Flere midler til kulturlivet 

Kulturministeriet har d. 28. august sendt en pressemeddelelse ud vedr. en ny pulje på 300 mio. kr. Den skal sikre flere kulturaktiviteter rundt omkring i landet under genåbningen. Samtidig forlænges en række vigtige hjælpepakker, og der afsættes ekstra 100 mio. kr. til idrætten og foreningslivet. Det er nogle af hovedelementerne i en ny politisk aftale, som regeringen og et flertal af Folketingets partier står bag. Læs hele pressemeddelelsen her

Puljeordninger

Både staten og private aktører har oprettet akut-puljer til at iværksætte nye initiativer under coronakrisen. På denne oversigt har vi kun oplistet aktuelle puljer.

 • DIF og DGI’S corona-hjælpepulje ÅBEN

  OBS: Du kan ansøge corona-hjælpepuljen om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter og udgifter til mindre arrangementer, som er tabt/aflyst pga covid-19. Corona-hjælpepuljen yder ikke tilskud til projekter eller indkøb i foreninger - til det formål skal du ansøge penge i DIF og DGI's foreningspulje.

  Tredje ansøgningsrunde til DIF og DGI’s coronahjælpepulje løber fra den 12. oktober og frem til fredag den 30. oktober.

  DIF og DGI's corona-hjælpepulje var første gang åben for ansøgning fra d. 1. maj til og med 15. maj, og tredje ansøgningsrunde løber fra 12. oktober klokken 12 frem til fredag den 30. oktober klokken 12.00.

  Corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra coronahjælpepuljen, kan søge i denne tredje ansøgningsrunde.

  Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

  Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer. 

  Derimod kan foreninger, som afholder store breddeevents og herudover også foreningsbaserede eventarrangører godt ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter (overskud) fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 - herunder tabte nettoindtægter fra aflyste store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere.

  Download retningslinjer for ansøgning om midler fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje

  DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

  Sådan søger foreningerne
  Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

  Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler. Hvis en forening er interesseret i at søge puljen og ikke har CVR-nummer og NemKonto, skal foreningen først have dette på plads.

  Her kan man som frivillig forening lade sig registrere og få tildelt et CVR-nummer. Samme sted er der desuden en vejledning samt kontaktinformation til Erhvervsstyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål til processen.

  Når en forening er blevet tildelt et CVR-nummer, skal den også have en NemKonto. Dette sker ved henvendelse til foreningens pengeinstitut. Læs mere her 

  Foreninger, der ikke er en del af CFR, kan sende en mail om dette til difdgicoronapulje@dif.dk. Så vil de efterfølgende modtage en mail med et link, som de kan benytte til at få midlertidig adgang til CFR.

  Hent en oversigt over oftest stillede spørgsmål og svar om DIF og DGI's coronahjælpepulje

  For sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI's corona-hjælpepulje, anbefales idrætsforeninger at kontakte konsulenter i det relevante specialforbund eller landsdelsforening.

  Tekniske spørgsmål til DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan rettes til: difdgicoronapulje@dif.dk


  Om DIF og DGI’s coronahjælpepulje
  Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere.

  Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre lokalforeningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet. DIF og DGI modtager i alt 44 millioner kroner, som administreres i fællesskab. Firmaidrætten modtager 3,5 millioner til uddeling blandt sine foreninger, mens DUF modtager 2,5 millioner til uddeling til deres foreninger.

  Den 19. juni blev der som en del af den såkaldte sommerpakke ydet endnu et tilskud på 50 millioner kroner, og derfor blev puljen kortvaret åbnet igen, inden pengene blev udbetalt. I august blev det politisk vedtaget, at puljen skulle tilføres yderligere 76 millioner kroner, og det er baggrunden for den tredje ansøgningsrunde.

 • Lokalforeningspuljen - ÅBEN

  Hvem kan søge puljen:

  Puljens formål er at støtte firmaidræt og kollegamotion for medarbejdere på danske arbejdspladser. Der vægtes især aktiviteter, der er bygget på eller fremmer fællesskab og demokrati.

  Endvidere er der særligt fokus på igangsætning af aktiviteter/projekter samt videreudvikling af igangværende aktiviteter/projekter. Puljen har fokus på at støtte initiativer, der understøtter forbundets strategi, som vægter lokal firmaidræt og kollegamotion på flere arbejdspladser, gerne forankret i lokale partnerskaber og netværk. Pejlemærkerne er hér aktiviteter, som styrker sammenholdet, og som er båret og forankret i frivillighed.

