Corona-kompensation forøges

Den 17. december 2020 er det offentliggjort, at regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier partier er blevet enige om en ny aftale, der forbedrer, forlænger og forenkler hjælpen til danske lønmodtagere, virksomheder samt kultur- og idrætsliv.

På kultur- og idrætssiden er følgende besluttet:

 • Ny pulje på 20 mio. kr. til kompensation af folkehøjskolernes udgifter til aflyste, korte kurser.
 • Der etableres en sæsonpulje for museer mv. på 10 mio. kroner, der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne.
 • Foreningspulje løftes med 50 mio. kr.
 • Biografpuljen løftes med 5 mio. kr.
 • Aktivitetspulje på kulturområdet løftes med 80 mio. kr.

Særligt for foreninger:

 • DGI/DIF’s coronahjælpepulje genåbner i perioden fra d. 14. december til d. 22. januar 2021, kl. 12

Du kan læse den fulde pressemeddelelse på Erhvervsministeriets hjemmeside. 

Puljeordninger

Flere forskellige puljemidler er åbnet op for at hjælpe kultur-, fritids- og idrætslivet gennem en svær tid. Herunder finder du aktuelle puljer, som yder tilskud til dette område.

 • Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

  Forlænget og tilført flere midler (80 mio. kr.)

  Hvem kan søge:

  Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre, spillesteder, museer, revyer, biografer og folkeoplysende foreninger.

  Man skal have en minimumsopsætninger på 1. mio. kr. om året. 

  Hvad kan man søge om:

  • Puljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer
  • Puljen yder tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens udgifter
  • Der kan maks. søges om 1,5 mio. kr. pr aktivitet
  • Hver ansøger kan højst modtage 6. mio. kr. i tilskud fra puljen

  Hvad er fristen for at søge:

  Puljen er forlænget frem til den 28. februar 2021.

  Læs mere på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside.

 • DIF og DGIs coronahjælpepulje

  DIF og DGI’s corona-hjælpepulje

  OBS: Corona-hjælpepuljen kan ansøges om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter og udgifter til mindre arrangementer, som er tabt/aflyst pga COVID-19. Corona-hjælpepuljen yder ikke tilskud til projekter eller indkøb i foreninger. Her henvises til DIF og DGI's foreningspulje.

  Hvem kan søge puljen:

  DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

  Hvad er ansøningsfristen:

  Fristen er d. 22. januar 2021 kl. 12.

  Hvor søger man:

  Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan søge i denne tredje ansøgningsrunde.

  Læs mere på DGI's hjemmeside

 • DUFs COVID-19 nødpulje

  DUFs COVID-19 nødpulje støtter lokale børne- og ungdomsforeninger og sammenslutninger, der er trængt økonomisk af Corona-pandemien.

  Puljen åbner for 3. ansøgningsrunde mandag den 11. januar 2021 med ansøgningsfrister hhv. søndag den 7. februar og mandag den 15. marts2021.

  Ændringer siden første ansøgningsrunde

  • Puljen kan dække afholdte udgifter og tabte indtægter i perioden 11. marts 2020 til 28. februar 2021, som er kendt på ansøgningstidspunktet.
  • Lokalforeninger kan nu også ansøge om støtte til merudgifter til værnemidler og til at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne ved arrangementer, herunder håndsprit, sæbe og ekstra rengøring.

  Fik du afslag i 1. og 2. ansøgningsrunde på merudgifter til værnemidler eller merudgifter til god hygiejne?
  Flere ansøgere fik i 1. og 2. ansøgningsrunde afslag på støtte til merudgifter til værnemidler og ekstra tiltag til at sikre god hygiejne, da disse udgifter ikke tidligere har været omfattet af retningslinjerne for puljen.

  Hvis din lokalforening tidligere har ansøgt om støtte til sådanne udgifter og har fået afslag, skal I ikke ansøge om støtte til samme udgifter igen. I vil i stedet i løbet af 1. kvartal 2021 modtage en ny afgørelse fra DUF om, hvorvidt din lokalforening kan få støtte på baggrund af den tidligere ansøgning.

  Hvis din lokalforening har haft yderligere merudgifter til værnemidler og god hygiejne, siden I ansøgte sidst, kan I sende en ny ansøgning om støtte til yderligere merudgifter.

  Hvem kan søge?
  Nødpuljen kan søges af lokalforeninger og lokale sammenslutninger under DUFs medlemsorganisationer, som har hjemsted i Danmark.

  Hvad kan man søge støtte til?
  Du kan søge støtte til udgifter eller tabte indtægter i perioden 11. marts 2020 - 28. februar 2021.

  • Afholdte udgifter til aktiviteter, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra foreningens arbejde på fx festivaler, markeder, lejre eller andre begivenheder, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra udlejning af lokaler og udstyr som følge af COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra medlemskontingenter og støtteindbetaling som følge af COVID-19 nedlukningen.
  • Merudgifter til værnemidler samt merudgifter med henblik på at iagttage sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne ved arrangementer, fx håndsprit, sæbe og ekstra rengøring.

  Hvor meget kan man søge om?
  Der er ingen grænse for, hvad du kan søge, men DUF kan bevillige et mindre beløb end det, du søger, af hensyn til puljens størrelse.

  Hvem får støtte?
  Hvis der kommer ansøgninger om flere penge, end der er til rådighed, vil DUF lægge vægt på følgende kriterier:

  • Foreninger, der er presset likviditetsmæssigt.
  • Foreninger, hvor afholdte udgifter/tabte indtægter udgør en stor andel af foreningens samlede økonomi.
  • Foreninger, hvor aktivitetsniveauet påvirkes af de økonomiske konsekvenser.
  • At tildelingen af midler sikrer adspredelse i foreningstyper, der støttes.

  Hvordan søger jeg?
  Du skal sende din ansøgning via DUFs hjemmeside. Puljen er åben for ansøgninger fra den 11. januar 2021 til den 15. marts 2021.

  Hvem behandler min ansøgning?
  Din ansøgning bliver behandlet af et puljeudvalg med repræsentanter fra DUFs medlemsorganisationer eller af DUFs sekretariat. Den forventede sagsbehandlingstid er som følger:

  • Du får svar på ansøgninger på op til 25.000 kr. inden for 3 uger, efter at DUF har modtaget ansøgningen.
  • Ansøgninger på mere end 25.000 kr. bliver behandlet på to forskellige møder. Hvis du sender din ansøgning inden den 7. februar, får du svar medio marts. Hvis du sender din ansøgning inden den 15. marts, får du svar ultimo april.

  Opdateret den 19. januar 2021.

 • Biografpuljen

  I begyndelsen af januar 2021 åbner puljen for ansøgninger om tilskud til filmforevisninger, der skal afvikles i perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 31. januar 2020. 

  Du kan læse mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

   

 • Lokalforeningspuljen

  Hvem kan søge puljen:

  Puljens formål er at støtte firmaidræt og kollegamotion for medarbejdere på danske arbejdspladser. Der vægtes især aktiviteter, der er bygget på eller fremmer fællesskab og demokrati.

  Deadline for ansøgning:

  Puljen fordeles løbende og efter ”først til mølle” princippet.

  Læs mere og ansøg

  Du kan læse mere om puljen og ansøge via Firmaidrætten.dk

   

 • DIF og DGIs foreningspulje

  Puljen er lukket og genåbner d. 1. februar 2021.

   

  Hvem er puljen for:

  Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr.

  Hvad dækker puljen:

  Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

  Sådan søger I

  I skal ansøge via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

  Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler. Læs mere om det her.

  Find flere information på www.dgi.dk

 • Andre støttemuligheder til foreninger

  Klik her for at få en oversigt over andre støttemuligheder.

 • Særskilt sæsonpulje for museer

  Afventer puljen.

  I aftaleteksten står der:

  "Museumspulje: Der etableres en ny særskilt sæsonpulje for museer på 10 mio. kr., der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne."

  Opdateret d. 18. december.

Hjælpepakker under Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Kulturinstitutioner kan søge kompensation hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis de modtagere mindst 50 % i offentlige tilskud. Kulturinstitutioner, der modtager under 50 % i offentlige tilskud, henvises til Erhvervsstyrelsens hjælpepakker og støtteordninger. På denne side viser vi kun de relevante ordninger for aktører i Furesø Kommune.

 • Produktionsomkostninger

  Midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet

  Kompensation til kulturinstitutioner mv., der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet, som har forventede kompensationsberettigede omkostninger på 100.000 kr. eller mere for perioden fra og med den 9. marts til og med den 31. august 2020, eller mere end 135.000 kr. i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. december 2020, og som har omkostninger knyttet til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19.

  Frist:

  1. februar 2021

  Link:

  Besøg Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her

 • Arrangementer

  Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19

  Ordningen har til formål at yde kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område.
  Den gælder for arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt, eller hvor betingelserne for afvikling af sådanne arrangementer er væsentligt ændret som følge af COVID-19 i perioden 6. marts – 31. august 2020.
  OBS Ordningen er blevet forlænget til 31. januar 2021.
  Det er endnu ikke muligt at søge for den forlængede periode. Nærmere information følger snarest på denne side.
 • Særligt nødlidende

  Midlertidig kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs

  Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs.

  Hvem kan søge?

  Særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, der har udtømt mulighederne for kompensation mv. fra de øvrige hjælpepakker, og som er i risiko for at gå konkurs som følge af COVID-19-foranstaltninger.

  Puljen kan søges af kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet i perioden 9. marts 2020 – 31. december 2020.

  Endvidere kan følgende søge:

  • Egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til en eller flere kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret

  Frist:

  1. marts 2021

  Besøg Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her

Kompensationsordninger fra Erhvervsministeriet

Hjælpeordninger til lønudgifter, arrangementer m.v.

 • Hjælp til foreninger

  Din forening kan søge hjælpepakker under Erhvervsministeriet. De hjælpepakker, der kan være relevante for din forening at kende til er:

  • Hjælp til lønudgifter
  • Hjælp til faste omkostninger
  • Arrangører af større arrangementer

  Du finder ordningerne her.

  OBS!

  Den del af kultur- og fritidslivet, der rammes af det skærpede forsamlingsforbud på 10 personer, får adgang til kompensationsordninger vedr. selvstændige og faste omkostninger.

Fast Track for foreninger

Personlig rådgivning og sparring (hotline) til foreninger og kulturinstitutioner

 • Hotlines

  Hotline for kulturinstitutioner

  Kulturinstitutioner kan kontakte Slots- og Kulturstyrelsen alle hverdage kl. 9-16 på tlf. 33 74 50 00.

  Lokal hotline for foreninger  

  Foreninger, der ønsker at undersøge muligheder for at søge om lønkompensation, dækning til huslejeudgifter, tab ifm. arrangementer o.l., kan kontakte Furesø Kommunes hotline for Corona-Erhverv. Find mere information her.

  Tjek dine muligheder via Kompensationsguiden 

  Erhvervsstyrelsen har lavet en guide, som du kan anvende, hvis du er i tvivl om din forening/virksomhed har mulighed for at søge støtte og hjælp via Erhvervsstyrelsen. Du kan teste din forening her. 

Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
Mail: flei@furesoe.dk

Christina Elmetofte
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5663
Mail: che2@furesoe.dk