Vi kan ikke altid besvare dine spørgsmål pr. telefon. I mange tilfælde vil en forespørgsel kræve en egentlig sagsbehandling, og dermed også en skriftlig ansøgning med tegning, beskrivelse, fuldmagt m.m.

Hvis din ejendom

 • ligger i landzone
 • er placeret indenfor beskyttelseslinjer ved skov, sø og å 
 • er omfattet af fredninger

skal du være særlig opmærksom, blandt andet når du skal udføre et byggearbejde.

 • Landzone

  For ejendomme, der ligger i landzone, gælder som hovedregel, at udstykning, ny bebyggelse og ændring i anvendelsen af eksisterende bebyggelse eller ubebyggede arealer, kræver landzonetilladelse.

  Loven indeholder dog flere undtagelser fra kravet om landzonetilladelse.

  Lovgivning

  Bestemmelserne om landzone er fastlagt i Planlovens §§ 34-38.

 • Skovbyggelinjer

  Omkring alle offentlige skove og omkring private skove, der er større en 20 ha, må der indenfor en afstand på 300 m som hovedregel ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende.

  Reducerede skovbyggelinjer

  Flere steder i Furesø Kommune er skovbyggelinjen reduceret.

  Lovgivning

  Bestemmelserne om skovbyggelinjer er fastlagt i Naturbeskyttelseslovens § 17. 

 • Sø- eller åbeskyttelseslinje

  Omkring søer med en vandoverflade på mindst 3 ha samt langs større vandløb må der, indenfor en afstand på 150 m, som hovedregel ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet.

  Reducerede beskyttelseslinjer

  Omkring mange søer i Værløse er beskyttelseslinjen reduceret.

  Lovgivning

  Bestemmelserne om sø- og åbeskyttelseslinjer er fastlagt i Naturbeskyttelseslovens § 16.

 • Fredninger
  I Furesø Kommune er en del store landskabsområder omfattet af fredning.

  Fredningskendelserne indeholder i mange tilfælde bestemmelser om udformning og placering af bebyggelse. I nogle fredningskendelser er det desuden fastlagt, at ny bebyggelse skal godkendes af Fredningsnævnet.

  Når du skal opføre byggeri indenfor et område, der er omfattet af fredning, skal du sikre dig, at det du søger om, ikke er i strid med fredningsbestemmelserne.

  Hvis du i forbindelse med en ansøgning om byggeri vil søge dispensation fra fredningsbestemmelser, eller hvis du vil søge om Fredningsnævnets godkendelse af et byggeri, skal du kontakte Furesø Kommune. Vi vil så varetage kontakten til andre relevante myndigheder.

Del: