Plejeplaner for fredede områder
 • Plejeplan for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård

  Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård er et stort, fredet område, beliggende mellem Farum og Birkerød og forbinder Furesøen og de store naturområder rundt om med landskabet mod nord til Kajerød og Bregnerød. Det nordlige område er et smukt kuperet landskab med åbne landbrugsarealer og spredt bebyggelse, mens det sydlige område er karakteriseret ved små skovpartier, engområder og et sumpskovsområde ned til Furesøen.  

  Furesø Kommune og Rudersdal Kommune har udarbejdet en plejeplan for området, som gælder de næste 5 år.

  Det er målet med plejeplanen, at Stavnsholtkilen i fremtiden skal virke og opleves som et samlet, lysåbent landskab, og fungerer som levested og spredningskorridor for den lysåbne naturs dyr og planter. Området skal rumme særlige naturoplevelser og nærrekreative muligheder for lokalområdets beboere. De mange levende hegn, søer samt sten- og jorddiger inden for fredningsområdet giver optimale muligheder for, at arter kan sprede sig.

 • Plejeplan for Allerød Lergrav

  Allerød Lergrav er et mindre naturområde som ligger i den nordligste del af Furesø Kommune, mellem Ravnsholt Skov og Sønderskov, og består hovedsageligt af dyrkede marker mod nord og syd, som omkranser et stort overdrev og flere søer.

  Området er i dag en international kendt geologisk lokalitet på grund af fund af geologiske lag, som påviste en kortvarig varmeperiode i slutningen af sidste istid. Varmeperioden kaldes i dag Allerødtiden.

  Furesø Kommune har udarbejdet en plejeplan for området som gælder de næste 5 år, og som sætter mål for naturens udvikling i området.

   

 • Plejeplan for Baunesletten

  Baunesletten er det åbne naturområde som ligger mellem Værløse og Farum Sø. Området er meget benyttet rekreativt, og det har mange naturmæssige kvaliteter. Området blev fredet i 1953, og blev i 2016 udpeget som en ”hundeskov”, hvilket betyder, at du må gå løs med din hund inden for et afgrænset område på Baunesletten.

   

  Furesø Kommune har udarbejdet en plejeplan for området som gælder de næste 10 år, og som sætter mål for naturens udvikling og den rekreative benyttelse af området.

 • Plejeplan for Farum Vest

  Farum Vest og Lillevangjorderne blev fredet i 2009 for at sikre de landskabelige værdier i området. Det er også et formål med fredningen at sikre det frie udsyn ud over tunneldalen og morænelandskabet samt at sikre offentlighedens adgang.

  Fredningsbestemmelserne siger også, at Furesø Kommune skal udarbejde en plejeplan for det fredede område.

  Du kan her se den vedtagne Plejeplan for Farum Vest-fredningen.

 • Plejeplan for Præstesø-fredningen

  De smukke naturområder ved Præstesø, en del af den gamle flyvestation og en del af Søndersø blev fredet i 2009. Furesø Kommune har udarbejdet en plejeplan i 2015, som er en revision af den første plejeplan. Den reviderede plan gælder frem til 2025.

  Du kan her se plejeplanen for Præstesø-fredningen 2015-2025.

 • Plejeplan for overdrev ved Kong Volmers Vej
 • Plejeplan for Præstemosen

  Her kan du se plejeplan for dele af Præstemosen - Opfølgning på Mølleå-projektet.

 • Plejeplan for Storebjerg og Præstegårdsjordene

  Det fredede område Storebjerg og Præstegårdsjorderne er det naturskønne område nord for Farum Sø. Området er meget benyttet rekreativt, og det har mange naturmæssige kvaliteter. Området blev fredet i 2009.

  Furesø Kommune har udarbejdet en plejeplan for området, som lægger sporene for de næste 10 år, hvor de plejetiltag, som er igangsat, kan få lov at virke og hvor forholdene i området kan udvikle sig til gavn for planter, dyr og mennesker.

  Du kan finde Plejeplan for Storebjerg og Præstegårdsjorderne her.

 • Plejeplan for Oremosen
Plejeplaner for ikke fredede områder
 • Plejeplan for Skallepanden

  Du kan læse plejeplanen for Skallepanden her. Et mindre kommunalt skovområde nord for Furesøen.

 • Plejeplan for Søndersø

  Se Plejeplan for Søndersø 2023.

  Øvrig fakta og planer for Søndersø kan læses på siden om Søndersø.

 • Plejeplan for Ryget Skovby

  Furesø Kommune har sammen med en lokal borgergruppe i Ryget Skovby udarbejdet en plejeplan for Bygrønningen i Ryget Skovby i 2020. Plejeplanen skal understøtte plejetiltag der fremmer biodiversiteten.

 • Plejeplan for Bringeslugten
 • Plejeplan for grønt område ved Birkevang
 • Plejeplan for Vesterled Sø

  Plejeplan for Vesterled Sø

  Vesterled Sø ligger i Hareskov på grænsen mellem Herlev og Furesø Kommune, og søen gennemskæres af Tibberup Å.

  Søen ejes af 2 grundejerforeninger og Furesø kommune med ca. 1/3 del til hver. Vesterled Sø modtager regn- og overfladevand, herunder vand fra de omkringliggende veje. Det er HOFOR, Vejdirektoratet og Novafos der udleder til Vesterled  Sø.

  Grundejerforeningerne har gennem flere år bedt kommunerne om hjælp til at få forsyningerne til at rense søen op. Senest har der været dialog med Herlev Kommune om at få renset søen. Herlev Kommune har kun en rolle som myndighed og ejer ikke en del af Vesterled Sø.

  Herlev Kommune har fået udarbejdet et juridisk notat af Bech og Bruun om Vesterled Sø, som er behandlet på Herlev Kommunes Miljø- Klima og Teknikudvalg den 29. januar 2024. Notatet er offentliggjort på Herlevs hjemmeside: Miljø-, Klima- og Teknikudvalget (herlev.dk) 

  Konklusionerne i notatet er, at:

  1. Der er gældende tilladelser til alle udledninger til den del af Vesterled Sø, som er beliggende i Herlev Kommune.
  2. Hvis udledningerne sker i overensstemmelse med tilladelserne har udlederne ikke pligt til at oprense søen, og udleder kan derfor ikke påbydes at oprense søen.
  3. Miljøstyrelsen er tilsyns- og håndhævelsesmyndighed for forsyningernes udledninger. Kommunerne er her alene tilladelsesmyndighed uden hjemmel til at håndhæve.
  4. Kommunerne er tilsyns- og håndhævelsesmyndighed for øvrige udledninger, herunder Vejdirektoratets og de private udledninger.

  I forhold til Furesø Kommunes del af Vesterled Sø gælder de samme regler.  Udledningstilladelserne og udledningerne i Furesø Kommune er synet af Miljøstyrelsen, og de har ikke nogen bemærkninger til dem.

  Furesø Kommune kan ikke påbyde udlederne at oprense søen, da de har gyldige udledningstilladelser, og det er Miljøstyrelsen som er håndhævelsesmyndighed.

  Tibberup Å løber gennem Vesterled Sø, og da vandet i Tibberup Å – på trods af sediment – kan strømme frit gennem søen, kan Furesø Kommune heller ikke efter vandløbsloven påbyde oprensning af søen.

  Det står til enhver tid grundejere frit for at oprense deres sø og selv finansiere oprensningen.

  Se også vådområderapport for Vesterled Sø

 • Plejeplan for Farum Kaserne
 • Plejeplan For Ryget Skovby Juni 2020