  Hvad dækker puljen:

  • Igangsætning, videreudvikling og forankring af firmaidrætsaktiviteter, såvel som kollegamotion i regi af idrætsforeninger og arbejdspladser
  • Events for og med lokale arbejdspladser
  • Opstart af nye tværidrætslige tilbud
  • Indkøb af idrætsmateriel
  • Støtte uddannelse af idrætsledere som varetager stævneadministration
  • At styrke projekter/aktiviteter som har fokus på medlemsrekruttering
  • Tryk af informationsmateriale og lignende
  • Kommunikation med medlemmer og med nye målgrupper
  • Digitalisering af foreningsadministration
  • Digitalisering af dialogen med medlemmerne
  • Udvikling af organisationen i idrætsforeningen

  Forbundet skal ved tildeling af midlerne tilstræbe en fordeling af midlerne på mange forskellige formål (projekter/aktiviteter).

  Eksempler på ikke tilskudberettigede udgifter

  • Transport
  • Fortæring
  • Gaver
  • Jubilæums-skrifter
  • Driftsudgifter til eksisterende aktiviteter
  • Personligt udstyr og tøj/beklædning
  • Hold- og deltagergebyrer samt kontingenter
  • Faste lønninger
  • Inventar i bygninger (byggeri, anlæg og renovering)
  • Præmier
  • Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud til samme aktivitet/indsats 2 gange

  Ovenstående lister er kun eksempler og således ikke udtømmende for, hvad der kan søges fra puljen.

  Deadline for ansøgning:

  Puljen fordeles løbende og efter ”først til mølle” princippet.

  Hvor skal man søge:

  Via Firmaidrætten.dk

   

 • DIF og DGI’s foreningspulje - ÅBEN

  Hvem er puljen for:

  Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr.

  Hvad dækker puljen:

  Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

  Sådan søger I

  I skal ansøge via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

  Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler. Læs mere om det her.

  Find flere information på www.dgi.dk

 • Andre støttemuligheder til foreninger - FLERE FRISTER

  Klik her for at få en oversigt over andre støttemuligheder.

 • Aktivitetspulje til kulturaktiviteter (min. 1 mio kr. i årlig omsætning) - UNDERVEJS

  Hvad ydes der tilskud til?

  Det er vigtigt med fortsatte aktiviteter på kulturområdet. Derfor oprettes en aktivitetspulje til kulturaktiviteter med det formål at understøtte, at der i perioden den 1. september til den 31. oktober 2020 i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter, fx koncerter og teater- og biografforestillinger på kulturområdet.

  De støttede aktiviteter kan tage form af en enkelt kulturaktivitet (fx en koncert eller forestilling), en række gentagelser af den samme kulturaktivitet (fx teater- eller biografforestillinger) eller en række af beslægtede kulturaktiviteter, fx en koncertrække med varierende programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode, herunder gentagelser af flere forskellige titler.

  Hvem kan søge puljen?

  Puljen kan søges af selvejende institutioner, virksomheder og foreninger mv. på kulturområdet, der har som primær virksomhed at gennemføre publikumsrettede aktiviteter på kulturområdet, fx teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, revyer, stand-up og biografer.

  Puljen kan kun søges af CVR-registrerede institutioner og selvejende foreninger mv.

  Ansøgere skal have en årlig omsætning på mindst 1 mio. kr.

  Hvad kan der søges støtte til?

  • Puljen yder støtte til publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer
  • Puljen yder tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens udgifter
  • Der kan maks. søges om 1,5 mio. kr. pr aktivitet
  • Hver ansøger kan højst modtage 6. mio kr. i tilskud fra puljen

  Flere spørgsmål til puljen?

  Find aftaleteksten på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Støtteordninger og hjælpepakker under Erhvervsministeriet

Folketinget har d. 28. august 2020 indgået aftale om at udfase hjælpepakkerne og i stedet målrette indsatsen til virksomheder m.v. som er særlig ramt af restriktioner. Ordningerne målrettes derfor dele af erhvervs-, kultur- og idrætslivet, som er ramt af restriktioner med forbud om at holde åbent, forsamlingsforbud, grænselukninger og rejserestriktioner. I takt med at de nærmere vilkår for forlængelsen besluttes, opdateres denne side med uddybende informationer.

 • Kompensation til selvstændige m.fl. - ÅBEN

  Hvem er dækket?

