Gå til sidens indhold

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand

Her kan du læse mere om specialundervisning og specialpædagogisk bistand, og om de enkelte tilbud, der findes i Furesø Kommune.

Specialtilbud i Furesø Kommune
 • Generelt om specialundervisning og specialpædagogisk bistand

  Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

  Det er byrådets politik, at Furesø Kommunes skoler er et tilbud til alle kommunens børn og unge. Ethvert barn og ung har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Det er et mål, at så mange elever som muligt får mulighed for at udvikle sig og lære i/eller så tæt på et alment skolemiljø som muligt. 

  Det er ligeledes et mål, at der på Furesø Kommunes skoler kan indrettes og iværksættes undervisning på en sådan måde, at der tages hensyn til de store forskelle i kompetencer og behov børn og unge har. De børn og unge, der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang til almindelige skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved at anvende en pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barns deltagelsesmuligheder i et læringsfællesskab.

  Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.

  Iværksættelse af specialundervisning finder således kun sted i situationer, hvor udviklingen af elevens kompetencer ikke er mulig inden for den almindelige undervisning.

  Hvis specialundervisningen gives på skolen til elever i normalklasser, skal det jf. loven fortrinsvis ske uden for den almindelige undervisnings rammer.

  Undervisning af elever, hvis tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, gives i specialklasse placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole, på et regionalt undervisningstilbud eller eleven undervises i et dagbehandlingstilbud eller i et anbringelsessted.

  Elever, der henvises til undervisning i specialklasser, kan blive henvist til undervisning uden for Furesø Kommune, såfremt der ikke er et relevant tilbud i kommunen.

  • Elever med primære udfordringer inden for generel indlæring vil primært blive henvist til specialklasserne på Stavnsholtskolen
  • Elever med primære udfordringer inden for autismespektrumforstyrrelser, vil blive henvist til Furesø kommunes Autismecenter på Lille Værløse Skole
  • Elever med primære udfordringen inden for ADHD, vil blive henvist til Furesø kommunes ADHD-center på Syvstjerneskolen.
  • Elever med primære udfordringer inden for læse- og sprogvanskeligheder, vil blive henvist til sprog-/læseklassen på  på Hareskov Skole (0. - 6. klasse) og til Lyngholmskolen (7. - 9. klasse)..
  • Elever med primære udfordringer inden for sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder, kan henvises til Furesøskolen på Søndersøskolen. (pr. 1.8.2019 beliggende på Lyngholmskolen).
  • Unge i alderen 14 til 17 år med behov for særlig støtte vil primært blive henvist til Egeskolens små hold.
  • Elever med svære indlæringsvanskeligheder vil primært blive henvist til Maglebjergskolen i Allerød.
  • Elever med bevægehandicap, kan henvises til Skovvangskolen i Allerød eller til et regionalt tilbud (Geelsgård).
  • Elever med mere vidtgående behov for specialundervisning kan visiteres til relevante specialskoler eller skole/dagbehandlingstilbud.

  Du kan læse mere om  Furesø Kommunes egne tilbud via linkene nederst på siden.

  Henvisning/visitering til specialklasserne eller andre tilbud sker via skolens leder af Visitationen i Center for Dagtilbud og Skole.

   

 • Humlehaven - specialbørnehave for børn fra 2 - 6 år
 • Stavnsholtskolens specialklasser for elever fra 6 - 16 år

  Specialklasserne er et tilbud til elever fra 0-9 klasse, hvis kognitive kompetencer ikke er alderssvarende. Eleverne kan samtidig have andre udfordringer f.eks. motoriske vanskeligheder, sprogvanskeligheder og sociale og psykiske udfordringer.

  Det karakteriserer målgruppen, at eleverne har brug for en anden tilgang til læring.

  Specialklasserne er en del af Stavnsholtskolens ressourcecenter, men er et selvstændigt tilbud.

   Antallet af elever i specialklasser varierer afhængigt af antallet af visiterede elever. Klasserne vil derfor ofte indeholde op til 3 klassetrin.

  Det er primært lærere med specialpædagogiske kompetencer der er tilknyttet klasserne. På 0., 1., 2. og 3. klassetrin er der også tilknyttet FFO-pædagoger til klassen. Desuden er der i de to første skoleår tilknyttet en børnehaveklasseleder.

  En af kommunens psykologer er fast tilknyttet specialklasserne. Psykologen står for udarbejdelse af den årlige PPV på eleverne og supervision af medarbejderne.

  Herudover kan vi bl.a. få støtte fra talepædagog, fysioterapeut og pædagogisk vejleder.

