De lysåbne naturtyper overdrev, enge og moser gror til med vedplanter, hvis der ikke finder en konstant forstyrrelse sted – for eksempel regelmæssig afgræsning eller høslæt. Mange af de mest udsatte arter i den danske natur findes på næringsfattige arealer som de nævnte, men det er et generelt problem i Danmark, at der er for meget næring til stede i naturen. Naturpleje handler derfor bl.a. om at forhindre tilgroning med vedplanter og at fjerne næringsstoffer.

 

Naturpleje handler også om at tilgodese de mange forskellige organismer, som hører hjemme på et givent areal. Biologisk mangfoldighed omfatter alt fra de store pattedyr til insekter og planter, og de svampe og bakterier, som slutter kredsløbet ved at nedbryde organisk materiale. Bestemte plantearter kan være afhængige af bestemte insekter og omvendt, og en kokasse kan indeholde en verden af myldrende liv.

Plejemetoder
 • Græsning

  Græssende dyr har gennem tiderne været med til at skabe de lysåbne naturtyper som eng og især overdrev. Afgræsning fjerner næringsstoffer fra området, men i et lavere tempo end ved høslæt, fordi dyrene jo ’afsætter’ en del af næringsstofferne på arealet igen. Til gengæld kan afgræsning give et meget varieret naturindhold, og der er ofte træer og buske på afgræssede områder til gavn for fugle og insekter.
  De forskellige dyrearter har forskellige måder at bide af vegetationen, og der er derfor stor forskel på naturindholdet på arealer, der afgræsses af forskellige dyrearter.

  Mange af Furesø Kommunes naturarealer bliver afgræsset, og kommunen har sit eget dyrehold med både får og kvæg. Fårene bliver bl.a. brugt til bekæmpelse af bjørneklo, og kvæget afgræsser flere kommunale arealer, heriblandt overdrevet ved Kong Volmersvej og eng- og overdrevsarealerne ved Præstesø. Arealerne afgræsses for at fremme arter særligt knyttet til de forskellige naturtyper og for at fjerne næringsstoffer. For at realisere afgræsningen af kommunens områder modtager Furesø Kommune tilskud til pleje af græs- og naturarealer fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. 

 • Høslet

  Høslæt er, når man høster vegetationen på eng, overdrev eller mose, og laver det til hø. Det omfatter altså både det at slå græsset og at samle det sammen. Når man slår og fjerner høet fra arealet, så fjerner man samtidig næringsstoffer. Høslæt kan foretages maskinelt, hvilket er velegnet til større, ensartede arealer, eller det kan foretages manuelt med le. At slå med le er især velegnet til mindre arealer, eller arealer med mange buske og træer.

  Furesø Kommune har haft stor succes med at benytte høslæt som plejemetode på egne arealer. På Baunesletten syd for Farum Sø bliver de store græsflader slået og høet bruges som vinterfoder for kommunens dyrehold. For at give sommerfuglen violetrandet ildfugl optimale levevilkår, bliver Baunesletten slået i mosaik, så der hele tiden er områder, hvor sommerfugle og bier kan søge føde. I Storebjerg-området fremmer høslættet overdrevsarten hjertegræs. Begge arter er på listen over Furesø Kommunes fokusarter, som du kan læse mere om i Grøn Plan.

  Du kan læse mere om græsning og høslæt som plejemetoder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 • Afbrænding

  Furesø Kommune forsøger sig med at benytte afbrænding som et alternativ til slåning og afgræsning. Formålet med afbrændingen er at fjerne den visne biomasse, som dækker jordoverfladen, så frø og rødder fra andre plantearter kan vokse op, og afbrænding er en miljøvenlig og billig plejemetode i naturområderne.

  På de åbne græsflader på Baunesletten har kommunen brugt modvindsafbrænding for at fremme overdrevsarter på arealet. Denne form for afbrænding foregår mod vinden i retning af brandbæltet. Under afbrændingen bliver temperaturen ved jordoverfladen ikke særlig høj, så skaderne på plante- og dyreliv mindskes mest muligt. Afbrændingen sker efter aftale med kommunens brandinspektør.

  Efter at have brugt samme metode på et mindre areal ved Præstesø domineret af buske og små træer, har man allerede året efter observeret flere blomstrende plantearter.

 • Skovbevoksede områder

  I en naturskov får skoven som udgangspunkt lov at udvikle sig med mindst mulig menneskelig indblanding. Ideelt får træerne lov at blive stående til de dør en naturlig død, langsomt henfalder og erstattes af selvsåede træer. Insekter, svampe og mikroorganismer nyder gavn af nedfaldne grene og væltede eller døde træer, der langsomt henfalder i skovbunden. Træer, der udgør en sikkerhedsrisiko, kan beskæres eller fældes.

  Netop de gamle, krogede træer med mange hulheder og sprækker udgør ideelle levesteder for trælevende flagermus og andre dyr. Man kan nøjes med at skære kronen bort, og lade stammen stå til henfald. På større træer kan kronen også sprænges væk med dynamit, hvilket giver et mere naturligt udseende til den efterladte stamme – omtrent som var træet blevet ramt af lynet. Kronesprængning kræver store afstande fra bebyggelse m.m. på grund af sikkerhed.