• Opskrivning på venteliste

  Når du vil skrive dit barn på venteliste til en plads i dagtilbud, skal du gøre det via Den Digitale Pladsanvisning.

  Opskrivning kan ske fra barnets fødsel

  Når barnet er indmeldt i vuggestue/dagpleje, vil barnet få anciennitet fra to års fødselsdagen ved opskrivning til børnehave.

 • Pasningsgaranti

  Pasningsgarantien fastsættes til en måned fra opskrivning eller behovsdato hvis denne er senere end en måned fra opskrivning.

 • Anciennitet

  Anciennitet til vuggestue/dagpleje/integreret institution
  Anciennitet tildeles fra den dato, pladsanvisningen modtager ansøgning. Opskrivning kan ske fra barnets fødsel

  Anciennitet til børnehave/børnehavedel i integreret institution
  Når barnet er indmeldt i vuggestue/dagpleje, vil barnet få anciennitet fra to års fødselsdagen ved opskrivning til børnehave.

  Anciennitet for tilflyttere
  Tilflyttere får anciennitet fra den dato ansøgningen modtages i kommunen. Opskrivning til en plads i Furesø kommune kan ske, når man kan dokumentere tilflytning. Det er en forudsætning, at barnet har folkeregisteradresse i kommunen for at få anvist en plads.

 • Søskende

  Søskende søges så vidt muligt optaget i samme dagtilbud.

 • Tildeling af plads

  Hvis prioriteret ønske ikke kan imødekommes, bevares ancienniteten til den først ønskede institution, hvis det ønskes. Eventuelt skift til den ønskede institution kan tidligst ske efter 3 måneder, såfremt særlige forhold ikke taler imod.

 • Udmeldelse

  Udmeldelse skal ske via Digital Pladsanvisning med en måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

 • Barnets særlige sociale og pædagogiske behov

  Kommunen kan dispensere fra gældende visitationsprincipper, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til barnets tarv.

 • Flytning fra kommunalt tilbud til privat tilbud

  Furesø Kommune ordner det administrative, når børn fx skal flytte fra daginstitution til folkeskole. Når der flyttes fra kommunalt tilbud til privat tilbud er det forældrenes opgave selv dels at melde sig ud af det kommunale tilbud og ind i det private. Sker udmelding fra det kommunale system ikke, står barnet stadig som opskrevet i Furesø Kommunes tilbud, selv om man har fået plads i et privat tilbud, og der skal betales for pladsen.

 • Plads i anden kommune

  Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne betyder, at alle børn kan få plads i en dagpleje, vuggestue eller børnehave i den kommune, deres forældre ønsker, uanset om familien bor i kommunen eller ej.

  En kommune kan vælge at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis kommunen ikke kan opretholde pasningsgarantien.  Furesø Kommune har lukket for ventelisten for børn, der ikke har bopæl i kommunen.,

  Hvis du vil flytte til Furesø Kommune

  Har du planer om at flytte til Furesø Kommune, kan du få skrevet dit barn på ventelisten fra det tidspunkt flytningen er registreret hos folkeregisteret.

  Hvis du allerede inden selve flytningen kan dokumentere, at du flytter til Furesø Kommune på et senere tidspunkt (f.eks. ved en lejekontrakt, købsaftale eller lignende), kan du dog skrive dit barn på venteliste før tilflytningen. Du skal blot medsende en kopi af dokumentationen sammen med din ansøgning om optagelse på ventelisten.

  Dit barn får anciennitet fra den dato, din ansøgning modtages i Pladsanvisningen. Du kan skrive dit barn på ventelisten via "Selvbetjening" i topbjælken.

  Du kan beholde dit barns plads når du flytter

  Reglerne om frit valg over kommunegrænserne gør det muligt, at beholde dit barns institutionsplads i den kommune, I fraflytter. Vær dog opmærksom på, at forældrebetalingen kan ændre sig.

  Det er bopælskommunen, der skal opkræve forældrebetalingen på udførerkommunens vegne. Det er således også bopælskommunen, der skal bevilge økonomisk friplads mv. Er du i tvivl om, hvor meget du skal betale efter flytningen, skal du kontakte din nye bopælskommune.

  Læs om forældrebetaling for plads i anden kommune.