  Vi har desuden et tæt samarbejde med UU-vejleder, i forbindelse med praktikforløb og udarbejdelse af udskolingsplan for den enkelte elev.

 • Hareskovens sprog- og læsehus
 • Lyngholmskolens læseklasser
 • Furesøskolen for elever fra 6 - 16 år

  Skolen er normeret til 15 børn fra 0.- 9. klasse. På Furesøskolen er der 6 lærere, 3 pædagoger og 1 faglig koordinator. Vi er en del af Furesø Skole og Familiehus og arbejder tæt sammen med barnets familie, barnets egen skole og fritidstilbud samt sagsbehandlere og psykologer.

  Pædagogisk profil

  Furesøskolen arbejder med at udvikle elevernes sociale og følelsesmæssige kompetencer med udgangspunkt i undervisning i de almindelige folkeskolefag. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs handleplan og aktuelle udviklingsmål og behov. Vi lægger herudover vægt på at tilbyde eleverne aktiviteter, der giver særlige muligheder for at udfordre dem fysisk og socialt, herunder 1-2 lejrskoleophold om året.

  Eleven fastholder sin plads i egen folkeskoleklasse, men er ”lånt” ud til os for et intensivt behandlingstilbud i en periode. Tilbageslusning til egen klasse kan foregå på mange måder. Nogle børn fastholder tæt kontakt i hele forløbet og kommer måske i egen klasse en dag om ugen. Nogle kan have et længerevarende øveprogram i egen klasse inden fuld tilbagevenden til klassen. Nogle børn har kun sporadisk eller ingen kontakt til klassen, mens de er hos os. Det kan være grundet hensyn til barnet eller vurdering om, at barnet ikke skal tilbage til egen klasse, hvis der fx er ADHD i en grad, hvor det vurderes ikke at kunne lykkes med tilbagevenden til klassen.

  Furesøskolen har et intensivt samarbejde med dem, der omgiver eleverne - forældre, fritidshjem m.m. Samarbejdet tilrettelægges efter behov og muligheder og kan bl.a. bestå i koordinerende netværksmøder og tilbud om vejledning og sparring i forhold til eleven.

  Kompetencecenter/Videnscenter

  Furesø Skole og Familiehus har særlige kompetencer i forhold til at hjælpe børn, der har sociale- følelsesmæssige problemer. Problemerne kan f.eks. skyldes neuropsykologiske vanskeligheder, opvækstvilkår eller øvrige livsomstændigheder. Udover skoletilbuddet tilbyder vi derfor råd og vejledning til forældre og professionelle, der omgiver børnene.

  Forældresamarbejde

  For at sikre elevens udvikling er det nødvendigt med et tæt samarbejde med forældrene. Vi holder derfor møder med familien ca. hver 14. dag og telefonkontakt hyppigere. I nogle tilfælde er samarbejdet tættere og kan bl.a. inkludere behandlingsture, flerfamiliebehandling, skolekursus m.v.

  Fritidsordning

  Alle elever er som udgangspunkt tilknyttet kommunens fritidstilbud, idet det er en grundsten i inklusionstankegangen, at børnene skal være så tæt på normaltilbud som muligt.

  Transport

  Eleverne kan tilbydes transport til og fra skolen ud fra kommunens almindelige retningslinjer.

 • ADHD-centeret på Syvstjerneskolen

  Målgruppen i ADHD afdelingen er børn med behov for specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Børnene har behov, der ikke dækkes ind i den almene undervisning, og kræver en særlig specialpædagogisk indsats. Behovene vedrører undervisningsmæssige samt sociale og personlige/emotionelle dimensioner.

  Målet med vores arbejde er, at eleverne i det omfang, det er muligt, udvikler viden, evner, færdigheder og interesser, så de kvalificerer sig i forhold til det liv, der følger efter skolen.

  Med afsæt i folkeskolens formål arbejder vi for at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer med udgangspunkt i den enkelte elevs styrker, potentialer og behov.  Målet er at give alle elever mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve og ved endt skolegang at have strategier og færdigheder, så eleven med et minimum af støtte kan have en dagligdag, der fungerer, kan kommunikere socialt og indgå i relationer med andre.

  For at opnå målet giver vi den enkelte elev mulighed for at tilegne sig faglig viden svarende til folkeskolens mål og læseplaner, afhængigt af udviklingstrin.

  Et af de vigtigste mål i arbejdet med eleverne er at hjælpe dem til selvindsigt og til at udvikle nogle strategier og værktøjer, så de bliver så selvstyrende som muligt.

