Specialtilbud i Furesø Kommune
 • Generelt om specialundervisning og specialpædagogisk bistand

  Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

  Det er byrådets politik, at Furesø Kommunes skoler er et tilbud til alle kommunens børn og unge. Ethvert barn og ung har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Det er et mål, at så mange elever som muligt får mulighed for at udvikle sig og lære i/eller så tæt på et alment skolemiljø som muligt. 

  Det er ligeledes et mål, at der på Furesø Kommunes skoler kan indrettes og iværksættes undervisning på en sådan måde, at der tages hensyn til de store forskelle i kompetencer og behov børn og unge har. De børn og unge, der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang til almindelige skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved at anvende en pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barns deltagelsesmuligheder i et læringsfællesskab.

  Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.

  Iværksættelse af specialundervisning finder således kun sted i situationer, hvor udviklingen af elevens kompetencer ikke er mulig inden for den almindelige undervisning.

  Hvis specialundervisningen gives på skolen til elever i normalklasser, skal det jf. loven fortrinsvis ske uden for den almindelige undervisnings rammer.

  Undervisning af elever, hvis tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, gives i specialklasse placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole, på et regionalt undervisningstilbud eller eleven undervises i et dagbehandlingstilbud eller i et anbringelsessted.

  Elever, der henvises til undervisning i specialklasser, kan blive henvist til undervisning uden for Furesø Kommune, såfremt der ikke er et relevant tilbud i kommunen.

  • Elever med primære udfordringer inden for generel indlæring vil primært blive henvist til specialklasserne på Stavnsholtskolen
  • Elever med primære udfordringer inden for autismespektrumforstyrrelser, vil blive henvist til Furesø kommunes Autismecenter på Lille Værløse Skole
  • Elever med primære udfordringen inden for ADHD, vil blive henvist til Furesø kommunes ADHD-center på Syvstjerneskolen.
  • Elever med primære udfordringer inden for læse- og sprogvanskeligheder, vil blive henvist til sprog-/læseklassen på  på Hareskov Skole (0. - 6. klasse) og til Lyngholmskolen (7. - 9. klasse)..
  • Elever med primære udfordringer inden for sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder, kan henvises til Furesøskolen på Søndersøskolen. (pr. 1.8.2019 beliggende på Lyngholmskolen).
  • Unge i alderen 14 til 17 år med behov for særlig støtte vil primært blive henvist til Egeskolens små hold.
  • Elever med svære indlæringsvanskeligheder vil primært blive henvist til Maglebjergskolen i Allerød.
  • Elever med bevægehandicap, kan henvises til Skovvangskolen i Allerød eller til et regionalt tilbud (Geelsgård).
  • Elever med mere vidtgående behov for specialundervisning kan visiteres til relevante specialskoler eller skole/dagbehandlingstilbud.

  Du kan læse mere om  Furesø Kommunes egne tilbud via linkene nederst på siden.

  Henvisning/visitering til specialklasserne eller andre tilbud sker via skolens leder af Visitationen i Center for Dagtilbud og Skole.

   

 • Humlehaven - specialbørnehave for børn fra 2 - 6 år

  Humlehaven er en specialbørnehave for børn fra 2 - 6 år beliggende i Farum.

  Link til Humlehavens hjemmeside

 • Stavnsholtskolens specialklasser for elever fra 6 - 16 år

  Specialklasserne på Stavnsholtskolen er et tilbud til elever fra 0-9 klasse, hvis kognitive kompetencer ikke er alderssvarende. Eleverne kan samtidig have andre udfordringer f.eks. motoriske vanskeligheder, sprogvanskeligheder og sociale og psykiske udfordringer.

  Du kan læse mere på specialklasserne på Stavnsholtskolen på skolens egen hjemmeside.

 • Hareskovens sprog- og læsehus

  Hareskovens Sprog- og Læsehus er et kvalificeret tilbud i Furesø kommune til elever med specifikke sprog-, læse- og skrivevanskeligheder, dysleksi, dyspraksi og dysfasi.

  Eleverne har normale kognitive ressourcer.

  Du kan læse mere om Hareskovens Sprog- og Læsehus her.

 • Lyngholmskolens læseklasser

  Læseklasserne på Lyngholmskolen er et kvalificeret tilbud i Furesø Kommune til elever med specifikke læse- og skrivevanskeligheder. Eleverne har normale kognitive ressourcer.

  For yderligere oplysninger om læseklasserne kontakt:

  Lyngholmskolen
  Hvilebækgårdsvej 1
  3520 Farum
  www.lyngholmskolen.dk
  lyngholmskolen@furesoe.dk
  Telefon: 7235 7100

 • Lyngholmskolens gruppeordning

  For oplysninger om gruppeodningen kontakt:

  Lyngholmskolen
  Hvilebækgårdsvej 1
  3520 Farum
  www.lyngholmskolen.dk
  lyngholmskolen@furesoe.dk
  Skoleleder: Pia Christensen
  Afdelingsleder: Anja W. Hansen

 • ADHD-centeret på Syvstjerneskolen

  ADHD afdelingen er en del af Syvstjerneskolen.

  Målgruppen i ADHD afdelingen er børn med behov for specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Børnene har behov, der ikke dækkes ind i den almene undervisning, og kræver en særlig specialpædagogisk indsats. Behovene vedrører undervisningsmæssige samt sociale og personlige/emotionelle dimensioner.

  Læs mere om ADHD afdelingen her.

  Kontaktoplysninger:
  Syvstjerneskolen
  Skovløbervangen1
  3500 Værløse
  Afdelingsleder: Dorthe Barsøe
  Tlf. 7216 4121

 • Autisme-centeret på Lille Værløse Skole

  Autismeafdelingen på lille Værløse Skole, fungerer som et gruppeordningstilbud. Målgruppen er børn, der hovedsagelig er fra Furesø kommune, med diagnoser primært indenfor autisme spektrum forstyrrelser.

  Læse mere om autismeafdelingen her

  Kontaktoplysninger:
  Lille Værløse Skole
  Ryetvej 1
  3500 Værløse
  Tlf. 7235 7300

  Afdelingsleder:Emilie Schou Svejstrup
  E-mail: ess1@furesoe.dk
  Tlf. 72 16 46 46

 • Egeskolen - De små hold

  Egeskolen er Furesø Kommunes 10. klasseskole beliggende i Jonstrup.

  På Egeskolens små hold er målgruppen 9. – og 10. klasse elever kendetegnet ved en fortid i mere eller mindre ekskluderende skoletilbud og med en eller flere af nedenstående vanskeligheder:

  • Trivsels og adfærdsvanskeligheder med deraf følgende følelsesmæssige problemer.
  • Unge med opmærksomhedsvanskeligheder indenfor ADHD området.
  • Unge med kontaktforstyrrelser (Asperger, autisme).
  • Unge med lettere generelle indlæringsvanskeligheder.

  Læs mere om Egeskolens små hold her

  Kontaktoplysninger:
  Egeskolen
  Jonstrupvangvej 150D
  3500 Værløse
  Afdelingsleder Thomas Dalmskov
  Tlf 72164615

   

 • Hospitalsundervisning

  Ansvaret for undervisning på sygehuse eller lignende institutioner af børn i alderen 6 - 18 år påhviler bopælskommunen.