Idrætstalentlinjen på Stavnsholtskolen
Idrætstalentlinjen
 • Hvornår er man et idrætstalent?

  For at søge om optagelse er det en forudsætning, at du dyrker din sport på et højt niveau. Du behøver ikke at dyrke idræt på landsholds-niveau for at blive optaget, men du og din træner skal kunne svare ja til følgende kriterier:

  • Du brænder for din sport og har et sportsligt potentiale, som du har ambitioner om at udvikle yderligere
  • Du har viljen og interessen i et stigende træningsomfang, og du prioriterer din sport meget højt
  • Du træner på et ambitiøst niveau og bruger flere timer om ugen på din sport til fx både fysisk træning, mental træning etc., udover de timer du bruger på kampe og stævner
  • Du deltager i kampe/konkurrencer på højest mulig sportslige niveau i din idrætsforening
  • Din idrætsforening vurderer, at dit sportslige udviklingspotentiale rækker til et meget højt niveau (fx højeste mesterskab eller nationalt niveau) inden udgangen af dine teenageår
  • Du er motiveret for at udvikle dine faglige evner på linje med de sportslige.

  Opfylder du disse krav, kan du søge om optagelse på Furesø Kommunes idrætstalentlinje.

 • Undervisningen

  Grundlæggende følger du den almindelige undervisning, der svarer til hhv. 7., 8. og 9. klasser. Din 9. klasse afsluttes med en almindelig afgangsprøve, hvilket betyder, at du på lige fod med andre unge, kan søge ind på ungdomsuddannelser efterfølgende.

  Men der vil være nogle særlige forhold for idrætstalentlinjen herunder:

  • Mulighed for morgentræning to gange om ugen
  • Der bliver i et gensidigt samarbejde mellem dig, din familie,  forening og skolen taget hensyn, der betyder, at du kan få mest muligt ud af både idræt og skolegang. Der vil være forståelse for deltagelse i træningslejre og stævner. I pressede perioder med f.eks. mange stævner eller træningslejre kan der laves særaftaler i forhold til fx afleveringsdatoer. I mere særlige tilfælde kan der også laves aftaler om mængden af afleveringer, men altid ud fra en individuel vurdering og i samarbejde med lærerne.
  • Det er naturligt, at lærerne i en talentklasse forsøger at tone emnerne i undervisningen i retning af elitesport, når det giver mening. I biologi kan man f.eks. gå mere i dybden med begreber som træningseffekt eller måling af iltoptagelse. I historie kunne man forestille sig et delemne om De Olympiske Leges historie. Men generelt skal du regne med at få undervisning, der følger folkeskolens formål.
  • Timer til valgfag bruges til morgentræning, træningsmæssig understøttelse og lektiehjælp.
 • Hvis du får en skade

  Hvis du får en skade eller af anden årsag ikke længere kan dyrke sport på et højt niveau, kan du stadig gå på linjen sammen med sine kammerater og gøre din skolegang færdig her.

 • Hvis du ikke længere ønsker at gå på idrætslinjen

  Hvis du ikke længere ønsker at gå på idrætstalentlinjen, er det selvfølgelig muligt at stoppe. I så fald er det din hjemkommune, der skal opfylde undervisningsforpligtelsen.

  Hvis du er bosat i Furesø Kommune, så er det bestemmelserne i styrelsesvedtægt for Furesø Kommunens skolevæsen, der er gældende. Det betyder, at hvis du er blevet optaget på talentlinjen og har gået der mere end tre måneder, kan du ikke – uanset årsagen til ønsket om at forlade talentlinjen igen – forvente at blive genoptaget på din tidligere skole og/eller distriktsskolen.

  Du vil kunne komme tilbage på din oprindelige skole og/eller distriktsskolen, hvis der stadig er plads - det vil sige hvis der er maks 24 elever i klassen. Hvis der ikke længere er plads på din oprindelige skole, vil du få tilbudt en plads på en af de andre skoler i kommunen.

