• Hvad er en fremtidsfuldmagt?

  En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne. Du er selv fuldmagtsgiver.

  Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket mv. og ikke længere har evne til at varetage dine forhold inden for de områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten.

  En fremtidsfuldmagt er et frivilligt og privat alternativ til en almindelig fuldmagt og det offentligt fastsatte værgemål.

  Ordningen er trådt i kraft den 1. september 2017.

 • Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

  Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå konsekvenserne af oprettelsen. Du kan fx ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er under værgemål.

  Du kan finde yderligere information i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

 • Hvem kan være fremtidsfuldmægtig?

  Du kan som udgangspunkt vælge enhver person som fremtidsfuldmægtig. På det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, må fremtidsfuldmægtigen dog ikke være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

  Du kan vælge at have én eller flere fremtidsfuldmægtige. Du kan vælge at have en eller flere såkaldt subsidiære fuldmægtige (dvs. "sekundære" fuldmægtige), som skal træde til, hvis de ”primære” fremtidsfuldmægtige må træde tilbage. Du kan finde yderligere information i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

  Før du udpeger en fremtidsfuldmægtig, bør du orientere og inddrage personen i dine overvejelser. På den måde kan du sikre dig, at han/hun har både evne og vilje til at varetage opgaven.

 • Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

  Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin.

  Først skal du indtaste fuldmagten og underskrive den digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret med dit NemID. Det sker via Digital tinglysning på Tinglysning.dk.

  Herefter skal du ved personligt fremmøde for en notar vedkende dig fremtidsfuldmagten senest seks måneder efter oprettelsen. Du viser notaren legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Notaren kontrollerer på den måde din identitet. Notaren påser derudover, at oprettelse af fremtidsfuldmagten er dit eget ønske, og at du fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten.

  Du finder notaren via byretten

  Du skal henvende dig til byretten for at få kontakt til en notar. Du kan på Domstolsstyrelsens hjemmeside finde den byret, der ligger tættest på dig. Hvis du ikke har mulighed for at møde fysisk op ved en notar, kan du få notaren til at komme til dig på din hjemmeadresse eller på hospitalet.

  Pris

  Når du vedkender dig fremtidsfuldmagten for notaren, skal du samtidig betale en retsafgift på 300 kr. (2020).

  Er du fritaget fra kravet om digital kommunikation med det offentlige?

  Hvis du er fritaget fra kravet om digital kommunikation med det offentlige, kan du i stedet oprette en fremtidsfuldmagt ved at medbringe og underskrive din fremtidsfuldmagt på papir hos Familieretshuset. Så skal du ikke vedkende dig fuldmagten for notaren.

  Når fremtidsfuldmagten er oprettet, er den inaktiv indtil det – måske – bliver relevant at sætte den i kraft.

  Du kan finde yderligere information i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

 • Hvad skal der stå i fremtidsfuldmagten?

  Når du opretter fremtidsfuldmagten, skal du udfylde nogle standardoplysninger om dig selv og din(e) fremtidsfuldmægtig(e). Derudover kan du skrive fuldmagten, som du vil, så den passer lige præcis til din egen situation.

  Når du skal skrive din fremtidsfuldmagt, kan du søge inspiration i de standardkoncepter for fremtidsfuldmagter, som findes i bilaget til Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

  Koncepterne tager udgangspunkt i de behov, som helt almindelige mennesker generelt vil have, når der skal oprettes en fremtidsfuldmagt.

 • Hvornår og hvordan bliver fremtidsfuldmagten sat i kraft?

  Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft. Det er først herefter, at fremtidsfuldmagten får virkning.

  Det er din(e) fremtidsfuldmægtige – eller efter omstændighederne dig selv – der skal bede Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft.

  Din(e) fremtidsfuldmægtig(e) kan først bede Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, når du er i den tilstand, som fremtidsfuldmagten er betinget af. Dvs. den dag du som følge af sygdom, svækket mental funktion, helbred el.lign. ikke længere har evne til at varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold.

  Når din(e) fremtidsfuldmægtig(e) beder Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, skal de samtidig:

  • fremlægge en lægeerklæring om din tilstand for Familieretshuset,
  • erklære at de har talt med dig og din ægtefælle eller samlever om indgivelsen af anmodningen, og
  • have underrettet dine nærmeste pårørende om indgivelsen.

  Herefter tager Familieretshuset stilling til, om fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft.

  Du kan læse mere om at indgive anmodning om ikraftsættelse i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter og på Familieretshusets hjemmeside.

 • Gebyr når fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft

  Når din(e) fremtidsfuldmægtig(e) anmoder om at få sat fremtidsfuldmagten i kraft, skal der betales et gebyr på 1.010 kr. til Familieretshuset (2020).

 • Hvordan ved andre, at jeg har en fremtidsfuldmagt?

  Når Familieretshuset har afgjort, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft, bliver afgørelsen tinglyst i Personbogen. Herefter er fremtidsfuldmagten offentligt tilgængelig.

  Det betyder, at både relevante aftaleparter og offentlige myndigheder (dvs. tredjeparter), som fremtidsfuldmægtigen(e) henvender sig til, kan undersøge, hvad fuldmagten omfatter, og hvem der kan handle på dine vegne.

  På den måde er fremtidsfuldmægtigen(e) over for tredjeparter tydeligt legitimeret til at handle for dig. Det sikrer, at tredjeparter kan stole på fuldmagten, og at fremtidsfuldmagten i praksis kan bruges efter hensigten.

 • Hvad hvis jeg fortryder - kan jeg ændre min fremtidsfuldmagt?

  Proceduren for at ændre og tilbagekalde en fremtidsfuldmagt afhænger af, om fremtidsfuldmagten er sat i kraft af Familieretshuset.

  Inden fremtidsfuldmagten er trådt i kraft

  Indtil Familieretshuset har sat fremtidsfuldmagten i kraft, er proceduren for at ændre og tilbagekalde fremtidsfuldmagten den samme, som når du opretter en fremtidsfuldmagt. Dvs. at du som fuldmagtsgiver med dit NemID kan ændre eller tilbagekalde fuldmagten via den digitale selvbetjeningsløsning på Tinglysning.dk. Det skal ske, inden fremtidsfuldmagten er vedkendt for en notar.

  Hvis fremtidsfuldmagten er vedkendt for en notar, skal ændring eller tilbagekaldelse ske for notaren. Notaren vil i den forbindelse bl.a. påse din evne til at handle fornuftsmæssigt, og at ændringen/tilbagekaldelsen er noget, du selv ønsker.

  Hvis du ønsker at ændre din fremtidsfuldmagt, skal du forud for besøget hos notaren oprette en ny fuldmagt via den digitale selvbetjeningsløsning på Tinglysning.dk.

  Efter fremtidsfuldmagten er trådt i kraft

  Efter Familieretshuset har sat fremtidsfuldmagten i kraft, kan fuldmagten kun ændres eller tilbagekaldes, hvis du som fuldmagtgiver er i stand til at forstå, hvad det betyder. Hvis du ønsker at ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal Familieretshuset have din anmodning. Familieretshuset afgør herefter, om fremtidsfuldmagten kan ændres eller ophøre. 

  Du kan læse mere om ændring og tilbagekaldelse af en fremtidsfuldmagt i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

 • Hvad kan en fremtidsfuldmagt omfatte, og hvad kan fremtidsfuldmægtigen?

  En fremtidsfuldmagt kan omfatte økonomiske og personlige forhold. Det betyder, at fremtidsfuldmægtigen kan handle på dine vegne og repræsentere dig inden for de områder, som du har bestemt, at fuldmagten skal omfatte.

  Økonomiske forhold omfatter bl.a. adgangen til at lave betalingsaftaler med banker, omlægge lån i fast ejendom og ansøge om offentlige ydelser.

  Personlige forhold omfatter bl.a. adgangen til at søge om offentlig hjælp, fx hjemmehjælp, komme med ønsker til pleje og omsorg af dig og bede om aktindsigt i din patientjournal.

  Hvis det er bestemt i anden lovgivning, at man ikke kan lade sig repræsentere af en anden – eller kun af bestemte personer – kan fremtidsfuldmægtigen ikke træde ind. En fremtidsfuldmægtig vil f.eks. ikke kunne indgå ægteskab eller oprette testamente på vegne af dig, ligesom denne ikke kan flytte dig på plejehjem imod dit ønske.

  Du kan finde yderligere information i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

 • Fremtidsfuldmægtigens pligter

  Den (eller dem), du vælger som fremtidsfuldmægtig(e), skal som udgangspunkt handle, som du selv ville have gjort. Fremtidsfuldmægtigen(e) har pligt til at bruge fuldmagten i din interesse og gøre, som du har anvist i fuldmagten, og respektere dine forhåndstilkendegivelser og ønsker.

  Fremtidsfuldmægtigen skal desuden så vidt muligt inddrage dig og din ægtefælle eller samlever, før fuldmagten anvendes i vigtigere forhold, fx ved salg af jeres hus.

  Det, fremtidsfuldmægtigen ikke må

  Fremtidsfuldmægtigen(e) kan ikke på dine vegne lave aftaler med sig selv. Fremtidsfuldmægtigen(e) kan heller ikke bruge fuldmagten, hvis der kan være modstridende interesser mellem dig og fremtidsfuldmægtigen. Fremtidsfuldmægtigen kan fx ikke på dine vegne sælge din bil til sig selv.

  Dokumentation og penge

  Fremtidsfuldmægtigen(e) skal opbevare dokumentation for de dispositioner, som foretages på dine vegne. Fremtidsfuldmægtigen skal også holde sine egne penge adskilt fra dine. Det gælder dog ikke, hvis det er din ægtefælle eller faste samlever, der er fremtidsfuldmægtig.

  Du kan finde yderligere information i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

 • Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt?

  En fremtidsfuldmagt ophører automatisk, hvis du som fuldmagtsgiver afgår ved døden. Fuldmagten ophører også, hvis du kommer under værgemål. Det gælder dog ikke, hvis værgemålet drejer sig om noget, som ikke er omfattet af fremtidsfuldmagten.

  Fremtidsfuldmagten ophører også, hvis fremtidsfuldmægtigen:

  • ikke længere ønsker at være din fremtidsfuldmægtig, 
  • kommer under værgemål, eller 
  • selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der bliver sat i kraft.

  Fremtidsfuldmagten ophører dog ikke, hvis der er udpeget andre fremtidsfuldmægtige, der fortsat kan varetage opgaven, eller hvis du har udpeget subsidiære fuldmægtige (dvs. sekundære fuldmægtige), som skal træde ind i sådanne situationer. 

  Fuldmagtsforholdet kan desuden ophøre helt eller delvist, hvis der opstår tvivl om fremtidsfuldmægtigens evner til at være din repræsentant. I disse tilfælde kan Familieretshuset vælge at indlede en sag om værgemål, hvis Familieretshuset af hensyn til dig vurderer, at det er nødvendigt.

  Du kan finde yderligere information i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

 • Er der kontrol med fremtidsfuldmægtigen?

  Familieretshuset fører et ”hvilende” tilsyn med fremtidsfuldmægtigen(e).

  Det betyder, at Familieretshuset ikke skal godkende fremtidsfuldmægtigenes dispositioner, men kan gribe ind, hvis Familieretshuset på den ene eller anden måde bliver opmærksom på noget, der kan stride imod dine interesser. Om nødvendigt kan Familieretshuset sætte fremtidsfuldmagten ud af kraft.

  Hvis du ønsker et aktivt tilsyn med din(e) fremtidsfuldmægtig(e), kan du udpege en tredjepart, fx en advokat eller revisor, til at føre tilsyn med fremtidsfuldmægtigen(e). I så fald skal du beskrive præcist i fremtidsfuldmagten, hvem du ønsker som tilsynsperson, og hvad tilsynet skal omfatte.

  Du kan finde yderligere information i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

 • Lovgivning
 • Læs også
Skrevet af Justitsministeriet

Fremtidsfuldmagt