Kompensationsordninger og puljer

Der er den 27. oktober 2020 indgået ny politisk aftale, der forlænger en lang række kompensationsordninger og hjælpepakker og samtidig etableres en række nye ordninger. Når ordningerne er på plads og kan søges, så vil det fremgå i oversigten herunder. Den nye aftale indeholder følgende initiativer på kultur- og fritidsområdet:

 • 300 mio. kr. til videreførelse af den nuværende aktivitetspulje frem til 31/1-21.
 • 150 mio. kr. til videreførelse af foreningspuljerne under DGI, DIF, Firmaidrætten og DUF til 31/1-21.
 • 60 mio. kr. til midlertidig kompensationsordning for aftenskoler, daghøjskoler mv.
 • 50 mio. kr. til gennemførelse af forslag udviklet af et nyt genstartsteam for kultur-, forenings- og idrætsliv
 • 25 mio. kr. til arbejdslegater til kunstnere
 • 15 mio. kr. til aktiviteter på biografområdet

Slots- og kulturstyrelsen opdaterer løbende de nye ordninger. På denne side kan du finde et udpluk af de relevante puljer og ordninger. 

Puljeordninger
 • Introduktion

  Regeringen har den 27. oktober indgået en aftale om udvidelse af hjælpepakker, forlænger støtteordninger til kultur- og fritidsområdet frem til d. 31. januar.

  Både staten og private aktører har oprettet akut-puljer til at iværksætte nye initiativer under coronakrisen.

  På denne oversigt har vi kun oplistet aktuelle puljer.

 • Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

  Hvem kan søge:

  Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up, revyer, biografer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer.

  Man skal have en minimumsopsætninger på 1. mio. kr. om året. 

  Hvad kan man søge om:

  • Puljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer
  • Puljen yder tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens udgifter
  • Der kan maks. søges om 1,5 mio. kr. pr aktivitet
  • Hver ansøger kan højst modtage 6. mio. kr. i tilskud fra puljen

  Hvad er fristen for at søge:

  Puljen er forlænget frem til den 31. januar 2021.

  Læs mere på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside.

 • Pulje til 1.000 nye fællesskaber

  Hvad dækker puljen (formål)?

  Formålet med puljen er skabe nye fællesskaber gennem aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed. Puljen er på i alt 10 mio. kr.

  Puljen kan søges på tre måder. 

  Hvem kan søge?

  Puljen kan søges af foreninger på kultur- og socialområdet, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, fx idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (herunder aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger, sociale foreninger.

  Hvad er ansøgningsfristen?

  BEMÆRK at der er forskellige frister for ansøgningerne alt efter tilskudsstørrelsen, du ansøger om.

  Du ansøger via Slots- og Kulturstyrelsens ansøgningsskabelon og budgetskabelon.

  Læs mere her.

 • DIF og DGIs coronahjælpepulje

  DIF og DGI’s corona-hjælpepulje

  OBS: Corona-hjælpepuljen kan ansøges om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter og udgifter til mindre arrangementer, som er tabt/aflyst pga COVID-19. Corona-hjælpepuljen yder ikke tilskud til projekter eller indkøb i foreninger. Her henvises til DIF og DGI's foreningspulje.

  Hvem kan søge puljen:

  DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

  Hvad er aøsningsfristen:

  DIF og DGI's corona-hjælpepulje var første gang åben for ansøgning fra d. 1. maj til og med 15. maj, og tredje ansøgningsrunde løber fra 12. oktober klokken 12 frem til fredag den 30. oktober klokken 12.00.

  Hvor søger man:

  Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan søge i denne tredje ansøgningsrunde.

  Læs mere på DGI's hjemmeside

 • Lokalforeningspuljen

  Hvem kan søge puljen:

  Puljens formål er at støtte firmaidræt og kollegamotion for medarbejdere på danske arbejdspladser. Der vægtes især aktiviteter, der er bygget på eller fremmer fællesskab og demokrati.

  Deadline for ansøgning:

  Puljen fordeles løbende og efter ”først til mølle” princippet.

  Læs mere og ansøg

  Du kan læse mere om puljen og ansøge via Firmaidrætten.dk

   

 • DIF og DGI’s foreningspulje

  Hvem er puljen for:

  Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr.

  Hvad dækker puljen:

  Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

  Sådan søger I

  I skal ansøge via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

  Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler. Læs mere om det her.

  Find flere information på www.dgi.dk

 • Andre støttemuligheder til foreninger

  Klik her for at få en oversigt over andre støttemuligheder.

Hjælpepakker under Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen
 • Introduktion

  Kulturinstitutioner kan søge kompensation hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis de modtagere mindst 50 % i offentlige tilskud.

  Kulturinstitutioner, der modtager under 50 % i offentlige tilskud, henvises til Erhvervsstyrelsens hjælpepakker og støtteordninger. På denne side viser vi kun de relevante ordninger for aktører i Furesø Kommune.

  Du kan finde flere ordninger på styrelsens hjemmeside.

  Der er den 27. oktober 2020 indgået ny politisk aftale, der forlænger en lang række kompensationsordninger og hjælpepakker og samtidig etableres en række nye ordninger. Når ordningerne er på plads og kan søges, så vil det fremgå i oversigten herunder. 

  Læs mere om indholdet af aftalen på Kulturministeriets hjemmeside.

  Du kan fine alle ordningerne her.

 • Selvejende kulturinstitutioner

  "Ansøg kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv."

  Alle hjælpepakker og støtteordninger er d. 27. oktober forlænget af Regeringen. Hjælpepakkerne opdateres, når de ordninger er på plads.

   

  Besøg Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her

 • Produktionsomkostninger

  "Ansøg om produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv."

  Alle hjælpepakker og støtteordninger er d. 27. oktober forlænget af Regeringen. Hjælpepakkerne opdateres, når de ordninger er på plads.

   

  Besøg Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her

 • Arrangementer

  "Ansøg om kompensation til arrangementer"

   

  Hvem kan søge?

  Du kan ansøge ordningen, hvis du:

  • er arrangør på kultur- og idrætsområdet (fx virksomheder, institutioner, fonde og foreninger) af et arrangement på over 350 samtidige deltagere og modtager 50 pct. eller mere i offentligt tilskud til at dække ordinære driftsomkostninger 
  • er et kommunalt spillested med en publikumskapacitet på over 350 uanset andel af offentlig finansiering

  Hvad kan man søge kompensation for?

  Du kan som arrangør søge om kompensation for:

  • Tab ved arrangementet, som er påviseligt relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som du ikke har kunne afværge
  • Afholdte udgifter og kontraktlige forpligtelser med leverandører, venues og kunstnere, som du ikke har kunnet frasige dig. Der skal senest den 5. april 2020 være indgået bindende aftale om de udgifter, der bliver medtaget i tabsopgørelsen (regnskabsskabelon 1 og regnskabsskabelon 2)
  • Dokumenterbare udgifter til udarbejdelse af en revisorerklæring, såfremt ansøgningen udløser kompensation, dog højest 30.000 kr. Det gælder for ansøgninger om kompensation på over 500.000 kr.

  Hvornår skal man søge:

  Find flere information, så som fx vejledning og bilag, samt link til selve ansøgningsskemaet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

  Fristen for at ansøge er d. 31. december 2020

 • Særligt nødlidende

  "Ansøg om kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at undgå konkurs"

  Alle hjælpepakker og støtteordninger er d. 27. oktober forlænget af Regeringen. Hjælpepakkerne opdateres, når de ordninger er på plads.

   

  Besøg Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her

 • Folkeoplysningspuljen frist d. 27/11

  Hvem kan søge?

  Foreninger og organisationer, som modtager støtte efter folkeoplysningsloven. Det kan være foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (fx idrætsforeninger, spejderorganisationer).

  Hvad støtter puljen?

  Der kan søges om tilskud til mindre projekter, der ligger inden for ovenstående indsatsområde.

  Hvornår skal man søge:

  Find flere information, så som fx vejledning og bilag, samt link til selve ansøgningsskemaet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

   

Kompensationsordninger fra Erhvervsministeriet

Hjælpeordninger til lønudgifter, arrangementer m.v.

 • Hjælp til foreninger

  Din forening kan søge hjælpepakker under Erhvervsministeriet. De hjælpepakker, der kan være relevante for din forening at kende til er:

  • Hjælp til lønudgifter
  • Hjælp til faste omkostninger
  • Arrangører af større arrangementer

  Du finder ordningerne her.

  OBS!

  Den del af kultur- og fritidslivet, der rammes af det skærpede forsamlingsforbud på 10 personer, får adgang til kompensationsordninger vedr. selvstændige og faste omkostninger.

Fast Track for foreninger

Personlig rådgivning og sparring (hotline) til foreninger og kulturinstitutioner

 • Hotlines

  Hotline for kulturinstitutioner

  Kulturinstitutioner kan kontakte Slots- og Kulturstyrelsen alle hverdage kl. 9-16 på tlf. 33 74 50 00.

  Lokal hotline for foreninger  

  Foreninger, der ønsker at undersøge muligheder for at søge om lønkompensation, dækning til huslejeudgifter, tab ifm. arrangementer o.l., kan kontakte Furesø Kommunes hotline for Corona-Erhverv. Find mere information her.

  Tjek dine muligheder via Kompensationsguiden 

  Erhvervsstyrelsen har lavet en guide, som du kan anvende, hvis du er i tvivl om din forening/virksomhed har mulighed for at søge støtte og hjælp via Erhvervsstyrelsen. Du kan teste din forening her. 

Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
Mail: flei@furesoe.dk

Christina Elmetofte
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5663
Mail: che2@furesoe.dk