninger markeret med ”Åben” kan ansøges.
 • Ordninger markeret med "Lukket" kan ikke ansøges.

Hjælp fra staten

De statslige hjælpepakker bliver hastet igennem Folketinget, for at virksomhederne hurtigst muligt kan få gavn af dem. Nogle af ordningerne er vedtaget, mens andre stadig kun er på tegnebrættet, så derfor er der en del uafklarede spørgsmål. Vær opmærksom på at ordningerne løbende opdateres med ændringer – både de som er vedtaget og de der forventes at blive vedtaget. 

De statslige ordninger er beskrevet i detaljer på Virksomhedsguiden, hvor der også kan ansøges. Hvis du er usikker på hvilke ordninger du kan ansøge, kan det anbefales at gøre brug af nedenstående guide.

Grundet stor interesse for hjælpepakkerne, kan der forventes ventetid, når du klikker på linket til Virksomhedsguiden. Tilbagemeldinger fra lokale Furesø virksomheder er, at det er forholdsvis hurtigt at skrive ansøgningen til hjælpepakkerne. 

 • Guide: Hvilke kompensationsordninger kan din virksomhed søge?

  Er du i tvivl om, hvordan din virksomhed kan blive hjulpet igennem Coronakrisen?

  Svar på 5-6 spørgsmål, og få et overblik over, hvilke kompensationsordninger der kan være relevante for din virksomhed.

  Guide: Kompensationsordninger

 • Få kompensation som selvstændig med CVR nr. - ÅBEN

  Mindre virksomheder og selvstændige kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronakrisen.

   

  ÆNDRINGER PÅ VEJ

   

  Regering og Folketingets partier har 18. april 2020 aftalt nye tiltag. Konkrete vejledninger ifm. ordningen afventes. Der tages forbehold for ændringer, men indholdet forventes at blive:

  • Ordningen udvides med 1 måned til 8. juli 2020 (nuværende periode sluttes 8. juni 2020).
  • Kompensationsgraden udvides til 90 % (nuværende 75 %). For selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent øges kompensationsgraden til 100 pct. (dog maksimalt 23.000 kr.).
  • Antal ansatte max. 25 (nuværende 10 ansatte).
  • Etablering af en ny kompensationsordning for freelancere mv. med blandede A- og B-indkomster.
  • Den nuværende ordning vil fortsætte frem til midten af maj. Fra midt maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og regulering af kompensationsgraden.

  Bemærk at nedenstående beskrivelse af ordningen ikke er korrigeret for de nye ændringer. Dette vil ske når den nye ordning åbnes.

   

  NUVÆRENDE ORDNING

  Hvem er dækket

  • Virksomheder registreret i dansk CVR-register.
  • Foreninger og fonde er kun dækket, hvis de har et CVR-nr. og en reel ejer. Desuden skal du eje mindst 25 % af virksomheden. Det gælder også frivillige foreninger. I praksis betyder det, at de fleste fonde og foreninger ikke er omfattet af ordningen.

   

  Hvad er kravene

  • Ordningen dækker perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.
  • Omsætningen skal udgøre min. 10.000 kr. pr. måned (gennemsnit over de sidste 12 måneder op til 1. marts 2020).
  • Virksomheden er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk, som følge af Coronakrisen og skal have 30 % omsætningsnedgang.
  • Den selvstændige skal eje min. 25 % af virksomheden og selv være beskæftiget der.
  • Der må max. være 10 fuldtidsansatte (virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med).
  • Anden indkomst skal være mindre end 800.000 kr. i 2020.
  • Hvis virksomheden / foreningen modtager offentligt tilskud, må tilskud udgøre max. 50 % af driftsudgifter.
  • Det er ikke tilladt at modtage kompensation, hvis man har en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

   

  Kompensation

  • Kompensationen udgør 75 % af virksomhedens gennemsnitlige månedelige omsætningstab ekskl. moms i perioden. Dog max. 23.000 kr. pr. måned (pr. ejer).
  • Virksomheder, som har medarbejdende ægtefælle (som er registreret hos Skattestyrelsen), kan modtage 23.000 kr. pr. måned for hver person, dvs. 46.000 kr. om måneden i alt. Hvis ægtefællen i stedet er ansat, kan der i stedet søges om lønkompensation (se denne hjælpepakke).
  • Kompensationen er skattepligtig.

   

  Deadline for ansøgning

  Ordningen er åben for ansøgning frem til 31. august 2020.

   

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om ordningen

 • Få kompensation som freelancer med B-indkomst - ÅBEN

  Freelancere med B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt indtjening som følge af coronavirus/covid-19.

   

  ÆNDRINGER PÅ VEJ

  Regering og Folketingets partier har 18. april 2020 aftalt nye tiltag. Konkrete vejledninger ifm. ordningen afventes. Der tages forbehold for ændringer, men indholdet forventes at blive:

  • Ordningen udvides med 1 måned til 8. juli 2020 (nuværende periode sluttes 8. juni 2020).
  • Kompensationsgraden udvides til 90 % (nuværende 75 %).
  • Den nuværende ordning vil fortsætte frem til midten af maj. Fra midt maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle freelancere kan søge igen med henblik på forlængelse og regulering af kompensationsgraden.

  Bemærk at nedenstående beskrivelse af ordningen ikke er korrigeret for de nye ændringer. Dette vil ske når den nye ordning åbnes.

   

  NUVÆRENDE ORDNING

  Hvem er dækket

  • Freelancere med B-indkomst.

   

  Hvad er kravene

  • Ordningen dækker perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020. Du kan søge om kompensation for indtægtstab for enten tre eller fire måneder.
  • Du er freelancer med B-indkomst, som har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19
  • Du har et forventet indkomsttab på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19
  • Krav om dansk CPR nr. og faste arbejdssteder i Danmark.
  • Revisor: Ansøgning kræver ikke revisorbistand.

   

  Kompensation

  • Kompensationen udgør 75 % af dit gennemsnitlige månedelige indtægtstab. Dog max. 23.000 kr. pr. måned.
  • Kompensationen er skattepligtig.

   

  Deadline for ansøgning

  Ordningen er åben for ansøgning frem til 31. august 2020.

   

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om ordningen

 • Få kompensation som freelancer med A- og B-indkomst - ÅBEN

  Freelancere med både A- og en mindre B-indkomst kan få midlertidig kompensation for indkomsttab som følge af coronavirus/covid-19.

   

  ÆNDRINGER PÅ VEJ

  Regering og Folketingets partier har 18. april 2020 aftalt nye tiltag. Konkrete vejledninger ifm. ordningen afventes. Der tages forbehold for ændringer, men indholdet forventes at blive:

  • Ordningen udvides med 1 måned til 8. juli 2020 (nuværende periode sluttes 8. juni 2020).
  • Kompensationsgraden udvides til 90 % (nuværende 75 %).
  • Den nuværende ordning vil fortsætte frem til midten af maj. Fra midt maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle freelancere kan søge igen med henblik på forlængelse og regulering af kompensationsgraden.

  Bemærk at nedenstående beskrivelse af ordningen ikke er korrigeret for de nye ændringer. Dette vil ske når den nye ordning åbnes.

   

  NUVÆRENDE ORDNING

  Hvem er dækket

  • Freelancere med både A- og B-indkomst.

   

  Hvad er kravene

  • Ordningen dækker perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020. Du kan søge om kompensation for indtægtstab for enten tre eller fire måneder.
  • Du er freelancer med både A- og B-indkomst. Du skal have haft A- og B-indkomst på min. 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i 2019 eller det seneste år. Mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst og højst 20.000 kr. pr. måned må være A-indkomst. Du har mulighed for at medregne evt. skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed i de 10.000.
  • Du har et forventet, samlet tab i A- og B-indkomst og såkaldt anden indkomst på mindst 30% som følge af coronavirus/covid-19.
  • Du må højst have haft en beskæftigelsesgrad knyttet til A-indkomsten på 55%.
  • Du må ikke være dagpengeberettiget eller modtage supplerende dagpenge eller offentlige ydelser, som fx kontanthjælp.
  • Din samlede indkomst for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr.
  • Krav om dansk CPR nr. og faste arbejdssteder i Danmark.
  • Revisor: Ansøgning kræver ikke revisorbistand.

   

  Kompensation

  • Du kan få kompensation for op til 90 % af det forventede A- og B-indkomsttab dog højst 20.000 kr. pr. måned.
  • Hvis du har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i denne periode, kan du få kompensation for hele det forventede omsætningstab eller B-indkomsttab for perioden, hvor du har haft forbud mod at holde åbent.
  • Kompensationen er skattepligtig.
  • Du kan søge om kompensation for en tre- eller firemåneders periode fra og med 9. marts 2020.

   

  Deadline for ansøgning

  Ordningen åbner for ansøgninger midt i maj. Ansøgningsfristen er 31. august 2020.

   

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om ordningen

   

 • Kompensation for faste udgifter - ÅBEN

  Virksomheder der, som følge af Coronakrisen, har et omsætningstab kan få kompensation for en andel af de forventede, faste omkostninger til f.eks. afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

   

  ÆNDRINGER PÅ VEJ

   

  Regeringen og Folketingets partier har 18. april 2020 aftalt nye tiltag, hvoraf nogle er implementeret. Der tages forbehold for ændringer, men indholdet forventes at blive:

  • Periode. Ordningen udvides med 1 måned til perioden 9. marts - 8. juli 2020 (nuværende 9. marts – 8. juni 2020). Dette er endnu ikke implementeret i ordningen.
  • Omsætningstab. Kravet til omsætningstab reduceres til 35 % (tidligere 40 %). Denne ændring er implementeret i ordningen.
  • Faste omkostninger. Grænsen for faste omkostninger reduceres til min. 12.500 kr. for perioden 9. marts - 8. juni (tidligere 25.000 kr.). Denne ændring er implementeret i ordningen.
  • Kompensation. Virksomheden kan max. modtage 110 mio. kr. i kompensation i kompensationsperiodens 4 måneder (tidligere 60 mio. kr. i kompensationsperiodens 3 måneder). For virksomheder som modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation, stilles der krav om, at der ikke udbetales udbytte eller foretages aktietilbagekøb i regnskabsårene 2020 og 2021.
  • Ansøgning. Hvis du har ansøgt inden ændringerne trådte i kraft har du mulighed for at fremsende en ny ansøgning.

   

  NUVÆRENDE ORDNING

   

  Hvem er dækket

  • Virksomheder registreret i dansk CVR-register.
  • Selvstændige
  • Foreninger, fonde, selvejende institutioner, klubber og forbund, som modtager mindre end 50 % af institutionens ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud. Hvis en fond eller forening ikke har et CVR-nr., vil de ikke være omfattet af ordningen. Det gælder også frivillige foreninger.

   

  Hvad er kravene

  • Periode. Ordningen dækker perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020 (Kompensationsperioden).
  • Omsætningstab. Virksomheden er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk, som følge af Coronakrisen og skal have et omsætningstab på min. 35 % eller virksomheden skal have haft forbud mod at holde åbent pga. Coronakrisen.
  • Faste omkostninger. Ordningen omfatter faster omkostninger på min. 12.500 kr. i perioden (9. marts – 8. juni 2020). Faste omkostninger er udgifter som virksomheden skal afholde, selvom virksomheds omsætning falder i en periode - eksempelvis afskrivninger, husleje, anden leje, leasing samt renteomkostninger. Virksomheden kan ikke få kompensation for variable omkostninger, så som varer, forbrug, lønninger, salgs- ellers fragtomkostninger. Bemærk at der dog kan søges kompensation for lønninger via Lønkompensations-ordningen. Faste omkostninger må ikke være dækket på anden vis – eksempelvis andre støtteordninger.
  • Referenceperiode. Omsætning og faste udgifter skal dokumenteres for en referenceperiode på 3 måneder. Som udgangspunkt er referenceperioden for omsætning 1. april 2019 – 30. juni 2019 og for faste udgifter 1. december 2019 – 29. februar 2020. I særlige tilfælde kan anvendes en anden referenceperiode.
  • Revisor. Ifm. ansøgningen skal der udstedes en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor. På Virkskomhedsguiden.dk findes en liste over sådanne revisorer. Hvis ansøgningen bevilliges, kompenseres 80 % af revisor honoraret dog max. 16.000 kr.
  • Offentligt tilskud. Hvis virksomheden / foreningen modtager offentligt tilskud, må tilskud udgøre max. 50 % af driftsudgifter.

   

  Kompensation

  Kompensationen udgør en andel af virksomhedens faste omkostninger afhængig af størrelsen på omsætningstab. Kompensationen er fastsat således:

  • Omsætningstab 40-60 %. Kompensation 25 %.
  • Omsætningstab 60-80 %. Kompensation 50 %.
  • Omsætningstab 80-100 %. Kompensation 80 %.
  • Virksomheder der er lukket ved påbud: Kompensation 100 % i påbudsperioden.
  • Kompensation. Virksomheden kan max. modtage 60 mio. kr. i kompensation. Fra slutningen af maj vil det være muligt at modtage op til 110 mio. kr. i kompensation.
  • Periode. På nuværende tidspunkt kan der søges om kompensation for tre måneder fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. I slutningen af maj åbnes en ny ansøgningsrunde, som dækker perioden frem til 8. juli 2020.
  • Ansøgning. Hvis du har ansøgt på de tidligere vilkår, og ønsker at gøre brug af muligheden for at modtage en højere kompensation, skal du ansøge igen.

