Pasning af egne børn

Furesø Kommune yder tilskud til forældre, der gerne vil passe egne børn. Tilskudsordningen kan søges for børn i alderen 26 uger til 3 år (dvs. indtil børnehavestart). Tilskuddet ydes i henhold til Dagtilbudslovens § 86.

 • Regler for at modtage tilskud til pasning af egne børn
  • Den forælder, der ansøger om tilskud, kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst, herunder SU.
  • Ansøgeren skal have opholdt sig her i landet i syv ud af de sidste otte år. Kravet gælder dog ikke for EU/EØS-borgere.
  • Ansøger har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.Som dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber skal ansøgere kunne fremvise, at vedkommende f.eks. har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller tilsvarende dokumentation. Dokumentation for danskkundskaber skal fremvises i forbindelsen med en ansøgning om tilskud til pasning af egne børn.
  • Tilskuddet kan først udbetales fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et kommunalt tilbud.
  • Barnet kan ikke samtidig benytte et kommunalt tilbud.
  • Barnet skal være skrevet op til en plads via digital pladsanvisning - i bemærkningsfeltet skal du notere, at du søger pasning af egne børn.

  Ansøgningsskemaet finder du nederst på siden.

 • Om tilskuddet
  • Tilskuddet udgør i 2024 7.577,00 kr. pr. måned pr. barn fra 26 uger til 2 år og 11 måneder.
  • Der kan højst udbetales 3 tilskud i alt til samme husstand.
  • Tilskuddet ydes for én samlet periode på minimum 8 uger og maks. 1 år pr. barn.
  • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og sidste gang for den måned, hvor retten til tilskuddet ophører.
  • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
  • Tilskuddet beskattes som A-indkomst (der beregnes ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller den særlige pensionsopsparing).
  • Der optjenes ikke feriepenge.
  • For rettidig udbetaling skal ansøgningen være Furesø Kommune i hænde senest den 1. i måneden før periodens start.
  • Bevilling kan tidligst gives fra den dato Furesø Kommune modtager ansøgningen.
 • Ophør af tilskud

  Forældre har efter ophør af tilskudsperioden pasningsgaranti i dagtilbud, efter kommunens regler for pasningsgaranti.

  Forældre har ved afbrydelse af den aftalte tilskudsperiode ret til en plads i en kommunal pasningsordning med to måneders varsel fra først kommende 1. eller 16. i måneden.

 • Læs mere om pasning af egne børn
Tilskud til privat børnepasning i Furesø

Er du interesseret i selv at finde den person, der skal passe dit barn? Så giver Furesø Kommune tilskud til forældre, der vælger privat børnepasning i stedet for at benytte en plads i en kommunal daginstitution.

 • Formål

  Formålet med ordningen er, at give jer som forældre større indflydelse og valgfrihed med hensyn til, hvordan I ønsker at få jeres barn passet, når andre end I selv passer barnet.

  Læs alle regler om ordningen i Administrationsgrundlaget for private pasningsordninger nederst på denne side.

 • Hvem kan få tilskud?

  Tilskuddet gives efter Dagtilbudslovens §80 og kan søges af forældre, som er bosat i kommunen og som har børn i alderen fra 24 uger til start i børnehaveklasse. Tilskuddet gives ikke til forældre, der selv passer barnet.

  Læs alle regler om ordningen i Administrationsgrundlaget for private pasningsordninger nederst på denne side.

 • Hvem kan forældre indgå aftale med?
  • en enkelt person
  • en privat pasningsordning

  Forældrene skal indgå en skriftlig aftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Dokumentation skal derfor indsendes til kommunen inden tilskuddet kan udbetales. Du kan få et oplæg til kontrakt og lønseddel ved henvendelse til pladsanvisningen.

 • Tilskuddet
  • kan ikke anvendes til forældre, der selv passer barnet
  • er skattepligtig indkomst (B-indkomst) for den person, som passer barnet     
  • bevilges kun til ansættelse af børnepasser med opholds- og arbejdstilladelse i Danmark          
  • kan ikke anvendes til au-pairs

  Hvis forældrene uretmæssigt har fået udbetalt tilskud, gælder de almindelige tilbagebetalingsregler i henhold til Dagtilbudsloven.

  Tilskuddets størrelse
  Furesø Kommune giver tilskud i henhold til lovgivningen.

