Spørgsmålene ovenfor er få eksempler på, hvor skolebestyrelsen kan udøve sin indflydelse  på undervisningen og elevernes hverdag på skolen.

Vil du have indflydelse på dit barns skolegang, kan du stille op som kandidat, når der i foråret skal vælges ny skolebestyrelse. De nye skolebestyrelser tiltræder fra august 2022.

Der skal vælges syv forældrerepræsentanter til hver skolebestyrelse. På Stavnsholtskolen afholdes der dog forskudt valg (hvert 2. år), og der skal derfor kun vælges fire forældrerepræsentanter.

Herunder kan du læse mere om valgret, kandidatopstilling, afstemning m.m.

 • Hvem har valgret/er valgbar?

  Forældrerepræsentanter vælges af og blandt forældre, der har forældremyndighed over børn, der er indskrevet i skolen på valgtidspunktet. Det gælder også de forældre, der har indskrevet børn i børnehaveklassse, som påbegynder skolegang pr. 1. august 2022.

  Hvis moderen og faderen ikke er gift, men har fælles forældremyndighed har begge valgret/ er valgbare.

  I forbindelse med fælles forældremyndighed, opfordres de forældre der ikke bor sammen med barnet, til at undersøge, om de er optaget på valglisten.

  Også andre kan få valgret eller blive valgbare, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder. Hvilke personer det drejer sig om fremgår af skolebestyrelsesbekendtgørelsen, som er trykt sidst i pjecen.

 • Valglister

  Skolerne udarbejder en liste over alle de forældre, som er valg- og stemmeberettigede. Denne liste ligger til gennemsyn på skolens kontor i februar måned, og du kan checke, om du er opført på listen. Fristen for at blive skrevet på valglisten er den 25. februar 2022.

 • Kandidatopstilling

  Hvis du ønsker at stille op som kandidat, skal du henvende dig til skolens leder. Den enkelte skole vil informere om fristen for opstilling. Skolens leder vil informere dig om, hvornår valgmødet finder sted – det er den enkelte skole som planlægger og fastsætter dato for valgmødet.

  På selve valgmødet får de opstillede kandidater mulighed for at blive enige om rækkefølgen. Teoretisk set kan valget blive afgjort denne aften, men der er frem til midten af april mulighed for, at der kan komme flere kandidater. Fristen for opstilling af kandidater til skolebestyrelsen fastsættes lokalt på skolen af valgbestyrelsen.

 • Afstemning eller fredsvalg

  Senest den 1. maj kan der på et møde mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge. På skoler hvor der er aftalt opstillingsrækkefølge, og hvor betingelserne for fredsvalg er opfyldt, skal der ikke afholdes afstemning.

  Kandidaterne erklæres for valgt i den rækkefølge, de er opstillet. Ved fredsvalg til skolebestyrelser betragtes de syv øverste i opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvor de er opstillet.

 • Afstemning

  Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt afholdes der afstemning. Dette vil foregå i perioden 9. maj til 16. maj 2022.  I tilfælde af kampvalg udsender skolen et brev til hjemmene på AULA, som orienterer om det mulige kampvalg og selve afstemningen.

 • Uddrag af skolebestyrelsesbekendtgørelsen

  Undervisningsministeriet bekendtgørelse nr. 28 af 14 januar 2014 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

  § 6. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:

  1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.

  2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.

  3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.

  4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.

  5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

  Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1.

Til Valglokalet
Til valglokalet

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Del: