Foreningspuljer

Både staten og private aktører har oprettet akut-puljer til at iværksætte nye initiativer under coronakrisen. På denne oversigt har vi kun oplistet aktuelle puljer.

 • Lokalforeningspuljen (åben)

  Hvem kan søge puljen:

  Puljens formål er at støtte firmaidræt og kollegamotion for medarbejdere på danske arbejdspladser. Der vægtes især aktiviteter, der er bygget på eller fremmer fællesskab og demokrati.

  Endvidere er der særligt fokus på igangsætning af aktiviteter/projekter samt videreudvikling af igangværende aktiviteter/projekter. Puljen har fokus på at støtte initiativer, der understøtter forbundets strategi, som vægter lokal firmaidræt og kollegamotion på flere arbejdspladser, gerne forankret i lokale partnerskaber og netværk. Pejlemærkerne er hér aktiviteter, som styrker sammenholdet, og som er båret og forankret i frivillighed.

  Hvad dækker puljen:

  • Igangsætning, videreudvikling og forankring af firmaidrætsaktiviteter, såvel som kollegamotion i regi af idrætsforeninger og arbejdspladser
  • Events for og med lokale arbejdspladser
  • Opstart af nye tværidrætslige tilbud
  • Indkøb af idrætsmateriel
  • Støtte uddannelse af idrætsledere som varetager stævneadministration
  • At styrke projekter/aktiviteter som har fokus på medlemsrekruttering
  • Tryk af informationsmateriale og lignende
  • Kommunikation med medlemmer og med nye målgrupper
  • Digitalisering af foreningsadministration
  • Digitalisering af dialogen med medlemmerne
  • Udvikling af organisationen i idrætsforeningen

  Forbundet skal ved tildeling af midlerne tilstræbe en fordeling af midlerne på mange forskellige formål (projekter/aktiviteter).

  Eksempler på ikke tilskudberettigede udgifter

  • Transport
  • Fortæring
  • Gaver
  • Jubilæums-skrifter
  • Driftsudgifter til eksisterende aktiviteter
  • Personligt udstyr og tøj/beklædning
  • Hold- og deltagergebyrer samt kontingenter
  • Faste lønninger
  • Inventar i bygninger (byggeri, anlæg og renovering)
  • Præmier
  • Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud til samme aktivitet/indsats 2 gange

  Ovenstående lister er kun eksempler og således ikke udtømmende for, hvad der kan søges fra puljen.

  Hvem kan søge?

  Alle idrætsforeninger, der beskæftiger sig med firmaidræt og kollegamotion.

  Deadline for ansøgning:

  Puljen fordeles løbende og efter ”først til mølle” princippet.

  Hvor skal man søge:

  Via Firmaidrætten.dk

   

 • Hjælp til sårbare, udsatte og ældre grupper (åben)

  Hvad dækker puljen:

  Deadline for ansøgning:

  Afhænger af projektets størrelse.

  Hvor skal man søge og læse mere:

  På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

   

 • Sammen om kunsten (ansøgningfrist 10. juni)

  Har I en idé til, hvordan kunsten fortsat kan udfolde og udvikle sig under COVID-19-krisen? Hvordan kan borgere og publikum fortsat samles om kunsten – i offentlige rum, på digitale platforme eller i mindre fællesskaber?

  Hvem kan søge:

  • Professionelt virkende kunstnere og kunstnergrupper inden for kunstområderne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst og krydsfelterne mellem disse. Du skal have minimum ét års relevant kunstnerisk erfaring. Du skal desuden have udvist et højt kunstnerisk niveau samt et nationalt eller internationalt potentiale.
  • Kunst- og kulturinstitutioner
  • Foreninger

  I kan søge tilskud til:

  • Mindre, digitale eller fysiske initiativer, der på eksperimenterende vis her og nu tilbyder eller inddrager borgere rundt om i landet i kunstoplevelser under de anderledes omstændigheder, som COVID-19 skaber
  • Større, digitale eller fysiske initiativer, der på metodeudviklende vis udvikler og afprøver formater/medier/praksisser, der reflekterer de aktuelle forhold, men også på lang sigt kan udvide kunstnere eller institutioners virke og muligheder.
  • Projekter, som allerede er støttet af et udvalg under Statens Kunstfond, såfremt der er tale om en videreudvikling af projektet i lyset af COVID-19 omstændighederne.
  • Projekter, som har en forbindelse til Danmark.

  I kan ikke søge tilskud til:

  • Initiativer der er påbegyndt inden ansøgningsfristen.

  Hvor skal du søge:

  Du kan læse mere om puljen og finde ansøgningsskema på her 

 • Andre støttemuligheder til foreninger

  Klik her for at få en oversigt over andre støttemuligheder.

Støtteordninger og hjælpepakker
 • Kompensation til selvstændige m.fl. (åben)

  Hvem er dækket:

  Foreninger (som modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud) og selvstændige (fx atleter, der opererer som selvstændig virksomhed, som har et stort omsætningstab), kan søge om kompensation for tabt omsætning for perioden fra og med d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020.


  Hvad er kravene:

  • Ejer mindst 25 % af virksomheden
  • Har en omsætning på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned
  • Arbejder i virksomheden
  • Har oplevet et fald i omsætningen på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-1
  • Du har maksimalt 10 fuldtidsansatte. Det betyder fx en medarbejder ansat på halv tid svarer til en halv fuldtidsansat etc. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 10 fuldtidsansatte.

  Læs mere på Furesø Kommunes side om hjælpepakker og støtteordninger fra Erhvervsstyrelsen til erhverv.

 • Kompensation for virksomhedens faste udgifter (åben)

  Hvem er dækket:

  Alle virksomheder og foreninger, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

  Hvad er kravene:

  Ordningen er for virksomheder (fx selvstændige atleter eller professionelle klubber), der har faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i kompensationsperioden fra og med d. 9. marts 2020 til og med d. 9. juni 2020, og derudover:

  • forventer et fald i omsætningen på mindst 40 % i hele perioden,
  • i en periode har haft forbud mod at holde åbent,
  • modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

  Du kan få kompensation for op til 80 % af de faste omkostninger i din virksomhed.

  Hvis hele din virksomhed i en periode har haft forbud mod at holde åbent, og ikke har haft en omsætning i denne periode, kan du få kompensation for alle din virksomheds faste omkostninger i den periode.

  Læs mere på Furesø Kommunes side om hjælpepakker og støtteordninger fra Erhvervsstyrelsen til erhverv.

 • Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere (åben)

  Hvem er dækket:

  Der kan søges om midlertidig lønkompensation for medarbejdere, der er hjemsendt i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020.

  Ordningen gælder for forbund, foreninger og klubber med ansatte medarbejdere, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

  Hvad er kravene:

  Det er et krav, at foreningen modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

  Kompensation

  Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

  Foreningen kan IKKE søge om kompensation, hvis:

  • foreningen benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn.
  • udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af coronavirus/covid-19.
  • medarbejderne ikke er hjemsendt.
  • foreningen er en institution eller lignende, hvor offentligt tilskud til drift udgør over.
  • halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

  Læs mere på Furesø Kommunes side om hjælpepakker og støtteordninger fra Erhvervsstyrelsen til erhverv.

 • Få udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere (åben)

  Hvem er dækket:

  Foreninger kan søge om refusion for løn eller sygedagpenge til medarbejdere, som er sygemeldte som følge af coronavirus/covid-19 i perioden fra d. 27. februar 2020 til d. 1. januar 2021.

  Hvad er kravene:

  Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til foreningen som arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus.

  Lønmodtagere skal opfylde sygedagpengelovens betingelser for ret til sygedagpenge.

  Læs mere på Furesø Kommunes side om hjælpepakker og støtteordninger fra Erhvervsstyrelsen til erhverv.

 • Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

  Hvem er dækket:

  • Professionelle klubber (fx fodbold, håndbold, ishockey) der er truet på likviditeten.
  • Forbund, foreninger og klubber med arrangementer, der er truet på likviditeten.
  • Atleter, som selvstændige virksomheder, der er trut på likviditeten.

  Hvad er kravene:

  • Hvis din virksomhed afregner moms hver måned, er den omfattet af udskydelsen af betalingsfristen på 30 dage.
  • Hvis din virksomhed afregner moms hvert kvartal eller hvert halvår, er den omfattet af de sammenlagte afgiftsperioder. Det betyder, at indberetnings- og betalingsfristen for henholdsvis første kvartal og første halvår bliver sammenfaldende med fristerne for henholdsvis andet kvartal og andet halvår.
  • Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.
  • Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for forskellige virksomhedsstørrelser.

  Deadline for ansøgning:

  Fristerne flyttes automatisk. Hvis din forening er omfattet af de lempede regler, skal du være opmærksom på, hvilken dato betalingsfristerne er rykket til.

  Momsangivelserne er dog en vigtig kilde for beslutningstagerne i den nuværende situation, og du opfordres derfor til at angive din moms som hidtil og kun vente med betalingen.

  Læs mere på Furesø Kommunes side om hjælpepakker og støtteordninger fra Erhvervsstyrelsen til erhverv.

 • Garantiordning for nye lån (åben)

  Hvem er dækket:

  Kriseramte, konkurstruede professionelle klubber. Der er oprettet to ordninger. En for SMV’er og en for store virksomheder.

  Hvad er kravene:

  Ordningen gælder for klubber/virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus.

  Der kan søges om en garanti fra Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber mv.