  Det kommunale tilskud udgør for børn i alderen fra 24 uger til 2 år max 7.577,00 kr. pr. måned, og for børn i alderen fra 3 år til skolestart max 4.387,00 kr. pr. måned. Der gives ikke tilskud til eventuel frokostordning. (Beløb gældende for 2024).

 • Hvad skal du som forældre gøre?

  Du kan ansøge via linket nedenfor.

  Du vil efterfølgende blive kontaktet af en dagplejepædagog, som vil aftale et møde med jer og børnepasseren i det/de lokaler, hvor barnet skal passes. Godkendelse af pasningsstedet og børnepasseren skal ske inden ordningen kan træde i kraft. Dokumentation for udgifter, evt. i form af den indgåede aftale/kontrakt med børnepasseren indeholdende de nødvendige oplysninger, skal sendes til Pladsanvisningen inden ordningen kan træde i kraft.

  Dokumentation for lønudbetalinger i form af lønsedler skal løbende sendes til Pladsanvisningen.

  Det er vigtigt, at du giver besked til Pladsanvisningen, når ordningen ophører.

  Læs alle regler om ordningen i Administrationsgrundlaget for private pasningsordninger nederst på denne side.

 • Hvad skal du gøre hvis du vil starte en privat pasningsordning

  Furesø Kommune har et administrationsgrundlag for private pasningsordninger, her er vilkår og retningslinjer for private pasningsordninger beskrevet - du finder det nederst på denne side. Hvis du ønsker at starte en privat pasningsordning skal du kontakte Furesø Dagpleje: : prb@furesoe.dk, for at få et ansøgningsskema. Herefter påbegyndes godkendelsesprocessen, se nærmere i administrationsgrundlaget.

Deltidsplads i dagtilbud

Forældre på barsels- og forældreorlov har mulighed for selv at vælge, om de vil nøjes med at gøre brug af en deltidsplads på 30 timer om ugen i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven for ældre søskendebørn mod tilsvarende nedsat forældrebetaling. Læs mere om ordningen på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

 • Generelt om deltidsplads

  Er du på barsels- eller forældreorlov med dit ene barn, kan du vælge en deltidsplads til søskende der allerede går i kommunal, selvejende eller privat daginstitution eller i kommunal dagpleje. Deltidspladsen tilbydes i den daginstitution hvor de andre søskende allerede går og til en reduceret forældrebetaling. Ordningen gælder for børn mellem 30 uger og til skolestart.

  Vær opmærksom på, at din ret til en deltidsplads bortfalder, hvis du afbryder din barsels- eller forældreorlov, eller hvis din orlov på anden vis ophører. Dit barn kan dog beholde deltidspladsen, hvis din orlov afbrydes af en periode på mindre end fem ugers varighed ved eksempelvis ferie. Hvis du genoptager arbejdet delvist har dit barn fortsat ret til en deltidsplads, så længe en af forældrene holder barsel, svarende til 40 % af arbejdstiden. Forældre kan skiftes til at have barsel og benytte en deltidsplads.

  Du kan læse hele lovgrundlaget i dagtilbudslovens § 27b, stk 6

 • Retningslinjer for anvendelse af deltidspladser

  En deltidsplads betyder at dit barn kan komme i sit dagtilbud alle hverdage i tidsrummet kl.9.00 – kl. 15.00. På den måde kan dit barn deltage fra starten i det planlagte pædagogiske arbejde og skabe legerelationer med de øvrige børn i dagtilbuddet. En deltidsplads nedsætter forældrebetalingen.

 • Ansøgning om deltidsplads

  Du skal ansøge om en deltidsplads senest d. 1. i måneden inden, den måned du ønsker deltidspladsen fra. I ansøgningen skal du angive den periode, du ønsker deltidspladsen for.

  Dit barn overgår automatisk til en fuldtidsplads når perioden for deltidspladsen udløber.

  Du skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov på det tidspunkt, hvor du ønsker at få tilbudt deltidspladsen.

  Du finder link til ansøgning nederst på siden

 • Opsigelse af aftale om deltidsplads

  Ønsker du at opsige aftalen om en deltidsplads, før den aftalte periode udløber, skal du gøre det senest en måned før fraværsperioden ophører og til udgangen af en måned.

  Dit barn overgår automatisk til en fuldtidsplads når perioden for deltidspladsen udløber.

Kontakt

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Furesø Dagpleje

Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum

Leder: Pia  Riis Brendstrup
Mail: prb@furesoe.dk
Tlf. hovednummer: 7216 5413

Åbningstid

Mandag – torsdag: 07.15-17.00

fredag: 07.15-16.15