   

  Deadline for ansøgning

  Ordningen er åben for ansøgninger frem til 31. august 2020.

   

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om kompensation for faste udgifter.

 • Lønkompensation - ÅBEN

  Virksomheder der, som følge af coronakrisen, er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk og som står til at afskedige mindst 30 % af medarbejderstaben eller 50 ansatte, kan ansøge om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere.

  Hvem er dækket

  • Virksomheder registreret i dansk CVR-register.
  • Selvstændige (ejeren er dog ikke dækket).
  • Institutioner, foreninger, klubber og forbund.

  Hvad er kravene

  • Ordningen dækker perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.
  • Virksomheden er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk, som følge af Coronakrisen, og står over for at varsle afskedigelser af mindst 30 % af medarbejderstaben eller 50 ansatte.
  • De omfattede medarbejdere skal hjemsendes i stedet for at blive afskediget og må ikke arbejde i perioden.
  • Virksomheden må ikke afskedige ansatte mens virksomheden får lønkompensation.
  • Hvis virksomheden / foreningen modtager offentligt tilskud, må tilskud udgøre max. 50 % af driftsudgifter
  • Udgifter til løn må ikke være dækket på anden vis – eksempelvis andre støtteordninger eller mulighed for at hjemsende medarbejdere uden løn.

  Kompensation

  • Kompensationen er midlertidig og gældende for perioden fra 9. marts til og med 8. juni 2020.
  • Kompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til funktionærer - dog max. 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
  • Kompensationen udgør 90 % af de samlede lønudgifter til ikke-funktionærer - dog max. 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
  • Der gives kompensation for både fuldtids- og deltidsansatte. Det maksimale beløb reduceres forholdsmæssigt, hvis medarbejderen arbejder mindre end 37 timer.

  Deadline for ansøgning

  Ukendt.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om lønkompensation

   

 • Kompensation for aflysning af større arrangementer - ÅBEN

  Få hjælp hvis du har aflyst, udskudt eller ændret væsentligt i et større arrangement som følge af Coronakrisen.

  Hvem er dækket

  • Virksomheder registreret i dansk CVR-register.
  • Selvstændige.
  • Institutioner, foreninger, klubber og forbund.

  Hvad er kravene

  • Arrangementer som er planlagt til afholdelse i perioden 6. marts – 31. august 2020.
  • Aflysning, udskydelse eller væsentlig ændring i større arrangementer som følge af Coronakrisen.
  • Større offentlige arrangementer i Danmark, som er aflyst eller udskudt.
  • Arrangementer som skulle have haft min. 350 deltagere.
  • Hvis virksomheden / foreningen modtager offentligt tilskud, må tilskud udgøre max. 50 % af driftsudgifter
  • Kompensationen må ikke være dækket på anden vis – eksempelvis andre støtteordninger.
  • Hvis der ansøges om kompensation for underskud på mere end 500.000 kr. er der krav om revisorerklæring. Hvis kompensation bevilliges, er virksomheden samtidig berettiget til at få kompensation for udgifter til revisorerklæring (dog max. 30.000 kr.).

  Kompensation

  • Kompensationen er midlertidig og gældende for ovennævnte periode.
  • Arrangører kan søge om kompensation for underskud.

  Deadline for ansøgning

  Ukendt.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  På Virksomhedsguiden.dk

 • Sygedagpenge fra dag 1 - ÅBEN

  Hvis din virksomhed har medarbejdere, som er sygemeldte som følge af Corona virus, har din virksomhed ret til udvidet refusion for løn og sygedagpenge.

  Her får du et hurtigt overblik over hovedpunkterne i ordningen:

  • Refusion fra første fraværsdag
  • Sygemeldte medarbejdere og selvstændig erhvervsdrivende, der er syge, antages at være syge eller er i karantæne pga. Corona virus / covid-19.
  • Ordningen gælder i perioden 27. februar 2020 – 1. januar 2021.

