Hvis du ønsker at omlægge din varmeforsyning eller energirenovere dit hus, kan du finde gode råd og vejledning på Energistyrelsens hjemmeside Sparenergi.dk.

Fjernvarme

Hvis du vil vide, om du kan få fjernvarme, skal du kontakte dit lokale varmeværk.

Derudover leverer Vestforbrænding fjernvarme til enkelte ejendomme i Værløse.

Naturgas

Naturgas nettet i Furesø Kommune drives af HMN Gasnet.

Individuel opvarmning

Der er mange forskellige måder at opvarme dit hus, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

 • Brændeovne

  Mange huse i Furesø Kommune har brændeovn. Her kan du læse om hvilke krav der stilles til brændeovne, samt vejledning om hvordan du tænder korrekt op.

  Anskaffelse af brændeovne

  Der er en række krav du skal være opmærksom på, hvis du ejer eller overvejer at anskaffe dig en brændeovn.

  Krav til brændeovne

  Har du en brændeovn eller et andet brændefyringsanlæg, skal du være opmærksom på følgende regler:

  • Hvis du køber et nyt fyringsanlæg, skal du dokumentere, at det overholder kravene til, hvor mange partikler anlægget udleder til omgivelserne. Dokumentation er en såkaldt prøvningsattest, som skal følge med fyringsanlægget. Hvis dit fyringsanlæg ikke har en prøvningsattest, må det ikke tilsluttes.
  • Når fyringsanlægget er tilsluttet, skal du, for egen regning, få prøvningsattesten underskrevet af skorstensfejeren.
  • Private må ikke sælge, flytte eller overdrage fyringsanlæg, uden at der medfølger prøvningsattest som dokumentation for overholdelse af partikeludledningen. Hvis du køber en brugt brændeovn, skal du derfor huske at få en prøvningsattest med. Dette gælder dog ikke ved salg af en ejendom, hvor der allerede er installeret fyringsanlæg.
  • Du må dog gerne tage dit fyringsanlæg ned med henblik på restaurering eller reparation og genopstille den i samme bygning uden prøvningsattest.
  • Du må kun sælge dit gamle fyringsanlæg, hvis du kan skaffe en prøvningsattest for, at det lever op til de nye regler i brændeovnsbekendtgørelsen. Prøvningsattesten skal rekvireres fra et laboratorium, der er akkrediteret til formålet.
  • Fyringsanlæg uden prøvningsattest må ikke forhandles i Danmark.

  Du kan læse mere i Furesø Kommunes forskrift for brug af brændeovne her.

  Sådan fyrer du fornuftigt i din brændeovn

  Vidste du, at du kan fjerne helt op til 80% af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn, hvis du tænder op korrekt?

  Her er fire gode råd til at tænde din brændeovn:

  1. Tænd op fra toppen

  Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned som et stearinlys.

  2. Brug kun tørt træ

  Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende.

  3. Sørg for rigeligt luft

  Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ.

  4. Røgen skal være næsten usynlig

  Gå udenfor og tjek, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt.

  Du kan læse mere om de fire råd og finde mere information på miljøstyrelsens brændefyringsportal.

 • Jordvarme

  Jordvarme kan være en billig, klimavenlig og driftsikker måde at opvarme dit hus, hvis du har mulighed for det. Du kan læse mere om jordvarme på energistyrelsens side SparEnergi.dk.

  Ansøgning om jordvarme

  Før etablering af jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse hos kommunen. Du ansøger via Byg og Miljø.

  Vær opmærksom på at færdigmelde anlægget når det er installeret. Når vi har modtaget færdigmeldingen, registrerer vi jordvarmeanlægget i BBR.

  Ved ansøgning om jordvarmeanlæg skal kommunen bl.a. have oplyst afstanden fra det ansøgte jordvarmeanlæg til eventuelle drikkevandsboringer/-brønde.

  Eksempler på typiske vilkår som kommunen stiller i forbindelse med en tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg med brine (vand og frostsikringsmiddel), er:

  • Jordvarmeanlægget skal udføres som ansøgt.
  • Efter udførslen af det tilladte anlæg skal der indsendes skriftlig dokumentation for anlæggets endelige placering. Til denne dokumentation hører en målfast tegning over varmeslangernes placering.
  • Varmeoptagesystemet skal være tæt og forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget.
  • Der skal anvendes vand og godkendt frostsikringsvæske som varmetransmissionsmiddel (Furesø Kommune opfordrer til at bruge det mest miljøvenlige frostsikringsmiddel, såsom IPA-sprit)
  • Ejeren skal sørge for, at anlægget mindst én gang årligt efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg specielt mht. trykovervågningssystemets funktion, sikkerhedsanordningen og anlæggets tæthed. Ejeren skal opbevare en kopi af resultatet af kontrollen i mindst 10 år.
  • Ejeren af anlægget skal sikre, at dette er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger åbenbar og nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand. Der må herunder ikke være synlig tæring af rørsystemet.
  • Får ejeren mistanke om, at anlægget er utæt, skal kommunen straks underrettes. Ejeren skal straks træffe foranstaltninger, der kan bringe evt. udstrømning til ophør f.eks. ved tømning af anlægget. Dette skal ske ved bistand af en sagkyndig på området.
  • Bortskaffelse af væske fra anlægget skal ske efter kommunens anvisning.
 • Varmepumper

  En varmepumpe er et klimavenligt valg til individuel varmeforsyning. Teknologien har inden for de seneste år været igennem en rivende udvikling, hvilket har gjort dem til en særdeles attraktiv opvarmningsform.

  En varmepumpe fungerer ved at overføre energien fra udeluft, jord eller en anden varmekilde til indeluften. Varmepumper har ofte et betydeligt lavere energiforbrug end alternative opvarmningsformer og kan derfor medføre en besparelse på varmeregningen.

  Furesø Kommune arbejder på at udbrede varmepumper til individuel opvarmning og det er i mange tilfælde en rigtig god ide at anskaffe sig en varmepumpe. Der er dog mange forhold, du skal være opmærksom på, inden du investerer. I den forbindelse har Energistyrelsen udarbejdet en hjemmeside med massere af information omkring individuelle varmepumper.

  Du kan læse mere på sparenergi.dk

  Støj

  Støj fra varmepumper kan være et problem og er en potentiel årsag til nabostridigheder. Derfor er det enormt vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i forholdene og taler med dine naboer, inden du bestemmer dig for at sætte en varmepumpe op:

  Vis hensyn

  Hvis du vil etablere en varmepumpe på din ejendom, skal du være opmærksom på, at selv "støjsvage" varmepumper kan være til gene for dine naboer, især i de kolde måneder hvor de kører ofte og i længere tid ad gangen. Derudover skal du placere pumpen et sted, der ikke er tæt på skel til dine naboer.

  Støjgrænser

  Der findes ikke præcise krav til støj fra varmepumper, men i tilfælde af klager over støj fra en varmepumpe, kan kommunen give påbud efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven om nedbringelse af støjen. I så fald vil kommunen fastlægge en støjgrænse på 35 dB(A) ved skel til naboen, hvilket svarer til det tilladte støjniveau om natten fra virksomheder i boligområder for åben og lav boligbebyggelse.

  Kontrollér inden køb

  Inden køb bør du tale med dine naboer samt sikre dig, at der er tale om en støjsvag varmepumpe. Dernæst bør du spørge forhandleren om kildestyrken for støjen fra pumpen, og om den kan overholde 35 dB(A) i de relevante afstande til naboerne.

  Energistyrelsen har udviklet et lille støjberegningsprogram som kan hjælpe med at finde den mest hensigtsmæssige placering af din varmepumpe.