PFAS-undersøgelser på og ved Flyvestationen

På baggrund af nyere oplysninger om brug af brandslukningsskum på Flyvestationen er der foretaget flere undersøgelser for PFAS på Flyvestationens arealer.

Lave værdier i kød fra kvæg

Da kvæg græsser ved Præstesø, er slagtede kvæg fra Præstesø i to tilfælde undersøgt for indhold af PFAS i kødet. Dyrene har også adgang til vandværksvand.

I det ene tilfælde er der ikke fundet PFAS i kødet, og i det andet tilfælde ligger PFAS-indholdet på et niveau svarende til det, der er i kød fra supermarkederne.

Furesø Kommune vil en gang om året udtage prøver af søvandet for at kunne overvåge indholdet af PFAS.

Fårehold ikke berørt

Kommunens får græsser på arealer, hvor der ikke er kendskab til brug af PFAS. Målinger af niveauet i både lam og moderdyr har påvist, at PFAS-koncentrationer i lam/får ligger på et lavt niveau svarende til det, der er i kød fra supermarkederne.

Naturstyrelsen foretager også analyser i forhold til salg af dyr og foder fra arealerne. Derudover er Naturstyrelsen i kontakt med dyreholdslaug, der har dyr gående på styrelsens arealer på Flyvestationen.

Region Hovedstaden forventes at gennemføre forureningsundersøgelser for PFAS på Flyvestationen i 2022 for en nærmere afklaring af, om brug af brandslukningsskum på Flyvestationen har forurenet arealer. Der er dog ikke tidligere fundet PFAS i jordprøver, udtaget på den tidligere brandøvelsesplads, som har ligget syd for Sydlejren.

PFAS-undersøgelser i Mølleåsystemet

Region Hovedstaden orienterede i oktober 2021 om fund af flourstoffer, herunder PFOS, på to lokationer i Mølleåen ved Lyngby Taarbæk. Siden har Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gladsaxe og Furesø Kommuner arbejdet tæt sammen om at belyse problemets omfang.

Du kan fortsat bade i søerne

Som led i kildeopsporingen er vandprøver udtaget fra søerne opstrøms Mølleåen, herunder Farum Sø, Vejlesø, Furesø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

I ingen af de analyserede søer ligger koncentrationen af PFOS over et kritisk niveau. Det betyder, at du fortsat kan bade og dyrke vandsport i både Farum Sø og Furesø.

 

Spisning af fisk frarådes

Det har ikke være  muligt at udpege en konkret kilde til PFOS i søerne og Mølleåen. Prøverne viser noget højere fund i Furesø end i Farum Sø.

Ud fra et forsigtighedsprincip fraråder kommunerne derfor generelt at spise fisk fanget i Mølleåen og søerne opstrøms.

I Farum Sø er PFAS-koncentrationerne dog lige under den værdi, Fødevarestyrelsen har sat for acceptabelt indhold af fluorstoffer i vandløb og søer, hvor spisning af fisk ikke frarådes.

Kommunerne er i kontakt med Fødevarestyrelsen om at foretage PFAS-analyser af fisk i søerne.

 

Kommunerne samarbejder om at skabe overblik, opspore kilden og lægge en samlet plan for den videre håndtering af sagen. Det sker via en fælles arbejdsgruppe, der er i dialog med Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen foruden Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.