  Læs mere om sygedagpenge

   

 • Udskyd afregning af moms, AM-bidrag og A-skat - ÅBEN

  Virksomhedernes betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat forlænges midlertidigt. Bemærk at indberetningsfristerne ikke ændres.

  Her får du et hurtigt overblik over hovedpunkterne i ordningen:

  Moms

  Virksomhedernes betalingsfrister for moms forlænges. Momsafregning for kreditbegrænsede ændres dog ikke.

  Månedsvis afregning af moms

  Betalingsfristen for virksomheder, som afregner moms månedsvis, forlænges med 30 dage for hhv. marts, april og maj 2020. Fristen for at betale vil være følgende:

  • Marts 2020. Fristen 27. april 2020 er udskudt til 25. maj 2020.
  • April 2020. Fristen 25. maj 2020 er udskudt til 25. juni 2020.
  • Maj 2020. Fristen 25. juni 2020 er udskudt til 27. juli 2020.
  • Juni 2020. Gældende frist: 17. august 2020 (ingen ændringer).

  Kvartalsvis afregning af moms

  Virksomheder, som afregner moms kvartalsvis, får forlænget betalingsfristen med 3 måneder for 1. kvartal 2020, hvorved 1. og 2. kvartal 2020 betales samtidig.

  • kvartal 2020. Betalingsfristen udskydes til 1. september 2020.
  • kvartal 2020. Gældende betalingsfrist 1. september 2020.
  • Hver periode skal indberettes på hver sin indberetning.

  Halvårlig afregning af moms

  Virksomheder, som afregner moms halvårligt, får forlænget betalingsfristen med 6 måneder for 1. halvår 2020.

  • halvår 2020. Betalingsfristen udskydes til 1. marts 2021.
  • halvår 2020. Gældende betalingsfrist 1. marts 2021.
  • Hver periode skal indberettes på hver sin indberetning.

  A-skat og AM-bidrag

  Virksomhedernes betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag forlænges med 4 måneder for april, maj og juni 2020.

  Små og mellemstore virksomheder med afregning den efterfølgende måned

  Indberetningsfristen er uændret, mens betalingsfristen er forlænget:

  • April 2020. Indberetningsfrist 11. maj 2020. Betalingsfrist 10. september 2020.
  • Maj 2020. Indberetningsfrist 10. juni 2020. Betalingsfrist 12. oktober 2020.
  • Juni 2020. Indberetningsfrist 10. juli 2020. Betalingsfrist 10. november 2020.

  Store virksomheder med afregning ultimo måneden

  Indberetningsfristen er uændret, mens betalingsfristen er forlænget:

  • April 2020. Indberetningsfrist 30. april 2020. Betalingsfrist 31. august 2020.
  • Maj 2020. Indberetningsfrist 29. maj 2020. Betalingsfrist 30. september 2020.
  • Juni 2020. Indberetningsfrist 30. juni 2020. Betalingsfrist 30. oktober 2020.

  B-skat

  Virksomhedernes betalingsfrist for B-skat forlænges med 2 måneder for april og maj 2020.

  • April 2020. Fristen 20. april 2020 er udskudt til 22. juni 2020.
  • Maj 2020. Fristen 20 maj 2020 er udskudt til 21. december 2020.

   

  Læs mere om moms, AM-bidrag, A-skat og B-skat

 • Lånegaranti - ÅBEN

  Virksomheder, som er påvirket af Corona-krisen kan søge om statsgaranti hos Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter.

  Her får du et hurtigt overblik over hovedpunkterne i ordningen:

  Garanti til store virksomheder

  Garantien dækker en del af finansieringsinstituttets risiko og kan dermed give lettere adgang til den nødvendige finansiering.

  • For virksomheder med et omsætningstab på min. 30 %.
  • Vækstfonden kan garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter.

  Garanti til små og mellemstore virksomheder

  Garantien dækker en del af finansieringsinstituttets risiko og kan dermed give lettere adgang til den nødvendige finansiering.

  • For virksomheder med et omsætningstab på min. 30 %.
  • Vækstfonden kan garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter.
  • Finansieringsinstitutter kan yde lån og driftskreditter på mere favorable vilkår, end det ellers ville være muligt.

   

  Læs mere om lånegaranti på virksomhedsguiden.dk

   

 • Hvad er Virksomhedsguiden?

  Virksomhedsguiden er en fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform med information målrettet virksomheder.