  Læs mere på Furesø Kommunes side om hjælpepakker og støtteordninger fra Erhvervsstyrelsen til erhverv.

Arrangementer

Foreninger, kulturinstitutioner og arrangører kan søge om kompensation for arrangementer med over 1.000 deltagere (eller 500 deltagere målrettet den særlige risikogruppe), som er aflyst pga. coronavirus.

 • Kompensation for arrangementer (åben)

  Hvem er dækket:

  Forbund, foreninger og klubber med arrangementer for over 1.000 deltagere (eller 500 deltagere målrettet den særlige risikogruppe), som er aflyst pga. coronavirus.

  Hvad er kravene:

  Arrangementet skal være planlagt til at blive afholdt i perioden fra d. 6. marts 2020 til og med d. 9. juni 2020.

  Der kan ansøges om kompensation, hvis arrangementer er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere på grund af coronavirus.

  Det er vigtigt, at arrangementet skulle have haft flere end 1.000 deltagere - eller 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper – herunder ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge.

  Læs mere på Furesø Kommunes side om hjælpepakker og støtteordninger fra Erhvervsstyrelsen til erhverv.

Aftenskoler

Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter Folkeoplysningslovens kap. 4., kan søge om tabt deltagerbetaling for faktisk afholdte udgifter.

 • Kompensation til aftenskoler (åben)

  Hvem er dækket:

  Aftenskoler under Folkeoplysningsloven.

  Hvad er kravene:

  Aftenskolerne kan søge kompensation for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juli 2020 som følge af COVID-19. Der kan ikke kompenseres for tabt deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter.

  Deadline for ansøgning:

  6. august 2020

  Hvor skal man søge:

  På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Kulturinstitutioner

Kulturinstitutioner kan søge kompensation hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis de modtagere mere end 50 % i offentlige tilskud. Kulturinstitutioner, der modtager under 50 pct i offentlige tilskud, henvises til Erhvervsstyrelsens hjælpepakker og søtteordninger.

 • Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv., som modtager mere end 50 pct i offentlige tilskud (Åben)

  Hvem er dækket:

  Selvejende institutioner, organisationer mv. på Kulturministeriets område, som modtager mere end halvdelen (over 50 %) af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

  Ordningen omfatter ikke institutioner, som modtager under 50 % i støtte. Der henvises til Erhvervsstyrelsens generelle hjælpepakker og kompensationsordninger, som du kan finde på denne side under Støtteordninger og hjælpepakker.

  Hvad er kravene:

  Selvejende institutioner, organisationer mv., som er dækket, kan søge om kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast personale.

  Deadline for ansøgning:

  Endnu ikke offentliggjort.

  Hvor skal man søge:

  Følg ordningen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

 • Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv., som modtager mindre end 50 pct i offentlige tilskud (Åben)

  Hvem er dækket:

  Selvejende institutioner, organisationer mv. på Kulturministeriets område, som modtager mindre end halvdelen (under 50 %) af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

  Der henvises til Erhvervsstyrelsens generelle hjælpepakker og kompensationsordninger, som du kan finde i dette nyhedsbrev under 'Hjælpepakker og Støtteordninger'.

  Hvad er kravene:

  Selvejende institutioner, organisationer mv., som er dækket, kan søge om kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast personale.

  Deadline for ansøgning:

  Åben for ansøgning - se beskrivelser oven for under 'Hjælpepakker og Støtteordninger'

   

 • Midlertidig kunststøtteordning (Åben)

  Hvem er dækket:

  Professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede.

  Hvad er kravene:

  Du kan søge ordningen, hvis du er professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder.

  Du må ikke have søgt eller modtaget fra regeringens andre kompensationsordninger og hjælpepakker, hvis du søger denne ordning.

  Deadline for ansøgning:

  Ikke oplyst.

  Hvor skal man søge:

  På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Fast Track for foreninger

Personlig rådgivning og sparring (hotline) til foreninger og kulturinstitutioner

 • Hotlines

  Hotline for kulturinstitutioner

  Kulturinstitutioner kan kontakte Slots- og Kulturstyrelsen alle hverdage kl. 9-16 på tlf. 33 74 50 00.

  Lokal hotline for foreninger  

  Foreninger, der ønsker at undersøge muligheder for at søge om lønkompensation, dækning til huslejeudgifter, tab ifm. arrangementer o.l., kan kontakte Furesø Kommunes Fast Track-ordning. Find mere information her.

  Tjek dine muligheder via Kompensationsguiden 

  Erhvervsstyrelsen har lavet en guide, som du kan anvende, hvis du er i tvivl om din forening/virksomhed har mulighed for at søge støtte og hjælp via Erhvervsstyrelsen. Du kan teste din forening her. 

Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
Mail: flei@furesoe.dk

Christina Elmetofte
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5663
Mail: che2@furesoe.dk