  • Foreninger (som modtager mindre end 50 % af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud)
  • Selvstændige (fx atleter, der opererer som selvstændig virksomhed, som har et stort omsætningstab)

  Yderligere information

  Læs mere om ordningen på Furesø Kommunes side om statslige hjælpepakker til virksomheder.

 • Kompensation for virksomhedens faste udgifter - ÅBEN

  Hvem er dækket?

  Alle virksomheder og foreninger, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

  Yderligere information

  Læs mere om ordningen på Furesø Kommunes side om statslige hjælpepakker til virksomheder.

 • Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere - ÅBEN FRIST D. 20/9

  Hvem er dækket:

  Der kan søges om midlertidig lønkompensation for hjemsendte medarbejdere

  Ordningen gælder for forbund, foreninger og klubber med ansatte medarbejdere, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus, og som derfor står over for at varsle afskedigelser.

  Hvad er kravene:

  Det er et krav, at foreningen modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

  Foreningen kan IKKE søge om kompensation, hvis:

  • foreningen benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn.
  • udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af coronavirus/covid-19.
  • medarbejderne ikke er hjemsendt.
  • foreningen er en institution eller lignende, hvor offentligt tilskud til drift udgør over.
  • halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

  Yderligere information

  Læs mere om ordningen på Furesø Kommunes side om statslige hjælpepakker til virksomheder.

 • Få udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere - ÅBEN

  Hvem er dækket:

  Foreninger kan søge om refusion for løn eller sygedagpenge til medarbejdere, som er sygemeldte som følge af coronavirus/covid-19.

  Hvad er kravene:

  Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til foreningen som arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus.

  Lønmodtagere skal opfylde sygedagpengelovens betingelser for ret til sygedagpenge.

  Yderligere information

  Læs mere om ordningen på Furesø Kommunes side om statslige hjælpepakker til virksomheder.

 • Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat - ÅBEN

  Hvem er dækket:

  • Professionelle klubber (fx fodbold, håndbold, ishockey) der er truet på likviditeten.
  • Forbund, foreninger og klubber med arrangementer, der er truet på likviditeten.
  • Atleter, som selvstændige virksomheder, der er trut på likviditeten.

  Yderligere information

  Læs mere om ordningen på Furesø Kommunes side om statslige hjælpepakker til virksomheder.

 • Garantiordning for nye lån - ÅBEN

  Hvem er dækket:

  Kriseramte, konkurstruede professionelle klubber. Der er oprettet to ordninger. En for SMV’er og en for store virksomheder.

  Hvad er kravene:

  Ordningen gælder for klubber/virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus.

  Yderligere information

  Læs mere om ordningen på Furesø Kommunes side om statslige hjælpepakker til virksomheder.

 • Refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling - FRIST OVERSKREDET

  Hvem kan søge?

  • Følgende arrangører er omfattet af ordningen med 50 % refusion på entrebilletter:
   • Foreninger, som udbyder kultur- og idrætsaktiviteter, museer, kunsthaller, spillesteder, orkestre og andre koncertudbydere med siddende publikum, teatre, Folkeuniversitetet, videnspædagogiske aktivitetscentre, som er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet, zoologiske anlæg (herunder akvarier), som er godkendt af Fødevarestyrelsen, cirkusser, revyer, slotte og herregårde.
  • Følgende arrangører er omfattet af ordningen med 25 % refusion på deltagerbetaling: 
   • Organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) for børn under 18 år.
  • Virksomheder i ovenstående kategorier, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, er automatisk omfattet af ordningen.
  • Ansøgere skal være registreret i CVR inden 15. juni 2020 for at kunne søge refusion fra ordningen.

  Hvem kan ikke søge

  • Biografer, forlystelsesparker, bade- og sommerlande, madfestivaller, større sportsbegivenheder, højskoler m.v. er ikke omfattet af ordningen.
  • Partipolitiske og kirkelige/religiøse foreninger/organisationer er ikke omfattet af ordningen.

  Hvad kan man søge refusion for:

  • Der ydes refusion for 50 % af prisen på kultur- og idrætsaktiviteter, hvortil der løses entrébillet med 50 % rabat i skolernes sommerferie i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020.
  • Der ydes refusion for 25 % af deltagerprisen på organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) for børn under 18 år af maks. 1 uges varighed, som udbydes med 25 % rabat i skolernes sommerferie i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020.
  • Der skal være tale om aktiviteter med fysisk fremmøde, og billetprisen/deltagerbetaling skal være overensstemmende med den pr. 15. juni 2020 annoncerede pris. I modsat fald sandsynliggøres at billet/deltagerpris ikke er sat for højt. Se nærmere under afsnittet ”hvad skal ansøgningen indeholde”.
  • Der kan kun søges refusion for faktisk ydet rabat på entré og deltagerbetaling målrettet en enkeltstående aktivitet, som foregår i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020. Der ydes ikke refusion for andre rabatordninger som for eksempel årskort, abonnementer og lignende, og der ydes ikke tilskud til elementer i pakkeløsninger, der ikke vedrører kerneydelsen (f.eks. bespisning i tilknytning til entre for en kulturaktivitet).
  • Entrébilletter/deltagerbetaling til aktiviteter i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020, som er købt før refusionsperioden er også omfattet. Hvis der af denne ordning ydes refusion for billetter/deltagerbetaling købt før refusionsperioden, er arrangøren forpligtet til at tilbagebetale 50 % af entrébilletten eller 25 % af deltagerbetalingen til køberen. Det er således datoen for afholdelse af aktiviteten, der afgør, om aktiviteten er omfattet af refusionsordningen.

  Hvornår får du svar?

  Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil max. være 14 dage. Puljen kan søges indtil 9. september 2020. Ansøgninger behandles løbende. Der skal aflægges regnskab senest 9. november 2020.

  Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Arrangørordningen

Foreninger, kulturinstitutioner og arrangører kan søge om kompensation for arrangementer med over 1.000 deltagere (eller 500 deltagere målrettet den særlige risikogruppe), som er aflyst pga. coronavirus.

 • Kompensation for aflyste arrangementer - ÅBEN FRIST D. 31/10

  Hvem er dækket:

  Forbund, foreninger og klubber med arrangementer for over 1.000 deltagere (eller 500 deltagere målrettet den særlige risikogruppe), som er aflyst pga. coronavirus.

  Hvad er kravene:

  Arrangementet skal være planlagt til at blive afholdt i perioden fra d. 6. marts 2020 til og med d. 9. juni 2020.

  Der kan ansøges om kompensation, hvis arrangementer er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere på grund af coronavirus.

  Det er vigtigt, at arrangementet skulle have haft flere end 1.000 deltagere - eller 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper – herunder ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge.

  Læs mere på Furesø Kommunes side om hjælpepakker og støtteordninger fra Erhvervsstyrelsen til erhverv.

Aftenskoler

Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningslovens kap. 4. kan søge om tabt deltagerbetaling i perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 8. august 2020

Puljer og hjælpepakker under Slots- og Kulturstyrelsen

Kulturinstitutioner kan søge kompensation hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis de modtagere mere end 50 % i offentlige tilskud. Kulturinstitutioner, der modtager under 50 pct i offentlige tilskud, henvises til Erhvervsstyrelsens hjælpepakker og søtteordninger. På denne side viser vi kun de relevante ordninger for aktører i Furesø Kommune. Du kan finde flere ordninger på styrelsens hjemmeside.

 • Selvejende institutioner: Ansøg om kompensation for faste omkostninger - ÅBEN FRIST D. 30/9

  Hvem kan søge?

  Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., som hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor det offentlige tilskud til drift udgør halvdelen eller mere end halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020.

  Institutionen hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, hvis:

  • Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen eller Børne- og Undervisningsministeriet eller dets underordnede myndigheder yder hovedparten af det statslige tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter, eller
  • det statslige driftstilskud fra de ovennævnte ministerier mv. er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til statslige armslængdeorganer (fx Statens Kunstfond) eller en selvejende institution mv. (fx Det Københavnske Teatersamarbejde).
   Hvis institutionen modtager kommunale eller regionale, men ikke statslige tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgifter, fremgår det af en vejledning udstedt af Slots- og Kulturstyrelsen, hvordan institutionen og dennes revisor kan få oplyst, til hvilken myndighed ansøgningen skal indgives.

  Institutioner, hvis vedtægtsmæssige formål og primære virke og aktiviteter har en karakter og er af en art, der henhører under Kulturministeriets område, kan søge kompensation i Slots- og Kulturstyrelsen i de tilfælde hvor institutionen alene modtager kommunale eller regionale tilskud som vedvarende dækker mere end 50 pct. af institutionens ordinære driftsudgifter.

  Formål og aktiviteter på Kulturministeriets område kan bl.a. være billedkunst, musik, scenekunst, film, museumsvirksomhed, fortidsminder, folkehøjskoler og idrætsaktiviteter.

  Hvem kan ikke søge

  Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

  Institutioner, som modtager mindre end 50% i offentlig tilskud til drift, skal søge kompensation via Erhvervsstyrelsen, som administrerer den generelle ordning om kompensation for faste omkostninger.

  Hvis ansøger ved eller anser det som helt overvejende sandsynligt, at institutionens offentlige driftstilskud falder til under 50 % i 2021 og de efterfølgende år, skal ansøger søge Erhvervsstyrelsens ordning for kompensation for faste omkostninger, da det offentlige tilskud til ansøgers drift derved ikke forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. 

  Institutioner, som modtager 50% eller mere i offentlig tilskud til drift, men som ikke hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, skal søge kompensation hos det ministerium, institutionen hører under.

  Hvad er formålet med ordningen?

  Der kan søges om kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, svarende til fire måneder.

  Det er en betingelse, at:

  • ansøger på grund af udbruddet af COVID-19 har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35% eller har forbud mod at holde åbent, og
  • de faste omkostningers andel af de kommercielle indtægters andel af de samlede indtægter udgør mindst 16.666 kr. i perioden 9. marts til 8. juli 2020
  • institutionens offentlige tilskud til drift i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Ved vedvarende tilskud til drift forstås, at tilskuddet med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove mv. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på 3 på hinanden følgende regnskabsår eller mere. Et vedvarende driftstilskud er således kendetegnet ved, at det forventes ydet i en periode på mindst 3 år, at det kan anvendes til dækning af udgifter inden for institutionens ordinære daglige drift, og at anvendelsen af tilskuddet ikke er afgrænset til en tidsbegrænset periode og/eller et bestemt formål. Offentlige tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter (under 3 års varighed) betragtes derfor som udgangspunkt ikke som offentlige tilskud til drift. Tilskud til drift omfatter ej heller offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

  Find flere informationer om Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

  Læs mere om støtteordning her 

 • Selvejende institutioner: Ansøg om lønkompensation - ÅBEN FRIST D. 20/9

  Hvem kan søge:

  Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

  Hvad kan man søge:

  I kan nu ansøge om lønkompensation for perioden fra og med den 9. marts til og med den 29. august 2020. Det er også muligt at søge for dele af perioden, og det er således stadig muligt at ansøge om lønkompensation indenfor den oprindelige kompensationsperiode fra og med den 9. marts til og med den 8. juli 2020.

  Hvis I tidligere har ansøgt og modtaget lønkompensation, og I fortsat har hjemsendte medarbejdere, skal I indsende en ny ansøgning for den forlængede periode.

  For yderligere information, læs bekendtgørelse nr. 1135/2020 vedrørende forlængelsen af den midlertidige lønkompensationsordning her.

  Hvor søger man tilskuddet:

  På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

 • Kompensation til selvejende kulturinstitutioner med under 50 procent i offentligt tilskud - FLERE FRISTER

  Hvem er dækket:

  Selvejende institutioner, organisationer mv. på Kulturministeriets område, som modtager mindre end halvdelen (under 50 %) af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

  Der henvises til Erhvervsstyrelsens generelle hjælpepakker og kompensationsordninger.

  Hvad er kravene:

  Selvejende institutioner, organisationer mv., som er dækket, kan søge om kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast personale.

  Mere information

  Få mere viden og hjælpepakkerne på Furesø Kommunes hjemmeside

   

 • Kommunale institutioner: Ansøg om kompensation for faste omkostninger - ÅBEN FRIST D. 30/9

  Hvem kan søge?

  Kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet (fx statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse.

  Hvad er formålet med ordningen?

  Der kan søges om kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, svarende til fire måneder.

  Det er en betingelse, at:

  • ansøger på grund af udbruddet af COVID-19 har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35% eller har forbud mod at holde åbent, og
  • de faste omkostningers andel af de kommercielle indtægters andel af de samlede indtægter udgør mindst 16.666 kr. i perioden 9. marts til 8. juli 2020
  • institutionen er kommunalt ejet og modtager driftstilskud fra Kulturministeriet eller er en af følgende institutioner: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør
   at ansøgers drifttilskud fra Kulturministeriet er vedvarende. Ved vedvarende tilskud til drift forstås, at tilskuddet med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove mv. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på 3 på hinanden følgende regnskabsår eller mere. Et vedvarende driftstilskud er således kendetegnet ved, at det forventes ydet i en periode på mindst 3 år, at det kan anvendes til dækning af udgifter inden for institutionens ordinære daglige drift, og at anvendelsen af tilskuddet ikke er afgrænset til en tidsbegrænset periode og/eller et bestemt formål. Offentlige tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter (under 3 års varighed) betragtes derfor som udgangspunkt ikke som offentlige tilskud til drift. Tilskud til drift omfatter ej heller offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

  Læs mere om ordningen

  Find flere informationer om Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

 • Kommunale institutioner: Ansøg om lønkompensation - ÅBEN FRIST D. 20/9

  Hvem kan søge?

  Kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (fx statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt seks navngivne kulturinstitutioner.

  Hvad kan man søge om kompensation for?

  Du kan søge om lønkompensation for hjemsendte ansatte, som ellers måtte afskediges som følge af et forventet omsætningstab.

  Det er en betingelse, at:

  • minimum 30 pct. af institutionens ansatte eller mere end 50 af institutionens ansatte, uanset beskæftigelsesgrad, hjemsendes,
  • de hjemsendte ansatte ikke arbejder for institutionen i den periode, der ansøges om lønkompensation for. Elever, lærlinge og praktikanter kan dog fortsætte med at arbejde under hjemsendelsen,
  • de hjemsendte ansatte oppebærer deres fulde hidtidige løn i den periode, der ansøges om lønkompensation for. Hvis den faktiske løn afviger fra det anførte udgangspunkt, f.eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forårsaget af COVID-19 forud for hjemsendelsen, ansøger institutionen mod behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag,
  • de ansatte, der søges om lønkompensation for, skal være lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til institutionen, ansat før den 9. marts 2020 og med fast arbejdssted i Danmark,
  • lønmodtagerne må ikke have en ejerandel på 25 pct. eller derover af institutionen.

  Læs mere om ordningen 

  Find flere informationer på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

 • Rabatordning på kulturoplevelser - FRIST OVERSKREDET

  Hvilke institutioner kan blive en del af ordningen?

  Initiativet omfatter 50% rabat på entrebilletter til foreninger, som udbyder kultur- og idrætsaktiviteter, museer, kunsthaller, spillesteder, orkestre og andre koncertudbydere med siddende publikum, teatre, Folkeuniversitetet, videnspædagogiske aktivitetscentre som modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, zoologiske anlæg og akvarier godkendt af Fødevarestyrelsen, cirkusser, revyer samt slotte og herregårde. 

  Sommercamps (organiserede foreningsaktiviteter for børn) er omfattet af ordningen med 25 pct. rabat på korte kurser op til en uges varighed.

  Rabatordningen gælder i perioden 27. juni til 9. august, og det er datoen for aktiviteten, der udløser rabatten til brugeren. Tidligere købte billetter/deltagerbetaling til aktiviteter i den omfattede periode er på den måde også omfattet af ordningen.

  Der er ansøgningsfrist 9. september 2020.

  Hvordan bliver man en del af ordningen?

  Som institution skal du søge om at blive en del af ordningen, hvilket gøres via denne side.

  Kulturinstitutioner mv som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet er automatisk omfattet af ordningen, således at de kan vælge at annoncere rabatterede adgangspriser uden at afvente, at deres ansøgning er behandlet. Men institutionerne mv skal søge om refusion af rabat inden ansøgningsfristens udløb den 9. september 2020.

  Find flere informationer

  Besøg Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Fast Track for foreninger

Personlig rådgivning og sparring (hotline) til foreninger og kulturinstitutioner

 • Hotlines

  Hotline for kulturinstitutioner

  Kulturinstitutioner kan kontakte Slots- og Kulturstyrelsen alle hverdage kl. 9-16 på tlf. 33 74 50 00.

  Lokal hotline for foreninger  

  Foreninger, der ønsker at undersøge muligheder for at søge om lønkompensation, dækning til huslejeudgifter, tab ifm. arrangementer o.l., kan kontakte Furesø Kommunes hotline for Corona-Erhverv. Find mere information her.

  Tjek dine muligheder via Kompensationsguiden 

  Erhvervsstyrelsen har lavet en guide, som du kan anvende, hvis du er i tvivl om din forening/virksomhed har mulighed for at søge støtte og hjælp via Erhvervsstyrelsen. Du kan teste din forening her. 

Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
Mail: flei@furesoe.dk

Christina Elmetofte
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5663
Mail: che2@furesoe.dk