Dagtilbud (2024)

Takst

Beløb

Forældrebetaling

Dagpleje, pr. plads, pr. måned 3.544 kr.

Vuggestue, pr. plads, pr. måned

 • Pasning 3.463 kr.
 • Frokostordning 794 kr. 

Børnehave, pr. plads, pr. måned

 • Pasning 2.106 kr.
 • Frokostordning 847 kr.

Børnehaven Lille Bjørn, reduceret åbningstid: 1.773 kr.

30 timers deltidsplads - pasning 0-2 årige; til søskende under barsels- el. forældreorlov: 2.120 kr.

30 timers deltidsplads - pasning 3-5 årige; til søskende under barsels- el. forældreorlov: 1.290 kr.

Gebyr ved for sen indbetaling: 250 kr.

 

Fritidstilbud (2024)

Takst

Beløb

Forældrebetaling Fritidstilbud 1 (0.-3. klasse / FFO 1/ 0.-3. klasse): 1.916 kr.

Fritidstilbud 2 (4.-6. klasse / FFO 2 / 4.-6. klasse): 753 kr.

Fritidstilbud 3 (Klub Furesø - Klub 7-8-9/FFO III / 7.-9. klasse): 344 kr.

Gebyr ved for sen indbetaling: 250 kr.

Betalingsregler
 • Søskendetilskud

  Familier/husstande med mere end et barn i dagtilbud eller FFO skal betale fuld pris for det dyreste barn og 50 % af taksten pr. efterfølgende barn.  

 • Betalingen

  Betalingen sker forud. Den sidste rettidige betalingsdag fremgår af giroopkrævningskortet, og er normalt omkring den 1. i måneden. Hvis girokort ikke modtages, bedes du straks kontakte Team Betaling (teambetaling@furesoe.dk). Ønsker du at betale via PBS, skal du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

   

  Ved manglende indbetaling udsender Team Betaling rykkere à 250,00 kr.. Der udsendes max. 2 rykkere. Er der fortsat ikke betalt efter rykker 2, sendes restancen til inddrivelse hos SKAT. SKAT kan bl.a. foretage 100 % modregning i børnefamilieydelsen og overskydende skat.

 • Takst ved frit valg over kommunegrænsen

  Hvis dit barn benytter dag- eller fritidstilbud i anden kommune end bopælskommunen, skal du være opmærksom på, at forældrebetalingen opkræves af bopælskommunen.

  Fraflytter I bopælskommunen hvori der benyttes dag- eller fritidstilbud, skal I være opmærksomme på at forældrebetalingen kan ændres.

  Du kan kontakte din nye bopælskommune for mere information om forældrebetaling, ansøgning, økonomisk fripladstilskud mm.

 • Bemærk

  I integrerede institutioner betales der børnehavetakst fra den måned hvor barnet fylder 3 år.

Økonomisk friplads
 • Tilskud til forældrebetaling for dagtilbud

  Ligger husstandens indtægt under en vis grænse, kan I få et ekstra tilskud fra kommunen til betaling af dag- og fritidsinstitutionen.
  Økonomisk friplads kan bevilges, hvis husstandens aktuelle indkomst ikke overstiger 539.800 kr. (gældende fra 1.januar 2018). Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, ydes der et fradrag på 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige forsørgere får et fradrag på 60.801 kr.

  Til beregningen anvendes Furesø Kommunes budgetterede bruttodriftsudgifter for en daginstitutionsplads.

 • Ansøgning

  Du kan søge økonomisk fripladstilskud på Furesø selvbetjening.

  Tilskud reguleres automatisk, og  kommunen får automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig.

  Forældrebetalingen reguleres både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et vist beløb. Det afgørende er en ændring svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen.

  Én gang om året efterregulerer kommunen dit økonomiske fripladstilskud. Du er stadig forpligtet til at oplyse kommunen, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold. Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned. Feriepenge medregnes, når de optjenes, og ikke når de udbetales.

  Hvis du er selvstændig eller modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark, vil fripladstilskuddet ikke ændre sig automatisk. Har du ikke modtaget fripladstilskud i 3 mdr. skal du søge på ny.

Kontakt

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000