Tilmeld nyhedsbrev

Hvis du løbende vil informeres om aktuelle anlægsforhold såsom vejlukninger, tidsplan mm. så tilmeld dig nyhedsbrevet.

Anlæg af klimatilpasningsprojektet

Vi er næsten i mål med klimatilpasningsprojektet i Søndergårdskvarteret. Vi mangler kun opstribningen på vejene og mindre justeringer.

 • Baggrund for projektet

  Søndergårdskvarteret er udpeget som den første prioritet i kommunens klimatilpasningsplan. Derfor samarbejder Furesø Kommune og NOVAFOS (forsyningen) om at skybrudssikre Søndergårdskvarteret. Formålet er, at undgå at huse bliver oversvømmet ved ekstremregn også kaldet skybrud. Vandet skal styres kontrolleret på overfladen og styres ud i Søndersø. 

 • Hvad skal der ske?

  Klimatilpasningsprojektet handler om at sikre boliger og haver imod at blive oversvømmet. Det gøres ved at holde skybrudsvandet på vejarealet og styre det udenom boliger og ned i Søndersø.

  • På Søndergårdsvej udskiftes det nordlige fortov med en grøn græsrabat der bliver 4 meter bred. Rabatten får en lavning i midten og fungerer som transportvej for skybrudsvandet.
  • På Enebærvej etableres 3 regnbed som tager alt hverdagsregn fra Enebærvej.
  • På kirkestien ændres forholdene i enden ud mod Elmevej samtidig med at Novafos anlægger en ny ledning.
  • Flere steder rettes fortove op og kantsten løftes til en standard på 10 cm, mens der bores en ledning ned under stien for enden af Elmevej og ud i Søndersø.
  • På Søndergårdsvej flyttes Radius' ledning fra den nordlige side af Søndergårdsvej til den sydlige. Det betyder at fortovet graves op mellem Hybenvej og Søndersøvej på sydlig side.
  • Lamperne på den nordlige side at Søndergårdsvej mellem Hybenvej og Højdevej flyttes til sydlig side, så de lyser over fortovet, og ikke over vandvejen.
  • Se kort over løsninger. Bemærk der oprettes også kantsten på sydsiden af dele af Søndergårdsvej, selv om de ikke fremgår af kortet.
 • Hvornår er I færdige?

  Vi er desværre blevet forsinket, dels pga. det utrolige våde efterår og vinter, og så har den store boring til Søndersø givet nogle uforudsete udfordringer.

  Vi er tæt på mål, og regner med at være færdige i løbet af foråret 2020. Nu bliver det sidste asfalt lagt ud, og dernæst etablereres bumpene på Søndergårdsvej.

  Der mangler ligeledes at laves nogle tiltag for at få vandet ned i Søndersø for enden af Hybenvej. Det er endnu ikke færdigprojekteret, da det afventede en anden sag, som nu er afgjort. Desværre gør Coronasituationen projekteringen yderligere forsinket. 

 • Sådan får du fat i os hvis du har spørgsmål

  Har du spørgsmål, bekymringer mm. så tag endelig fat i os.

  Skriv til os på mail eller giv et ring

  Byggeleder: Bo Brøndum Pedersen
  tlf. 3012 2893
  mail: bo@bovak.dk

  Furesø Kommune: bme@furesoe.dk 
  tlf. 7235 5355 mellem 10-14, om torsdagen 10.00-17.00.

  Kontakt til

  Novafos: 4420 8000, novafos@novafos.dk

  Furesø Vandforsyning: tlf. 44952615, mail: sl@furesoevand.dk

   

 • Ofte stillede spørgsmål

  Hvorfor er Søndergårdskvarteret udpeget i klimatilpasningsplanen?

  I 2011 ramte et kraftigt skybrud Værløse. Furesø Kommune udarbejdede derefter en klimatilpasningsplan, som udpeger Søndergårdskvarteret som første prioritet. Prioriteringen bygger især på erfaringer med problemområdet, sat op i mod konsekvenserne af skybrudsoversvømmelser. Størstedelen af området er fælleskloakeret, så når kloakkerne ikke kan følge med længere under et kraftigt skybrud, bliver regnvandet blandet med opspædet spildevand fra kloakken. Det er bl.a. også været et af argumenterne, for netop at udpege området. Læs mere om baggrunden for udpegningen i klimatilpasningsplanen.

  Hvad er skybrud?

  Når det regner så kraftigt at kloaksystemet ikke længere kan indeholde mere vand. Kloakvandet vil stuve op på overfladen og løbe over på vejen og kan risikere at løbe videre i haver og folks huse, for at følge det laveste punkt. Kloaksystemet er dimensioneret så det kan indeholde vand op til en regnhændelse, der statistisk set vil forekomme hvert 10. år.

Forsidebillede
Sådan kommer Søndergårdsvej til at se ud