 • Morgentræning

  På idrætstalentlinjen skal du træne om morgenen to gange om ugen. Det er den enkelte elevs klub der evt. i samarbejde med andre klubber, som udgangspunktet varetager morgentræningen.

  Eleverne møder på skolen umiddelbart efter endt morgentræning. Tidspunkterne for morgentræningen bliver fastsat i tæt samarbejde med de deltagende klubber. I skoleåret 2018/2019 er mødetiden tirsdag og torsdag morgen kl. 10.10. Timerne til morgentræning bliver taget fra timerne til valgfag, som talenteleverne ikke deltager i.

  Morgentræningen kan foregå på flere måder:

  • I din idrætsforening sammen med en kvalificeret træner fra din forening
  • I en anden idrætsforening sammen med en anden træner, hvor træningsformerne passer til din træning   
  • I et motionscenter, fx i træningscenteret i Farum Arena eller på egen hånd
  • Du kan også bruge timerne til at lave lektier forudsat, at der trænes på et andet tidspunkt i stedet.
  • Hvis der er tiltrækkelig med elever i talentkasserne til, at der på skolen kan laves et morgentræningshold i f.eks. basket eller boldtræning, vil der kunne etableres et hold på skolen. Det er muligt for skolen at opkræve et gebyr fra idrætsklubben for morgentræning på skolen på 2000 kr. for et helt skoleårs morgentræning.

  Morgentræningen er ikke at regne for skoletid. Dog er der en forventning om, at skolen bliver inddraget således, at der bliver meldt / koordineret fravær med skolen ift. morgentræningen. Det er den enkelte klub, der økonomisk står for morgentræningen. Da morgentræningen ikke er at regne for skoletid, kan klubben vælge at øge kontingentet for elever, der deltager i morgentræning.

  Talentkoordinatoren har i samarbejde med dig og din forening ansvaret for, at du har et sted at modtage morgentræning.

 • Talentkoordinatoren

  På Stavnsholtskolen er der ansat en talentkoordinator. Taentkoordinatoren er en lærer med kendskab til skolen og idrætslivet, som bl.a. etablerer og koordinerer samarbejdet med klasserne, varetager aftaler med de forskellige trænere/klubber, indgår i klubsamarbejder, håndterer optagelsesprocedure og forældrehenvendelser og markedsfører linjen.

  Talentkoordinatoren Rasmus Kalle Saaby er i forvejen lærer på skolen og har været der de sidste 9. år. Derudover har Rasmus tidligere været ungdomslandstræner for rolandsholdet bl.a. med ansvar for talentudvikling. Før det har han gennem mange år været eliteroer bl.a. med en fortid på diverse U19 og U23 landshold. Lige som de unge mennesker på idrætstalentlinjen, har han været selv haft en lidt anderledes skolegang, idet han tog sin studentereksamen i en Team Danmark-klasse.

 • Styregruppen

  Styregruppens primære opgave er at sørge for, at talentlinjen har rammer, der gør, at eleverne kan koncentrere sig om deres sport og skolegang med størst muligt udbytte. Desuden kan de være med til at vurdere elevernes ansøgninger og evt. gennemføre samtaler samt give tilsagn eller afslag på optagelse.  

  Styregruppen består af:

  • To repræsentanter fra forvaltningen
  • Afdelingslederen for udskolingen på Stavnsholtskolen
  • Talentkoordinatoren på Stavnsholtskolen
  • En repræsentant fra FC Nordsjælland
  • En repræsentant for de øvrige foreninger, repræsenteret gennem et medlem af Furesø idrætsråd.

Kontakt

Stavnsholtskolen

Stavnsholtvej 43
3520 Farum
Tlf.: 7235 7250

Idrætstalentlinjen

Stavnsholtskolen
Stavnsholtvej 43
3520 Farum

Tlf.: 2342 1932
Email: idraetstalentlinje@furesoe.dk