Hvorfor naturvenlige udearealer?

Insekterne forsvinder i Danmark. Den triste udvikling kan du være med til at ændre. Med et enkelt eller flere af nedenstående tiltag kan du give mere og bedre plads til den mere vilde natur og dermed bedre plads til flere insekter på dine udeområder. 

Et mere vildt udeareal er også godt for dig. Ved at byde naturen velkommen, kan du året rundt få mange gode og hyggelige udendørsoplevelser, da flere insekter, dyr og fugle vil blive gæster omkring dig.

 

Ekstra fokus på natur

I 2021 har Furesø Kommune ekstra meget fokus på naturen, og vi har iværksat en ny 'vild have-ambassadør' ordning, med lokale havefællesskaber. Det har vi dedikeret en hel hjemmeside til.

Små tiltag kan gøre en stor forskel
 • Lav kvasbunker og bevar gamle træer

  En kvasbunke er det bedste skjul for insekter og andre dyr, da de har flere små hulrum, som dyrene kan gemme sig i. Stendiger og til dels jordvolde kan have samme effekt.

  Gamle træer og dødt ved er et fantastisk levested for biller og svampe. Nogle af de ældste træer kan tilmed være bolig for spætter og flagermus. Hvis tæer absolut skal fældes, så overvej at lade grene eller stammer blive liggende, til gavn for dyrelivet. Stammer kan også bruges som naturlige bænke.

 • Gør plads til vand

  Vand er vigtigt!

  Der lever mange dyr i vandet, og vand er også vigtigt for dyr på land. Tudser og salamandre søger ly i vandet og fugle, pindsvin, bier og sommerfugle drikker af vandet.

  Sæt en balje eller krukke ud eller etabler vandhuller, og få mere liv i haven. Fjern de nedfaldne blade, så vandet holdes rent.

 • Buske og træer vrimler med liv

  Den vilde natur vrimler med forskellige buske og træer. De er skjul og ly for smådyr. Og der er redesteder, huler, yngle- og overvintringsmuligheder for større dyr og fugle. Frugt- og bærtræer og buske giver fantastiske fødemuligheder for alle danske fuglearter.

  Skal du plante nye træer eller buske, så vælg en hjemmehørende art, da de er naturlige fødekilder. Hjemmehørende arter er for eksempel eg, lind, almindelig røn, hvid tjørn, vildæble, mirabel og slåen.

  Hækken kan sagtens klippes, men husk at udtynding og klipning helst foretages tidligt forår eller sent efteråret af hensyn til især ynglende fugle.

 • Lad græsplænen gro

  Slå gerne græsset tidligt forår og efterår, for at undgå at slå plænen mens planterne blomstrer. Hvis der er næring i jorden skal slåning de første år foregå oftere. Husk at fjerne det afslåede græs og kør gerne uden om blomstrende planter, hvis slåning foregår mens planterne blomstrer. Der kan med fordel slås en kant på græsset eller stier ind i det valgte område, der gør adgang og opdagelse af den de vilde dyr og planter nemmere.

 • Så vilde planter, men kun hvis de mangler

  Hvis udearealerne er en trist græsørken uden vilde blomsterplanter, kan man vælge at udså hjemmehørende planter. Dette helst ved indsamling af frø fra naturområder.

  Skab først gode levebetingelser. Det gøres bedst ved at fjerne græstørv, evt. muldlag og sand kan med fordel spredes på området. Det bedste er at lade planterne indvandre af sig selv til spiringsområdet, da de så vil kunne klare sig i den jord, der er på netop jeres område. 

  Hvis indsamling af frø ikke er mulig, kan man udså hjemmehørende planter. Så gerne både enårige og flerårige blomsterplanter. Det sikrer blomsterflor flere år i træk og gavner insekternes larver.

  Når efteråret kommer og planterne visner, så lad gerne stængler og frøstande stå til foråret. De er fulde af frø, og stænglerne bruges som overvintring af blandt andet sommerfuglelarver.

  Det er vigtigt at tjekke, at det er danske arter man sår ud, da disse både er føde og værtsplanter for vores insekter. Hvis du ikke kan finde hjemmehørende planter og frø på din lokale planteskole, så søg på internettet, hvor du vil kunne finde forhandlere.

Vil du høre mere om mulighederne for mere vild natur på din egen matrikel eller på fællesarealerne? Læs vores folder "Mere vild natur på fællesarealer og i haver - Rod med muligheder".