Foreningspuljer

Både staten og private aktører har oprettet akut-puljer til at iværksætte nye initiativer under coronakrisen. På denne oversigt har vi kun oplistet aktuelle puljer.

 • DIF og DUFs Pulje til sommeraktiviteter (åben)

  Om puljen:

  Sommerpuljen er en ekstraordinær særpulje under DIF og DGI's foreningspulje, som lokale idrætsforeninger kan søge til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020. Der er hele 41 millioner kroner i puljen, så det er bare om at søge, og hellere i dag end i morgen.

  Hvad støtter puljen:

  Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

  Herudover er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan Sommerpuljen kan støtte idrætsforeninger. Det kunne f.eks. dreje sig om støtte til:

  • Åbent hus-arrangementer og anden markedsføring af foreningen henvendt til potentielle nye medlemmer i foreningen.
   • Tilbud om prøvemedlemsskaber i op til tre måneder.
  • Rekruttere, fastholdelse og støtte de frivillige, der kan sætte skub i den gode genstart efter corona-nedlukningen.
  • Særlige aktiviteter i forbindelse med sæsonopstart og udstyr til opstart af nye hold.
  • Afholdelse af lejre/camps, motionsløb, foredrag, etc. (uden deltagerbetaling).

  Ansøgte projekter skal afvikles hurtigst muligt efter en eventuel bevilling.

  Sommerpuljen følger retningslinjerne for DIF og DGI's foreningspulje med disse undtagelser:

  • Sommerpuljen kan godt ansøges om kontingentdækning i form af prøvemedlemsskaber til nye medlemmer i op til tre måneder.
  • Sommerpuljen kan godt ansøges af foreninger, der har indsendt en anden ansøgning til DIF og DGI's foreningspulje eller modtaget bevilling fra DIF og DGI's foreningspulje, som endnu ikke afsluttet med tro- og love-erklæring eller regnskab.

  Hvad støtter puljen ikke:

  Sommerpuljen kan ikke ansøges om støtte til afsluttede aktiviteter og projekter eller til konkrete udgifter og aktiviteter, som modtager økonomisk støtte fra andre offentlige støtteordninger.

  Hvordan søger du puljen:

  Puljen er åben nu og frem til d. 23. august. 

  Ansøgning behandles løbende. 

  Ansøgningsproceduren for Sommerpuljen finder ligesom DIF og DGI’s foreningspulje sted via Centralt ForeningsRegister (CFR) på adressen www.medlemstal.dk

  Bevillinger fra Sommerpuljen vil primært være i beløbsstørrelser indtil 50.000 kr., men Sommerpuljen kan i særlige tilfælde lave større bevillinger.

  Læs om puljen her

 • Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter (opdateres)

  Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter: 

  I 2020 afsættes der 30 mio. kr. til projekter med bred folkelig appel, som udføres af professionelle kunstnere og kunstnergrupper til at lave nytænkende optrædener, udstillinger mv. i en corona-tid.

  Opdateres.

  Kilde: www.kum.dk 

 • Hjælp til sårbare, udsatte og ældre grupper (åben)

  Hvad dækker puljen:

  Deadline for ansøgning:

  Afhænger af projektets størrelse.

  Hvor skal man søge og læse mere:

  På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

   

 • Lokalforeningspuljen (åben)

  Hvem kan søge puljen:

  Puljens formål er at støtte firmaidræt og kollegamotion for medarbejdere på danske arbejdspladser. Der vægtes især aktiviteter, der er bygget på eller fremmer fællesskab og demokrati.

  Endvidere er der særligt fokus på igangsætning af aktiviteter/projekter samt videreudvikling af igangværende aktiviteter/projekter. Puljen har fokus på at støtte initiativer, der understøtter forbundets strategi, som vægter lokal firmaidræt og kollegamotion på flere arbejdspladser, gerne forankret i lokale partnerskaber og netværk. Pejlemærkerne er hér aktiviteter, som styrker sammenholdet, og som er båret og forankret i frivillighed.

  Hvad dækker puljen:

  • Igangsætning, videreudvikling og forankring af firmaidrætsaktiviteter, såvel som kollegamotion i regi af idrætsforeninger og arbejdspladser
  • Events for og med lokale arbejdspladser
  • Opstart af nye tværidrætslige tilbud
  • Indkøb af idrætsmateriel
  • Støtte uddannelse af idrætsledere som varetager stævneadministration
  • At styrke projekter/aktiviteter som har fokus på medlemsrekruttering
  • Tryk af informationsmateriale og lignende
  • Kommunikation med medlemmer og med nye målgrupper
  • Digitalisering af foreningsadministration
  • Digitalisering af dialogen med medlemmerne
  • Udvikling af organisationen i idrætsforeningen

  Forbundet skal ved tildeling af midlerne tilstræbe en fordeling af midlerne på mange forskellige formål (projekter/aktiviteter).

  Eksempler på ikke tilskudberettigede udgifter

  • Transport
  • Fortæring
  • Gaver
  • Jubilæums-skrifter
  • Driftsudgifter til eksisterende aktiviteter
  • Personligt udstyr og tøj/beklædning
  • Hold- og deltagergebyrer samt kontingenter
  • Faste lønninger
  • Inventar i bygninger (byggeri, anlæg og renovering)
  • Præmier
  • Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud til samme aktivitet/indsats 2 gange

  Ovenstående lister er kun eksempler og således ikke udtømmende for, hvad der kan søges fra puljen.

  Deadline for ansøgning:

  Puljen fordeles løbende og efter ”først til mølle” princippet.

  Hvor skal man søge:

  Via Firmaidrætten.dk

   

 • Andre støttemuligheder til foreninger

  Klik her for at få en oversigt over andre støttemuligheder.

Støtteordninger og hjælpepakker
 • Kompensation til selvstændige m.fl. (åben)

  Hvem er dækket?

  • Foreninger (som modtager mindre end 50 % af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud)
  • Selvstændige (fx atleter, der opererer som selvstændig virksomhed, som har et stort omsætningstab)

  Yderligere information

  Læs mere om ordningen på Furesø Kommunes side om statslige hjælpepakker til virksomheder.

 • Kompensation for virksomhedens faste udgifter (åben)

  Hvem er dækket?

  Alle virksomheder og foreninger, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

  Yderligere information

  Læs mere om ordningen på Furesø Kommunes side om statslige hjælpepakker til virksomheder.

 • Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere (åben)

  Hvem er dækket:

  Der kan søges om midlertidig lønkompensation for hjemsendte medarbejdere

  Ordningen gælder for forbund, foreninger og klubber med ansatte medarbejdere, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus, og som derfor står over for at varsle afskedigelser.

  Hvad er kravene:

  Det er et krav, at foreningen modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

  Foreningen kan IKKE søge om kompensation, hvis:

  • foreningen benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn.
  • udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af coronavirus/covid-19.
  • medarbejderne ikke er hjemsendt.
  • foreningen er en institution eller lignende, hvor offentligt tilskud til drift udgør over.
  • halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

  Yderligere information

  Læs mere om ordningen på Furesø Kommunes side om statslige hjælpepakker til virksomheder.

 • Få udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere (åben)

  Hvem er dækket:

  Foreninger kan søge om refusion for løn eller sygedagpenge til medarbejdere, som er sygemeldte som følge af coronavirus/covid-19.

  Hvad er kravene:

  Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til foreningen som arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus.

  Lønmodtagere skal opfylde sygedagpengelovens betingelser for ret til sygedagpenge.

  Yderligere information

  Læs mere om ordningen på Furesø Kommunes side om statslige hjælpepakker til virksomheder.

 • Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

  Hvem er dækket:

  • Professionelle klubber (fx fodbold, håndbold, ishockey) der er truet på likviditeten.
  • Forbund, foreninger og klubber med arrangementer, der er truet på likviditeten.
  • Atleter, som selvstændige virksomheder, der er trut på likviditeten.

  Yderligere information

  Læs mere om ordningen på Furesø Kommunes side om statslige hjælpepakker til virksomheder.

 • Garantiordning for nye lån (åben)

  Hvem er dækket:

  Kriseramte, konkurstruede professionelle klubber. Der er oprettet to ordninger. En for SMV’er og en for store virksomheder.

  Hvad er kravene:

  Ordningen gælder for klubber/virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus.

  Yderligere information

  Læs mere om ordningen på Furesø Kommunes side om statslige hjælpepakker til virksomheder.

 • Refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling

  Hvem kan søge?

  • Følgende arrangører er omfattet af ordningen med 50 % refusion på entrebilletter:
   • Foreninger, som udbyder kultur- og idrætsaktiviteter, museer, kunsthaller, spillesteder, orkestre og andre koncertudbydere med siddende publikum, teatre, Folkeuniversitetet, videnspædagogiske aktivitetscentre, som er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet, zoologiske anlæg (herunder akvarier), som er godkendt af Fødevarestyrelsen, cirkusser, revyer, slotte og herregårde.
  • Følgende arrangører er omfattet af ordningen med 25 % refusion på deltagerbetaling: 
   • Organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) for børn under 18 år.
  • Virksomheder i ovenstående kategorier, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, er automatisk omfattet af ordningen.
  • Ansøgere skal være registreret i CVR inden 15. juni 2020 for at kunne søge refusion fra ordningen.

  Hvem kan ikke søge

  • Biografer, forlystelsesparker, bade- og sommerlande, madfestivaller, større sportsbegivenheder, højskoler m.v. er ikke omfattet af ordningen.
  • Partipolitiske og kirkelige/religiøse foreninger/organisationer er ikke omfattet af ordningen.

  Hvad kan man søge refusion for:

  • Der ydes refusion for 50 % af prisen på kultur- og idrætsaktiviteter, hvortil der løses entrébillet med 50 % rabat i skolernes sommerferie i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020.
  • Der ydes refusion for 25 % af deltagerprisen på organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) for børn under 18 år af maks. 1 uges varighed, som udbydes med 25 % rabat i skolernes sommerferie i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020.
  • Der skal være tale om aktiviteter med fysisk fremmøde, og billetprisen/deltagerbetaling skal være overensstemmende med den pr. 15. juni 2020 annoncerede pris. I modsat fald sandsynliggøres at billet/deltagerpris ikke er sat for højt. Se nærmere under afsnittet ”hvad skal ansøgningen indeholde”.
  • Der kan kun søges refusion for faktisk ydet rabat på entré og deltagerbetaling målrettet en enkeltstående aktivitet, som foregår i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020. Der ydes ikke refusion for andre rabatordninger som for eksempel årskort, abonnementer og lignende, og der ydes ikke tilskud til elementer i pakkeløsninger, der ikke vedrører kerneydelsen (f.eks. bespisning i tilknytning til entre for en kulturaktivitet).
  • Entrébilletter/deltagerbetaling til aktiviteter i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020, som er købt før refusionsperioden er også omfattet. Hvis der af denne ordning ydes refusion for billetter/deltagerbetaling købt før refusionsperioden, er arrangøren forpligtet til at tilbagebetale 50 % af entrébilletten eller 25 % af deltagerbetalingen til køberen. Det er således datoen for afholdelse af aktiviteten, der afgør, om aktiviteten er omfattet af refusionsordningen.

  Hvornår får du svar?

  Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil max. være 14 dage. Puljen kan søges indtil 9. september 2020. Ansøgninger behandles løbende. Der skal aflægges regnskab senest 9. november 2020.

  Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Arrangementer

Foreninger, kulturinstitutioner og arrangører kan søge om kompensation for arrangementer med over 1.000 deltagere (eller 500 deltagere målrettet den særlige risikogruppe), som er aflyst pga. coronavirus.

 • Kompensation for aflyste arrangementer (åben)

  Hvem er dækket:

  Forbund, foreninger og klubber med arrangementer for over 1.000 deltagere (eller 500 deltagere målrettet den særlige risikogruppe), som er aflyst pga. coronavirus.

  Hvad er kravene:

  Arrangementet skal være planlagt til at blive afholdt i perioden fra d. 6. marts 2020 til og med d. 9. juni 2020.