  Ifm. Corona krisen kan virksomhederne endvidere blive orienteret om:

 • Hotline til de statslige hjælpepakker i Erhvervsstyrelsen

  Her kan virksomheder stille spørgsmål til Erhvervsstyrelsen om kompensationsordningerne og ansøgningsprocessen.

  Hotline: 70 80 90 89 (Mandag – torsdag 08.30 – 16.00 / Fredag 09.00 – 15.00).

Hjælp fra Furesø Kommune

Furesø Kommune har iværksat erhvervsinitiativer til hjælp for lokale kriseramte virksomheder.

Hjælp fra andre aktører

Støtteordninger fra centrale aktører, som hverken er statslige eller kommunale.

 

 • genstartNU (Industriens Fond) - ÅBEN

  Introduktion

  Industriens Fond har afsat 150 mio. kroner til hjælp til udvikling af især små og mellemstore virksomheder, som er parate til at bruge den svære tid til forretningsudvikling. Der kan ansøges om:

  • Viden i anvendelse NU. Støtte til virksomhedsnære rådgivningsforløb.
  • Styrket gennem krisen. Støtte til vidensprojekter og nye initiativer i dansk erhvervsliv.

   

  "Viden i anvendelse NU" (Rådgivningsforløb)

  Hvem kan ansøge?

  Veletablerede rådgivervirksomheder, der har erfaring med at rådgive SMV’ere og iværksættere med vækstambitioner.

  Hvad er kravene?

  Der skal gennemføres min. 10 virksomhedsforløb inden for 12 måneder målrettet virksomheder med 10-500 ansatte.

  Støtte

  Der kan søges om støtte til udgifter ifm. gennemførelse af rådgivningsforløb for min. 10 virksomheder og max. 50 konsulenttimer pr. virksomhed.

  Deadline

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende frem til den 30. september 2020. Hurtig igangsættelse prioriteres højt.

   

  "Styrket gennem krisen" (Projekter)

  Hvem kan ansøge?

  Ikke angivet.

  Hvad er kravene?

  Der kan søges om støtte til vidensprojekter og nye initiativer i dansk erhvervsliv målrettet små og mellemstore virksomheder (10-500 medarbejdere)  f.eks. projekter som

  • udvikler viden og værktøjer til dansk erhvervsliv
  • skaber viden om hvordan dansk erhvervsliv kan håndtere fremtidige kriser
  • hjælper danske virksomheder med at etablere sig på eksportmarkederne
  • og meget andet
  Støtte

  Direkte omkostninger ifm. projektet.

  Deadline for ansøgning

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende frem til den 30. september 2020. Hurtig igangsættelse prioriteres højt.

  Læs mere om ordningen og ansøg

  Læs mere om genstartNU

  Kontakt genstartNU på 33 77 34 17.

 • Corona Genstart (Erhvervsfremmebestyrelsen) - ÅBEN

  Introduktion

  Få tilskud til en privat rådgiver, som kan hjælpe dig og din virksomhed med en genstartsplan til at komme i gang efter Corona-nedlukningen. Din virksomhed kan rette blikket mod udvikling og vækst igennem genstartsplanen, der booster din forretningsudvikling og sætter fart i dine aktiviteter.

  Hvem kan ansøge?

  • Virksomheder

  Hvad er kravene?

  • Virksomheder som har mistet min. 30 % omsætning ifm. Corona krisen.
  • Virksomheder med 0 - 100 ansatte.

  Tilskud

  Tilskud på 25.000 kr. i tilskud til privat rådgiver.

  Deadline for ansøgning

  Puljen er begrænset og tilskuddet uddeles efter først-til-mølle-princippet.

  Læs mere om ordningen og ansøg

  Læs mere om Corona Genstart

Har du spørgsmål til hjælpepakkerne?

Hvis du har spørgsmål til hjælpepakkerne, så ring eller skriv til Furesø Kommunes Corona Hotline, hvor erhvervskonsulenter sidder klar til at hjælpe Furesø’s virksomheder.

I hverdagene er hotline åben mandag - torsdag kl. 9 - 16 samt fredag kl. 9 - 14.

 • Erhvervskonsulent Flemming Ipsen, T: 72 35 54 54, E: flei@furesoe.dk
 • Erhvervs- og Eventkonsulent Christina Elmetofte, T: 72 16 56 63, E: che2@furesoe.dk

 

 

Kontakt

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
Mail: flei@furesoe.dk

Christina Elmetofte
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5663
Mail: che2@furesoe.dk