  Da det er en proces, der er tidskrævende, reguleres de faglige mål jævnligt, og tager under alle omstændigheder udgangspunkt i, hvor eleven er her og nu.

 • Autisme-centeret på Lille Værløse Skole

  Autismeafdelingen på lille Værløse Skole, fungerer som et gruppeordningstilbud. Målgruppen er børn, der hovedsagelig er fra Furesø kommune, med diagnoser primært indenfor autisme spektrum forstyrrelser.

  Der går i øjeblikket knap 70 elever, fordelt på 11 aldersopdelte grupper/klasser, der dækker fra 0. klasse til og med 9. klasse.

  Personaleteamet omkring de enkelte klasser består af lærere, pædagoger og medhjælpere, der sammen planlægger og gennemfører skoledagen. Til afdelingen er tilknyttet forskellige fagpersoner: psykolog, talepædagog, pædagogisk konsulent, socialrådgiver samt fysioterapeut.

  Autismeafdelingen er et heldagstilbud, og i vores sammenhængende skole- og fritidstilbud, arbejder vi for at rammesætte skoledage, som skaber helhed og sammenhæng for eleverne.

  Det daglige pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra en ramme, som er inspireret af TEACCH. En model hvor overskuelighed, visualisering, tydelighed og gentagelse er bærende elementer.

  I vores pædagogik lægger vi vægt på strukturen i dagligdagen, både for gruppen og for den enkelte elev.

  Eleverne har en plads ved et fællesbord i forbindelse med klasseundervisning, samt en individuel plads, som bruges som pauseplads og til individuelt arbejde.

  Det er vores mål at inkludere alle eleverne i passende fællesskaber. Det betyder at vores elever, i det omfang det er muligt, inkluderes i almenmiljøet, enten i skoletid, eller i fritiden, I ét fag eller i flere fag. Nogle elever ender i fuld inklusion i almenskolen. Andre elever inkluderes i passende fællesskaber i vores egen afdeling.

  Vi lægger vægt på at eleverne hver især, bliver så dygtige som de kan, bådepersonligt,  fagligt og socialt.

  For at understøtte elevernes potentialer, arbejder vi med et dobbelt mestringsperspektiv, hvor vi medtænker både det faglige og det specialpædagogiske perspektiv.

  Det betyder, at vi ud over de faglige læringsmål, også har fokus på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling og trivsel.

  Vi arbejder på at skabe trygge læringsmiljøer, hvor den enkelte elev trives og bliver tilpas udfordret. I klasserne arbejder eleverne individuelt, parvis og i grupper i det omfang de er klar til det. Undervisningen differentieres og tilrettes den enkelte elev.

  IT i undervisningen: Vi investerer løbende i elektronisk udstyr. Alle vores elever har en iPad i skoletiden, ligesom vi har smartboards eller Prowise i klasselokalerne, som inddrages i undervisningen og som understøttende værktøjer.

  Motion og bevægelse: Motion indgår i vores skoledag med to forskellige formål. Dels for at udvikle sunde vaner hos børnene, og dels som en understøttende og varieret aktivitet i løbet af en lang skoledag.

  1. Klasses afgangsprøve: Vores elever afslutter for langt de flestes vedkommende, deres skolegang hos os, med 9. klasses afgangsprøve.
 • Egeskolen - De små hold

  Målgruppen er 9. – og 10. klasse elever kendetegnet ved en fortid i mere eller mindre ekskluderende skoletilbud og med en eller flere af nedenstående vanskeligheder:

  • Trivsels og adfærdsvanskeligheder med deraf følgende følelsesmæssige problemer.
  • Unge med opmærksomhedsvanskeligheder indenfor ADHD området.
  • Unge med kontaktforstyrrelser (Asperger, autisme).
  • Unge med lettere generelle indlæringsvanskeligheder.

  Egeskolens små hold er et enkeltintegrations-undervisningstilbud på 9.- og 10. klassetrin. Egeskolens store hold er en almen 10énde klasse linje.

  Undervisningen varetages af lærere med såvel special- som socialpædagogiske kompetencer. Tilbuddet har en normering til 43 elever, fordelt på 4 klasser med 2 gennemgående lærere i hver.

  På Egeskolen betyder enkeltintegration, at eleven indskrives i det almene skoletilbud på mindre hold, der understøtter elevens kompetencer og imødekommer de udfordringer eleven måtte have. 

  Når det er muligt tilbydes eleverne undervisning på de store hold, ligesom alle valgfag er fælles med de store hold.

 • Hospitalsundervisning

  Ansvaret for undervisning på sygehuse eller lignende institutioner af børn i alderen 6 - 18 år påhviler bopælskommunen.

   

Menu