  Der kan ansøges om kompensation, hvis arrangementer er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere på grund af coronavirus.

  Det er vigtigt, at arrangementet skulle have haft flere end 1.000 deltagere - eller 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper – herunder ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge.

  Læs mere på Furesø Kommunes side om hjælpepakker og støtteordninger fra Erhvervsstyrelsen til erhverv.

Aftenskoler

Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter Folkeoplysningslovens kap. 4., kan søge om tabt deltagerbetaling for faktisk afholdte udgifter.

 • Kompensation til aftenskoler (åben)

  Hvem er dækket:

  Aftenskoler under Folkeoplysningsloven.

  Hvad er kravene:

  Aftenskolerne kan søge kompensation for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juli 2020 som følge af COVID-19. Der kan ikke kompenseres for tabt deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter.

  Deadline for ansøgning:

  6. august 2020

  Hvor skal man søge:

  På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Kulturinstitutioner

Kulturinstitutioner kan søge kompensation hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis de modtagere mere end 50 % i offentlige tilskud. Kulturinstitutioner, der modtager under 50 pct i offentlige tilskud, henvises til Erhvervsstyrelsens hjælpepakker og søtteordninger.

 • Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv., som modtager mere end 50 pct i offentlige tilskud (Åben)

  Hvem er dækket:

  Selvejende institutioner, organisationer mv. på Kulturministeriets område, som modtager mere end halvdelen (over 50 %) af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

  Ordningen omfatter ikke institutioner, som modtager under 50 % i støtte. Der henvises til Erhvervsstyrelsens generelle hjælpepakker og kompensationsordninger, som du kan finde på denne side under Støtteordninger og hjælpepakker.

  Hvad er kravene:

  Selvejende institutioner, organisationer mv., som er dækket, kan søge om kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast personale.

  Deadline for ansøgning:

  Endnu ikke offentliggjort.

  Hvor skal man søge:

  Følg ordningen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

 • Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv., som modtager mindre end 50 pct i offentlige tilskud (Åben)

  Hvem er dækket:

  Selvejende institutioner, organisationer mv. på Kulturministeriets område, som modtager mindre end halvdelen (under 50 %) af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

  Der henvises til Erhvervsstyrelsens generelle hjælpepakker og kompensationsordninger, som du kan finde i dette nyhedsbrev under 'Hjælpepakker og Støtteordninger'.

  Hvad er kravene:

  Selvejende institutioner, organisationer mv., som er dækket, kan søge om kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast personale.

  Deadline for ansøgning:

  Åben for ansøgning - se beskrivelser oven for under 'Hjælpepakker og Støtteordninger'

   

 • Midlertidig kunststøtteordning (Åben)

  Hvem er dækket:

  Professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede.

  Hvad er kravene:

  Du kan søge ordningen, hvis du er professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder.

  Du må ikke have søgt eller modtaget fra regeringens andre kompensationsordninger og hjælpepakker, hvis du søger denne ordning.

  Deadline for ansøgning:

  Ikke oplyst.

  Hvor skal man søge:

  På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Fast Track for foreninger

Personlig rådgivning og sparring (hotline) til foreninger og kulturinstitutioner

 • Hotlines

  Hotline for kulturinstitutioner

  Kulturinstitutioner kan kontakte Slots- og Kulturstyrelsen alle hverdage kl. 9-16 på tlf. 33 74 50 00.

  Lokal hotline for foreninger  

  Foreninger, der ønsker at undersøge muligheder for at søge om lønkompensation, dækning til huslejeudgifter, tab ifm. arrangementer o.l., kan kontakte Furesø Kommunes hotline for Corona-Erhverv. Find mere information her.

  Tjek dine muligheder via Kompensationsguiden 

  Erhvervsstyrelsen har lavet en guide, som du kan anvende, hvis du er i tvivl om din forening/virksomhed har mulighed for at søge støtte og hjælp via Erhvervsstyrelsen. Du kan teste din forening her. 

Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
Mail: flei@furesoe.dk

Christina Elmetofte
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5663
Mail: che2@furesoe.dk